Krótkopowěsće (16.12.20)

Mittwoch, 16. Dezember 2020 geschrieben von:

Hladarnje jara potrjechene

Budyšin. Wo 295 nowych natyknjenjach z koronawirusom rozprawješe wčera Budyski wokrjes. Třo pacienća zemrěchu. Jara potrjechene su hladarnje w Sprjewinym Dole, Budyšinje, Ohornje, Biskopicach a Kamjencu, hdźež zwěsćichu wot kónca zašłeho tydźenja dohromady 133 infekcijow. W Zhorjelskim wokrjesu bě wčera w zwisku z koronu dalše 223 infekcijow a 14 smjertnych padow.

Hriwny přeco hišće měnjeja

Erfurt/Drježdźany/Frankfurt n. M. Ludźo w Durinskej a Sakskej namakaja přeco hišće mnóstwa stareje měny hriwny, hdyž rumuja abo hdyž namrěwaja. Lětsa měnjachu w filialach zwjazkoweje banki hač do kónca nowembra 1,86 ­milionow hriwnow, kaž z ličbow kreditneho instituta za wobaj krajej wuchadźa. Mějićeljo sumow stareje měny dóstachu za to 952 228 eurow.

Pjerizna dyrbi nutřka wostać

Krótkopowěsće (15.12.20)

Dienstag, 15. Dezember 2020 geschrieben von:

Mjenje testow přewjedli

Budyšin. Z mjenje testami kónc tydźenja dla zwěsćichu w Budyskim wokrjesu wčera 42 dalšich koronanatyknjenjow. Ličba smjertnych padow je wo šěsć na 147 rozrostła. Z 2 829 schorjenych lěkuja 161 (-27) w klinikach. Zhorjelski wokrjes informowaše wčera wo sydom nowo­infekcijach a dalšich pjeć pacientach, ­kotřiž su w zwisku z koronu zemrěli.

Sputnik informuje wo Serbach

Lipsk. Młodźinski sćelak MDR Sputnik zetkawa we wusyłanju Popkult tónle tydźeń kóždy wječor „serbsku wosobu, kotraž je mjezynarodnje wuznamna“, kaž na internetnej stronje čitamy. Tydźeń wuhotuja hromadźe z redakciju Radija Satkula. Nimo interviewow připowědźa Sputnik přinoški, zaběrace so ze wšelakimi aspektami serbskeho žiwjenja.

Łužicu do domu přiwzać

Krótkopowěsće (14.12.20)

Montag, 14. Dezember 2020 geschrieben von:

Nowoinfekcije njewoteběraja

Budyšin/Zhorjelc. 972 nowych natyknjenjow z koronawirusom su wot pjatka w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Dźewjeć pacientow je zemrěło. Wčera bě 2 829 schorjenych, 188 z nich w klinikach lěkuja. Najwjace inficěrowanych na tysac wobydlerjow maja z 20 w gmejnje Halštrowska Hola, slěduja Pančicy-Kukow z 18. W Zhorjelskim wokrjesu bě wot pjatka 729 nowoinfekcijow. Incidenca je tu 657,24, w Budyskim wokrjesu 641,3.

Za digitalne wuhotowanje

Drježdźany. Montessoriska zakładna šula Budyšin je jedne ze šěsć katolskich kubłanišćow, za kotrychž digitalne wuhotowanje je kultusowy statny sekretar Herbert Wolff dźensa spěchowanske srědki 920 000 eurow biskopej Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy Heinrichej Timmereversej přewostajił. Spěchowanje je z digitalneho pakta.

Druhi nakład předleži

Krótkopowěsće (11.12.20)

Freitag, 11. Dezember 2020 geschrieben von:

Dypk zaso cofnjeny

Budyšin. Budyski wokrjes je swoje srjedu wozjewjene postajenje korigował a dypk nastupajo wopyt a wuhotowanje kemšow cofnył, dokelž bě so krajne knježerstwo z krajnymaj cyrkwjomaj hižo dojed­nało. Wčera zwěsćichu w Budyskim wo­krjesu 318 nowonatyknjenow korony dla a dalšich pjeć smjertnych padow. Zhorjelski wokrjes měješe 346 nowo­infekcijow, 14 pacientow je zemrěło.

Posedźenje jako livestream

Budyšin. Koronapandemija nuzuje nětko k dalšej premjerje w Domowinskim skutkowanju. Prěni raz móža zajimcy dźensa wot 17.30 hodź. posedźenje jeje zwjazkoweho předsystwa přez livestream sćěhować. To budźe pak na internetnej stronje třěšneho zwjazka http://www.domowina.de/hsb/start/ pak direktnje přez Youtube posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny-YouTube.

Łužicu zhromadnje wuwić

Krótkopowěsće (10.12.20)

Donnerstag, 10. Dezember 2020 geschrieben von:

Dźiwadźelnica prěnjeje hodźiny

Budyšin. Serbska dźiwadźelnica Ludmila Nawka je wutoru w starobje 91 lět w Budyšinje zemrěła. To wobkrući Němsko-Serbske ludowe dźiwadło. Nawka skutkowaše wot 1949 do 1958 w Serbskim ludowym dźiwadle pod intendantom Janom Krawcom. Jako jeho NDRska wyšnosć wotsadźi, so tež jeje karjera přetorh­ny. Po staciji w Zwickauwje bě wona sufleza Budyskeho NSLDź.

Hač do kónca februara zawrjene

Drježdźany. Sakske statne muzeje a dźi­wadła wostanu hač do kónca februara 2021 koronapandemije dla za­wrjene. Na to je so wčera sakska ministerka z kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) ze zastupjerjemi institucijow dojednała, kotrež su w nošerstwje swobodneho stata. Srjedź januara chcedźa znowa jednać, hač je časowy plan dodźeržomny abo hač ma so dale přiměrić.

Nowa CD z pophudźbu

Krótkopowěsće (09.12.20)

Mittwoch, 09. Dezember 2020 geschrieben von:

Incidenca dale nad 500

Budyšin. Z dalšimi štyrjomi zemrětymi a 210 nowoinfekcijemi w zwisku z koronawirusom bě situacija w Budyskim wokrjesu wčera dale napjata. Aktualnje je 2 056 schorjenych (-7), ličba w klinikach hladanych pak rozrosće wo 13 na 181. Wčerawša indicenca wučinješe 532,3. Zhorjelski wokrjes je 246 zwěsćenych nowonatyknjenjow přizjewił. Tam je incidenca ze 498,57 podobnje wulka.

Jolka budźe digitalna

Nuknica. Wjeski Nuknica, Prawoćicy a Kopšin planuja hybridny jolka-swjedźeń z cyle tradicionalnym wobsahom, ale w digitalnym formaće. Wotměć ma so jolka 16. januara 2021. Kaž sobuorganizator Michał „Černo“ Brězan zdźěli, předawaja serbske pjekarnje za to wotnětka jědźne dobropisy. Wobšěrnišo informować móža so zajimcy wot jutřišeho na internetnej stronje jolka-nuknica. de.

Wuznamjenja Johnyja Pitta

Krótkopowěsće (08.12.20)

Dienstag, 08. Dezember 2020 geschrieben von:

Dalše hladarnje potrjechene

Budyšin. W dalšich dźewjeć hladarnjach su wot minjeneho kónca tydźenja něhdźe 150 koronainfekcijow zwěsćili, kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera informowaše. Za póndźelu poda­chu ličbje 67 nowych natyknjenjow a šěsć dalšich smjertnych padow. Aktualnje schorjenych je 2 063 (+164), z kotrychž 168 (+17) w chorownjach lěkuja. We wokrjesu Zhorjelc bě wčera 16 nowoinfekcijow.

FUEN chwali Domowinu

Budyšin. Połoženje mjeńšin za čas korony staj wčera předsyda Domowiny Dawid Statnik a prezident Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN Loránt Vincze rozjimałoj. W telefonaće dźakowaše so Vincze Serbam, zo su dale „aktiwny stołp dźěławosće FUEN“, zdźěli Domowina. Nětko koncentruje so FUEN na to, zo Europski parlament iniciatiwu Minority SafePack 14. decembra wobjedna.

Za wopytowarjow zawrjene

Krótkopowěsće (07.12.20)

Montag, 07. Dezember 2020 geschrieben von:

Jutrowne wiki klětu wupadnu

Budyšin. 30. serbske jutrowne wiki klětu kónc februara w Budyskim Serbskim domje koronapandemije dla nje­budu. To bě ćežki rozsud předsydstwa zarja­dowaceho Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z.t. 68. wu­bědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko pak přewjedu, nowy posledni termin zapo­daća kolekcijow je pjatk, 19. měrca 2021, runje tak wurisanje za dźěći a młodostnych z terminom 7. apryla 2021.

Hudźbna šula znowa zawrjena

Budyšin. Budyski wokrjes je swoju hudźbu šulu hladajo na dale wulku ličbu incidency z koronawirusom a z toho wuro­sćaceho aktualneho połoženja sobotu zaso zawrěł. Potrjechene su wšitke městnosće wuwučowanja. Starši su prošeni so pola wučerjow resp. wučerkow wobhonić, kak nětko z poskitkom za online-wučbu znowa dale poběži.

Dźeń Saksow hakle w lěće 2022

Krótkopowěsće (04.12.20)

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:

Žadyn widźomny spad

Budyšin/Zhorjelc. Z 263 nowymi ­ko­ronainfekcijemi a dalšimi dźewjeć smjertnymi padami napjate połoženje w Budyskim wo­krjesu dale traje, kaž krajnoradny zarjad wčera zdźěli. Aktualnje schorjenych je 2 480 (+159), klinisce zastaruja z nich 173 (+5). Indicenca wu­činja 456,67. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu 195 nowonatyknjenjow a 14 smjertnych padow. Incidenca tam je 449,90.

Počesća Hinca Roja

Budyšin. Składnostnje 93. narodnin njeboh Hinca Roja počesći Serbski ludowy ansambl komponista 6. decembra z jeho swjatočnej twórbu „Arioso op. 5 za smyčkowy kwartet“. Zdobom budźe koncerćik druhi ze štyrjoch „adwentnych postrowow“, kotrež SLA swojemu publikumej kóždu njedźelu dohodowneho časa posrědkuje. Poskitk je pod ansambl.de přistupny.

Planuja šćěpjenje pře koronu 

Krótkopowěsće (03.12.20)

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Najwjetši dnjowy přirost

Budyšin. Z wčera 334 zwěsćenymi koronainfekcijemi ma Budyšin wokrjes dotal najwjetši dnjowy přirost. Ličba smjertnych padow je so wo dwaj na 93 powjetšiła. Wot 2 321 schorjenych (+47) lěkowachu wčera 168 w klinice. W Zhorjelskim wo­krjesu bě 291 nowonatyknjenjow, štyrjo pacienća zemrěchu. Tak mjenowana incidenca wučinješe w Budyskim wokrjesu 441,33 a w Zhorjelskim 443,57.

Lyrika Dyrlicha w słowakšćinje

Bratisława. „Ryba a rak w pĕsku spěwatej“ rěka nowa antologija basnjow Benedikta Dyrlicha, kotraž je nětko w rjedźe fachoweho časopisa Vertigo słowakskeho Foruma alternatiwneje kultury a kubłanja FACE wušła. Zběrka wopřijima dohromady 21 twórbow, přebasnjenych z podpěru přećela Serbow Petera Čačka wot Dany Podrackeje. Publikaciju skulojćeja fotografije Tomáša Danielisa.

Myto za film dóstali

Neuheiten LND