Krótkopowěsće (11.04.19)

Donnerstag, 11. April 2019 geschrieben von:

Liča hižo bórze z wuslědkom

Drježdźany. Druhu tarifowu rozmołwu nastupajo přiměrjenje dźěłoweho časa na wuchodźe Němskeje přewjedźechu dźěłarnistwo IG metal a zastupjerjo dźěłodawarjow metaloweje a elektroindustrije wčera w Drježdźanach. Hišće w prěnim połlěće móža dźěłopřijimarjo branše z wuslědkom jednanjow ličić, kaž wobě stronje měnitej.

Podruž tež tema w Sakskej

Drježdźany. Sakski krajny sejm je dźensa z plenarnym posedźenjom w Drježdźanach pokročował. Wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) přednjese deklaraciju k přichodnej wobswětowej politice Sakskeje. W aktualnej debaće rozestajachu so zapósłancy ze zapłaćomnymi podružemi a ze spěchowanjom socialnych bydlenjow.

Wurisanje z 22 wobdźělnikami

Krótkopowěsće (10.04.19)

Mittwoch, 10. April 2019 geschrieben von:

Pruwowancy sčasom přišli

Budyšin. Wot warnowanskeho stawka busowych šoferow běchu dźensa rano tež šulerske transporty potrjechene. Namołwu dźěłarnistwa ver.di, dźěło hač do 8 hodź. złožić, sćěhowachu tohorunja sobudźěłaćerjo Regionalbusa Hornja Łužica a Wojerowskeje wobchadneje towaršnosće. Maturanća Serbskeho gymnazija, kotřiž mějachu pisomne pruwowanje, su sčasom na městnje byli.

„Krabat“ njeje mjez najlěpšimi

Budyšin. Za mobilnu němskorěčnu wersiju widejoweje hry „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ njebě online-wothłosowanje wo publikumowe myto najlěpšich němskich kompjuterowych hrow wuspěšne. Wo tym je dźensa Serbski rozhłós informował, powołujo so na čłona projektoweje skupiny Rapaki Jörga Hübnera. Hra „Krabat“ bě w lěće 2015 jako projekt Załožby za serbski lud wušła.

Dale čłon krajneho předsydstwa

Krótkopowěsće (09.04.19)

Dienstag, 09. April 2019 geschrieben von:

Wupisaja znowa myće

Budyšin. Maćica Serbska wupisa znowa dorostowe myto za Hornju kaž tež za Delnju Łužicu. To je předsydstwo towarstwa wčera wobzamknyło. Wopisanje mytow přichodne dny šulam a dalšim kubłanišćam rozesćelu a internetnje spřistupnja. Dale gremij wobžaruje, zo njejsu delegaća hłowneje zhromadźizny Domowiny kónc měrca namjet Maćicy přiwzali, zdźěłać analyzu a koncept wo přichodźe Budyskeho Serbskeho domu.

Pruwowanja zahajene

Budyšin/Drježdźany. Za nimale 11 000 maturantow w Sakskej je so wčera čas pruwowanjow zahajił. Jako prěnje běchu woni w předmjeće geografija wužadani. Na Budyskim Serbskim gymnaziju maja 74 maturantow. Pruwowanje w serbšćinje – w njej da so lětsa 13 dwanatkarjow pisomnje a 20 ertnje pruwować – budźe 30. apryla. Wot 7. do 27. meje budu po wšej Sakskej ertne pruwowanja.

Muzej čěsko-němskich poćahow

Krótkopowěsće (08.04.19)

Montag, 08. April 2019 geschrieben von:

Olympiada serbšćiny zahajena

Wodowe Hendrichecy. Třidnjowsku 53. centralnu olympiadu serbskeje rěče su dźensa we Wodowych Hendrichecach zahajili. Wo najlěpše wukony w serbšćinje wubědźuje so 38 šulerjow a šulerkow 6. lětnika z Delnjeje a 61 z Hornjeje Łužicy, kaž zarjadowar Serbske šulske towarstwo zdźěla. Po zazběhu z lěsnym dyrdomdejom maja serbšćinarjo jutře swoju wědu dopokazać.

Detlefa Kobjelu wopominali

Budyšin. Serbski komponist a hudźbny wědomostnik Detlef Kobjela by wčera 75. narodniny swjećił. Zastupjerjo Towaršnosće k spěchowanju Serbskeho ludoweho ansambla su na row loni zemrěteho na Budyskim Tuchorju kwěćel połožili a spominachu mjez druhim na jeho skutkowanje za SLA jako hudźbny šefdramaturg a prěni intendant po towaršnostnym přewróće.

Sćerpni a stražliwi być

Krótkopowěsće (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Rekordne festiwalowe myta

Großhennersdorf. Filmowy festiwal Nysa spožči lětsa přidatne myto. Za najlěpši scenarij je starosta Liberecskeho kraja Martin Půta 1 000 eurow přilubił. Hódnota nětko dźesać „Rybičkow“ je wo dohromady 9 000 na 21 000 eurow stupała. Prěni lawreat je hižo jasny. Pólskeho režisera Jana Nowickeho wuznamjenja 11. meje w Zgorzelecskim Domje kultury z čestnym mytom festiwala.

Rozprawa ma respektowana być

Grodk. Wosom wobdźělnikow komisije za rozrost, strukturnu změnu a dźěło, mjez nimi Grodkowska měšćanostka Christine Herntier (njestronjanka), je so spočatk apryla w lisće na knježerstwa Zwjazka a wuhlowych krajow wobroćiło. Wotpósłarjow jednoći starosć, zo so wobsah rozprawy mjenowaneje komisije dospołnje njezwoprawdźi.

Nasyp saněrowany

Krótkopowěsće (04.04.19)

Donnerstag, 04. April 2019 geschrieben von:

Wjace přemysłow wotzjewjenych

Kamjenc. Loni su w Sakskej znowa wjace přemysłow wot- hač přizjewili. Porno 26 741 přizjewjenjam mějachu 28 663 wotzjewjenjow. To zdźěla Kamjenski krajny zarjad za statistiku. Saldo wučinja minus 1 922. W lěće 2017 bě 1 750 wotzjewjenjow wjace hač přizjewjenjow. Přičina za nimale 83 procentow wotzjewjenych přemysłow bě złoženje wobchodniskich aktiwitow.

Přećiwo spěšnosći 30 km/h

Choćebuz. Předewzaćeljo w měsće Choćebuz wuprajeja so přećiwo spěšnosći 30 km/h a přećiwo zawrjenju Stareho torhošća. Wo wuslědku swójskeho naprašowanja je Choćebuska Industrijna a wikowanska komora dźensa informowała. Z naprašowanych 1 500 firmow je 733 wotmołwiło. 81 procentow z nich wobmjezowanu spěšnosć 30 km/h wotpokazuje.

Hnydomny program wuhla dla

Krótkopowěsće (03.04.19)

Mittwoch, 03. April 2019 geschrieben von:

Myto Astrid Lindgren spožčene

Stockholm. Belgisko-flamski spisowaćel Bart Moeyaert je lawreat lětušeho Myta Astrid Lindgren za dźěćacu a młodźinsku literaturu. To zdźěla Šwedska rada wuměłstwa. Najwuznamniše myto toho­ razu je ze 490 000 eurami dotě­rowane. Mjez dohromady 246 kandida­tami běštaj tež čěski ilustrator Petr Nikl a němski awtor Janosch (Horst Eckert).

Wšitke městna wobsadźene

Budyšin. Za kubłansku wuprawu wuměnkarjow Serbskeho šulskeho towarstwa wot 5. do 9. meje do Wendlanda bě za krótki čas wšitkich 44 městnow wobsadźene. Kurator Choćebuskeho Serbskeho muzeja Werner Měškank je zestajał program „Na slědach słowjanskich stawiznow we Wendlandźe“. Tamniše towarstwa a měšćanosta Łuchowa (Lüchow) Manfred Liebhaber wočakuja hosći z wosebitym programom.

Šiman: Spěšnje jednać

Krótkopowěsće (02.04.19)

Dienstag, 02. April 2019 geschrieben von:

Štyrceći přidatnych městnow

Drježdźany. Wulkeho naprašowanja dla rozšěri sakske ministerstwo za kultus ličbu městnow za „dobrowólne socialne lěto pedagogika“ na šulach wo 40. Tak móže 200 dobrowólnikow w šulskim lěće­ 2019/2020 přepruwować, hač je wučerstwo­ jim hodźaca so powołanska perspektiwa­. 1 000 sakskich šulow je na dobrowólnikach zajimowanych. Požadać so je hišće hač do 30. apryla móžno.

Wuslědki w syći přistupne

Budyšin. Dokumentacija wuslědkow lońšeho naprašowanja Domowiny je digitalnje přistupna. Zajimcy namakaja ju na internetnej stronje Domowiny w mediatece pod https://www.domowina.de/ fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek /Nasa_Domowina/NasaDomowina_2019­_01.pdf. Wobdźělnicy 19. hłowneje zhromadźizny Domowiny dóstachu wuslědki w ćišćanej formje.

Wojerowscy šulerjo mytowani

Krótkopowěsće (01.04.19)

Montag, 01. April 2019 geschrieben von:

Kolba so na wuměnk podał

Zły Komorow. Prokurist Łužiskeje a srje­dźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV), kotraž zamołwja tež saněrowanje we Łužicy, Manfred Kolba je so kónc měrca na wuměnk po­dał. Na jeho městnje skutkuje wot dźensnišeho Gerd Richter, kiž je sam mnohe lěta w brunicowych jamach dźěłał. Naposledk nawjedowaše pola LMBV wobłuk projektneho managementa wuchodneje Sakskeje.

Požadaja so wo titul UNESCO

Podstupim. Podstupim chce so wo titul „Filmowe město UNESCO“ požadać, kaž wyši měšćanosta Mike Schubert (SPD) připowědźi. Podstupim by tak prěnje „UNESCO-kreatiwne město filma“ było. Wšako ma na tym polu dobru infrastrukturu, kwalifikowany personal a wulki spektrum móžnosćow. Filmowe studijo w Babelsbergu wobsteji wot lěta 1912.

Łobjo połne mikroplasty

Krótkopowěsće (29.03.19)

Freitag, 29. März 2019 geschrieben von:

Wo ewaluaciji jutře njerěča

Budyšin. Wuslědki ewaluacije serb­skeje wučby w Delnjej Łužicy njebudu předmjet přednoška na jutřišej hłownej zhromadźiznje Domowiny w Chrósćicach. Namjetowany dnjowy porjad z ča­so­wych přičin dźesać- do pjatnaćemjeńšinske wuwjedźenja wo mjenowanej temje­ njedowola, kaž bě wot referentki a ze stron Domowiny zhonić.

Srědki serbskimaj šulomaj

Drježdźany. Šula Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje a wyša šula Ralbicy profitujetej z fondsa k zawěsćenju přichoda, za kotryž je etatowy a financny wuběrk Sakskeho krajneho sejma cyłkownje 26 milionow eurow přizwolił. Kaž serbski zapósłanc Alojs Mikławšk (CDU) zdźěli, dóstanje Pančičanske kubłanišćo 569 000 eurow za wohnjo- a wěstotnotechniske naprawy, Ralbičanske 77 000 eurow za za­twar lifta jako bjezbarjerny přistup.

Towarstwo wuznamjenjene

Neuheiten LND