Krótkopowěsće (28.08.18)

Dienstag, 28. August 2018 geschrieben von:

Kurs wo medijach

Wodowe Hendrichecy. Kurs wo nowych medijach přewjeduje nawoda Bu­dy­skeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala Michał­ Cyž tuchwilu we Wodowych Hendrichecach. W tamnišim wočerstwjenišću wuknje 23 šulerjow 5. lětnika spěchowanskeho centruma Horni kraj z Habrachćic/Nowych Jěžerc dźěło z fotografiju, ličakami a internetnej rešeršu.

Serbskaj awtoraj zastupjenaj

Drježdźany. Wo perspektiwach Sakskeje je frakcija Lěwicy w krajnym sejmje knihu wudała. Kaž Marcel Brauman na swo­jim blogu informuje, wobsahuje wona přinoški 21 awtorow. Mjez nimi staj Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a předsyda Domowiny Dawid­ Statnik. Čornak wěnuje so přewzaću zamołwitosće, Statnik mnohotnosći. Knihu nazymu zjawnosći předstaja.

Ministerka Golze wotstupiła

Krótkopowěsće (27.08.18)

Montag, 27. August 2018 geschrieben von:

Film Karla Vouka na festiwalu

Choćebuz. Krótkofilm PŚIRODA awstriskeho wuměłca Karla Vouka wo změnje łužiskeje krajiny je nominowany za lětuši 28. festiwal wuchodoeuropskeho filma wot 6. do 11. nowembra w Choćebuzu. Termin předstajenja dwanaćeminutowskeho paska budźe hakle z wozjewjenjom programa w septembru jasny. Twórba je nominowana tež za 21. festiwal słowjenskeho filma w Portorožu.

Předstaji tři rukopisne słowniki

Halle. Pod hesłom „Začuća a normy“ wotměwa so tele dny mjezynarodny kongres za slědźenja wo pietizmje w Halle. Serbow zastupuje wědomostna sobudźěłaćerka Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity dr. Lubina Malinkowa. Wona předstaji tam tři rukopisne serbsko-němske słowniki, na kotrež bě při slědźenjach w archiwje bratrowskeje wosady storčiła. Zetkanje traje hač do srjedy.

Za politiske hudźbne dźiwadło

Krótkopowěsće (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Wagonownja ma inwestora

Niska. Jednanja z inwestorom wagonownje w Niskej budu po wšěm zdaću bórze zakónčene. Faworit, kiž měł łužiski zawod přewzać, je słowakski koncern Tatrawagonka. Dźěłarnistwo IG metal je z předewzaćom garantiju dojednało, při čimž maja stejnišćo a ličba sobudźěła­ćerjow přichodne pjeć lět kaž tež wob­stejace tarifowe zrěčenja wostać.

Z Alenu zaso po měsće

Budyšin. Po tym zo bě kniha rozebrana, móža so dźěći nětko zaso „Po měsće z Alenu“ hibać. Dalši nakład knihi Rejzki Delenkoweje wo holčce, kotraž w měsće bydli a do 1. lětnika chodźi, je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Powědančka su pisany miks doži­wjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

Mjezu překročaca pomoc tema

Krótkopowěsće (23.08.18)

Donnerstag, 23. August 2018 geschrieben von:

Zetkanje posołow w Jonsdorfje

Budyšin. Pod hesłom „Hornja Łužica – stejimy pod paru“ zarjaduje Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) dźensa 11. zetkanje posołow a partnerow w Jonsdorfje w Žitawskich horinach. Zasłužbnych posołow Hornjeje Łužicy chcychu rozžohnować, nowych powołać, zdźěli MGO bjez poda­ća konkretnišich informacijow.

Přepytuja morjenja dla

Zhorjelc/Běła Woda. Podhlada morjenja dla přepytuje specialna komisija Zhorjelskeje inspekcije kriminalneje policije w nadawku tamnišeho statneho rěčnistwa wot nocy w Běłej Wodźe. We wo­błuku přesłyšowanja hinašeho delikta dla nachwilnje zajateho muža tón poda, zo bě wobkedźbował, kak znaty zemrě. Na to nańdźechu zastojnicy w domskim na Zahrodowej 38lětneho, kiž bě po zdaću namócnje zemrěł.

Přewjele pólskich turistow

Krótkopowěsće (22.08.18)

Mittwoch, 22. August 2018 geschrieben von:

Wjace wužiwarjow na wsach

Frankfurt n. M. Energijowy přewrót na wsach spěšnišo postupuje hač w městach. Cyłkownje wjace hač 90 procentow domjacnosćow w Němskej jón podpěruje, kaž z dźensa wozjewjeneho naprašowanja statneje spěchowanskeje banki KfW wuchadźa. W městach wužiwa 15 procentow domjacnosćow solarne připrawy, ćopłotne klumpy a podobnu techniku, na wsy pak 33 procentow.

Deinege znowa njekandiduje

Zhorjelc. Zhorjelski wyši měšćanosta Siegfried Deinege (njestronjan) k wólbam 25. meje 2019 wjace njenastupi. Zhorjelski zapósłanc krajneho sejma CDU Octavian Ursu chce so wo zastojnstwo požadać. Jeli wón dobudźe, móhł ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) jeho wólbny wokrjes jako direktny kandidat za krajny sejm přewzać.

Wjace njemandźelskich dźěći

Krótkopowěsće (21.08.18)

Dienstag, 21. August 2018 geschrieben von:

Jednanja wuspěšnje zakónčene

Choćebuz. Jednanja wo přesydlenskim zrěčenju za Miłoraz su minjeny tydźeń wuspěšnje zakónčili, kaž předewzaće LEAG wčera informowaše. Gmejnje Trjebin a Slepo stej w dalšim jednanskim kole­ z koncernom poslednje wotewrjene dypki konstruktiwnje rozrisali. Wobdźěleni maja wuslědk za měznik nastupajo přihoty na přesydlenje.

Třělc njeskutki přiznał

Biskopicy. Serija wutřělow na awta w Biskopičanskej kónčinje je wujasnjena. Njedźelu zajaty 42lětny je njeskutki „wobšěrnje přiznał“, statne rěčnistwo a policija zdźělatej. W bydlenju muža běchu płunowej pistoli a płunowu třělbu z dalokowidom a municiju našli. Wu­mjetuja zajatemu, zo je wjace hač 20 króć na nimo jěduce awta třělał. Prawdźe­podobnje psychisce choreho su do psychiatrije zapokazali.

Wustajeńca wo zběžku

Krótkopowěsće (20.08.18)

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Kupać so w jězorje zaso móžno

Łaz. Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je warnowanje kupanja w Slěbornym jězorje zaso zběhnył. Přiwšěm měli ludźo pokiwy w informaciskim kašćiku před přistupom k jězorej wobkedźbować. Tam přichodnje wo móžnych strachach informuja, zdźěli krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, Drježdźanski wudźerski zwjazk Elbflorenz a Budyski krajnoradny zarjad.

Kongres slawistow zahajeny

Běłohród. Na dźensa zahajenym XVI. mjezynarodnym kongresu slawistow w serbiskim Běłohrodźe wobdźěleni su tež­ zastupjerjo Budyskeho Serbskeho instituta. Dr. Jana Šołćina, dr. Anja Pohončowa a dr. Thomas Menzel chcedźa na wše­lakich zarjadowanjach wo serbskich temach přednošować.

Narodny muzej ponowjeny

Krótkopowěsće (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Wobšudnicy we wokrjesomaj

Zhorjelc. Policija warnuje wosebje se­nio­row we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc před trikowymi wobšudnikami. Kaž Zhorjel­ska direkcija zdźěla, su jej w běhu toho tydźenja 15 pospytow jebanstwa w regionje přizjewili. Přeco zaso so sku­ćićelam radźi, wudawacym so při tele­fonje jako policija abo wnučk, ludźom zdźěla wulke sumy pjenjez rubić.

Strach wohenjow dale wulki

Podstupim. Warnowanski schodźenk k zadźěwanju lěsnych wohenjow wostanje w pjeć braniborskich wokrjesach na najwyšim stopnju 5. Mjez druhim płaći to tež za region Hornje Błóta-Łužica. Byr­njež­ wšitke naprawy wučerpali, liča při­wšěm z tym, zo cyłkowne mnóstwo wohenjow lětsa ličbu 400 překroči. To rje­kny zamołwity za škit před lěsnymi wohenjemi Raimund Engel powěsćerni dpa.

Aretha Franklin njeboha

Krótkopowěsće (16.08.18)

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

Woprašowanje so kónči

Brüssel. Europjenjo, tak tež Łužičenjo, maja dźensa hišće hač do 23 hodź. składnosć, so na internetnym woprašowanju po cyłej Europskej uniji wo změnje mjez lětnim a zymskim časom wobdźělić. W naprašniku maja wobdźělnicy mjez druhim swoje nazhonjenja ze změnu podać a so k tomu wuprajić, hač su za to, přestajenje časa wotstronić.

Třeći zapis w registru porodow

Berlin. Zwjazkowy kabinet je wčera ­naćisk zakonja schwalił, kotryž předwidźi w registru porodow nimo „muski“ a „žónska“ tež zapis „diwersne“. Wulka koalicija zwoprawdźa tak rozsud Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa z lěta 2017. Sudnicy mějachu dotal płaćiwe rjadowanje za ranjenje wosoboweho prawa a zakaza diskriminacije w Zakładnym zakonju. Hač do kónca lěta ma nowe postajenje płaćiwosće nabyć.

Wobkedźbuja zwěrjata z ISS

Krótkopowěsće (15.08.18)

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Nahles w Delnjej Łužicy

Wjelcej. Předsydka SPD Andrea Nahles je dźensa popołdnju delnjołužiske městačko Wjelcej wopytała, zo by sej přehlad nastupajo strukturnu změnu we Łužicy tworiła. Wona chcyše z wobydlerjemi runje­ tak kaž ze zastupjerjemi hospo­darstwa w brunicowym regionje rěčeć. Łužica nadźija so za kónc wu­do­bywanja brunicy pomocy Zwjazka, zo bychu so nowe industrije zasydlili.

Bóle čitać wuknyć

Hamburg. Nimale pjećina dźesaćlětnych dźěći w Němskej njemóže prawje čitać. Prominentni, mjez druhim spisowaćeljo Kirsten Boie, Ulla Hahn, Ulrich Wickert a dalši žadaja sej wot kubłan­skeje politiki, wuknjenje čitanja a čitanje zesylnić. 25 podpisarjow zahaja dźensa na platformje change.org peticiju „Kóžde dźěćo ma čitać wuknyć!“

Socialne kubłanje sylnić

Serbska debata

Neuheiten LND