Krótkopowěsće (12.12.19)

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

CDU za koaliciju hłosowała

Radebeul. Prěni raz po přewróće poda so sakska CDU do knježerstwoweho zwjazkarstwa třoch stron. Na wosebitym zjězdźe wčera w Radebeulu je 214 dele­gatow při dwaceći napřećiwjenjach wujednanemu koali­ciskemu zrěčenju CDU, Zelenych a SPD přihłosowało. Krajny předsyda a ministerski prezident Michael Kretschmer bě po wozjewjenju wuslědka wolóženy.

Wjace mzdy płaćić

Budyšin. Dźěłarnistwo Cyrobizny-požiwadła-hosćency (NGG) žada za něhdźe 230 sobudźěłaćerjow zežiwjenskeje industrije w Budyskim wokrjesu wjace mzdy. Přichodnu póndźelu chce NGG na tarifowych jednanjach plan wobrěčeć, kotryž płaći mjez druhim za předewzaći Develey Senf & Feinkost a Mast-Jägermeister. Zaměr je hodźinska mzda 12 eurow.

Rotkäppchen najznaćiši sekt

Krótkopowěsće (11.12.19)

Mittwoch, 11. Dezember 2019 geschrieben von:

Měto Pernak zemrěł

Berlin. Měto Pernak, předsyda Maśicy Serbskeje wot jeje nowozałoženja 1993 hač do 2006, je minjenu njedźelu 81lětny w Berlinje zemrěł. W błótowskej Nowej Niwje rodźeny Delnjoserb bě gymnazialny wučer w Berlinje a bu lěta 2009 z Mytom Ćišinskeho počesćeny. W Ludowym nakładnistwje Domowina su někotre knihi z jeho pjera wušli.

Pjata namołwa wozjewjena

Drježdźany. Za program „Witalne wjesne jadra a městne centrumy we wjesnej kónčinje“ přewostaji Sakska klětu dalše 25 milionow eurow. Pjatu programowu namołwu je sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo wčera wozjewiło. Wot lěta 2016 bu dotal za 159 předewzaćow nimale 60 milionow eurow nałoženych, mjez druhim lětsa za dwórnišćowe twarjenje w Budestecach.

Piwo město sněhakowarjow

Krótkopowěsće (10.12.19)

Dienstag, 10. Dezember 2019 geschrieben von:

Přihotuja dźeń institucijow

Budyšin. Něhdźe 200 wuknjacych serb­skich wyšich šulow a Budyskeho Serbskeho gymnazija změje klětu w lěću składnosć, sej powołanja w serbskich institucijach zbližić. Na wšelakich dźěłarničkach móža so woni praktisce z powołanjemi rozestajeć. Wčera su so zamołwići jednotliwych institucijow w Budyšinje schadźowali a poskitki předstajili.

Prěnje přihłosowanje

Lipsk. Prěni wotum za koaliciske zrěče­nje CDU, Zelenych a SPD ze stron sakskeje unije předleži. W sobustawskim woprašowanju Srjedźostawskeje a hospodarskeje unije (MIT) je so 62 procentow wobdźělnikow za předležacy program přichodneho sakskeho knježerstwa wuprajiło, MIT dźensa informuje. Tam su sej wosebiteje konstelacije wědomi.

Kauczinski trenar Dynama

Krótkopowěsće (09.12.19)

Montag, 09. Dezember 2019 geschrieben von:

László Földényi dóstanje myto

Lipsk. Lipšćanske knižne myto za europske dorozumjenje 2020 dóstanje ma­dźar­ski esejist, wuměłstwowy teore­tikar, literarny kritikar a přełožer László Földényi za swoju knihu „Chwalba melan­cho­liji – potajne poselstwa“. Myto spožča wječor do zahajenja Lipšćanskich knižnych wikow 11. měrca 2020. Lawdaciju změje nawoda fejetona tydźenika Die Zeit Adam Soboczyński.

Harig dale wokrjesny předsyda

Połčnica. Michael Harig je dale před­syda wokrjesneho zwjazka CDU Budyšin. Na sobotnym zjězdźe w Połčnicy su je­ho z 94,12 procentami hłosow wobkrućili. Za městopředsydow wuzwolichu znowa Marju Michałkowu a Uda Wićaza. Dwacećiwosobowemu wo­krjes­nemu předsydstwu přisłušacy serbscy čłonojo su Ha­lena Jancyna, Julia Pawlušowa, Borbora Hančikowa, Marko Kliman, Marko Šiman a Filip Wjerš.

Pruwowarjo rozprawjeja

Krótkopowěsće (06.12.19)

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Štyrjo kandiduja za wjesnjanostu

Radwor. K wólbam noweho Radworskeho wjesnjanosty nastupja štyrjo kandidaća. Gmejnski wólbny wuběrk je jich přizjewjenjam wčera přizwolił. Wo zastojnstwo prócuja so Katrin Suchec-Dźisławkowa, Madlen Rentsch, Jovan Hrjehor a Měrćin Winar. Wólby wjesnjanosty budu 9. februara 2020, móžne rozsudne koło 23. februara.

Kniha wo Budyšinje wušła

Ubstadt-Weiher. „Bautzen – Glanz und Tragik einer ostdeutschen Stadt“ rěka kniha, kotruž je nakładnistwo regionalkultur w badensko-württembergskim Ubstadće-Weiheru wudało. Awtor­ Hans Jörg Staehle z Heidelberga wěnuje so partnerskemu městu a wotbłyšćuje nimo diskusije mjez zapadom a wuchodom 30 lět po přewróće tež aktual­nu „politisku polarizaciju“ a „dwělomne wuwiće“ w „sakskim Nürnbergu“.

Dóstanu skawća klubownju?

Krótkopowěsće (05.12.19)

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Njewšědna namakanka

Wóspork. Nawoda Wósporskeje po­prjancarnje Sebastian Walther je na hornjej łubi muzeja drohoćinku namakał. Wčera přepoda wón Sakskej krajnej bibliotece dźewjeć spisow z reformaciskeho časa. Dotal běchu fachowcy z toho wuchadźeli, zo su wone zhubjene. Su to wosebje prědowanske dokumenty ze 16., 17. a 18. lětstotka.

Nowe předsydstwo wolili

Kulow. Towarstwo United Clubs for Kulow ma nowe předsydstwo. Martin Kretschmer naslěduje Phillipa Koplanskeho na čole zjednoćenstwa młodźinskich klubow Kulowa a wokoliny. Dalši nowi čłonojo předsydstwa su městopředsyda Matthias Kliemank, pokładnik Franz Wiedemann kaž tež za zjawnostne dźěło zamołwity Ławrjenc Lipič a inwentarnik Daniel Šiman.

Psy w azylowym domje dowolene

Praha. Lětsa smědźa bjezdomni w čěskej stolicy prěni raz do azylowych domow tež swoje psyče lubuški sobu wzać. Dotal běchu mnozy z přičiny zakaza dobro­wólnje zwonka přebywanišćow na hasy zwostawali. Po lětušim přepytowanju ma Praha něhdźe 3 250 bjezdomnych, za cyłu Čěsku republiku trochuja jich ličbu na něhdźe 24 000.

Krótkopowěsće (04.12.19)

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:

Filmaj z wuhladom na myto

Berlin. Europska filmowa akademija spožči sobotu swoje lětuše filmowe myta. Němska produkcija „Systemsprenger“, w kotrejž serbska dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina sobu hraje, je we wjacorych kategorijach nominowana, mjez druhim jako najlěpši film. Alexandera Scheera móhli jako najlěpšeho hrajerja za jeho wukon w dramje Andreasa Dresena „Gundermann“ wuznamjenić.

Forsa dóstanje nowe studijo

Choćebuz. Institut za wične a měnjenjowe slědźenje forsa chce spočatk 2020 w Choćebuzu telefonowe studijo z laborowym charakterom za naročne woprašowanja w tamnišim měšćanskim centrumje wotewrěć. Wo tym informuje tamniša Industrijna a wikowanska komora. Nastać ma něhdźe 40 dźěłowych městnow. Choćebuz budźe pjate stejnišćo forsy z telefonowym studijom.

Chcedźa w stolicy bydlić

Krótkopowěsće (03.12.19)

Dienstag, 03. Dezember 2019 geschrieben von:

Nawodnistwo zaso dospołne

Choćebuz. Ruth Heynen je nowa direktorka činohrajneho studija a Alexander Mercyn nowy generalny hudźbny di­rek­tor Choćebuskeho Statneho dźiwadła. To je rada Braniborskeje kulturneje załožby Choćebuz-Frankfurt nad Wódru wčera wob­zam­knyła. Wuměłstwowe nawodnistwo hłowneho dźiwadła delnjołužiskeje metropole je tuž zaso dospołne.

Nowe płaćizny schwalili

Budyšin. Nowy popłatkowy porjad płaći za Budyski Serbski muzej a za Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy w nošerstwje wokrjesa wot 1. januara 2020. To je Budyski wokrjesny sejmik wčera wobzamknył. Zastupny pjenjez w sku­pinje, normalny a potuńšeny je jedyn, swójbna karta wo dwaj euraj dróše. Runje tak zwyša podruž za zarjadowanja w rumnosćach na 75 do 150 eurow. Wšitke tamne płaćizny wostanu njezměnjene.

Lěwica z nowym předsydu

Krótkopowěsće (02.12.19)

Montag, 02. Dezember 2019 geschrieben von:

Juh a wuchod w fokusu

Lipsk. Ćežišćo klětušich Lipšćanskich knižnych wikow je literatura južneje a wuchodneje Europy. Zarjadowarjo chcedźa tak rólu krajow w zwisku z padnjenym železnym zawěškom před 30 lětami wuzběhnyć. Nowosć budźe forum „Sam myslić“, wěnowacy so spušćomnosći informacijow w digitalnym swěće. Za Myto knižnych wikow je něhdźe 400 namjetow cyłkownje 134 nakładnistwow dóšło.

Chrupalla kopředsyda AfD

Braunschweig. Na stronskim zjězdźe AfD w Braunschweigu wuzwolichu Zhorjelčana Tina Chrupallu za kopředsydu. Hižo wot lěta 2017 je wuwučeny moler čłon zwjazkoweho sejma. 44lětny Chrupalla naslěduje Alexandera Gaulanda, kiž bě Zhorjelčana namjetował. Tamny wicenawoda je Jörg Meuthen.

Forum FUEN w Němskej

Krótkopowěsće (29.11.19)

Freitag, 29. November 2019 geschrieben von:

Stabilne dźěłowe wiki

Budyšin. Dźěłowe wiki we wuchodnej Sakskej su dale stabilne. Kónc nowembra bě 16 094 bjezdźěłnych, šěsnaće wjace hač w oktobrje. To wotpowěduje kwoće 5,7 procentow, kaž Budyska agentura za dźěło informuje. Aktualnje su so prěnje wosoby z powołanjom, kiž wot wjedra wotwisuje, bjezdźěłne přizjewili. Jednaćelka Budyskeje agentury Ilona Winge-Paul skedźbnja tuž na sezonowy pjenjez krótkodźěłacym.

Maja noweho jednaćela

Miłoćicy. Ratarske předewzaće w Mi­łoćicach ma noweho jednaćela. Pawoł Matka z Konjec přewozmje wotnětka nawod­nistwo, kaž towaršnicy wčera na zhro­madźiznje wobzamknychu. Dotalny šef Stefan Wawrich je wo wuwjazanje prosył, čemuž towaršnicy wotpowědowachu. Młody Serb Pawoł Matka bě hižo někotre lěta Stefana Wawricha podpěrał.

Słowo lěta předstajili

Neuheiten LND