Krótkopowěsće (07.09.17)

Donnerstag, 07. September 2017 geschrieben von:

Stawk pola MDR zakónčeny

Drježdźany. Po třoch dnjach stawka w sćelaku MDR wšitko zaso normalnje běži. Kaž wottam wčera zdźělichu, su so MDR a dźěłarnistwa we hłownych dypkach dojednali. Dalše detaile znate njejsu. Minjene dny je sćelak stawka přistajenych dla časćišo swoje wusyłanja přetohrnyć dyrbjał. Nastupajo wjace mzdy za sobudźěłaćerjow su dźěłarnistwa a MDR kompromis našli.

Arno Rink njeboh

Lipsk. Sakska žaruje wo molerja a rysowarja Arna Rinka. Załožer Noweje Lipšćanskeje šule zemrě po informaciji swojeje galerije zawčerawšim w klinice na raka, tři njedźele do 77. narodnin. Z nim zhubi kraj „wliwapołnu wosobinu“ wuměłskeje sceny, kotraž je daloko přez swoje tworjenje skutkowała, rjekny ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU).

Čěski Lidl protestuje

Krótkopowěsće (06.09.17)

Mittwoch, 06. September 2017 geschrieben von:

Wurjadne posedźenje sejmika

Budyšin. Na wurjadnym posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika póndźelu, 18. septembra, zaběraja so wo­krjesni radźićeljo z namjetami frakcijow nastupajo dwělomnu komunikaciju zastupowaceho krajneho rady Uda Wićaza (CDU) z bywšim wokrjesnym předsydu NPD. SPD/Zeleni a Lěwica žadaja sej wotstup Wićaza, FDP a Swobodni wolerjo dospołne wujasnjenje toho, štož je so stało.

Žurnalistiska wuměna

Drježdźany/Budyšin. We wobłuku žurnalistiskeje wuměny Zwjazka žurnalistow Němskeje (DJV) w Sakskej a čěskim Syndikatom nowinarjow přebywaše redaktorka Čěskeho rozhłosa Martyna Radłowska-Obrusník z Ostravy tři dny w Budyšinje. Wona wopyta Serbski muzej, redakciju Serbskeho rozhłosa a redakciju Serbskich Nowin. Jeje hłowny dźěłowy předmjet je žiwjenje Polakow w Čěskej.

Z awtonomnym busom po puću

Krótkopowěsće (05.09.17)

Dienstag, 05. September 2017 geschrieben von:

Jednanje zahajene

Kamjenica. Sakska krajna direkcija je disciplinarne jednanje přećiwo zwadnemu Budyskemu zastupowacemu krajnemu radźe Udej Wićazej (CDU) zahajiła. Wo tym rozprawješe wčera sćelak MDR. Po raznej kritice na jeho dwělomnej komunikaciji z bywšim Budyskim wokrjesnym předsydu NPD bě Wićaz sam disciplinarne jednanje nastorčił.

Pola MDR stawkowali

Lipsk. Stawk w centrali sćelaka MDR w Lipsku je wčera změny aktualneho programa zawinił. Něhdźe 250 přistajenych je připołdnju dźěło přetorhnyło, zdźěli jednaćel Zwjazka žurnalistow Němskeje w Durinskej (DJV) Ralf Leifer. Nimo DJV běštej tež posłužbowe dźěłarnistwo ver.di a Němske orchestrowe zjednoćenstwo k stawkej namołwjałoj. Mjez druhim žadaja sej 5,5 procentow wjace mzdy.

Woprašuja so w busach a ćahach

Krótkopowěsće (04.09.17)

Montag, 04. September 2017 geschrieben von:

Prezentuja serbskorěčne logo

Slepo. Składnostnje 20. němsko-serbskich wikow přirody 9. septembra w Stróži prezentuja logo w hornjoserbskej rěči na Domje tysac hatow. Wo tym informuje towarstwo Serbski kulturny turizm. Cyłk podpěruje stejišćo Domowiny a pokazuje zdobom na zwoprawdźenje dwurěčnosće nastupajo wobłukowy koncept biosferoweho rezerwata.

Najčasćišo gripy dla chori

Budyšin. Šnupa, gripa a bronchitis běchu loni w Sakskej najčasćiše přičiny choroby dźěławych. To zdźěla Budyska Překupska chorobna kasa. 31 procentow ludźi bě tohodla přerěznje 8,1 dźeń chorych. Na 2. městnje statistiki w Sakskej steja z podźělom wjac hač 14 procentow schorjenja muskloweho a kosćoweho systema kaž tež problemy z chribjetom.

Ponowja čěske wulkopósłanstwo

Krótkopowěsće (01.09.17)

Freitag, 01. September 2017 geschrieben von:

Wučerjo pobrachuja

Brandenburg. Něšto dnjow do noweho šulskeho lěta pobrachuje w Braniborskej hišće něhdźe 200 wučerjow. Zdobom dyrbja w kraju z tym ličić, zo přichodne dny hišće někotři absolwenća wotskoča, dokelž su w druhich zwjazkowych krajach wučerske městno našli, zdźěli krajny předsyda braniborskeho dźěłarnistwa za kubłanje a wědomosć Günther Fuchs.

Naměstnik wotwołany

Bórkowy. Gmejna Bórkowy je bjez zastupowaceho wjesnjanosty. Kaž wottam rěka, je gmejnska rada na zašłym posedźenju tón tydźeń dotalneho prěnjeho naměstnika Siegberta Budischina hnydomnje wotwołała. Zdobom bu wón jako zastupjer gmejny w zarjadniskim wuběrku Bórkowskeho zarjada wotwołany. Čehodla Budischina wotwołachu, njeje znate.

Nowy mineral namakali

Krótkopowěsće (31.08.17)

Donnerstag, 31. August 2017 geschrieben von:

Otto wostanje předsyda DGB

Budyšin. Bywši wokrjesny předsyda Zwjazka němskich dźěłarnistwow (DGB) Jan Otto zastojnstwo dale wukonja. Wón zastupuje w DGB dźěłarnistwo IG metal. Jeho naměstnik budźe přichodnje Maik Springer z dźěłarnistwa policije.

Na dobro pacientow parkinsona

Zły Komorow. Na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow slědźa wo parkinsonowej chorosći. Kaž uniwersita zdźěla, naćisnu, twarja a programěruja studenća a docenća medicinskeje informatiki w Złym Komorowje software, kotraž pohiby pacientow registruje a składuje. Na zakładźe datow slědźerjo zwěsćeja, kotra terapija potrjechenym najlěpje pomha.

Lěpši škit policistam

Praha. Po zdźělenju direktora Praskeje měšćanskeje policije Eduarda Šustera je planowane kupić za nju njepřetřělomne lacy. Balistiski škit pod košlu ma so ze wšědnym wuhotowanjom wšitkich wjace hač 2 000 Praskich policistow stać. Tučasnje wuběraja probowe modele lacow, kotrež chcedźa w praktiskim wužiwanju pruwować.

Hrajer Liškow wabi za lodohokej

Krótkopowěsće (30.08.17)

Mittwoch, 30. August 2017 geschrieben von:

Chór Lipa z nowej předsydku

Pančicy-Kukow. Julia Jankowscyna je nowa předsydka Lipy. Čłonojo chóra wuzwolichu ju wčera do zastojnstwa. Nowowólby běchu trěbne, dokelž njebě Drježdźanske zarjadniske sudnistwo zašłe wólby připóznało a dokelž bě bywša předsydka Lipy Franciska Zopic funkciju złožiła. Městopředsydka wostanje Melanie Bulankowa, pokładnik Uwe Pjetaš.

Ludowe požadanje zahajene

Podstupim. W Braniborskej su za­wčerawšim ludowe požadanje přećiwo dwělomnej wokrjesnej reformje zahajili. W běhu šěsć měsacow trjebaja nětko 80 000 podpismow, zo by k ludowemu rozsudej dóńć móhło. Krajne knježerstwo ma wotpohlad, ličbu wokrjesow w Braniborskej pomjeńšić a z nich wulkowo­krjesy wutworić.

Móža strowe, ale tež strašne być

Krótkopowěsće (29.08.17)

Dienstag, 29. August 2017 geschrieben von:

Wobruči awta wobškodźili

Budyšin. Njeznaći su awto wólbneju pomocnikow Lěwicy w Budyšinje wobškodźili. Kaž strona wčera zdźěli, běštaj pomocnikaj njedźelu wječor plakaty připrawiłoj. Při tym bě jimaj něchtó dwě wobruči awta rozkałał. Kaž Lěwica dale piše, wobkedźbuja lětsa wosebje wjele wěcnych wobškodźenjow. Tak su plakaty pomórane, roz- abo samo zwottorhane.

Manufaktura wuznamjenjena

Wjazońca. Wosebite wuznamjenjenje sakskich rjemjeslniskich komorow dósta wčera manufaktura Saxonia Feinsteinzeug ze sydłom we Wjazońcy. We wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja spožčenja Sakskeho statneho myta za inowaciju přepodachu předewzaću myto inkluziwnje 5 000 eurow.

Spřećiwjeja so planam ČEZ

Nový Bor. Sewjeročěske město Nový Bor kaž tež wokolne gmejny wojuja přećiwo planam energijoweje firmy ČEZ čary wysokich elektriskich sćežorow 110 kilovoltow dla. Namjetowany 30 kilometrow dołhi wusyk měł cyłe čěske Łužiske hory přeprěčić. Potrjecheni so boja, zo 40 metrow wysoke sćežory panoramu horin wobškodźa a tak zdobom turistiskemu zwičnjenju škodźa.

Krótkopowěsće (28.08.17)

Montag, 28. August 2017 geschrieben von:

Wjelk znowa wowcy morił

Konjecy. Znowa je wjelk w stadle Konječanskeho wowčerja Měrćina Justa zachadźał. Tři wowcy je rubježne zwěrjo w nocy na njedźelu na škitanej pastwje moriło. Tak je ličba zahinjenych wowcow Justa na 64 rozrostła. Dwě dalšej dyrbješe skótny lěkar ćežkich ranow dla zasparnić. Z wjelčeho běrowa dotal žane informacije k padej njepředleža.

Ponowja dźěle parka

Rogeńc/ Zielona Góra. W přichodnymaj lětomaj wobnowja dźěle Rogeńskeho Pückleroweho a Zielonogórskeho Piastoweho parka. Europski programa Interreg přewostaji za to městu Choćebuzej štyri miliony eurow. Podpěra je w etaće zapisana, zdźěli wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU), kiž je zdobom předsyda rady załožby za Rogeński park a hród.

Čłonstwo rozrostuje

Krótkopowěsće (25.08.17)

Freitag, 25. August 2017 geschrieben von:

Dožiwić swědkow holocausta

Drježdźany. Přežiwjency holocausta chcedźa přichodny tydźeń znowa sakske šule wopytać. Kaž kultusowe ministerstwo informuje, budu časowi swědcy šulerjam­ wo swojich nazhonjenjach w jastwach­ a koncentraciskich lěhwach powědać. Na cyłkownje pjeć kubłanskich zarjadnišćach swobodneho stata su tajke rozmołwy předwidźane.

W nowej hali dźěłaja

Rušica. Dodawaćel awtomobilow Linde&Wiemann w Rušicy pola Halštrowa dźěła wot dźensnišeho w swojej nowej hali. Cyłkownje 40 milionow eurow je zawod do noweho twarjenja inwestował, jedyn dźěl ze spěchowanskich srědkow. W tworni dźěła 220 ludźi. Wot klětušeho chcedźa tam ze serijowej produkciju awtowych dźělow započeć. Hač do toho tam na probu dźěłaja.

Twarstwo so derje wuwiwa

Lipsk. Wobchodnistwo w sakskej twarskej branši je so w prěnim połlěće 2017 pozitiwnje wuwiło. Kaž twarski industrijowy zwjazk dźensa w Lipsku zdźěli, je wobjim wo 7,4 procenty porno lońšemu rozrostł, štož wučinja nimale 2,5 miliardow eurow. Wosebje wobłuk bydlenjo­twara je so nadpřerěznje wuwił.

Neuheiten LND