Krótkopowěsće (27.08.20)

Donnerstag, 27. August 2020 geschrieben von:

Wědomostne naprašowanje

Budyšin. Za wuhódnoćenje koronapandemije w Budyskim wokrjesu star­tuje tudyši krajnoradny zarjad tele dny wědomostne naprašowanje. Hromadźe z Drježdźanskej techniskej uniwersitu wuwity naprašnik pósćele strowotniski zarjad nimale tysac wobydlerjam, kotřiž běchu na koronu schorjeni abo stejachu jako kontaktna wosoba pod karantenu.

Towaršnostne mocy zapřijeć

Podstupim/Choćebuz. Krajny sejm Bra­niborskeje je wčera z wulkej wjetšinu wobzamknył, ciwilnu towaršnosć lěpje na strukturnej změnje we łužiskim bru­nicowym rewěrje wobdźěleć. Choćebuska wobswětowa skupina Zeleneje ligi pomina, zo měli w přiradźe, kotruž chcedźa nětko wutworić, cyrkwje, dźěłarnistwa, wobswětowe zwjazki, serbska mjeńšina, iniciatiwy nawrótnikow a zwjazkarstwo Wobydlerski region Łužica zastupjene być.

Statuwu guruwa wotstronja

Krótkopowěsće (26.08.20)

Mittwoch, 26. August 2020 geschrieben von:

Poziciju Łužicy skrućić

Podstupim/Choćebuz. Zo bychu Łužicu při skónčenju wudobywanja brunicy podpěrali, měli najprjedy projekty za­hajić, kotrež skrućeja poziciju regiona we wubědźowanju. K tomu słuša zasy­dlenje a wuwiće předewzaćow runje tak kaž natwar a wutwar wědomostnych a slědźerskich zarjadnišćow. Ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je wo tym dźensa w tamnišim krajnym sejmje knježerstwowe wozjewjenje podał.

Dwě nowej infekciji

Budyšin. Ličba wobkrućenych infekcijow z koronawirusom je so wčera w Budyskim wokrjesu wo dwě na tuchwilu šěsć zwyšiła. Kaž strowotniski zarjad zdźěli, jedna so wo kontaktnej wosobje póndźelnišeju padow. W karantenje je tu 45 ludźi (+ 8). W Zhorjelskim wokrjesu płaći dalša wosoba jako wuhojena. 144 karantenow je postajenych.

Po přestawce so schadźowali

Krótkopowěsće (25.08.20)

Dienstag, 25. August 2020 geschrieben von:

Dalše koronapady

Budyšin/Zhorjelc. Budyski strowotniski zarjad je wčera dwě nowoinfekciji z koronawirusom zwěsćił. Schorjenaj staj so z jězby nawróćiłoj. Tež w Zhorjelskim wokrjesu stej so dwě wosobje na jězbje inficěrowałoj, štož su sobotu zwěsćili. Ličba dotal z wirusom natyknjenych přiběra tak w Budyskim na 509, w Zhorjelskim wokrjesu na 344.

Rozmołwa ze Serbskim sejmom

Budyšin. Dołho wočakowana rozmołwa Domowiny ze Serbskim sejmom budźe 31. awgusta w Budyskim Serbskim domje, kaž Domowina wčera informowaše. Zetkanje změje charakter dźěło­weje rozmołwy z dźesać wobdźělnikami z kóždeje strony. W tutym zwisku widźi so serbski třěšny zwjazk „w historisce zrosćenej winowatosći, tež nutřkownoserbske diskursy a debaty moderěrować“.

Wopušćitej towaršnosć

Krótkopowěsće (24.08.20)

Montag, 24. August 2020 geschrieben von:

Financne zamóženstwo rostło

Frankfurt nad Mohanom. Financne zamóženje priwatnych domjacnosćow w Němskej je po woteběranju korony dla po nětko předležacej analyzy hižo zaso rekordny niwow docpěło. Bursa je so wočerstwiła a mnozy ludźo dale wjele pjenjez nałoža. Tuž wuchadźa banka ING Němska z toho, zo je financne zamóženje domjacnosćow kónc junija w sumje na 6,55 bilionow eurow rozrostło.

Funda za CDU nastupi

Slepo. Jörg Funda nastupi za CDU k wólbam wjesnjanosty Slepjanskeje gmejny 1. nowembra. Kaž Zhorjelski wokrjesny zwjazk strony zdźěli, su čłonojo gmejnskeho zwjazka CDU Slepjanska wosada Fundu hižo minjenu wutoru nomi­nowali. Po wotstupje dotalneho wjesnjanosty Reinharda Borka nawje­duje Jörg Funda wot 1. awgusta tamniše zarjadniske zjednoćenstwo nachwilnje.

Matury bjez censurow?

Krótkopowěsće (21.08.20)

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Podpěruja tež małe kina

Drježdźany. Sakska statna kenclija spěchuje přichodnje małe kina w Sakskej, kotrež Zwjazk ze swojim nowym programom njepodpěruje. Tak móhli tež wone korony dla trěbne naprawy zwoprawdźić, kaž šef statneje kenclije a minister za medije Oliver Schenk (CDU) rjekny. Kino, kotrež ma na přikład jenož kónc tydźenja wote­wrjene, móže tak hač do 50 000 eurow za inwesticije nastupajo koronaškit dóstać.

Póst inwestuje w Kumwałdźe

Kumwałd. Němski póst swoju rozdźělowansku syć w Sakskej tež přiběraceho online-wikowanja dla rozšěri. W Kumwałdźe su wčera ze symboliskim prěnim zarywom twar noweho roznošowanskeho zepěranišća zahajili. Na nowym logistiskim stejnišću chcedźa klětu kónc januara dźěłać započeć. 38 sobudźěłaćerjow přećehnje potom z dotalneho přemałeho twarjenja do noweho centruma.

Młodym Běłorusam pomhać

Krótkopowěsće (20.08.20)

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Pücklerowy park dale spěchuja

Mužakow. Wopytawši Mužakowski park wjercha Pücklera chcyše kulturna statna ministerka Monika Grütters (CDU) dźensa dojednanje wo dalšim spěchowanju swětoweho namrěwstwa UNESCO ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (CDU) podpisać. Dotalne zrěčenje kónc lěta wuběži. Dale chcyštaj so dojednać wo nowotwarje Informaciskeho a kubłanskeho centruma Mužakowskeho zahorka.

Znješkódnja bombu w Grodku

Grodk. 50kilogramowu bombu z Druheje swětoweje wójny je słužba za wotstronjenje wojerskich srědkow dźensa wot 10 hodź. w Grodkowskim měšćanskim dźělu Dubrawa započała znješkódnić. Wuslědk njebě hač do redakciskeho kónca za tute wudaće znaty. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, měješe 1 400 ludźi swoje bydlenje wopušćić, mjez nimi 98 wobydlerjow jedneje hladarnje.

Wjace hač 600 přeńdźenjow

Krótkopowěsće (19.08.20)

Mittwoch, 19. August 2020 geschrieben von:

Čarje přepołoženej

Budyšin. Sprjewiny kolesowarski puć a ruta Serbske impresije stej we wobłuku Delnjohórčanskich hatow přepołoženej. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, je dwulětneje twarskeje naprawy dla wotrězk po hatach zawrjeny. Wobě čarje wjedźetej nětko wot Budyskeho spjateho jězora přez Chwaćicy, Wulku Dubrawu, Zdźěr a Klukš do Brězyny. Rozmysluja samo wo trajnym přepołoženju.

Sakska kritizuje namjet

Drježdźany. Namjet zwjazkoweho sejma, zakoń wo stasijowych aktach změnić, je sakska justicna ministerka Katja Meier (Zwjazk 90/Zeleni) kritizowała. Wotpohlad je, stasijowe akty w kóždym wuchodoněmskim kraju w jednym archiwje centralizować. Njejasny je přichod wotnožkow bjez archiwa w Kamjenicy a Drježdźanach. Meier žada sej, sakske stejnišća wobchować.

Rudne horiny kopate połne

Krótkopowěsće (18.08.20)

Dienstag, 18. August 2020 geschrieben von:

Sakska swjeći 30. róčnicu

Aue-Bad Schlema/Drježdźany. Ze stadionowym koncertom w Aue woswjeći Swobodny stat Sakska swoje nowozałoženje a jednotu Němskeje před 30 lětami. Kaž statna kenclija wčera zdźěli, wustupitej Sakska statna kapała Drježdźany a Krajny hórski hudźbny korps Sakskeje 5. septembra zhromadnje w Rudnohórskim stadionje Aue-Bad Schlema. Na­drobnosće chcedźa jutře wozjewić.

Staroměšćanski festiwal wupadnje

Budyšin. Wot 30. awgusta do 1. septembra planowany staroměšćanski festiwal je Budyske turistiske towarstwo nětko wotprajiło. Předsydstwo towarstwa ma rizika hladajo na koronapandemiju za přewulke. Předwidźany bě po lońšej premjerje festiwala „Woda, wuměłstwo, swětło“ znowa wobšěrny serbski program.

Nowa rektorka uniwersity

Krótkopowěsće (17.08.20)

Montag, 17. August 2020 geschrieben von:

W dowolu so natyknyli

Budyšin/Zhorjelc. Porno pjatkej žanu změnu nastupajo koronawirus w Budyskim wokrjesu njezwěsća. Aktualnje štyrjo inficěrowani su wšitcy tak mjenowani dowolowi nawrótnicy. W Zhorjelskim wokrjesu zwyši so ličba natyknjenych wo dalšu wosobu na dohromady 66. Wosom wobydlerjam wukazachu karantenu, tak zo je tuchwilu cyłkownje 200 ludźi izolowanych.

Serbske zynki w Korutanskej

Pliberk. We wobłuku třikrajoweho wuměłskeho projekta „Přechod 03 – Wobrazy krajiny“ wuhotuja w muzeju Wernera Berga w korutanskim Pliberku čitanje a koncert. 21. awgusta zahudźa Walburga Wałdźic, Heidemarja Wiesnerec a Gerold Gnausch kaž tež kwartet modernsax Berlin. Swójsku kaž tež lyriku Kita Lorenca recituja Cvetka Lipuš, Anja Golob a Źilka.

Hosćenc ma wotnajerku

Krótkopowěsće (14.08.20)

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Snadny rozrost infekcijow

Budyšin/Zhorjelc. Kaž strowotniski zarjad wokrjesa Budyšin zdźěli, je dalšej natyknjeni z koronawirusom registrował. Tak su aktualnje štyri pady znate. Wokomiknje je 35 wobydlerjow w karantenje (- 6). W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu štyri nowe infekcije. Z tuchwilu dohromady 63 natyknjenych wosobow stej dwě w chorowni. Cyłkownje 192 kon­taktnych wosobow (+1) je w karantenje.

Pokaza wuměłsku instalaciju

Budyšin. Serbski wuměłc Jan Bělk po­ka­za za dwaj tydźenjej, 28. a 29. aw­gusta, na Budyskim torhošću we wobłuku Sta­ro­měšćanskeho swjedźenja swoju wobchodźomnu instalaciju „Pohlady dife­rency“. Bělkowy, wot Załožby za serbski lud spěchowany multimedialny projekt tworješe loni zazběh festiwala šesćiměstow „Přinć a woteńć“.

Chipy přećiwo paducham

Neuheiten LND