Krótkopowěsće (26.01.18)

Freitag, 26. Januar 2018 geschrieben von:

114 přinoškow zapodali

Drježdźany/Waršawa. Za lětuše wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho je 114 přinoškow dóšło, kaž jednaćelni w Drježdźanach a Waršawje zdźělatej. Mjez nimi je 36 ćišćanych (14 němskich a 22 pólskich), 13 rozhłosowych) a 26 telewizijnych. Za nowu kategoriju multimedia/online zwěsćeja ze 26 požadanjemi přewšo wulki zajim. Nastupajo­ „žurnalizm w pomjeznym regionje“ předleži 13 přinoškow, dwaj pólskej a jědnaće němskich.

Łódźe město tramwajkow

Praha. Jenički móst, zwjazowacy Praskej štwórći Holešovice a Libeň, bě hawarije dla njenadźicy dospołnje zaraćeny a njewobjězdźomny. Hladajo na komplikowane a dołhe wobjězdne trasy busow a tramwajkow za­sadźichu tuž łódźe mjez brjohomaj Wołtawy. Trěbnu rekonstrukciju wjace hač kilometer dołheho mosta z lěta 1928 jeho­ status jako škitany pomnik chětro poćežuje.

Přihotuja wurjadnu přehladku

Krótkopowěsće (25.01.18)

Donnerstag, 25. Januar 2018 geschrieben von:

Wabja za jězorinu

Drježdźany. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina chce kónc tydźenja na Drježdźanskich pućowanskich wikach za přebytk w krajinje jězorow wabić. Zdobom předstaja tam nowy „Jězorinowy magacin“. Nimo poskitkow za aktiwny dowol wabja z industrijnej kulturu w najwjetšej wot čłowjeka wutworjenej jězorinje Europy. Tež wo přenocowanskich móžnosćach budu wobšěrnje informować.

Zhorjelsku turbinownju njespušća

Davos. Słowa šefa koncerna Siemens Joewa Kaesera na kromje swětoweho hospodarskeho­ foruma wčera w šwicarskim Davosu skrućeja nadźiju mjez sobudźěłaćerjemi Zhorjelskeje turbinoweje twornje, kotraž je wot zawrěća wohrožena. „Njespušćimy Zhorjelc. Budźemy ludźom tam pomhać, damy jim přichod.“ Kaeser drje hišće njewě kak, jedyn­ puć pak namaka.

SGB ze slěbrom a bronzu

Krótkopowěsće (24.01.18)

Mittwoch, 24. Januar 2018 geschrieben von:

Zelena swěca za nowy wotrězk

Drježdźany. Nowotwar zwjazkoweje dróhi B 178 mjez Nosaćicami a awtowej dróhu A 4 móže Sakska dale planować. Zwjazkowe ministerstwo za wobchad je sakskemu wobchadnemu ministerstwu planowany přeběh tak mjenowaneho „wotrězka 1.1“ pisomnje wobkrućiło. Dokelž ma so wotbóčka A 4 Wospórk wobchować, dóńdźe „jeničce k snadnuškej změnje přeběha čary, bjeztoho zo so tohodla­ zasady planowanja zanjechaja“, rěka­ we wobkrućenju.

Z dźěćimi delnjoserbsce rěčeć

Bórkowy. Pěstowarnje Bórkowskeho hamta pytaja Delnjoserbow, kotřiž móhli z dźěćimi serbsce powědać, jim bajki bać abo z nimi spěwać. Přizjewić móža so zajimcy pola zamołwiteje za serbske naležnosće Bórkowskeho hamta Anett Zišcyneje, kotraž sama jako kubłarka w Žylowskej Witaj-pěstowarni dźěła, kaž tež w Bórkowskej abo Strjažowskej pěstowarni.

Slěbro a bronzu dobyli

Krótkopowěsće (23.01.18)

Dienstag, 23. Januar 2018 geschrieben von:

Mjeńšinowe wurisanje

Leeuwarden. Wubědźowanje „Liet International“ wotměje so 23. meje w nižozemskim Leeuwardenje. Zajimcy móža so hišće hač do spočatka měrca přizjewić a přinoški zapodać, zdźěla zarjadowar. Za friziske wurisanje hudźbnikow narodnych mjeńšin su jenož nowe pěsnje dowolene, žane tradicionalne. Lěta 2003 zastupowaše skupina Awful Noise Serbow a zdoby sej z „Jarobinku“ 9. městno, 2004 docpě István Kobjela 8. městno.

Premiju za třělene dźiwje swinje

Podstupim. Hońtwjerjo w Braniborskej dóstawaja za kóžde třělene dźiwje swinjo premiju 50 eurow. Kaž tamniše agrarne ministerstwo zdźěla, pak płaća premiju hakle, hdyž su ličbu 71 400 zatřělenych swini překročili. To je wunošk sezony 2015/2016. Jako přičinu postupowanja mjenuja spěšnje rozpřestrěwacu so afrisku swinjacu mrětwu.

Dyrbja znowa pokutu płaćić

Krótkopowěsće (22.01.18)

Montag, 22. Januar 2018 geschrieben von:

Serbski dźeń w Lěšćach

Podstupim/Drježdźany. 13. serbski dźeń frakcijow Lěwicy w sejmomaj Braniborskeje a Sakskeje budźe 1. měrca w Lěšćach, město Grodk. Hromadźe ze zajimcami chcedźa zapósłancy pod hesłom „Kubłanje – rěč je přichod“ mjez druhim temy zhromadna zamołwitosć kraja a komunow za „Witaj“, trěbne wobłukowe wuměnjenja za serbsku a bilingualnu wučbu na šulach a wuměnjenja za wukubłanje wučerjow rozjimać.

Znowa mjenje mortwych na dróze

Wiesbaden. Dźeń a mjenje ludźi žiwjenje w nadróžnym wobchadźe přisadźa. Wot januara hač do nowembra 2017 je Zwjazkowy statistiski zarjad tam 2 942 mortwych zličił. To bě 48 mjenje hač w samsnej dobje 2016, kaž zarjad dźensa we Wiesbadenje rozprawja. Trochuja, zo móhła Němska loni z 3 170 znowa mjenje wobchadnych mortwych docpěć.

Pytaja nóclěhi za wobdźělnikow

Krótkopowěsće (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Podpěruje Minority SafePack

Baršć. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Harald Altekrüger (CDU) podpěruje wobydlersku iniciatiwu FUEN Minority SafePack a je ju podpisał, zdźěli dźensa tamniši wokrjesny zarjad. Zdobom so Altekrüger za zakótwjenje mjeńšinowych prawow na europskej runinje wupraja a namołwja wobydlerjow regiona iniciatiwu tohorunja podpisać.

Princowski por wuzwoleny

Kulow. Helena Kreuzec a Pitt Rohark staj lětuši Kulowski dźěćacy princowski por. Wčera su jeju a dalšich słužownikow na ceremoniji w tamnišej pěstowarni CSB do zastojnstwa wuzwolili. Wólby přewjedźechu tam mjeztym 22. króć. Dźěćacy princowski por wobdźěli so na wjacorych terminach aktualneje póstniskeje sezony. Wjeršk za Helenu a Pitta budźe róžowopóndźelny ćah.

Mjeno hišće njejasne

Krótkopowěsće (18.01.18)

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:

Pjenjezy za labyrint

Mały Wjelkow. W Małowjelkowskim prazwěrjencu ma nowy domčk před błudźišćom nastać. Dotalny bě so 8. januara wotpalił. Mjeztym je 60 darićelow mě­jićelce 2 000 eurow přewostajiło. Škoda pak wučinja 40 000 eurow. Ludźo, kotřiž chcedźa pomhać, móža to na Facebooku. Tam je składnosć, hač do kónca měrca pjenjezy přepokazać.

Wudźělatej kalendry

Smjerdźaca. Kubłanska referentka Domowiny Rejzka Krügerowa a socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ Marija Koklina rozdźělatej tuchwilu nasćěnowu protyku za młodostnych. Mjeztym pobyštej wonej we wosom młodźinskich klubach. Kónc januara chcetej je dalšim sydom klubam dać. Kalender, wopřijacy wosebje terminy za młodostnych, ma nakład 200 eksemplarow.

Problem moderacije dla

Krótkopowěsće (17.01.18)

Mittwoch, 17. Januar 2018 geschrieben von:

Žadaja sej wjac kedźbnosće

Budyšin. Maćica Serbska žada sej w zwisku z diskusiju wo „wusměrjenju Budyšina 2030+“, wěnować wjetšu kedźbnosć dźěłu z partnerskimi městami, předewšěm w susodnymaj słowjanskimaj krajomaj. Wotpowědny list městu je předsydstwo wčera naćisnyło, kaž předsyda Jurij Łušćanski pisa. Wobzamkli su, zo budźe­ lětuša hłowna zhromadźizna 17. měrca w Budyskim Serbskim muzeju.

Wo swojej knize přednošowała

Ochranow. Najebać wjele sněha je wčera w Ochranowskim unitnym archiwje Ewangelskeje bratrowskeje jednoty 35 ludźi wuwjedźenja Lubiny Malinkoweje sćěhowało. Wona přednošowaše tam wuspěšnje wo swojej nazymu w LND wušłej knize „Um der Wenden Seelenheyl hochverdient – Reichsgraf Friedrich Caspar von Gersdorf“. W njej wuswětla skutkowanje von Gersdorfa na dobro serbstwa.

Bjez mištra z Łužicy

Krótkopowěsće (16.01.18)

Dienstag, 16. Januar 2018 geschrieben von:

Serbska rada stejišćo zapodała

Drježdźany. W Sakskim krajnym sejmje su wčera prěnje słyšenje wo nowym kulturnorumowym zakonju přewjedli. Zapósłancam předležeštej namjetaj knježaceje koalicije CDU a SPD kaž tež Lěwicy. Stejišćo k tomu zapodała je tohorunja Rada za serbske naležnosće Sakskeje. Rada so za to wupraja dotalne rjadowanja wobchować, kaž jeje předsydka Marja Michałkowa SN zdźěli.

„Alternatiwne fakty“ su njesłowo

Darmstadt. „Njesłowo lěta 2017“ rěka „alternatiwne fakty“. Tole je njewotwisna jury dźensa w Darmstadće wozjewiła. Za­přij­eće je „zamylacy wuraz za pospyt, wopačne twjerdźenja jako legitimny srědk zjawneho rozestajenja legalizować“, rěka we wopodstanjenju. Šěsćwosobowa ko­mis­ija bě njesłowo lěta ze 684 wšelakich namjetow wuzwoliła.

Wiki za přichodnu generaciju

Krótkopowěsće (15.01.18)

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Wustajeńca zaso přistupna

Budyšin. Aktualna wustajeńca Ludmiły Bizoldoweje w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji „Kak přińdźech za čas wuměnka k molowanju“ je wot dźensnišeho zaso přistupna. Kaž direktor Załožby za serbski lud Jan Budar zdźěli, je SKI swoju inwenturu dwaj dnjej prjedy hač planowane dokónčiła a je tuž nětko zaso wočinjena. SKI je wot póndźele do pjatka wot 10 do 16.30 hodź. wotewrjena.

Znowa mjez najlěpšimi

Stuttgart. Hornjołužiska hórska šćežka słuša znowa k najlěpšim pućowanskim šćežkam Němskeje. Kónc tydźenja su ju w Stuttgarće z wosebitym mytom za kwalitu počesćili. Po lěće 2015 je to druhe tajke wuznamjenjenje. Hornjołužiska hórska šćežka wjedźe po šěsć etapach wjac hač 107 kilometrow wot Wjazońcy hač do Žitawy, mjez druhim tež přez dwurěčne wsy z tykowanymi domami.

Wučerjow nabožiny wuzběhnył

Neuheiten LND