Impresije z projekta „Njebjesa“

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Dźěłarnička wo Goethowej wědźe wo barbach we wobłuku projekta „LandArt podłu Jawory 2019“

Kak ženitej so čerwjeń a módrina? Na papjerje?

Ćopła, wupřestrěwaca so čerwjeń, kotraž pochadźa z hłubokosće, steji za kreatiwitu, za emocionalitu a je tež dźensa hišće barba mocy kralow a kejžorow – z chłódnej, analytiskej módrinu, kotraž pada z wysokosće, je čornemu na barbnej paleće najbliša, nosy ćežkosć we sebi, ale tež hižo lětstotki swjate maćerske wobjimanje předstaja (Raffael! Madona!). Kak hodźitej so tutej napřećiwnej kajkosći čłowjeskeho byća zjednoćić?

Wulke prašenja so staja

Wulke prašenje to, kotrež steji w srje­dźišću Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma. Iwona Stypułkowska, wuměłča z Pólskeje, je z tymle prašenjom nastu­piła. Třinaćo wobdźělnicy dźěłarnički sćěhuja ju połni respekta ze seršćowcom a barbu, dźěłajo fokusěrujcy. Mnozy z nich maja nazhonjenja we wuměłskim skutkowanju. Nawodnica dawa jednotliwcam pokiwy, žada sej měr, dźe wo to něšto zaznać, začuwać, to na papjeru přinjesć, harmoniju tworić.

K 75. posmjertninam basnika, přełožowarja a politisce myslaceho čłowjeka Jurja Chěžki

Serbske literarne stawizny znaja mnohich wulkich spisowaćelow. Prašeš-li so Serbow za nimi, mjenuje ći najwjace z nich Zejlerja, Smolerja a Ćišinskeho jako najwjetšich, z našeho časa tež Jurja Brězana abo Jurja Kocha. A dokelž su literarne stawizny zdobom stawizny našeho naroda, hraja tajcy prócowarjo často tež najwažnišu rólu w našich ludowych stawiznach. Tak drje njebudźe na přikład nichtó prěć, zo je tež skutkowanje Zej­lerja a Kocora w 19. lětstotku bujnemu narodnemu­ wozrodźenju polěkowało. Serbscy spisowaćeljo a wuměłcy chcychu ze swojim skutkowanjom dopokazać, zo je naša kultura druhim runohódna, a tak budźachu strowe narodne wědomje.

Sernjany swjeća lětsa 600. róčnicu ­prěnjeho pisomneho naspomnjenja. Rodźeny Sernjančan a dobry znajer ­stawiznow delanskich wsow Pawoł ­Rota je někotre stawizniske zajimawostki wo wsy zestajał, kotrež čitarjam Serbskich Nowin we wjacorych dźělach spřistupnjamy:

Pódlanske zjawy

Twórba wróći so na městnosć nastaća

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Pod nawodom Lubijskeho kantora Christiana Kühny zaklinči Kocorowy „Serbski rekwiem“ za měsac w Ketličanskej cyrkwi

Korla Awgust Kocor je swój „Serbski rekwiem“ 1894 na wuměnku w Ketlicach pola Lubija dokomponował. Nětko, 125 lět pozdźišo, wróći so twórba 10. nowembra do wosadneje wsy, w kotrejž bě wuznamny serbski hudźbutwórc wot lěta 1852 jako kantor a wučer dźěłał a hač do smjerće 1905 bydlił.

Projekt je Lubijski cyrkwinskohudźbny direktor Christian Kühne do lětušeho programa tamnišeho kantorstwa zapisał. Na Kocora bě přišoł, dokelž chce publikumej twórby bywšich kantorow z regiona zbližić. Při tym ma Kocor za njeho wosebity wu­znam: Sprěnja stej Lubijska a Ketlicy-Nosaćičanska sotrowskej wosadźe, zdruha su Ketlicy wot lěta 2003 měšćanski dźěl Lubija, střeća běše tamniša Janska cyrkej serbska a zeštwórta „je naš cyrkwinski wokalny oktet Collegium canorum Lobaviense hižo Kocorowy kruch spěwał“. Hudźbu Kocora mějachu spěwarki a spěwarjo małeho ćělesa za fascinowacu. Z projektom wuwědomjeja sej nimo toho serbske kulturne namrěwstwo regiona.

Pohladnicy powědaja wo dawnych ča-sach, swědča wo podawkach a ludźoch. Alfons Handrik wotkrywa nam swět, na kotryž smy w minjenych lětach nimale­ pozabyli.

Hdyž dźensa z Njeswačidła do Koslowa přijědźeš, wuhladaš dospołnje hinaši wobraz hač na tu podatej pohladnicy. Ta wšak je z wobeju stronow jara zajimawa, dokelž je na zadnjej stronje serbsce popisana a datěrowana na 31. januar 1900.

Z rysowanjom comicow so zaběrali

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Foće: Feliks HazaDźesać dźěći z Radworja, Worklec, Pančic, Kulowa a druhdźe wobdźěli so na njedawno comicowej dźěłarničce w Hornim Hajnku. Zetkali su so hólcy a holcy w Brězanowym domje, hdźež je jim grafikar Šćěpan Hanuš z Berlina wšelake rysowanske techniki rozkładł. Wosebje koncentrowachu so šulerjo na comic a su přewšo hordźi na swoje wudźěłki. Kilian Henich z Radworskeho Haja je Dźěćiznakej swój wuslědk přewostajił. W běhu jednoho dnja je wón tójšto nadźěłał a dósta za to wjele pokiwow fachowca. Bianka Šeferowa

Sportowy swjedźeń

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

Wjedro je kónc septembra ze spor­tow­cami Wóslinčanskeje křesćanskeje šule derje měniło. Při najrjeńšim nazym­skim słóncu wubědźowaše so jědnaće rjadow­njow. We wšitkich starobnych skupinach wojo­wachu šulerjo wo kóždy centimeter w daloko­skoku a kulostorku. Tež při sprinće a wutrajnosći bě kóžda sekunda wažna. Cyłkownje su šulerjo 14 nowych šulskich rekordow nastajili. Wosom razow docpěchu tajki holcy, šěsć razow hólcy. Wšitkim česćelakomnym sportowcam wupra­jam wjele zboža.

Kaž kóžde lěto přihotowachu tež lětsa zaso gu­lašowu kanonu, tak zo njetrjebachu sportowcy po napinacym wubědźowanju hłódni domoj hić. Za organizaciju a přewjedźenje swjedźe­nja dźakuju so sportowymaj wučerkomaj knjeni Timm a knjeni Kahle. Wonej měje­štej stajnje dobry přehlad.

Tekst a Foće: Daniela Jawinski

Myto Malešanskim lutkam

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:
Foto: SN/Maćij Bulank
W swojej pyšnej drasće ewangelskich Serbow Budyskeho kraja su dźěći před­šul­skeje skupiny Malešanskeje Witaj-pěsto­warnje „K wódnemu mužej“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, hroma­dźe ze star­šimi a kubłarkami do Budyšina jěli. W Serb­skim domje mějachu wosebite dožiwje­nje. Ze spě­wom „Zady našej’ pjecy“ witachu wone hosći wuznamje­njen­skeho zarjadowanja Do­mo­winy, hdźež přepo­da­chu Myto Domowiny, Myto Do­mo­­winy za dorost a Čestneho znamje­ško Domo­winy. A nadobo steja­chu tež ći najmłódši cyle w srjedźi­šću. Słyšachu, zo słušeja sobu k poče­sće­nym, a to z Mytom Domowiny za dorost. Jich tohorunja na žurli přitomni starši běchu do­społ­nje pře­kwa­pjeni. Ćim bóle z toho, zo je so jim předsyda Do­mowiny Dawid Statnik za to dźa­kował, zo dadźa swojich synow a swoje dźowki dwurěčnje kubłać. A kak su so dźěći wjeselili, jako dósta kóžde z nich wosebite wopismo. Hor­dźe su je sobu domoj wzali a wšěm pokazo­wali. Nawodnica pěstowarnje Borbora Kralowa přija „wulke“ wo­pismo a z nim zwjazanu medalju.

Domchowanku swjećili

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:
Wjeršk projektneho tydźenja „Złota nazyma“ Chróšćan­ske­je zakładneje šule two­rješe srjedu tydźenja zhro­madny nyšpor w tamnišej wjacezaměrowej hali „Jednota“. Šulerki a šulerjo 3. lětnika zahrachu in­diansku stawiznu wo tym, sej płody ze­mje mjez sobu dźělić. Po tym je wosadny farar Měrćin Deleńk korbiki šulerjow požohnował. Simona ŠěnowaFoto: Simona Šěnowa

Temy ze žiwjenja wzate

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

 

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND