Krótkopowěsće (04.07.19)

Donnerstag, 04. Juli 2019 geschrieben von:

Rekordny wobrot docpěli

Kamjenc. Nimale 148 000 sakskich pře­dewzaćow, kotrež wobrotowy dawk płaća, je w lěće 2017 nowy rekord wobrotow z dodawanjow a wukonow we wobjimje 138,6 miliardow eurow docpěło. Kaž Kamjenski statistiski krajny zarjad dźensa zdźěla, wučinja rozrost porno předlětu 7,8 miliardow eurow. Najsylniša branša bě znowa předźěłace přemysło.

Nowa nawodnica horta

Wojerecy. Nadine Wojtkowiak je nowa nawodnica horta „Při Worjole“ we Wojerecach, kotryž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy. Jeje předchadnica Marina Braske poda so po 43 słužbnych lětach na wuměnk, 29 lět je wona hort tamnišeje zakład­neje šule „Handrij Zejler“ nawjedowała. Rozžohnowali a witali su jej šulerjo, starši a kubłarjo ze swjedźenjom.

Z bronzu so nawróćili

Krótkopowěsće (03.07.19)

Mittwoch, 03. Juli 2019 geschrieben von:

Maja noweho wobhospodarjerja

Raduš. Słowjanske hrodźišćo w Radušu ma wot 1. julija noweho wobhospo­darjerja. Zamołwitosć za archeologiski muzej je město Wětošow z měšćanskej firmu wot dotalneho nošerja towarstwa Słowjański grod Raduš z.t. přewzało. Z no­šerstwom zwjazane su tež wšitke kóšty,­ wosebje za personal. Přichodnje chcedźa hrodźišćo bóle z dalšimi turi­stiskimi poskitkami regiona zwjazać.

Frakcija CDU skonstituowana

Budyšin. Frakcija CDU noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika je so předwčerawšim skonstituowała. Dotalny předsyda Matthias Grahl z Wachauwa bu w zastojnstwje wobkrućeny, Radworčan Wincenc Baberška a Thomas Martolock z Kumwałda staj jeho zastupjerjej. Dawida Statnika z Ralbic, předsydu Domowiny, wuzwolichu za jednoho z dweju přisydnikow, kaž frakcija informowaše.

Winu přiznał

Krótkopowěsće (02.07.19)

Dienstag, 02. Juli 2019 geschrieben von:

„Lupo“ w Londonje startuje

Zły Komorow. Studowacy Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow su z wodźikom ćěrjeny, energiju lutowacy mobil „Lupo“ sami wuwili a twarili. Wot dźensa wobdźěleja so woni z nim na jednym z najwjetšich wurisanjow swěta wo energijowej eficiency w Londonje. Hač do pjatka dźe tam wo to, ze snadnym mnóstwom energije­ prawje daloko jězdźić.

Najlěpši wuznamjenjeni

Drježdźany. Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) je wčera 111 najlěpšich wyšich šulerjow Sakskeje wuznamjenił. Mjez nimi běštej tež šulerce Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Leonie Cyžec z Wotrowa a Rejzka Zelnakec z Pančic-Kukowa, kotrejž zakónčištej 10. lětnik z přerězkom 1,1.

Na skawtskej wuměnje

Krótkopowěsće (01.07.19)

Montag, 01. Juli 2019 geschrieben von:

Wuwiće dźěła dale robustne

Budyšin. Wuwiće dźěłowych wikow w Hornjej Łužicy je w juniju dale ro­bustne. Kaž Budyska agentura za dźěło dźensa informowaše, bě we wuchodnej Sakskej 16 870 bjezdźěłnych, 400 mjenje (-2,3 procenty) hač w předměsacu a 1 961 mjenje (-10,4 procenty) hač před lětom. Naprašowanje za dźěłowymi a facho­wymi mocami z regionalneho hospodarstwa je dale na wysokim niwowje.

Spěchowanje sakskim hatarjam

Drježdźany. 92 hatarjow dóstanje tele dny spěchowanske srědki za přirodoškitej wotpowědowace wobhospodarjenje swojich hatow. Sakska wupłaći nimale 2,6 milionow eurow za něhdźe 8 600 hektarow hatneje płoniny, kaž statne ministerstwo za wobswětoškit a ratarstwo informuje. Z toho je 6 100 hektarow we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc.

Pjenjezy za akciju zezběrane

Krótkopowěsće (28.06.19)

Freitag, 28. Juni 2019 geschrieben von:

Nowe slědźenišćo

Choćebuz. Zběhanku za nowe slědźenišćo Braniborskeje techniskeje uniwersity swjećachu wčera na Choćebuskim centralnym campusu. Za 15 milionow eurow nastawaja tam jara moderne la­bory, eksperimentalne płoniny za materialne slědźenje a wjace městna za ka­tedry. Kompleks z tysac kwadratnych metrow wulkej halu za pospyty chcedźa klětu w štwórtym kwartalu přepodać.

Kino město metro

Praha. Trěbneje wuměny kolijowych prohow dla njebudźe Praska metro na dźělu trasy C wot jutřišeho jedyn tydźeń jězdźić. Jednu z potrjechenych stacijow, Budějovicsku, pak w tym času na uni­katnu kinowu žurlu přeměnja. Wopytowarjo móža sej direktnje na nastupišću dokumentarne kaž tež hrajne filmy z tematiku metro wobhladać.

Zaměr hišće njedocpěty

Krótkopowěsće (27.06.19)

Donnerstag, 27. Juni 2019 geschrieben von:

Srědki za strukturnu změnu

Berlin. Na swojim posedźenju je eta­towy wuběrk zwjazkoweho sejma wčera mjez druhim wobzamknył, přidatnje 57,4 miliony eurow za zaměstnjenje wotnožkow Němskeho centruma za lětarstwo a astronawtiku (DLR) we Łužicy nałožić. To zdźěla zapósłanc Thomas Jurk (SPD) na swojej internetnej stronje.

Młodownje přewšo powabne

Kamjenica. 22 młodownjow w Sakskej je dźeń a woblubowanišich. Loni je tam cyłkownje 142 400 dźěći a dorosćenych přenoco­wało. Lěta 2017 bě Krajny zwjazk skutka młodownjow Sakskeje něhdźe 141 000 hosći zličił. Rozrost přenocowanjow złožuje so předewšěm na poskitki swójbam, wuzběhny rěčnica skutka młodownjow Julia Nadler powěsćerni dpa. Najwjace přenocowarjow měješe Drježdźanski młodźinski hóstny dom.

Tež Łužica testowy region

Krótkopowěsće (26.06.19)

Mittwoch, 26. Juni 2019 geschrieben von:

Maja šansu na alternatiwnu šulu

Běła Woda. Kaž regionalna wotnožka Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje připowědźa, móh-li Swobodnu alternatiwnu šula w Běłej Wodźe wotewrěć. Hdyž iniciatorojo hač do 28. junija za­rjadej pobrachowace podłožki zapo­dadźa, móža hač do 9. awgusta přizwolenje dóstać. Wot noweho šulskeho lěta je za 1. lětnik dotal 16 dźěći přizjewjenych.

Nowy Staršiski list wušoł

Budyšin. Serbske šulske towarstwo je swój mjeztym 48. staršiski list wudało. Tema serbsko- a němskorěčneje brošurki je strowe zežiwjenje. Nimo fachoweju přinoškow dr. Uty Libšoweje a dipl. oec. Kathi Dittrichoweje rozprawja Janina Wjeselina wo tym, kak doma jědźa. Zapřijate su rozprawy ze žiwjenja Ralbičanskeje, Wotrowskeje, Chróšćanskeje a Wotrowskeje pěstowarnje. Dźěći móža na dwěmaj stronomaj wumolować a hódać.

Mjenje rozwodow w Čěskej

Krótkopowěsće (25.06.19)

Dienstag, 25. Juni 2019 geschrieben von:

Wjace pjenjez za jewišća

Zły Komorow. Braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu je tele dny přidźělenja srědkow za cyłkownje šěsć dźiwadłow a orchestrow pře­podało. Na přikład dóstanje Nowe jewi­šćo Zły Komorow w přichodnych štyrjoch lětach dohromady 11,5 milionow eurow. Pjenjezy maja mjez druhim „přiměrjenju tari­fowych zrěčenjow“ słužić, kaž ministerstwo zdźěla.

Přistajeni serbšćinu wuknu

Budyšin. Skupina sydom serbšćinu wu­k­njacych přistajenych Budyskeje wotnožki Sakskeho krajneho zarjada za šu­lu a kubłanje (LaSuB) je takrjec jako zakónčenje nalětnjeho semestra wčera redak­ciju Serbskich Nowin a Serbski rozhłós wopytała. Tam zeznajomichu so z dźěłom serbskich žurnalistow. Rěčny kurs, kotryž Benedikt Cyž nawjeduje, chcedźa po wulkich prózdninach dale wjesć.

Čěska – wulkomóc ekofarmow

Krótkopowěsće (24.06.19)

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Dóstanu spěchowanje

Pančicy-Kukow. Za dalše saněrowanje Šule Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje přepoda statny sekretar w sakskim kultusowym ministerstwje Herbert Wolff gmejnje zajutřišim přizwolenje za wjace hač milion eurow spěchowanskich srědkow. W srjedźišću steja twarske naprawy za wohnjoškit z wuchowanskimi pućemi a za strowotniski škit. Dohromady chcedźa 1,4 miliony eurow nałožić.

Z Litawskeje so nawróćili

Budyšin. Chór 1. serbskeje kulturneje brigady je so sobotu po 15hodźinskej buso­wej jězbje z wuprawy do Litawskeje nawróćił. Kaž je na wšěch dlěšich busowych jězbach z wašnjom, spěwachu brigadnicy zahoriće pod přewodom instrumentow. Dźakowano darićelam a spěchowarjam ćělesa, organizatoram jězby a dirigentej Friedemannej Böhme mějachu woni wulke dožiwjenje.

Staćanstwo jednorišo dóstać

Krótkopowěsće (21.06.19)

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Budyski wokrjes přiwzaty

Choćebuz. Budyski wokrjes bu na wčerawšej zhromadźiznje towaršnikow towaršnosće Łužiski hospodarski region w Choćebuzu oficialnje, to rěka z wobkrućenjom notara, jako jeje čłon přiwzaty. Nětko dźěła wšitke sydom administratiwnych cyłkow zhromadnje za žiwjenjahódny a wuspěšny přichod Łužicy, kaž towaršnosć zdźěla.

Acubijowy tiket přińdźe

Drježdźany. Wot 1. awgusta budu sakscy wukubłancy tuńšo z busom a ćahom po puću. Sakske wobchadne zwjazki zawje­du z podpěru swobodneho stata acubijowy tiket. Kóždy powołanski šuler móže sej tajki kupić. Swobodny stat podpěruje iniciatiwu z něhdźe 14 milionami eurow wob lěto. Tiket płaći w lětnym abonemenće 48 eurow na měsac.

Olympiadu wuhódnoćili

Serbska debata

Neuheiten LND