Krótkopowěsće (01.07.15)

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:

Nowe mjezwočo pola agentury

Budyšin. Jörg Waniek, nawoda personalneho managementa w koncernje Vattenfall Europe Generation AG w Choćebuzu, je wot dźensnišeho předsyda zarjadniskeho wuběrka Budyskeje dźěłoweje agentury. Zastupowacy předsyda je Bernhard Sonntag, regionalny jednaćel dźěłarniskeho zwjazka DGB wuchodneje Sakskeje, kiž bě dotal předsyda.

Nowe čisło Naša Domowina

Budyšin. XI. mjezynarodny folklorny festiwal, wólby serbskeje rady w Braniborskej, 17. hłowna zhromadźizna Domo­winy a lětuši FUEN-kongres su někotre z temow noweho čisła informaciskeho łopjena „Naša Domowina“, kotrež Domowina dźensa na swojej internetnej stronje wozjewi. Abonenća Serbskich Nowin dóstanu Našu Domowinu pjatk, abonenća Noweho Casnika přichodny tydźeń.

Wobjězdka hotowa

Krótkopowěsće (30.06.15)

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Zaso mjenje bjezdźěłnych

Nürnberg. Ličba bjezdźěłnych w Němskej je z 2,711 milionami tak mała kaž wot lěta 1991 nic. Zwjazkowa agentura za dźěło dźensa zdźěli, zo je ličba w meji wo 51 000 woteběrała. Kwota zniži so wo 0,1 procent na nětko 6,2. Tuchwilu ma agentura 572 000 njewobsadźenych dźěłowych městnow přizjewjene.

Chětro tunjo do Berlina a Wiena

Praha. Konkurenca mjez třomi awtobusowymi předewzaćemi na čaromaj Praha–Berlin a Praha–Wien je dotal njesłyšane potuńšenje płaćiznow jězdźenkow wuskutkowała. Tak jědźeš tuchwilu z čěskeje stolicy do Berlina za něhdźe 9 a do Wiena za 7 eurow. Storno pak njeje móžne. Najtuńše jězdźenki za ćah z Prahi do Berlina płaća něhdźe 30 eurow.

Dwójniki so zetkaja

Budyšin. Na wšě 55 porikow-dwójnikow wočakuja přichodny kónc tydźenja w Budyšinje. Na přeprošenje Němskeho kluba dwójnikow přijědu wobdźělnicy ze wšeje Němskeje. Na programje dwu­dnjowskeho zetkanja steja mjez druhim wopyty wopomnišća něhdyšeho stasi­jastwa, žonopoweho muzeja a Biskopičanskich Karla Mayjowych hrow.

Wažny měznik za Budissu

Krótkopowěsće (29.06.15)

Montag, 29. Juni 2015 geschrieben von:

Rozsudne koło trěbne było

Hamor/Wóspork. Nowy wjesnjanosta Hamora je Achim Junker (CDU). Wón je so wčera ze 46,4 procentami w druhim wólbnym přechodźe přesadźił a naslěduje Rolanda Trunscha. Tež we Wósporku mějachu znowa wolić. Jürgenej Arltej (Wolerske zjednoćenstwo, 42,7 procentow) dowěrichu zastojnstwo měšćanosty jako naslědnika Michaela Staudy.

Zawod pyta noweho nawodu

Budyšin. Dotalny nawoda Budyskeho zawoda Bombardier Transportation Volker­ Eickhoff wopušći zawod kónc junija. 60lětny přewozmje wotnožku ka­nad­iskeho předewzaća we Wrócławju. Tam twarja dźěle za elektriske lokomotiwy. Za Budyski zawod pyta Bombardier hišće naslědnika, je dźě to kompetencne srjedźišćo za nadróžne a ćahi.

Zasudźa hidu na cuzych

Drježdźany. Diecezanska rada Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa prawicarskoekstremistiske nastajenje mnohich wobydlerjow w Freitalu a druhich městach diecezy zasudźa. Hida na cuzych diskriminuje ludźi, kotřiž w nuzy a zadwělowanju za wućekom a pomocu pytaja, zastupnistwo lajkow dźensa w Drježdźanach zdźěli.

Krótkopowěsće (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Parlamentariska přirada so zešła

Budyšin. Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud je so dźensa skonstituowała. Na posedźenju wuzwolichu nowe předsydstwo. Předsyda wostanje dale Marko Šiman (CDU, Sakski krajny sejm). Jeho zastupjerce stej Marja Michałkowa (CDU, zwjazkowy sejm) a Kerstin Kircheis (SPD, Braniborski krajny sejm). Parlamen­tariska přirada wobsteji wot lěta 1991.

Próstwa wotpokazana

Wodowe Hendrichecy. Něhdyši „šulscy rebelojo“ Wodowych Hendrichec njesmě­dźa so do swojeje bywšeje šule wró­ćić. To je sakske kultusowe ministerstwo rozsud­źiło a tak próstwu města wo dalewjedźenje 8. lětnika na kubłanišću wotpokazało. Wuměnjenje za to je, zo maja znajmjeńša 20 šulerjow. Wosom dźěći te­hdyšeho rebelowaceho 5. lětnika cho­dźi nětko w Rěčicach do šule.

Čech na čole NATO

Krótkopowěsće (25.06.15)

Donnerstag, 25. Juni 2015 geschrieben von:

Žane dojednanje tarifow dla

Offenbach. W tarifowym konflikće wo mzdy pěstowarkow a socialnych dźěła­ćerjow njemóžachu so komunalni dźěło­dawarjo a dźěłarnistwo ver.di dojednać, wujednawanski rozsud přewzać, kaž dźensa w Offenbachu zdźělichu. Ver.di chce so nětko swojich čłonow prašeć a 13. awgusta znowa jednać započeć. Hač do toho nochcedźa stawkować.

Centrum nowinarskeje swobody

Lipsk. Žurnalisća, zwjazki a medijowe domy chcedźa přichodnje zhromadnje ranjenja nowinarskeje swobody zjawnje narěčeć. Něhdźe 20 organizacijow je za to dźensa w Lipsku Europski centrum za swobodu nowin a medijow załožiło. Wón ma ranjenja nowinarskeje swobody w Europje dokumentować a potrjechenym žurnalistam pomhać. Srědki přinošuja EU, wonkowne ministerstwo a Sakska.

Gabriel Merkel gratulował

Krótkopowěsće (24.06.15)

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Předpředanski rekord NSLDź

Budyšin. Dźeń do premjery lětušeho krucha Budyskeho lětnjeho dźiwadła „My Fair Lady“ jutře na Hrodźe je hižo wjace hač 20 000 zastupnych lisćikow pře­date, 60 procentow wšěch lisćikow. Kaž NSLDź zdźěli, su pak hišće za kóžde předstajenje kartki k dispoziciji. Dohromady 34 króć chcedźa woblubowany musical pokazać.

Rěčny poskitk w interneće

Zhorjelc. Nowy internetny portal je wot dźensnišeho přistupny. Składnostnje konferency „Po puću k rěči susoda“ jón dźensa wotewrěchu. Pod www.nach­barsprachen-sachsen.eu móža so nětko starši kaž tež pěstowarki wo móžnosćach nawuknjenja čěšćiny a pólšćiny w pomjeznej kónčinje kaž tež wo lěpšinach dwurěčneho kubłanja dźěći wobhonić.

Termin dotwara postajeny

Krótkopowěsće (23.06.15)

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Witaj móže přikład być

Wostrowc. Projekt Witaj móže jako přikład za zažne susodnorěčne kubłanje w pomjeznym rumje słužić. To podšmórny dr. Regina Gellrich, nawodnica sakskeho zarjadnišća za zažne kubłanje w su­sod­­nej rěči, dźensa na konferency „Po puću k rěči susoda wot wšeho spočatka w pomjeznych kónčinach Sakskeje“ w mjezynarodnym zetkawanišću Marijiny doł.

Zapodaća pruwowane

Freiberg. W jednanju k zawodnemu wobłu­kowemu planej wuhloweje jamy Wochozy II je Freibergski wyši hórniski zarjad 310 zapodatych znapřećiwjenjow pruwował. Nětko přepoda je koncernej Vattenfall, kotryž ma so k nim wuprajić. Njejsu-li žane wjetše planowe změny trěbne, přewjedu jako přichodny krok tak mjenowane rozjasnjenje.

Budissa z 5. nowopřichadom

Krótkopowěsće (22.06.15)

Montag, 22. Juni 2015 geschrieben von:

Znamjo protesta

Prožym. W přihotach na 5. łužiski klimowy camp je so sobotu w Prožymje něhdźe 300 ludźi zhromadźiło, zo bychu wulke žołte X jako wuraz protesta pře­ćiwo wotbagrowanju dalšich wsow rozšěrjenja wuhlowych jamow dla zestajeli. Kaž wobdźělnicy akcije jednohłósnje zwuraznichu, su šansy, wsy wuchować, tak dobre kaž hišće ženje.

Atomowe wotpadki składować

Wětrow. Na Wětrowskej deponiji chcedźa zaso twarske wotpadki atomowych milinarnjow składować. Tole je sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) na naprašowanje frakcije Zelenych w krajnym sejmje zdźělił. Cyłkownje 4 000 tonow chcedźa na deponije we Wětrowje, Cröbernje pola Lipska a w rudnohorinskim Grumbachu rozdźělić.

Dźěłarniski dom nadpadnjeny

Budyšin. Stawkowy lokal póstowych přistajenych w Budyskim dźěłarniskim domje bě kónc tydźenja cil nadpada. Wjacore wokna buchu rozbite, kaž DGB zdźěli. Hižo pjatk dósta dźěłarnistwo ver.di mailku, w kotrejž hrožachu z „wotpalenjom“. Regionalny jednaćel DGB Bern­hard Sonntag zapoda policiji dźensa wozjewjenje přećiwo njeznatym.

Krótkopowěsće (19.06.15)

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Hladanje dźěći budźe dróše

Drježdźany. W sakskej stolicy zwyša popłatki za hladanje dźěći wo 3,3 procenty. To je Drježdźanska měšćanska rada wčera wobzamknyła. Pozadk su stupace kóšty wobhospodarjenja. Wot 1. septembra změja starši tuž za městno w žłobiku 6,40 eurow a w pěstowarni 4,70 eurow wjace na měsac płaćić. Potrjecheni su tež starši, kotřiž swoje dźěći do serbskeje skupiny na Geisingskej sćelu.

„Kluby“ město hosćencow?

Praha. Čěske knježerstwo je zakoń wobzamknyło, kotryž wot 1. januara 2016 kurjenje w hosćencach a barach zaka­zuje. Wjacori hosćencarjo nětko rozmysluja, swoje předewzaća formalnje na „priwatne kluby“ přetworić. Čěska repu­blika je jedyn z poslednich krajow Europy, w kotrymž je kurjenje w hosćencach dotal lědma wobmjezowane.

Třećina w zarjadnistwach

Budyšin. Nimale třećina Budyskich dźěławych je w zarjadnistwach přistajena. W kubłanju, strowotnistwje a na socialnym polu dźěła 8 600 žonow a muži. We wobłuku wikowanja, wobchada a gastronomije dźěła 4 800 ludźi, w produ­kowacym přemysle 3 100. To wuchadźa z rozprawy „Budyšin w ličbach 2015“.

Rjelka/Lipič dale bjez poražki

Krótkopowěsće (18.06.15)

Donnerstag, 18. Juni 2015 geschrieben von:

Ličby nad přerězkom

Budyšin. Najnowše łopjeno „Budyšin w ličbach“ z měšćanskeho zarjadnistwa podawa aktualne ličby wo sprjewinym měsće. Mjez druhim informuje wo hospodarskich wukonach Budyskich přede­wzaćow. 1 463 firmow nadźěłuje lětnje wobrot połdra miliardy eurow. Přerězny lětny wobrot 800 000 eurow na zawod leži­ jasnje nad sakskim přerězkom.

Wjesčičku bórze zaso wožiwja

Liboń. Energetiske saněrowanje prěnjeho domu w Libonje je zakónčene. Mějićel Andreas Reitmann rjekny, zo budu prěnje bydlenja za dźewjeć měsacow hoto­we. Štyri z cyłkownje sydom bydlenjow su hižo přenajate. Zajimcy pochadźeja mjez druhim z Drježdźan. Planowanja za prózdninski dwór we wjesčičce hišće wotzamknjene njejsu.

Wo serbskich stawiznach

Choćebuz. Dr. Pětš Šurman a Alfred Roggan staj wčera knihu wo serbskich kulturnych stawiznach Choćebuza a wokoliny w tamnišim Serbskim muzeju předstajiłoj. Jako 9. zwjazk rjadu Choćebuskeho Serbskeho muzeja a Serbskeho instituta „Serbske drogotki“ ma kniha nazymu wuńć. W srjedźišću steja serbske kulturne pomniki.

Anzeige