Wot wuchodnych Frizow wuknyć?

srjeda, 14. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Strategije za inwentarizaciju lokalnych muzealnych zběrkow kulturneho herbstwa wuwiwać je zaměr dźělneho projekta dr. Roberta Lorenca we wobłuku předewzaća Serbskeho instituta „Hódnoćenje imaterielneho kulturneho namrěwstwa Delnjeje Łužicy w němsko-serbskim konteksće“. Wčera wotmě so prěnja z dweju zakónčaceju dźěłarničkow pod hesłom „Zběrać! A w přichodźe?“.

Choćebuz (SN/CoR). Kak činja to poprawom Wuchodni Frizojo? Wo inspiraciju 17 wobdźělnikow webinara, pochadźacych hłownje z muzealnych zarjadnišćow ze zwjazkarstwa Łužiski muzejowy kraj (ŁMK), je so wčera jednaćelka Muzejoweho zwjazka Wuchodna Friziska dr. Nina Hennig starała. Do toho je koordinator dźěłoweho kruha ŁMK Sven Vogt skrótka wuwiće zběrkow po towaršnostnym přewróće předstajił a dźensniše problemy mjenował: zo maja čestnohamtsce skutkowacy profesionalnje dźěłać, zo njeje jasne, po kotrych kriterijach ma so zběrać a zo digitalna inwentarizacija hišće wšudźe z wašnjom njeje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND