Krótkopowěsće (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Nowostka změje premjeru

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina předstaji nowu knihu „Lěto za započatkarjow“ serbiskeje awtorki Jasminki Petrović, kotraž je tele dny wušła, 2. nowembra w Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli. Napjatu stawiznu za čitarjow wot jědnaće lět je lawreatka Spěchowanskeho myta k Mytu Ćišinskeho Lubina Hajduk-Veljkovićowa do serbšćiny přełožiła.

Sudnistwo skóržbu wotpokazało

Drježdźany. W zwisku z wotpłunowym skandalom koncerna VW njewidźi Drježdźanske krajne sudnistwo prawo rukowanja. Mějićeljo awtow móža poskitk VW přiwzać a software jězdźidła aktualizować dać. Skoržił bě muž z Zwickauwa, kiž žadaše sej za pjeć lět stary Škoda Octavia nowe awto aktualneho modela. Za stare měł koncern rukować, žadanja aktualizowanja pak je wotpokazał.

Fats Domino njebohi

Krótkopowěsće (26.10.17)

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Prezidij sćěhuje poziciju župy

Wojerecy. Z wuslědkom słyšenja k wo­krjesnej reformje w Braniborskej je so prezidij Domowiny na swojim wčera­wšim posedźenju we Wojerecach zaběrał. Při tym sćěhuje prezidij poziciju župy Delnja Łužica, zo maja so w reformowym procesu serbske struktury zachować a europske předpisy mjeńšinoweho škita wobkedźbować.

Wólbnu poražku rozjimali

Drježdźany. Mandatni nošerjo sakskeje CDU su wčera w Drježdźanach swoju poražku při wólbach zwjazkoweho sejma 24. septembra rozjimali, hdźež stachu so křesćanscy demokraća po AfD jeno z druhej najsylnišej stronu. Amtěrowacy ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) apelowaše na stronjanow, po chutnym wólbnym wuslědku nutřkostronske debaty wo směrje CDU wutrać.

Wuspěšna wustajeńca

Krótkopowěsće (25.10.17)

Mittwoch, 25. Oktober 2017 geschrieben von:

Piraća najtuńši byli

Praha. Čěska powěsćowa agentura čtk je nakłady kampanjow jednotliwych politiskich stron w njedawnych parlamentnych wólbach wozjewiła. Přeličene na jednoho zdobyteho wolerja wopokazachu so jako „najtuńši“ Piraća (58 centow za jedyn wolerski hłós). Dobyćer wólbow, hibanje ANO, wuda w tym zwisku 2,3 eura na wolerja a „najdróša“ strona TOP 09 samo 9,2 euraj.

George Young njebohi

Sydney. Wjelelětny manager skupiny AC/DC George Young je njedźelu w starobje 70 lět zemrěł. Starši bratr tohorunja w najwuspěšnišej hardrock-band hrajaceju Angusa a Malcolma bě mjez druhim zamołwity za organizaciju turnejow a nahrawanjow. Nimo toho skutkowaše jako producent a spěwytwórc.

Lipsk na „biblioteku lěta“

Lipsk. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo je zhromad­nje z Němskim zwjazkom knihownjow wčera­ Wysoku šulu za hudźbu a dźi­wadło „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Lipsk jako „biblioteku lěta“ wuznamje­nił. Mjez druhim mytowachu jeje sylnu inowaciju wosebje na polu digitaliza­cije. Myto je z 10 000 eurami dotěro­wane.

Kehelerjo Sokoła podleželi

Krótkopowěsće (24.10.17)

Dienstag, 24. Oktober 2017 geschrieben von:

Dalše spěchowanje

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) chce wysoke šule a slědźerske zarjadnišća při próstwach wo spěchowanske programy Europskeje unije z přidatnym milionom eurow podpěrać. Za to je SMWK spěchowansku směrnicu EuPro­Net zdźěłało.

Realistiske rozestajenje trěbne

Choćebuz. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) kritizuje minjeny štwórtk wot organizacije AGORA energijowy přewrót wozjewjenu studiju „Přichod za Łužicu“ (SN rozprawjachu). Tam žadana lětna spěchowanska suma 100 milionow eurow njeje wjace hač kapka na horcy kamjeń. LEAG wšědnje 2,5 milionow eurow za nadawki a mzdy we Łužicy wudawa. Je trjeba so realistisce z tymle procesom rozestajeć, rěka ze stron WiL.

Za nowy młodźinski orchester

Krótkopowěsće (23.10.17)

Montag, 23. Oktober 2017 geschrieben von:

Wobzamknjenja ryzy serbsce

Chrósćicy. Wšitke předłohi za wobzamknjenja Chróšćanskeje gmejnskeje rady wotnětka ryzy serbsce přednjesu. Na posedźenju rady minjeny štwórtk nastupaše to wobzamknjenje wo kulturnym a gmejnskim centrumje kaž tež wustawki wo čisłowanju domow. Tole je přinošk gmejny we wobłuku wubědźowanja „Rěčam přichilena komuna“, rozłoži wjesnjanosta Marko Kliman (CDU).

Wo Jurju Brězanu zhonili

Bórkowy. Mnozy zajimcy zhonichu pjatk w Bórkowach wo žiwjenju a skutkowanju Jurja Brězana. Dietrich Šołta předstaji w kniharni Lesezeichen we wobłuku lětušeje čitanskeje turneje LND swoju knihu „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Zdobom słyšachu přitomni wujimki z Brězanoweho romana „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“.

Zlínski region lětsa partner

Krótkopowěsće (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Frank Haubitz nowy minister

Drježdźany. Do zastojnstwa sakskeho kultusoweho ministra je ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wčera Franka Haubitza (njestronjan) powołał. Dotalny nawoda gymnazija Drježdźany-Klotzsche bě hač do wčerawšeho tež předsyda Zwjazka filologow Sakskeje. Póndźelu Haubitz nowe zastojnstwo nastupi.

Konwent etat wobzamknył

Wojerecy. Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na swojim wčerawšim posedźenju we Wojerowskim Kompjuterowym muzeju Konrada Zusy (ZCOM) etat za lěto 2018 z něhdźe 18 milionami eurow wobzamknył. ZCOM su do rjadu spěchowanych institucijow přiwzali. Institucionelnje spěchowanje wučinja klětu 15,876 milionow eurow.

Antologiju „Mlóče“ předstajili

Bukecy. We wobłuku lětušeje čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny su Ingrid Juršikowa, Jěwa-Marja Čornakec a Lydija Maćijowa antologiju „Mlóče“ wčera na Bukečanskej farje předstajili. Dźeń do toho běchu knihu tež w Nowej Wjesce prezentowali. Tam čitachu z njeje mjez druhim Monika Dyrlichowa, Měrka Mětowa a Jurij Koch.

Krótkopowěsće (19.10.17)

Donnerstag, 19. Oktober 2017 geschrieben von:

Přewjeduja naprašowanje

Miłoraz. W zwisku z předwidźanym přesydlenjom Miłoraza přewjeduje předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) naprašowanje mjez wobydlerjemi. Na informaciskim zarjadowanju wutoru su zamołwići LEAG ludźom detaile rozkładli. Spočatk decembra chcedźa wuslědki potrjechenym předstajić.

List kanclerce napisał

Choćebuz. Po słowach Choćebuskeho Wyšeho měšćanosty Holgera Kelcha (CDU) słuša Łužica hladajo na strukturnu změnu do koaliciskeho zrěčenja. Tohodla je wón list zwjazkowej kanclerce Angele Merkel (CDU) napisał. Na posedźenju hłowneho wuběrka zapósłancow města wčera w Choćebuzu je Kelch přitomnych informował.

W Čěskej najmjenje „chudych“

Praha. Po wozjewjenju statistiskeho zarjada Eurostat bydli w Čěskej republice najmjenje chudych ludźi cyłeje Europskeje unije. Jako „chudźi“ wobhladuja w tym zwisku ludźi, kotrychž dochody su niše hač 60 procentow přerězka w kraju. W Čěskej su to wokomiknje 13,3 procenty wobydlerstwa, mjeztym zo wučinja přerězk za cyłu EU 23,4 procenty.

Tomaš Henčl nowy trenar

Krótkopowěsće (18.10.17)

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:

„Łokaśina“ CD wudała

Choćebuz. „Serbske spiwy z Błotow“ rěka druha CD, kotruž je Lubnjowska folklorna skupina „Łokaśina“ nětko wudała. Na njej su słyšeć nahrawanja serbskeje redakcije RBB. Paleta saha wot swójskich kompozicijow hač k starym delnjoserbskim ludowym pěsnjam, kotrež su ně­hdy při přazy spěwali. CD dóstanu zajimcy w župje Delna Łužica a w Lodce w Choćebuskim Serbskim domje.

Wočakowanja přetrjechene

Mišno. Wothłós na wustajeńcu „Pokład nic ze złota. Beno z Mišnja – prěni swjaty Saskeje“ wo biskopje Benje je wočakowanja přetrjechił. Mjeztym je sej přehladku wo japoštole Serbow, w kotrejž su tež eksponaty z Radworja, Budyšina a Wotrowa widźeć, wjac hač 50 000 ludźi wobhladało, rěka z muzeja. Wustajeńca je hač do 5. nowembra přistupna.

Dalše stejnišćo galerije FLOX

Krótkopowěsće (17.10.17)

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:

Nowy centrum za delnjoněmčinu

Hannover. Kraje Hamburg, Delnjosakska, Schleswigsko-Holsteinska a Bremen załožeja „Krajny centrum za delnjoněmčinu“ jako zhromadnu towaršnosć. Wone započnje 1. januara 2018 dźěłać, sydło je w Bremenje. „Chcemy zhromadnje nowe, wukonite a kraje přesahowace městno koordinowanja a syće wutworić“, rjekny Gabriele Heinen-Kljajić, delnjosakska ministerka za wědomosć a kulturu.

Žadaja sej knježerstwo přetworić

Drježdźany. Personalne nowowobsadźenje na čole kultusoweho, financneho a nutřkowneho ministerstwa je sej dźewjeć přitomnych sakskich krajnych radow minjenu sobotu na zetkanju k zmištrowanju krizy CDU po wólbach zwjazkoweho sejma z ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom (CDU) žadało. Dojednali pak su so na wobšěrny paket naprawow za wjesne kónčiny.

Mjenje štomow narunali

Krótkopowěsće (16.10.17)

Montag, 16. Oktober 2017 geschrieben von:

12 000 podpismow hižo docpěli

Budyšin. Online-peticija Iniciatiwy wot wjelka škodowanych/ starosćiwych wobydlerjow gmejny Ralbicy-Róžant a wokolnych wsow je kónc tydźenja trěbny kworum 12 000 podpismow docpěła. Aktualnje je so jej 12 180 ludźi w Sakskej přizamknyło. Kaž z internetneje strony peticije wuchadźa, maja dalši zajimcy hišće 60 dnjow přiležnosć ju podpisać.

Jazzowe dny zahajene

Lipsk. 41. Lipšćanske jazzowe dny, wěnowane Johnej Coltranej, su so minjeny štwórtk zahajili. Ćežišćowy instrument je lětsa gitara, kotraž je tež hudźbny nastroj wusahowaceho ameriskeho mištra žanra Pata Methenyja. Jeho wustup 21. oktobra budźe wjeršk a zdobom zakónčenje zarjadowanja. Nimo toho spožća bubnarjej Phillipej Scholzej dorostowe myto.

Hudźbna šula w cyrkwi

Neuheiten LND