Zamóža tež dorosćenych zahorić

pjatk, 19. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Kónčna konfrontacija: Čorny ryćer (naprawo), kralowna Kurjawa (srjedźa), soniny a pachołaj-dyrdomdejnikaj sprawa a zlěwa swojeho nana, kiž sta so chcyjo-nochcyjo na próstwu princesny Lyrje (naprawo zady) z wojakom. Kónčna konfrontacija: Čorny ryćer (naprawo), kralowna Kurjawa (srjedźa), soniny a pachołaj-dyrdomdejnikaj sprawa a zlěwa swojeho nana, kiž sta so chcyjo-nochcyjo na próstwu princesny Lyrje (naprawo zady) z wojakom.

Inscenacija fantazijoweje bajki „Radoraj“ Serbskeho dźěćaceho dźiwadła z aktualnym poćahom

Radoraj je kralestwo, w kotrymž nichtó nikomu ničo złeho njepřeje. Wšitcy su zbožowni, dźěłaja pilni a raduja so nad žiwjenjom. Namóc je nimale njeznata, brónje su zakazane – po přikazu krala Artosa, kiž sej přeje, zo njech so konflikty měrliwje a předewšěm ze słowami rozrisaju. Jako pak so po Radoraju powěsć šěri, dobry knježićel bu wotwjedowany a je ze zastajencom susodneho mócnarstwa kralowny Kurjawy, wupřestrěwaja so po wšěm kraju strach a stróžele. Hižo šeptaja někotři, zo hrozy wójna. Tola kak chceš njewobrónjeny wojować? A što poprawom wójna scyła woznamjenja – Radorajske dźěći znajmjeńša wo njej dotal ani słyšeli njeběchu.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Piknik w Jědlowym lěsu: Soniny wuradźuja, hač měli přebjezstarostnym čłowjekam nadal klubu činić abo hač jim lěpje pomhaja, wohroženy Radoraj wuchować. Mirosław Nowotny
dalši wobraz (2) Zrudźace božemje nanej a starosć wo njeho stej hólcomaj z pohonom, samaj za srědkom pytać, kajkiž cyłe kralestwo z kalamity wuswobodźi.
dalši wobraz (3) Štó komu čmjeły do hłowy nasadźa a kotre wotpohlady so za tym chowaja, wujasni so hakle cyle na kóncu hry. Sćěhi wšak su hižo dawno do toho pytnyć.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND