Krótkopowěsće (30.01.20)

Donnerstag, 30. Januar 2020 geschrieben von:

Bjezdźěłnosć přiběrała

Budyšin. W januaru je ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej wo 1 687 (+10,1 procent) na 18 411 widźomnje přiběrała. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informuje, běchu w prěnich tydźenjach lěta 2020 přede­wšěm dźěławi z wobłukow zahrodnistwa, krajinotwarstwa kaž tež twarstwa potrjecheni. Nimo toho su mnohe dźěłowe zrěčenja we wikowanju, zarjadnistwje, hotelownistwje a gastronomiji wuběželi.

Imunita Gaulanda zběhnjena

Berlin. Zwjazkowy sejm je imunitu předsydy frakcije AfD Alexandera Gaulanda zběhnył. Plenum přihłosowaše próstwje statneho rěčnistwa w Frankfurće nad Mohanom. Tam běchu loni pře­ćiwo Gaulandej přepytowanja „priwat­neho dawkoweho zmylka“ dla zahajili. W tym zwisku planuja tež bydlenja a běrowy přepytać. To pak je jenož móžno, ­jeli sejm tomu wuraznje přihłosuje.

LEAG dale čaka

Krótkopowěsće (29.01.20)

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Kretschmer program předstajił

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je dźensa w krajnym sejmje ćežišća dźěła no­weje knježerstwoweje koalicije CDU, Zele­nych a SPD předstajił. Na dnjowym porje­dźe posedźenja sejma steješe tež wuzwolenje noweje Rady za serbske naležnosće Sakskeje.

LEAG planuje wosebity centrum

Choćebuz. Předewzaće Łužiska ener­gija a milinarnje (LEAG) planuje sekundarny surowiznowy centrum. Wot lěta 2023 chcedźa na dźělnej płoninje Janšojskeje brunicoweje jamy přewažnje mineraliske wotpadki z twarskeho wobłuka přiwzać, předźěłać a na wěsty čas skła­dować. Hłowny zaměr ma być, wotpadki kwalitnje recyclować a je na přikład w dróhotwarje zasadźić.

Loni wjace žita nažnjeli

Kamjenc. Žně žita w Sakskej běchu lo­ni­ lěpše hač lěto do toho, zdźěla Sakski statistiski zarjad ze sydłom w Kamjencu. Přerěznje 67 decitonow na hektar su rata­rjo domchowali, štož je 6,6 decitonow wjace hač 2018. Hladajo na trajacu suchotu pak su wulke straty. Přirunujo ze zašłymi šěsć lětami su burja 3,7 decitonow mjenje na hektar nažnjeli.

Krótkopowěsće (28.01.20)

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Nowa prezentacija w interneće

Budyšin. Wot wčerawšeho předstaja so Budyski wokrjes z předźěłanej prezentaciju www.landkreis-bautzen.de w inter­neće. Nowa je rubika „Wokrjes Budyšin-nowosće“, hdźež podawaja informacije w serbskej rěči. Pokazka na nju na star­towej stronje „Aktuelles in sorbischer Sprache“ pak je bohužel němska.

600 filmow so požadało

Wulke Hendrichecy. Wot 12. do 17. meje wotměje so w třikrajowym róžku 17. nysowy filmowy festiwal. Wjace hač 600 hrajnych, dokumentariskich a krótkofilmow su zarjadowarjo festiwala we Wulkohendrichečanskim Kunstbauerkino dóstali. Wone pochadźeja z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje kaž tež z Portugala, Grjekskeje, Egyptowskeje, Irana, Indiskeje a Awstralskeje. W měrcu chcedźa paski za festiwal wuzwolić.

Do Pekinga jeno z přestupom

Krótkopowěsće (27.01.20)

Montag, 27. Januar 2020 geschrieben von:

W muzeju kwasowali

Drježdźany. Dźěći a starši towarstwa Stup dale z. t. w Drježdźanach swjećachu sobotu ptači kwas a pokazachu swój program­ něhdźe 200 ludźom w foyeru tamnišeho měšćanskeho muzeja. Při woblěkanju serbskeje katolskeje narodneje drasty je staršich towarstwa Kristin Bel­kotowa z Hózka podpěrała. Program nazwučowali běchu we wobłuku dźěłoweho zjednoćenstwa „Serbšćina“.

Brošurka přepodata

Worklecy. Brošurku „Moje wukubłanje“ su Marija-Tereza Krawžic, Marija Kokli­na, socialna dźěłaćerka za młodźinske socialne dźěło Rěčneho centruma WITAJ, a Pětr Brězan, referent za hospodarske a infrastrukturne naležnosće Domowiny, pjatk we Worklečanskej wyšej šuli přepodali. Domowina bě 124stronsku ediciju k powołanskej orientaciji loni w nakładźe 300 eksemplarow wudała.

Kobe Bryant mjez woporami

Krótkopowěsće (24.01.20)

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

Měšćanske dwórnišćo přepodate

Budyšin. Modernizowane Budyske dwórnišćo staj inwestoraj Jörg Drews a Gerald Lucas w přitomnosći zastupjerjow krajneho zjawneho žiwjenja dźensa swjatočnje přepodałoj. Zaměstnjene su tam nowa wotnožka krajnoradneho zarjada ze socialnym a młodźinskim zarjadom, kofejownja, předawarnja jězdźenkow, wobchadny zwjazk ZVON a chorobna kasa Barmer. Ludnosć bě popołdnju na wote­wrjenje přeprošena.

Gudrun Pausewang njeboh

Bamberg. Awtorka knihi „Die Wolke“ Gudrun Pausewang je wčera 91lětna zemrěła. W romanje „Mróčel“ (1987) wopisuje wona dóńt młodostneje po atomowej katastrofje w němskej milinarni. Pausewang je wjace hač 90 knihow wozjewiła a bu w 2017 z Němskim mytom za młodźinsku literaturu za swój žiwjenski skutk wuznamjenjena.

Srědki za Lessingowy gymnazij

Krótkopowěsće (23.01.20)

Donnerstag, 23. Januar 2020 geschrieben von:

Jury so skonstituowała

Drježdźany. Nowopowołana jury za Myto za serbsku rěč – Zejlerjowe myto je so­ wčera w Drježdźanach skonstituowała. Rada za serbske naležnosće, Zwjazk Łužiskich Serbow Domowina, Serbski insti­tut, Budyski a Zhorjelski wokrjes, gmejny serbskeho sydlenskeho ruma a sakske ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm běchu za nju stajnje po jednym čłonu namjetowali.

Lessingowe akcenty zahajene

Kamjenc. Na wčerawšich narodninach Gottholda Ephraima Lessinga su w Kamjencu Lessingowe akcenty z čitanjom žurnalista Alexandera Osanga z Berlina zahajili. Tamniši Lessingowy muzej poskići hač do spočatka měrca dwanaće zarja­dowanjow w tym wobłuku. Kóžde lěto wotměnjeja so wjetše Lessingowe dny a mjeńše Lessingowe akcenty.

Předadźa lěsy w Němskej?

Aš. Najzapadniše čěske město Aš wobsedźi historisce tež něhdźe 20 hek­tarow lěsow na němskej stronje mjezy. Dokelž je tak ćežko je wobhospodarjeć, chcyli tamniši zamołwići lěsy předać. Tale mysl złožuje so zdobom na fakt, zo su ležownostne płaćizny w Němskej wyše hač w Čěskej republice.

Krótkopowěsće (22.01.20)

Mittwoch, 22. Januar 2020 geschrieben von:

Počesća Kurta Biedenkopfa

Drježdźany. Ze swjedźenskim zarjadowanjom w Drježdźanskej cyrkwi Našeje knjenje chce Konrada Adenauerowa za­łož­ba přichodnu wutoru politikarja unija Kurta Biedenkopfa počesćić, kiž tón dźeń 90. narodniny swjeći. Na zarjado­wanje wočakuja tež zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU). Křesćanski demo­krat Biedenkopf bě wot lěta 1990 do 2002 ministerski prezident Sakskeje.

Dwě stejnišći poskićiło

Choćebuz. Město Choćebuz je Zwjazkowej centrali za politiske kubłanje dwě stejnišći – při nastawacym Wuchodnym jězoru abo na arealu bywšeho jastwa na Bu­dyskej dróze – poskićiło, hdźež móhła­ wona nowy fachowy wobłuk wutworić, kaž wčera z radnicy rěkaše. Zwjazkowy zarjad chce nowy wobłuk za transformaciske procesy zarjadować, pak w Choćebuzu pak w Halle nad Solawu.

Na Dnju susodow so wobdźělić

Krótkopowěsće (21.01.20)

Dienstag, 21. Januar 2020 geschrieben von:

Čitajo sej swět wotkrywać

Lipsk. Pod hesłom „Wotkrywacy swěta“ přeprošeja Lipšćanske wiki lětsa wot 12. do 15. měrca dźěći, młodostnych, staršich a pedagogow na něhdźe 500 wosebitych zarjadowanjow, hdźež móža sej čitajo swět wotkrywać. Lipšćanske płaća jako najwjetše wiki za spěchowanje čitanja a čitanskeje kompetency w němskorěčnym rumje.

Tež Židźinscy spěwarjo pódla

Wojerecy/New York. Wulki chór Wojerec a dalši spěwarjo z wokoliny města – mjez nimi su tež čłonojo chóra Židźino a jeho wuměłstwowa nawodnica Kerstin Lieder – přebywaja tuchwilu w New Yorku. Z dalšimi chóristami ze wšeho swěta, dohromady bě jich 279, předstajichu woni wčera w sławnej Carnegie Hall twórbu Sira­ Karla Jenkinsa „The Armed Man, A Mass for Peace“.

Z biskopom swjećili

Krótkopowěsće (20.01.20)

Montag, 20. Januar 2020 geschrieben von:

Nowy předsyda

Róžant. Zwjazk CDU gmejny Ralbicy-Róžant ma nowe předsydstwo. Pjatk su w Róžeńće Eduarda Luhmanna za předsydu wuzwolili. Wón naslěduje Tila Žura. Za naměstnika wuzwolichu Dawida Statnika, pokładnica je dale Halena Jancyna, nowy zamołwity za čłonow je Tilo Žur. Za najwažniši nadawk w gmejnje nowy předsyda ma, zwoprawdźić nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje.

Přebywanišćo wuznamjenili

Huska. Kubło Sommereichen w Husce je najwoblubowaniši dowolowy statok Sakskeje. Wotpowědny pječat dósta mě­jićelka přebywanišća w Budyskim wo­krjesu Erika Busch sobotu na Zelenym tydźenju w Berlinje. Wuznamjenjenje spožča nakładnistwo znateho časopisa LandLust, kotrež kóžde lěto za dowolowymi statokami a wosebitymi kwartěrami we wjesnych kónčinach pyta.

Do šule hakle w dźewjećich?

Krótkopowěsće (17.01.20)

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Za Grimmowe myto nominowany

Marl. Dokumentaciski film Grit Lemke „Gundermann Revier“ je za Myto Adolfa Grimma nominowany. Najwažniše němske telewizne myto spožča mjeztym 56. raz, a to 27. měrca w štyrjoch kate­gorijach. Hižo 3. měrca chcedźa lawreatow wozjewić. Debitowy film kuratorki sekcije „Heimat – Domownja – Domizna“ na Choćebuskim filmowym festiwalu dr. Grit Lemke bě loni tež tam widźeć.

Zastojnstwje dale wjedźe

Drježdźany. Serbskemu zapósłancej Alojsej Mikławškej (CDU) su na konstituowacym posedźenju noweho etatoweho a financneho wuběrka Sakskeho krajneho sejma znowa zastojnstwo zastupowaceho předsydy dowěrili. Nimo toho přisłuša Worklečan dale peticiskemu wuběr­kej, kaž jeho wobydlerski běrow w Kamjencu informuje.

Nowy běrow koordinowanišća

Neuheiten LND