Krótkopowěsće (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:

Synoda wuradźuje wo etaće

Drježdźany. Ćežišćo dźensa zahajeneho zeńdźenja synody Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje je inkluzija. Nimo toho wuradźuja wo klětušim etaće. Naćisk předwidźi 226 milionow eurow. Porno lětsa wo wosom milionow eurow wjetša suma wuchadźa z wyšich dochodow cyrkwinskeho dawka, při­ražkow stata a financneho wurunanja Ewangelskeje cyrkwje Němskeje (EKD).

Rolf Hoppe njebohi

Drježdźany. Wjelelětny dźiwadźelnik Statneho dźiwadła Drježdźany a Němskeho dźiwadła Berlin Rolf Hoppe je za­wčerawšim 87lětny zemrěł. Mjezynarodny renomej zdoby sej Hoppe mjez druhim w róli Hermanna Göringa we filmje „Mephisto“ a jako kral w čěskej produkciji „Tři worješki za Popjelawku“. Hišće loni měješe wustup w rjedźe „Błótowski krimi“ telewizijneho sćelaka ZDF.

Elektrifikacija za lětdźesatkom

Krótkopowěsće (15.11.18)

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Bjarnat Rjentš zemrěł

Choćebuz. Wjelelětny župan župy Del­nja­ Łužica a sobuzałožer Delnjoserb­ske­ho dźěćaceho chóra Bjarnat Rjentš je po krótkej ćežkej chorosći wčera w starobje 81 lět w Choćebuzu zemrěł. Za swój žiwjenski skutk bu njedawno hakle z Mytom Domowiny 2018 wuznamjenjeny. Mjez druhim nawjedowaše Rjentš rjad rejwanskich skupin w Delnjej Łužicy. Hač do wysokeje staroby sposrědkowaše delnjoserbšćinu w rěčnych kružkach.

Komisija w rozsudnej fazy

Berlin. Wurjadna komisija zwjazko­weho knježerstwa ke skónčenju zmilinjenja brunicy je dźensa w Berlinje z wuradźowanjemi pokročowała. Při tym ma hač do jutřišeho wo „centralne prašenja“ hić, kaž z kruhow wobdźělnikow rěkaše. Plan ke skónčenju wudobywanja brunicy móhł w běhu přichodneju tydźenjow předležeć. Wobdźělnicy rěča wo wobćežnych jednanjach a wo „rozsudnej fazy“.

Wo hudźbnym žiwjenju NDR

Krótkopowěsće (14.11.18)

Mittwoch, 14. November 2018 geschrieben von:

Myto pěstowarni

Bórkowy/Budyšin. 24. nowembra přepoda zamołwita za naležnosće Serbow w Braniborskej, statna sekretarka Ulrike Gutheil w błótowskich Bórkowach prěni króć myto „Mina Witkojc“. Žylowsku pěstowarnju „Mato Rizo“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z nim počesća. W tymle kubłanišću je měł před 20 lětami modelowy projekt Witaj swoju kolebku.

Hilse we fokusu Statneho škita

Berlin. Statny škit zaběra so z Karstenom Hilse (AfD). Wobdźěliwši so na njedawnej demonstraciji je Budyski zapósłanc Zwjazkoweho sejma pječa spěw sobu spěwał, w kotrymž namołwja so k namocy přećiwo kanclerce Angeli Merkel (CDU). W interneće kursěruje wotpowědne widejo, rěka ze stron sakskeje policije.

Doba za próstwy podlěšena

Krótkopowěsće (13.11.18)

Dienstag, 13. November 2018 geschrieben von:

Přijimuja namjety přinoškow

Großhennersdorf. Zarjadowarjo filmoweho festiwala Nysa (NFF) na to skedźbnjeja, zo hišće hač do kónca lěta namjety přinoškow w kategorijach hrajny film, dokumentacija a krótkofilm přijimuja. Ćežišćo klětušeho 16. NFF je „homus politicus“ – politiski čłowjek – a historiske kaž tež politiske wuwiće minjenych lětdźesatkow w třikrajowym róžku.

Wuspěšny kuchar

Bórkowy. Hosćencowy přewodnik Gault&Millau 2019 je z Braniborskeje po­cha­dźaceho kucharja Alexandera Müllera jako „Młody talent“ wuznamjenił. 33lětny nawjeduje wot apryla minjeneho lěta kuchnju restawranta „17fuffzig“ w Bórkowskim hotelu „Blejcha“. Wón docpě 16 z móžnych 20 dypkow. Z tymle wu­znamjenjenjom słuša wón nětko do kruha najlěpšich kucharjow Němskeje.

Direktni kandidaća AfD

Krótkopowěsće (12.11.18)

Montag, 12. November 2018 geschrieben von:

Kundera znowa Čech?

Paris. Ministerski prezident Čěskeje Andrej Babiš je wuznamnemu spisowaćelej Milanej Kunderje poskićił, jemu znowa staćanstwo spožčić, kotrež běše jemu knježerstwo ČSSR dla kritiskeho romana „Kniha wo smjeću a zabyću“ w lěće 1979 wotpóznało. To pisaja wjacore čěske nowiny. Kundera sam so wo poskitku hišće wuprajił njeje.

Priwatna raketa wuspěšna

Wellington. Po dwěmaj jenož zdźěla wuspěšnymaj pospytomaj je wčera třeća raketa „Electron“ předewzaća Rocketlab dohromady sydom satelitow do orbita přinjesła. Mjez nimi je tež w Mnichowje zhotowjeny „Nabeo“, kiž ma nowu spinansku płachtu wupruwować, z kotrejž so objekty w atmosferje spěšnišo roz­žehla. Zaměr je, swětnišćowe smjeće efektiwnišo wotstronić.

Čěska za „zymski“ čas

Krótkopowěsće (09.11.18)

Freitag, 09. November 2018 geschrieben von:

Serbski dźeń frakcijow Lěwicy

Budyšin. Zakładne rysy nowelěro­wanja sakskeho serbskeho zakonja je zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) na 14. serbskim dnju frakcijow Lěwicy w krajnymaj sejmomaj Sakskeje a Braniborskeje dźensa w Budyšinje předstajił. Trěbne nowelěrowanje zakonja z lěta 1999 su zdobom wobdźělnicy podijoweje diskusije analyzowali.

Wusyłanski čas rozšěrić

Berlin. Škit narodnych mjeńšin steješe w srjedźišću konferency zwjazkoweho nutřkowneho ministerstwa tón tydźeń w Berlinje. Zastupnicy Domowiny pokazachu tam mjez druhim na trěbnosć, rozšěrić čas serbskich wusyłanjow MDR a RBB, a na winowatosć Zwjazka a krajow, narunać straty předewšěm wotbagrowanja serbskich wsow dla. Rozjimali su tohorunja młodźinske dźěło narodnych mjeńšin Němskeje a dwurěčnosć na wobchadnych taflach při awtodróhach.

Předewzaćelske myto spožčene

Krótkopowěsće (08.11.18)

Donnerstag, 08. November 2018 geschrieben von:

Seehofer přijědźe

Berlin/Budyšin. Zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) wočakuja póndźelu na oficialne wo­tewrjenje zhromadneho slědźenskeho a kompetencneho centruma zwjaz­koweje a sakskeje policije w Budyšinje. Sakski nutřkowny minister Roland Wöller (CDU) chce Seehofera přewodźeć.

Dalšu kandidatku nominowali

Mjedźojz. Patricia Wissel je we wólbnym wokrjesu 52 (Budyšin 1) znowa direkt­na kandidatka CDU za klětuše wólby Sakskeho krajneho sejma. 44 čłonow CDU je tuchwilnu zapósłanču na wólb­nowo­krjesnej zhromadźiznje wutoru w Mjedźojzu (Medewitz) ze 97,7 procentami přihłosowanja wuzwoliło. „Mi je wažne za ludźi w swojim domizniskim wólbnym wo­krjesu skutkować, jim pomhać a jich podpěrać“, rjekny Wissel.

Zastupne lisćiki jara požadane

Krótkopowěsće (07.11.18)

Mittwoch, 07. November 2018 geschrieben von:

Přirada a župa informowałoj

Wojerecy. Tójšto wo pozitiwnych wuskutkach dźěławosće přirady za serbske naležnosće města Wojerec zhoni předsydstwo Maćicy Serbskeje wčera wot zastu­pjerjow gremija a župy „Handrij Zejler“ na zetkanju w tamnišim Domje Domowiny. Wulki wothłós namaka na přikład poskitk kursa serbšćiny za při­stajenych měšćanskeho zarjada. Maćica zaběraše so tež z přihotami hłowneje zhromadźizny klětu 9. měrca.

Namjety prašane

Kamjenc. Lessingowe město prosy wo­by­dlerjow, towarstwa a zwjazki, namje­tować ludźi, kotrychž móhli za čestnohamtski angažement počesćić. Kaž na internetnej stronje Kamjenca rěka, wyši mě­šćanosta na nowolětnych přijećach 20 wobydlerjow jako dźak za skutkowanje tradicionalnje wuznamjenja. Namjety při­jimuja w radnicy hač do 3. decembra. No­wolětne přijeće budźe klětu 1. februara.

Stres z přirodu přewinyć

Krótkopowěsće (06.11.18)

Dienstag, 06. November 2018 geschrieben von:

Rjemjesło sobu zapřijeć

Grodk. Grodkowski zapósłanc zwjazkoweho sejma dr. Klaus-Peter Schulze (CDU) wobžaruje, zo njeje rjemjesło w komisiji za rozrost, strukturnu změnu a dźěło zastupjene. Po jeho słowach wučinja přerězna mzda we Łužicy z hórniskim wobłukom 4 200 eurow, bjez njeho 2 200 eurow. „Rjemjesło wotwisuje wot wuhloweho a energijoweho hospodarstwa, zwotkelž ma wjele nadawkow.“

Přepytuja mysterij materije

Genf. Z nowymaj eksperimentomaj chcedźa wědomostnicy Europskeje organizacije za jadrowe slědźenje (CERN) přepytować, čehodla eksistuje w swětnišću wjele wjace materije hač antimaterije. Byrnjež wobě přirunajomne fyzikaliske kajkosće měłoj, njeje dotal teorije za njewurunane rozdźělenje. Wčera su slědźerjo tohodla nowej připrawje za produkciju antiwodźika zapinyli.

Zapozdźenja a wupady

Krótkopowěsće (05.11.18)

Montag, 05. November 2018 geschrieben von:

Dźesać namjetow zapodatych

Budyšin. Dźesać wosobow ze serbskich zjednoćenstwow je zwólniwych kandidować za radu Załožby za serbski lud. Wo tym informuje Domowina, po tym zo je so doba zapodaća namjetow minjeny štwórtk skónčiła. Wólbna ko­misija namjety nětko pruwuje. Sakskich čłonow załožboweje rady wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny na swojim posedźenju 14. decembra w Chrósćicach.

Hižo 750 podpismow

Pančicy-Kukow. Po druhim tydźenju naprašowanja je skupina Kukowske prašaki hižo wjace hač 750 podpismow ze­zběrała. Z toho je so 713 Serbow přećiwo aktualnej formje Serbskeho sejma wuprajiło. Jeničce sydomatřicećo, něhdźe pjeć procentow, su za sejm hłosowali. Podpismowa akcija běži hač do kónca lěta. Wjacori zajimcy nawjazachu kontakt ke Kukowskim prašakam. Tež w Delnjej Łužicy přichodnje podpisma zběraja.

Za mnohotnosć w redakcijach

Serbska debata

Neuheiten LND