Krótkopowěsće (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Angažement za FUEN skónčiła

Flensburg. Susann Šenkec skónči po dźesaćlětnym profesionelnym angažemenće za FUEN, naposledk jako amtěrowaca generalna sekretarka, swoju dźěławosć za europsku mjeńšinowu organizaciju. To stej Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin a Susann Šenkec dźensa w Flensburgu wozjewiłoj. Tehdyši prezident prof. Hans Heinrich Hansen bě Serbowku w lěće 2008 do centrale organizacije powował.

Serbski Sokoł znowa załoženy

Hórki. Dźensa před 25 lětami, 28. decembra 1993, su w Młynkec hosćencu w Hórkach Serbski Sokoł, třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow, znowa załožili. Do noweho předsydstwa wuzwolichu Michaelu Mošowu jako starostku, za městostarostu Achima Kowarja, Pětra Šołtu za jednaćela, Pawoła Hejdušku za pokładnika a Mikławša Krawca za rěčnika a redaktora Sokołskich Listow.

Wučerjo stanu so zastojnicy

Krótkopowěsće (27.12.18)

Donnerstag, 27. Dezember 2018 geschrieben von:

Nowe towarstwo Škit

Hrubjelčicy. Nowe serbske towarstwo Škit je so 4. adwent w Hrubjelčicach załožiło. 16 sobustawow je Roberta Krawca za předsydu wuzwoliło. Čłonojo towarstwa chcedźa serbske wuměłstwo, hudźbu a rěč škitać a podpěrać kaž tež digitalne poskitki za skrućenje identity našeho ludu rozšěrić. Wotpohladuja so wo status zapisaneho towarstwa prócować.

Twarić w Sakskej dźeń a dróše

Kamjenc. Štóž chce w Sakskej twarić, ma za to dźeń a wjace pjenjezy nałožić. Kaž Statistiski krajny zarjad w Kamjencu dźensa zdźěla, su w přerězku lěta twarske kóšty za bydlenske twarjenje wo 5,4 procenty přiběrali. Porjeńšace reparatury w jednym bydlenju so wo 6,2 procentaj, naprawy k zwuporjedźenju na bydlenskich twarjenjach wo 6,1 procent podróšachu.

Pytaja za čěskej symboliku

Krótkopowěsće (21.12.18)

Freitag, 21. Dezember 2018 geschrieben von:

Wjac hač 300 próstwow dóšło

Drježdźany. Ratarske zawody w Sakskej su próstwy we wobjimje 33,2 milionow eurow za wotškódnjenje suchoty dla zapodali, zdźěli wčera sakske ministerstwo za wob­swět a ratarstwo. Hač do 10. decembra je 323 próstwow wo spěchowanje dóšło. Suma škodow wšitkich ratarjow, kotřiž běchu wo pomoc prosyli, wučinja 72,3 miliony eurow.

Wo serbšćinje na Taiwanje

Taipeh. „Mjezynarodna konferenca wo rewitalizaciji mjeńšinowych rěčow“ w taiwanskej stolicy Taipeh je zakón­čena. Mjez dohromady sydom referen­tami, na přikład z Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje a Japanskeje, bě tež předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa, kotraž je něhdźe 200 zajimcam wo nałožowanju serbšćiny w swójbach přednošowała.

Wutworja skawtski rezerwat?

Krótkopowěsće (20.12.18)

Donnerstag, 20. Dezember 2018 geschrieben von:

Portret serbskeho duchownstwa

Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina je nowu knihu rjada Spisy Serbskeho instituta wudało. W njej předstaja dr. Friedrich Pollack na přikładźe ewangelskich Serbow Hornjeje Łužicy socialno- a kulturnostawizniske wuměnjenja za wutworjenje duchowneje elity. Zdobom rysuje kolektiwnobiografiski portret serbskeho duchownstwa w času wot reformacije hač k Wienskemu kongresej.

Serb nawjeduje Praske studijo

Lipsk. Danko Handrik nawjeduje wot 1. januara 2019 telewizijne studijo ARD w Praze. Wo tym informuje sćelak MDR. Hižo wot 2008 do 2014 je serbski žurnalist direktnje z Čěskeje a Słowakskeje rozprawjał. Tež z nazhonjenjemi Handrika, kiž rozumi so jako mostytwarc, chce MDR rólu Praskeho studija jako centruma za rozprawnistwo z wuchodneje Europy dale skrućić, kaž sćelak zdźěla.

Scholze nětko rjadny prezident

Krótkopowěsće (19.12.18)

Mittwoch, 19. Dezember 2018 geschrieben von:

Program klětu dale powjedu

Drježdźany. Sakske wobswětowe ministerstwo chce klětu program „Witalne wjesne jadra a srjedźišća we wjesnej kónči­nje“ z 25 milionami eurow za nowe projekty na dobro wsow a městačkow dale wjesć, wozjewi wčera minister Thomas Schmidt (CDU). Ministerstwo startowaše na to štwórtu namołwu. Nowe je, zo spěchuja nětko tohorunja wólnočasne a bliskowočerstwjenske zarjadnišća kaž tež polěpšenja wobstejacych kupjelow pod hołym njebjom.

Memoiry w němskej rěči wušli

Budyšin. Njedawno w serbskej rěči wušła­ kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1“ nětko tež w němskej rěči předleži. Titul wudaća je „Leben im Zwiespalt 1“. Awtor přiwza do njeho někotre dalše časowe dokumenty. Dietrich Šołta je w originalu serbske wurězki z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow do němčiny přenjesł.

Nowe wudaće Staršiskeho lista

Krótkopowěsće (18.12.18)

Dienstag, 18. Dezember 2018 geschrieben von:

Krabat tež w jendźelšćinje

Budyšin. Kompjuterowa hra „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ ma při­chod­nje w jendźelšćinje wuńć. Originalna software bě w lěće 2015 w serbšćinomaj a němčinje wušła. Nětko dźěła projektowa skupina Rapaki w nadawku Załožby za serbski lud na wersiji, kotruž chcedźa wot kónca februara na internetnej stronje Rapaki.de kaž tež we wjacorych digitalnych předawanišćach poskićeć.

Před wosypicami so škitać

Zhorjelc. Aktualny pad, zo je 23lětny muž ćežko na wosypicy (Masern) schorjeł, je Zhorjelskemu strowotniskemu zarja­dej z přiležnosću, skedźbnjeć ludźi na dodźerženje šćěpjenskeje winowatosće. Wosypicy imunowy system čłowjeka jara słabja. Tak móža dalše chorosće wudy­rić, pola młodostnych a dorosćenych samo zahorjenje mozoweje kóžki (Hirnhaut­entzündung).

Jónu wob lěto „kultowa jědź“

Krótkopowěsće (17.12.18)

Montag, 17. Dezember 2018 geschrieben von:

Tež w zymje woblubowane

Zły Komorow. Hotele a prózdninske domicile w Braniborskej su tež přez hody a silwester požadane. Swójbny park při Złokomorowskim jězorje je tele dny kompletnje wuknihowany, zdźěli zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina Braniborskeje. Kónčina njewabi wopytowarjow je­nož­ w lěću, ale je mjeztym mnohim tež w zymje dowolowy cil.

Za angažement počesćeni

Drježdźany. Sakska socialna ministerka Barbara Klepsch (SPD) a prezident krajneho sejma dr. Matthias Rößler staj něhdźe połsta čestnohamtsce angažo­wanych Saksow wuznamjeniłoj. Mjez tymi, kotrychž su zańdźeny pjatk na žurli krajneho sejma počesćili, bě nimo Petera Rössela ze Złyčina a Edmunda Wojtasa z Budyšina dalšich wosom angažowanych wosobow z Łužicy.

Najdlěši tunl přepodaty

Krótkopowěsće (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Manipulacijow so njebojeć

Drježdźany. Klienća bankow w Sakskej nimaja so wulce wo manipulowane pjenježne awtomaty starosćić. Ani jenički pad njebu minjene jědnaće měsacow w swobodnym staće registrowany, zdźěleja dźensa fachowcy w Frankfurće nad Mohanom. Po cyłej Němskej to skerje hinak­ wupada. Dotal 428 padow su lětsa zličili. Loni bě jich dohromady 499, šěsć z toho w Sakskej.

Chce so znowa požadać

Zhorjelc. Město Zhorjelc chce so znowa za přiwzaće do lisćiny swětoweho kulturneho herbstwa požadać. Srjedźišćo tworić měli tónkróć stawizny byrgarskich domow, kotrež wjele zajimaweho wo bywšim wikowanskim systemje po-srědkuja, kaž město wčera zdźěli. Z wědomostnym přepytowanjom aktow wjelelětneho archiwara Richarda Jechta nadźija so Zhorjelc nětko lěpšich šansow.

Češa a knižna produkcija

Krótkopowěsće (13.12.18)

Donnerstag, 13. Dezember 2018 geschrieben von:

Nowa CD Serbskeho rozhłosa

Budyšin. „Hej, Łužica“ rěka nowa CD z popularnymi serbskimi pěsnjemi. Projekt je Serbski rozhłós MDR z podpěru Załožby za serbski lud zwoprawdźił a dźensa­ wudał. Słyšeć móžeće tam mjez druhim Theju Čórlichec, Gabriela Mommera a Danielu Hazec. Cejdejka je w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań. Spočatk noweho lěta ma tohorunja w syći přistupna być.

Podpěra tež łužiskim ratarjam

Drježdźany. Zarunansku přiražku 15,7 milionow eurow płaća tele dny něhdźe 2 900 ratarskim zawodam we wróćostajenych kónčinach Sakskeje, mjez druhim w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow. Pjenjezy su z europskeho ratarskeho fondsa k wuwiću wjesneho ruma, zhromadneho nadawka „polěpšenje agrarneje struktury a škita přibrjohow“ a z dawkow, kaž přisłušne ministerstwo zdźěla.

Kosmetika z kawiara

Krótkopowěsće (12.12.18)

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

Historiski dom předaty

Radwor. Sobu najstarše twarjenje Ra­dworja je předate. Gmejnscy radźićeljo su wčera jednohłósnje tomu přihłoso­wali, zo „torož“ na nawsy Radworskemu předewzaćelej předadźa. Historiski dom z wobłukowymi wrotami słušeše nižozemskemu namrěwstwowemu zjednoćenstwu. Za čas NDR běštej w nim gmejnski zarjad a běrow prodrustwa.

Přihotuja klětuše wólby

Budyšin. Za komunalne wólby 26. meje 2019 wutworja w Budyskim wokrjesu znowa 14 wólbnych wokrjesow. Wólbny wuběrk nawjeduje Andrea Peter. Anja Marx ju zastupuje. Přisydnicy gremija su Elisabeth Nieft, Sandro Fiebig, Rüdiger Thürling a Carola Schmidt. Jich zastu­puja Albrecht Bockisch, Michael Häring, Wolf Schönberg a Angelika Eck­stein. Tomu je wokrjesny sejmik přihłosował.

Wuheń za krosnowarjow?

Serbska debata

Neuheiten LND