Krótkopowěsće (29.10.20)

Donnerstag, 29. Oktober 2020 geschrieben von:

Z časom slědować hižo njemóža

Budyšin/Zhorjelc. 139 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wčera w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Wulkeje ličby padow dla njemóže strowotniski zarjad hižo wšitke kontaktowe wosoby pozitiwnje testowanych informować, w zdźělence rěka. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 146 nowoinfekcijow zwěsćili.

Statnik gratuluje Kamjenicy

Budyšin. Předsyda Domowiny Dawid Statnik je Kamjenicy k wuzwolenju jako Europska kulturna stolica 2025 gratu­lował. „Kamjenica skići ze swojim słowjanskim pochadom dobry zwisk k ideji, w třikrajowym róžku 2018 abo 2019 mjezy přesahowacu kulturnu stolicu wutworić. By rjenje było, hdyž by Łužica jónu takrjec štafelowy stab wot Kamjenicy w rjedźe europskich kulturnych stolicow přewzać móhła“. (hlej tež 2. stronu)

Móst přez dróhu do Łužicy

Krótkopowěsće (28.10.20)

Mittwoch, 28. Oktober 2020 geschrieben von:

Etat za 2021 rozjimali

Budyšin. Komisija rady Załožby za serbski lud je wčera na swojej prěnjej widejowej konferency scyła klětuši hospodarski plan załožby rozjimała. Kaž załožbowy direktor Jan Budar informuje, pokazuja drje prěnje signale pjenjezydawarjow na stopnjowanje přiražkow, njejasne pak je, hač hodźa so priority w trěbnej šěrokosći zwoprawdźić. Etat ma załožbowa rada 8. decembra wobzamknyć.

Połoženje njezměnjene

Budyšin/Zhorjelc. Połoženje nastupajo koronawirus so njezměruje. Tak zličichu wčera w Budyskim wokrjesu 43 no­wych­ natyknjenjow, 16 su zaso wu­strowjeni. Kwota infekcijow na 100 000 wobydlerjow w běchu sydom dnjow wu­činja 126. W Zhorjelskim wokrjesu maja 22 nowych natyknjenjow, kwota wučinja tam 130. Wčera je 89lětna žona z Hamora w zwisku z koronu zemrěła.

Lessing za dźěći

Krótkopowěsće (27.10.20)

Dienstag, 27. Oktober 2020 geschrieben von:

Ličby dale stupaja

Budyšin/Zhorjelc. Ličba na koronu infi­cěrowanych w Hornjej Łužicy dale stupa. Wčera zličichu w Budyskim wo­krjesa 15 nowych infekcijow, sydom­dnjowska kwota na 100 000 wobydlerjow wučinja 119. Tuchwilu je 523 ludźi na­tyknjenych, 692 je so wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu mějachu wčera tři nowe­ infekcije. Sydomdnjowska kwota wučinja tam 132. Aktualnje je tam 510 ludźi chorych, 409 je zaso strowych.

Nowy cyrkwinski hudźbnik

Chróstawa. Hans Christian Martin naslě­duje wjelelětneho cyrkwinskeho hudźbnika Chróstawskeje ewangelsko-lutherskeje wosady Lucasa Pohla. 8. nowembra chcedźa bywšeho organista znatych Naumburgskich pišćelow we cyrkwi swj. Wjacława z kemšemi jako kantora w Chróstawje zapokazać.

Nowy šef frakcije AfD

Podstupim. Dwaj měsacaj po wot­stupje Andreasa Kalbitza je frakcija AfD w Braniborskim krajnym sejmje dźensa Hansa-Christopha Berndta za noweho předsydu wuzwoliła. Berndt naslěduje Kalbitza, kiž dyrbješe jako frakciski šef wotstupić, po tym zo běchu jeho w awgusće ze strony wuzamknyli.

1860 wróćo na čole

Krótkopowěsće (26.10.20)

Montag, 26. Oktober 2020 geschrieben von:

Digitalna zhromadźizna

Budyšin/Flensburg. Europski parlament chce so hišće lětsa z wobydlerskej iniciatiwu Minority SafePack rozestajeć a rezoluciju wobzamknyć. To připowědźi prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN Loránt Vincze, kotryž je sam zapósłanc w Brüsselu, sobotu na digitalnej delegatnej zhromadźiznje FUEN. Wobzamknyli su wjacore rezolucije wo škiće narodnych mjeńšin.

Filmowy přinoški zapodać

Wulke Hendrichecy. Za 18. Nysowy filmowy festiwal, planowany klětu wot 18. do 23. měje w němsko-pólsko-čěskim třikrajowym róžku pytaja zarjadowarjo wubědźowanske přinoški za kategorije hrajny film, krótkofilm a dokumentaciski film. Hač do 31. decembra móža filmowcy swoje přinoški zapodać. Produkowane dyrbja wone być 2020 abo 2021 w jednym z třoch festiwalowych krajow.

Politiske wuměłstwo

Krótkopowěsće (23.10.20)

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:

Nowe postajenja

Budyšin/Zhorjelc. Sylnje přiběraceje ličby natyknjenych z koronawirusom dla chce wokrjes Budyšin nowe postajenja wukazać, kotrež maja wot jutřišeho płaćić. Wčera zličichu 62 nowych infekcijow. 31 ludźi je zaso wustrowjenych. Ličba nowych infekcijow na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow wučinja 80. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu 67 nowych natyknjenych. Kwota na 100 000 woby­dlerjow je 90 překročiła.

Myto opoziciji w Běłoruskej

Brüssel/Minsk. Nahladne myto Sacharowa za čłowjeske prawa Europskeho parlamenta spožča lětsa opoziciji w Běłoruskej. Zastupnicy opozicije symbolizuja wšědny bój wo čłowjeske prawa a swobodu měnjenja, rjekny prezident parlamenta EU David Sassoli w plenumje w Brüsselu. Parlament EU je prěnja institucija, kotraž protesty w Běłoruskej z mytom hódnoći. Tole ma ludźi dale pohonjować.

Historiske přinoški přistupne

Krótkopowěsće (22.10.20)

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Karanteny sylnje přiběraja

Budyšin. 54 nowych inficěrowanych su we wokrjesu Budyšin jeničce w běhu wčerawšeho dnja zličili. Sylnje potrje­chena je starownja w Ottendorfje-Okrilli. Tam zwěsću 16 natyknjenjow, dalše testy hišće wuhódnoćeja. Z 1 078 je ličba karantenow wo 273 přiběrała. 77 tajkich móžachu mjeztym zběhnyć, a ze cył­kownje 627 ludźimi je so wosom dalšich wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu je so ličba nowonatyknjenych porno wčera wo 57 na 272 zwyšiła.

Trěbna změna w předsydstwje

Budyšin. Předsydka Serbskeho šul­skeho towarstwa Ludmila Budarjowa, kotraž zastojnstwo mjeztym 30 lět wukonja, lětsa k wólbam hižo njenastupi. To je wona čłonam towarstwa w lisće, z přeprošenjom na hłownu a wólbnu zhromadźiznu zdźěliła. Ta wotměje so 21. nowembra w Chrósćicach. Mjeztym maja kandidatow za nowe předsydstwo.

Statuwu kejžorki wotkryli

Krótkopowěsće (21.10.20)

Mittwoch, 21. Oktober 2020 geschrieben von:

Casnik dóstanje šefredaktorku

Choćebuz. Stefanie Krawcojc budźe wot 2021 šefredaktorka Noweho Casnika. Městno je na pjeć lět wobmjezowane. Krawcojc naslěduje dr. Viktora Zakarja, kotryž funkciju po wotchadźe Gregora Wieczoreka hišće hač do kónca lěta wukonja. 45lětna maćernorěčna Delnjoserbowka je w Berlinje a w Finskej studowała a je wot lěta 2014 redaktorka najstaršeje nowiny w Delnjej Łužicy.

Nětko rizikowa kónčina

Budyšin/Zhorjelc. Ze 162 pozitiwnje na koronawirus testowanymi w běhu sydom dnjow je wčera tež Budyski wokrjes hranicu 50 nowoinfekcijow na 100 000 woby­dlerjow překročił a je tuž rizikowa kónčina. Wobmjezowanja pak tam najprjedy njepřiwótřa, ale wočaknu dalše směrnicy sakskeho knježerstwa, rěka z Budyskeho krajnoradneho zarjada. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 220 natyknjenych zličili, 25 wjac hač dźeń do toho.

Z nowymaj čłonomaj

Krótkopowěsće (20.10.20)

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:

Dalekubłanje za zwukopisak

Budyšin. We wobłuku medijoweje akademije Serbskeho rozhłosa a Sakskeho wukubłanskeho kanala SAEK je wučerka Milenka Cyžowa dźensa dopołdnja w Budyšinje dalekubłanje za zwukopisak BOOKii přewjedła. Nimo někotrych zajimcow w rumnosćach SAEK běchu so tež tójšto serbskich wučerkow a wučerjow, sobudźěłaćerjow LND kaž tež nakładnistwa Tessloff online wobdźělili.

Prózdniny w Hornim Hajnku

Horni Hajnk. Wosom dźěći je na poskitk Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ­ přizjewjenych. Wot wčera do ­pjatka zabawjeja so wone w nazymskich prózdninach w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Šulskej socialnej dźěłaćerce RCW chcetej z nimi w běhu tohole tydźenja do přirody hić, wšelake hry hrać a kreatiwni być. Korony dla su wjacori starši wobdźělenje swojich dźěći na prózdninskim poskitku wotprajili.

Idealne wuměnjenja w centrumje

Krótkopowěsće (19.10.20)

Montag, 19. Oktober 2020 geschrieben von:

Dalše wobmjezowanja

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim wo­krjesu je ličba schorjenych na koronu wo 33 na cyłkownje 856 rozrostła, zdźěli wokrjes wčera. Kaž bu znate, njejsu wotnětka w Chróšćanskim domje swj. Ludmile k škitej wobydlerjow a personala žane wopyty wjac dowolene. W dalšich starownjach wokrjesa wo tym rozmysluja. W Zhorjelskim wokrjesu zličichu wčera 21 schorjenjow wjac. Z tym su hranicu 50 inficěrowanych na 100 000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow překročili. Wokrjes je dalše wobmjezowanja wukazał.

Z nowym předsydstwom

Budyšin. Budyski měšćanski zwjazk CDU je minjenu sobotu nowe předsydstwo wolił. Nowy předsyda je Christoph Mehnert, kiž je so přećiwo Arno Glauchej přesadźił. Jeho zastupjerjej staj Cindy Schütz a Wolfgang Zettwitz. Mehnert chce měšćanski zwjazk CDU bóle jako politisku móc etablěrować. Wón chce, zo zwjazk strukturnu změnu aktiwnje přewodźa.

Zwada wo wojerske financy

Krótkopowěsće (16.10.20)

Freitag, 16. Oktober 2020 geschrieben von:

Zarjadnistwo naprawy přihotuje Budyšin. 172 wosobow bě wčera ko­ronawirusa dla w Budyskim wokrjesu schorjenych, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Ze 103 nowoinfekcijemi w zašłych sydom dnjach steji wokrjes krót­ko do před­warnowanskeho schodźenka 105 wo­sobow. Za tajki pad trěbne dalše škitne naprawy zarjadnistwo nětko přihotuje. Na Ralbičanskej zakładnej šuli kaž tež w pě­stowarnjomaj w delnich Sulšecach a Hodźiju njejsu mjeztym žane dalše natyknjenja zwěsćili.

Tankowu granatu rozbuchnyli

Terpje. Na firmowym arealu w Terpjom su wčera 8,8-centimetersku tankowu granatu z Druheje swětoweje wójny našli. Hnydom přiwołana słužba za wotstronjowanje bojowych srědkow Bra­ni­borskeje je rozbuchnjenje na městnje postajiła. K wěstotnym naprawam słu­šeše zawrjene pasmo 300 metrow. Po wuspěšnym rozbuchnjenju su wěstotne naprawy w 16.15 hodź. zaso zběhnyli.

Češa z koronu do Němskeje?

Neuheiten LND