Samo originalna křinja wupućowarjow widźeć

srjeda, 25. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W ponowjenym Choćebuskim Serbskim muzeju informuja wopytowarjow na chětro awtentiske wašnje wo stawiznach a žiwjenju Delnich Serbow – tule skedźbnjeja na cyrkwinske stawizny mjez druhim ze starymi cyrkwinskimi ławkami. Bohužel pak dyrbjachu dom koronakrizy dla hnydom pjeć dnjow po znowawotewrjenju zaso zawrěć.  Foto: Horst Adam W ponowjenym Choćebuskim Serbskim muzeju informuja wopytowarjow na chětro awtentiske wašnje wo stawiznach a žiwjenju Delnich Serbow – tule skedźbnjeja na cyrkwinske stawizny mjez druhim ze starymi cyrkwinskimi ławkami. Bohužel pak dyrbjachu dom koronakrizy dla hnydom pjeć dnjow po znowawotewrjenju zaso zawrěć. Foto: Horst Adam

Chětro moderna nowa wustajeńca w Choćebuskim Serbskim muzeju

To je woprawdźe tragiske! Po tym zo bě Choćebuski Serbski muzej wobšěrneje renowacije a modernizacije dla dlěje hač štyri lěta zawrjeny a po tym zo su jón 27. oktobra skónčnje zaso wote­wrěli, su jeho durje za wopytowarjow a hosći nětko znowa zawrjene. Jenož pjeć dnjow mějachu zajimcy składnosć sej wobhladać přetwarjeny dom, nowu stajnu a zdobom prěnju wosebitu wusta­jeńcu z fotami Choćebuskeho fotografa a artdirectora Maika Lagodzkeho. Toho je nětko najprjedy raz kónc, nowe krute postajenja a wobmjezowanja koronawirusa dla wšitkim zajimcam přistup do muzejow zakazuja.

Wulki podawk w měsće

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Tež na wjerški w žiwjenju kaž kwasy tam pokazuja. Foto: Stefanie Krawcojc
dalši wobraz (2) Moderna technika – filmy a dalše srědki – su wosebje dźěćom powabne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND