Wo zymje w Błótach něhdy zhonili

štwórtk, 07. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
W muzeju pod hołym njebjom na Lědach su zajimcy dožiwili, kak běchu ludźo w Błótach něhdy w zmyje žiwi byli a na čo mějachu w tym času wosebje dźiwać. Mjez druhim  móžachu tam wopytowarjo tež chrěn truhać a woptać.  Foto: Peter Becker W muzeju pod hołym njebjom na Lědach su zajimcy dožiwili, kak běchu ludźo w Błótach něhdy w zmyje žiwi byli a na čo mějachu w tym času wosebje dźiwać. Mjez druhim móžachu tam wopytowarjo tež chrěn truhać a woptać. Foto: Peter Becker

Lědy (PBe/SN). Časowu jězbu do 19. lětstotka dožiwichu zajimcy tele dny w muzeju pod hołym njebjom na Lědach (Lehde). Tehdy njebě hišće wotwidźeć, zo so z přizamknjenjom Lubnjowa (Lübbenau) na železnisku syć syły turistow do błótowskeje wsy nawala. Dyrbjachu-li sej ludźo něhdy wobćežnje z póstowej kuču do Błótow dojěć, docpě je Berlinjan z ćahom za dwě do tři hodźiny. Jeničce lěto trjebachu za twar čary Berlin–Zhorjelc, kotruž su 1866 wotewrěli.

Rozmach dožiwi turistiske zwičnjenje Błótow přez Theodora Fontanu, kiž pisaše wo nich w swojim 1859 wozjewjenym „Pućowanju po marce Braniborska“. Tež rozprawy Lubnjowskeho wučerja Paula Fahlischa w Berlinskich nowinach wo žiwjenju Błótowčanow, wo jich narodnej drasće a tradi­cijach zbudźichu tehdy tohorunja wulku wćipnotu.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND