Krótkopowěsće (12.03.20)

Donnerstag, 12. März 2020 geschrieben von:

Lawreatow wozjewili

Lipsk. Myto Lipšćanskich knižnych wikow dóstanje w Durinskej wotrostły Lutz Seiler za roman „Stern 111“, kaž su dźensa w sćelaku „Deutschlandfunk Kultur“ wozjewili. W kategoriji wěcowna literatura doby Bettina Hitzer myto za knihu „Krebs fühlen – Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“, a za přełožk wuznamjenichu Pieku Biermann za roman Fran Ross „Oreo“.

Stawk za tarifowe zrěčenje

Drježdźany. Wjacore sta sobudźěłaćerjow Drježdźanskeho stejnišća předewzaća Globalfoundries su wčera a dźensa stawkowali. Woni wojuja wo to, zo by nawodnistwo koncerna domowe tarifowe zrěčenje podpisało, štož sej dźěłarnistwo hórnistwo, chemija, energija žada. Globalfoundries to wotpokazuje, poskićejo sobudźěłaćerjam samo pjenjezy, hdyž so stawka wzdadźa.

„Greta“ město „Dołhož fenki ...“

Krótkopowěsće (11.03.20)

Mittwoch, 11. März 2020 geschrieben von:

Wobory njejsu zasadźomne

Drježdźany. W někotrych kónčinach Sakskeje njejsu dobrowólne wohnjowe wobory hižo zasadźomne. Po dźensnišich informacijach krajneho wohnjowoborneho zwjazka potrjechi to přede­wšěm wjesne kónčiny. Runje tam po­brachuje dorost. We wjacorych sakskich wokrjesach dyrbja wobory jednotliwych komunow tuž hromadźe dźěłać.

Nowy wuwučowanski material

Berlin. Załožba „Dopomnjeće, zamołwitosć a přichod“ je wudała brošurku z titlom „Zazběh kubłanja wuhotować“. Wona wopřijima předmjety přesahowacy wučbny material na temu Sintojo a Romojo. Zapřijate su dźěłowe łopjena stawizny, wuměłstwo, kultura a towaršnostna politika. Material móža šulerjo wšelakeje staroby wužiwać, a wón hodźi so tež za wšelake šulske formy.

Tibetska chorhoj zmawowała

Krótkopowěsće (10.03.20)

Dienstag, 10. März 2020 geschrieben von:

Krawcowy roman znowa wušoł

Budyšin. Roman Křesćana Krawca „Das Ende vom Paradies“ je w Budyskej Smolerjec kniharni zaso předań. Wuspěšna twórba je w dalšim nakładźe jako kapsna kniha w LND wušła. W publikaciji wopisuje Krawc na wjac hač 600 stronach žiwjenje serbskeje swójby přez tři generacije wot spočatka 20. lětstotka hač do 1980tych lět. Kniha je wulkotny mozaik žiwjenja wjesnych ludźi.

Integraciske wiki wotprajene

Lubij. Hladajo na stupace ličby na coro­na-wirus schorjenych w Budyskim wokrjesu su jutřiše integraciske wiki „Ankommen und Leben“ w Lubiju wotprajili. Wokrjes Zhorjelc je přehladku na 16. september přesunył. Kaž Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) zdźěli, stejitej strowota a wěstota wobydlerjow na prěnim městnje.

Prócuja so znowa wo BUGA

Krótkopowěsće (09.03.20)

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Dalši rjad mólbow wudała

Budyšin. Wuměłča Ulrika Mětškowa dalši rjad mólbow na zakładźe Franza Schuberta zhudźbnjenych basnjow Johanna Ludwiga Wilhelma Müllera stworiła. Brošurka „Die schöne Müllerin“ wopřiji­ma 20 reprodukcijow twórbow Budyšanki. W samonakładźe wudatu brošurku dóstanu zajimcy pola Ulriki Mětškoweje, wobmjezowanu ličbu ma Budyska Smolerjec kniharnja na předań.

Kontrole na mjezach

Praha/Waršawa. Čěska chce na swojich mjezach pućowacych kontrolować, zo by rozšěrjenju chorosće płucow corona-wirusa dla zadźěwała. Wot dźens­nišeho policija na dźesać namjeznych přecho­dach do Bayerskeje, Awstriskeje a Słowakskeje kontroluje. Pólska chce pućowacych z Němskeje na A 4 w Jędrzy­cho­wicach pola Zhorjelca kontrolować.

Płaćiznu maskow regulowali

Krótkopowěsće (06.03.20)

Freitag, 06. März 2020 geschrieben von:

53. Zeszyty Łużyckie wušli

Waršawa. W Instituće za zapadnu a južnu slawistiku Waršawskeje uniwersity su 53. Zeszyty Łużyckie z ćežišćom „Małe rěče pytaja za identitu“ wušli. Mjez druhim pisaja tam Nicole Dołowy-Rybińska a Cordula Ratajczakowa wo rěčnej praksy na Serbskim gymnaziju, Dietrich Šołta wo knize „Świtanie“ Haliny Barań a Zdzisław Kłos wo biografiji Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1“.

Kretschmer podpěruje ratarjow

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) wostaja wotewrjene, hač Sakska w Zwjazkowej radźe­ nowelěrowanju hnojenskich po­stajenjow přihłosuje. „Widźu to jara, jara kritisce“, rjekny wón stam ratarjow, kotřiž su wčera w Drježdźanach demonstrowali. Kretschmer chce tomu zadźěwać, zo „činja na škodu přistojnych ratarjow politiku, kotraž prawa njeje“.

Tež Hilse wotpokazany

Krótkopowěsće (05.03.20)

Donnerstag, 05. März 2020 geschrieben von:

Přizjewjenski čas podlěšeny

Drježdźany. Zajimowane towarstwa móža so dale za lětuši Dźeń Saksow přizjewić. Online zapodate namjety za „najwjetši wobydlerski a domizniski swjedźeń w swobodnym staće“, wotměwacy so wot 4. do. 6. septembra, přijimuja hišće hač do 31. měrca, kaž statna kenclija wčera na nowinarskej konferency w Sakskim krajnym sejmje informowaše.

Dobre demografiske wuwiće

Chrósćicy. Negatiwne demografiske prognozy njejsu so za serbske wsy dopjelnili. To praji Katharina Jurkowa, regionalna rěčnica za Kamjensku župu „Michał Hórnik“, wčera w Chrósćicach. Problem njeje hižo, zo maja přemało maćer­norěčnych serbskich dźěći, ličba skerje přiběra. Wužadanje nětko je, dosć rumnosćow w dźěćacych dnjowych zarjadnišćach a šulach kaž tež dosć kubłarjow a wučerjow namakać.

Hwězda nad Błótami

Krótkopowěsće (04.03.20)

Mittwoch, 04. März 2020 geschrieben von:

Budyšan w Choćebuzu wustaja

Choćebuz. „1990 – fotografiske pozicije z jednoho lěta, wo jednym lěće“ – tak rěka nowa wustajeńca w Choćebuskej Dieselowej milinarni. Wona słuša Braniborskemu krajnemu muzejej za moderne wuměłstwo a zmóžnja wosebje načasnym wuměłcam, swoje twórby wustajeć. Tak su tam tež wobrazy Budyskeho fotografikarja Jürgena Maćija widźeć. Wustajeńca je hač do 17. meje přistupna.

Předawanski šlager

Kinspork. Nowy parfim z kamelijowych kćenjow poskića wot minjeneje njedźele Domizniske towarstwo Kins­pork. Nowy wudźěłk je mjez kupcami tak požadany, zo bě w běhu jenož dweju hodźin­ wupředaty. Dalša produkcija wosebiteje wonjaceje wodźički je hižo zaběžała, kaž domizniske towarstwo zdźěla. Přichodny kónc tydźenja budu flakony zaso na předań.

Čěska pomoc Grjekskej

Krótkopowěsće (03.03.20)

Dienstag, 03. März 2020 geschrieben von:

Z nowym předsydstwom

Ralbicy. Cornelia Hempelowa je nowa předsydka Ralbičanskeho cyrkwinskeho chóra Lilija. Wčera su ju na Radlubinje jednohłósnje do za­stojnstwa wuzwolili. Konječanka naslěduje Hrańčana Józefa Jurka, kiž je towarstwo dlěje hač 20 lět nawjedował. Dalši čłonojo předsydstwa su Chrystina Pašcyna, Bettina Lipičowa, Diana Mati­kowa, Bernadet Šołćina, Michał Matješk a Frank Hejduška.

Wuspěšnu bilancu předstajił

Picnjo. Čłonojo towarstwa Serbski kulturny turizm (SKT) su so wčera w Picnju schadźowali. Předsyda SKT Pětr Brězan předstaji lońšu wuspěšnu bilancu. Tak je ličba čłonow w běhu lěta wot 15 na 33 rozrostła. Dale skedźbni wón na stronu SKT w socialnej syći Facebook, hdźež tohorunja dobry wothłós wužiwarjow žněja.

Netflix-seriji wuznamjenjenej

Krótkopowěsće (02.03.20)

Montag, 02. März 2020 geschrieben von:

Literarna dźěłarnička wo basni

Budyšin. W małym kole pjeć wobdźělnikow wotmě so sobotu w Budyskim Serbskim domje cyłodnjowska literarna dźěłarnička z Lubinu a Dušanom Hajduk-Veljković. Druhi raz stej Załožba za serbski lud a Ludowe nakładnistwo Domo­wina spěchowanske zarjadowanje za serbski pisacy dorost wuhotowałoj. W srjedźišću stejachu tónraz basnje.

Tobials Bilz nowy krajny biskop

Drježdźany. Teologa Tobias Bilz je nowy­ biskop Ewangelskeje krajneje cyr­kwje Sakskeje. 55lětny móžeše so sobotu w Drježdźanach w třećim wólbnym kole jasnje přesadźić. Bywši krajny młodźinski farar zdoby sej 48 hłosow. Sobupožadarjej Andreas Beuchel (56) a Ulrike Weyer (46) dóstaštaj 15 a 16 hłosow. Bilza chcedźa 25. apryla oficialnje zapokazać.

Jung wostanje měšćanosta

Krótkopowěsće (28.02.20)

Freitag, 28. Februar 2020 geschrieben von:

Dale mjenje bjezdźěłnych

Budyšin. Ličba bjezdźěłnych we wobłuku Budyskeje agentury za dźěło je w februaru dale spadowała. Kaž jeje jednaćelka Ilona Winge-Paul dźensa dopoł­dnja zdźěli, bě mały róžk z cyłkownje 17 996 ludźimi 415 mjenje bjez dźěła hač w januaru. Jako přičinu mje­nu­je wona tuchwilne chětro miłe wjedro. Bjezdźěłnostna kwota zniži so tuž wo 0,2 dypkaj na 6,4 procenty.

Wustajeńca wo starym nałožku

Janšojce. Wosebita wustajeńca „Ak słyńco górjej stupašo – 10 lět jutrowne spěwanje w Janšojcach“ je wotnětka přistupna. W Janšojskim Serbsko-němskim domizniskim muzeju pokazuja wobra­zowu přehladku, wobswětlacu stawizny stareho, dołho zhubjeneho nałožka. Před dźesać lětami bě jón skupina aktiwistkow wozrodźiła.

Naměsto ma nowe mjeno

Neuheiten LND