Krótkopowěsće (17.07.18)

Dienstag, 17. Juli 2018 geschrieben von:

Kralowski por pytany

Bórkowy. Nowy serbski kralowski por pytaja w Bórkowach. Tuchwilny chce krónu a ceptar na domizniskim a dra­stowym swjedźenju w awgusće dale dać, zdźěla Bórkowski hamt. Alice a Benja­min I. staj region jedne lěto na wše­lakich turistiskich zarjadowanjach a wikach zastupowałoj. Přizjewjenja přijimuje Bórkowska turistiska informacija.

Delnjoserbski Witaj-camp

Jarješk. 19 hólcow a holcow přebywa tón tydźeń w 13. Witaj-campje Choće­buskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ.­ We wob­lubowanym wočerstwjenišću Ja­rje­šku mjez Baršćom a Mužakowom wu­kmanjeja so wobdźělnicy w delnjoserbšćinje. Tak přewjeduja wšelake akcije a wubědźowanja. Wobhladać chcedźa sej film wo Krabaće, tež do šo­kolodoweje fabriki sej wuleća.

Wustajeńca wo Thietmaru

Krótkopowěsće (16.07.18)

Montag, 16. Juli 2018 geschrieben von:

Nawodnistwo wobkrućene

Kašecy. Na čole gmejnskeje wohnjo­weje wobory Pančicy-Kukow stejitaj dale Markus Richter jako nawoda a Martin Kreuz jako jeho zastupjer. Wobeju je gmejnska rada na zašłym posedźenju wobkrućiła. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) přepoda jimaj powołanske wopismo. Wobornikaj staj hižo minjene šěsć lět w zastojnstwje skutkowałoj a dobre dźěło wukonjałoj.

Židowska wosada 20 lět

Choćebuz. Židowska wosada w Choćebuzu swjećeše wčera 20lětne wobstaće. Jeje předsyda Gennadi Kuschnir spomni, zo je čłonstwo wot dźesać na dźensa 490 ludźi rozrostło. Braniborska kulturna mini­sterka Martin Münch (SPD) wu­zběhny, „zo wosadny centrum wosrjedź města pokazuje, zo słušatej židowska wěra­ a kultura ke Choćebuzej“.

Nowe dwórnišćo ma nastać

Krótkopowěsće (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

Do prózdninskeho lěhwa SŠT

Budyšin. 55 serbskich dźěći chce so wot jutřišeho w rěčnym prózdninskim lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach wočerstwić. Předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli, zo čakaja na dźěći dyrdomdejske doži­wjenja, wosebite projekty kaž dźi­wadźe­lenje, zaběra z nowymi medijemi a fotografowanje. Lěhwo traje hač 23. julija.

Arcybiskop skóržbu zapodał

Praha/Brno. Praski arcybiskop Dominik Duka je sudnistwu zapodał skóržbu přećiwo Centrumej eksperimentalneho dźiwadła w Brnje. Přičina je dwójna inscenacija na njedawnym dźiwadłowym festiwalu, w kotrymajž postawu Jězusa kaž tež bamža Jana Pawoła II. na chětro wulgarne wašnje wonječesćeja. Hižo do předstajenja běštej inscenaciji wótre diskusije wo hranicach „wuměłskeje swobody“ zbudźiłoj.

W rěkach kupać so je strašne

Krótkopowěsće (12.07.18)

Donnerstag, 12. Juli 2018 geschrieben von:

Serbske městnosće zbližić

Budyšin. Klětuše předewzaća stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja čło­now­ předsydstwa Budyskeje župy. Dosć konkretny je hižo projekt ze šulerjemi 4. lětnika. Jim chcedźa serbske městnosće w Budyšinje zbližić. Dom Měrćina Nowaka w Njechornju chcedźa zjawnosći tohorunja we wobłuku akcije „wuměłstwowy bus“ spřistupnić. Planowane su tež zarjado­wanja w Barće a Hodźiju.

Štó znaje skućićela?

Mortkow. Po morjenju wjelčicy pola Mortkowa je towarstwo Wjelči škit Němska myto 7 000 eurow wupisało. Zwěrinoškitarjo so nadźijeja na te wašnje pokiwy k skućićelej dóstać. Hižo w juniju běchu na kromje jězora pola Mortkowa mortweho wjelka na powjerchu wody wuhladali. Přepytowanja wunjesechu, zo bě jeho něchtó zatřělił a jemu powjaz wokoło brjucha zwjazał, na kotrehož tamnym kóncu bě betonowy kloc.

Schadźowanka lětsa w dźiwadle

Krótkopowěsće (11.07.18)

Mittwoch, 11. Juli 2018 geschrieben von:

Kompaktny kurs

Choćebuz. 40 zajimcow so tuchwilu na kompaktnym kursu delnjoserbšćiny dale kubła. Organizowała je kurs Šula za del­njoserbsku rěč a kulturu w Cho­ćebuzu. Wobdźělnicy tydźenskeho kursa 30 hodźin intensiwnje delnjoserbšćinu wuknu a zeznajomjeja so zdobom zwonka wučby z rěču a kulturu regiona. Spočatk tydźenja je jim dr. Hartmut Leipner nadrobnje wo Bogumile Šwjeli přednošował.

Hórnistwo w swětnišću

Berlin. Zjednoćenstwo němskeje industrije je zwjazkowe knježerstwo namołwiło, zdźěłać zakoń wo wudobywanju resur­sow w swětnišću. Tuchwilu nje­smě­dźa sej staty objekty w kosmosu při­swojić. Předewzaćelam pak je dowolene, na přikład za drohometalemi pytać. USA a Luxemburg su wotpowědne postajenja hižo schwalili.

Rys w Jizerskich horinach

Krótkopowěsće (10.07.18)

Dienstag, 10. Juli 2018 geschrieben von:

2,5 milionow eurow za slědźenje

Choćebuz/Podstupim. Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu je nowemu projektej „BioPol“ cyłkownje 2,5 milionow eurow spěchowanja přilubiło. Fraunhoferski institut za nałožowane slědźenje na polymerach a Braniborska techniska uniwersita Choćebuz-Zły Komorow chcetej z projektom „inteligentne“ materialije wuwiwać.

Klinika wospjet wuznamjenjena

Budyšin. Chorowni za dźěćacu a młodźinsku medicinu Hornjołužiskich kli­nikow su kwalitny pječat „Wuznamje­njena – Za dźěći 2018 – 2019“ spožčili. Budyska institucija je sej mjeztym pjaty raz certifikat Zwjazka dźěćacych cho­rownjow a wotrjadow Němskeje zdobyła, kaž w zdźělence kliniki rěka.

Žórło Nysy wohrožene

Krótkopowěsće (09.07.18)

Montag, 09. Juli 2018 geschrieben von:

Ukrainjanka wuznamjenjena

Celovec. Ukrainska žurnalistka a spisowaćelka Tetjana Maljarčuk je lawreatka lětušeho Myta Ingeborg Bachmann. We wobłuku Dnjow němskorěčneje lite­ra­tury spožči awstriske město Celovec (Klagen­furt) awtorce z 25 000 eurami dotěrowane wuzna­mjenjenje za tekst „Žaby w morju“. Kóždolětnje přizwolene myto słuša k najwuznamnišim toho razu.

Sorbian Art Trio na festiwalu

Rudolstadt. Na lětušim 28. Rudolstadtskim festiwalu je so kónc tydźenja ně­hdźe­ 130 wuměłcow z wjace hač 30 krajow předstajiło. Mjez druhim wustupištej tam pólska skupina Hańba a Sorbian Art Trio. W srjedźišću wuznamneho zetkanja folklory, ludoweje a swětoweje hudźby steješe Estiska. Dohromady 25 000 ludźi dožiwi něhdźe 300 koncertow.

Swjedźeń Harley-Davidson

Krótkopowěsće (06.07.18)

Freitag, 06. Juli 2018 geschrieben von:

Maja nowu pěstowarku

Choćebuz. Pěstowarnja „Villa Kunterbunt“ w Choćebuzu ma nowu kubłarku. Kaž Delnjoserbski rozhłós zdźěla, dźěła tam nětko Melanie Nickelojc ze Žylowa, kotraž bě w juniju wukubłanje wu­spěšnje zakónčiła. 21lětna je horda na to, zo smě we Witaj-kubłanišću skutkować. Wša­ko je nowa pěstowarka sama wot prěnjeho žiwjenskeho lěta Witaj-dźěćo.

Namołwjeja ke kedźbnosći

Budyšin. 21 lěsnych wohenjow je lětsa hižo wjac hač dwaj hektaraj lěsa w Bu­dy­skim wokrjesu zničiło. Dźensa rano je stat­ny zawod Sakske lěstnistwo za wo­krjes warnowanske schodźenki 2 do 4 postajił. Wokoło Wojerec płaći schodźenk 2, w srjedźnym wokrjesu 4 a za južny dźěl schodźenk 3. Fachowcy wěšća, zo so poło­ženje hišće přiwótři, a namołwjeja ke kedźbnosći.

Wulke plany čěskeje armeje

Krótkopowěsće (05.07.18)

Donnerstag, 05. Juli 2018 geschrieben von:

Wo stykach Miny Witkojc

Berlin. Zwiski Delnich Serbow do Juhosłowjanskeje běchu jedne ćežišćo wědomostneje konferency wo kulturnych stykach srjedźneje Europy a Balkana w prěnjej połojcy 20. lětstotka w Berlinje. Dr. Viktor Zakar je tam wčera wo temje na přikładźe listowanja basnicy Miny Witkojc přednošował. Wuhotowałoj stej konferencu Makedonska akademija wě­do­mosćow a Leibnizowe zhromadźenstwo za wědomosće Berlin.

Łužiscy studenća w Londonje

Choćebuz. Mustwo studentow Lausitz Dynamics Braniborskeje techniskeje uniwersity wubědźuje so wot dźensnišeho sobu na europskim Shell-Eco-marathonje w Londonje. Wotmysł mjezynarodneho wurisanja je konstruować jězdźi­dło, kotrež energiju tak eficientnje kaž móžno přetrjebuje. Łužičenjo wuwichu za to projekt MAMMUT po technologiji paliwoweje bańki.

Kolektu z kartu płaćić

Krótkopowěsće (04.07.18)

Mittwoch, 04. Juli 2018 geschrieben von:

Móst pozdźišo spotorhaja

Pančicy-Kukow. Mały móst nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje ha­kl­e spotorhaja, po tym zo budźe nowy 13. julija přepodaty. To wobkrući wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na naprašowanje. Spočatnje bě planowane, najprjedy mały móst wotstronić a na to wulki přepodać. Přičina dlijenja je, zo traje twar metaloweho wobhrodźenja dlěje hač předwidźane, tak zo njemóže prowizoriski chódnik po nowym mosće wjesć.

„Egon Olsen“ w chorobnym stole

Budyšin. Andreas Pannach naruna Olafa Haisa w inscenaciji Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Dotalny hrajer Egona­ Olsena bě so minjenu sobotu chutnje zranił. Na njedźelnym před­sta­jenju sćělesni wón hłownu rólu hišće w chorobnym stole, dźensa chcychu jeho operować.

Žadny dokument namakany

Serbska debata

Neuheiten LND