Smy kaž wulka swójba

pjatk, 27. meje 2022 spisane wot:

Sernjanska firma Matješk–PowerTools (M–PT) zhotowja a dodawa zajimcam hotowe šrubowanske systemy za wulke twary kaž na přikład wětrniki abo wulke mosty. Specializowali su so na twar wosebitych wjertomomentowych šrubowakow (Drehmomentschraubern) a dalšich tajkich gratow kaž tež na poradźowanje a indiwidualne nastajenje-kalibrěrowanje tajkeho wulkeho gratu. Stawizny firmy, kotruž je Michał Mat­ješk před nimale 30 lětami załožił, čitaja so kaž stawizna wo wuspěchu. Hakle ­njedawno su w Sernjanach – nawodnistwo zawoda ze wšitkimi přistajenymi – swjećili. A k tomu prěni zaryw k rozšěrjenju pře­dewzaća (Serbske Nowiny rozprawjachu). Nastać ma na arealu bywšeho Sernjanskeho rězaka nowa 603 kwadratne metry wulka twornja, wobstejace twarjenje hnydom sobu ponowja. Přičiny dosć raz za kulisy serbskeje firmy pohladać. Janek Wowčer je so ze załožerjom Michałom Matješkom a jeho dźowku, nawodnej sobudźěłaćerku Carmen Hebestreitowej rozmołwjał.

Čehodla dyrbiće přitwarić?

Z Golom a Logom pad rozrisać

pjatk, 27. meje 2022 spisane wot:

Jurij Koch je so zaso pjera jimał a serb­skim dźěćom dalšu putacu kri­minalku wob­radźił. „Golo a Logo na slědach lumpakow“ rěka čerstwa nowostka z Ludoweho nakładnistwa Domowina, w kotrejž dźe

wo nowe złóstnistwo a z tym nowy pad,

kiž mataj hólcaj rozrisać. Najprjedy wšak

dyrbitaj wujasnić, hač so scyła wo

kriminalny pad jedna. Hač je holca,

kotraž je wowku Abezinku telefonisce

wo pjenjezy prosyła, woprawdźe jeje

wnučka Machbuba z dalokeje

Etiopiskeje abo hač njeje to traš

čłonka někajkeje rubježneje

cwólby? Měrka MětowaRjane

čitanske

hodźiny přeje

wam

Dźěćiznak!

Dajće so překwapić!

Jonatan Kubic ze swojej kralownu Jalinu

JankowskecFoto: Hańžka Nawcyna

Spěwajo so tež do wsy podali

Na zhromadny swjedźeń mejemjetanja we Wotrowskej pěstowarni běchu so starši, wosebje pak pěstowarske dźěći hižo dołho wjeselili. Njedawno witachu kubła­rjo

a dźěći staršich wjesele do zahrody kubłanišća, zo bychu při zhromadnej rozmołwje a zabawje z dźěćimi swjedźeń

zahajili. Na wjeršk mjetanja meje pak běchu wšitcy napjeći

čakali. Skónčnje bu meja powalena a hólcy móžachu sej napře­­mo běhać. Nimale w poslednim wokomiku přimny Jonatan

za wjerškom mejki a běše tuž jenož tróšku spěšniši hač

Pawoł. Mejski kral wuzwoli sej Jalinu za mejsku kralownu.

Po předrasćenju poda so swjedźenski ćah pod nawodom

mejskeho porika spěwajo a hudźo do wjeski. Melodija harmoniki Aloisa Šołty a spěwy dźěći a staršich zwjeselichu wjesnjanow a wobrubichu tež jim rjane popołdnjo. Po nawróće do pěstowarnje rejowachu dźěći k spěwam kaž „Takle wjerćimy“

a spytachu samo koło teptać. Wječor skónči so z praženej

kołbasku a čerstwej całtu. Dźakowni rozžohnowachu so

Wjele dźěći wokołomeje rejowało

pjatk, 27. meje 2022 spisane wot:
Fota: Tomaš Šołta

To bě krasny napohlad jako 17 porow dźěći

a młodostnych a wjele dalšich pjerachow

w narodnej drasće minjenu sobotu w Róžeńće

do srjedź wjeski na mejemjetanje ćehnješe.

Wšitcy zhromadnje wokoło meje rejowachu a skónč­­-

nje meja padny. Pola dźěći bě lětsa Stanij Žur naj­spě­šniši při wjeršku a wuzwoli sej Lubinu Žurec za kralownu.

Młodźinski mejski porik pak je lětsa

Linus Hrjehor a Hańža Handrikec.

Jan Hrjehor


Před dwěmaj lětomaj bu katolska pěstowarnja swjateje Marije w Kulowje dotwarjena. Mjez cyłkownje 215 dźěćimi, kotrež do njeje chodźa, stej tež serbska

žłobikowa a pěstowarska skupina. Za serbske kubłarki

Corneliju Korchowu, Anne Mikelec a Mandy Brösanowu bě zawjazowace, zo pěstuja a haja z dźěćimi serbske nałožki. Koronapandemije dla pak drje su dźěći

w minjenymaj lětomaj meju stajili, tola mjetanje

meje njemóžachu kaž předwidźane přewjesć.

Za to pak bě lětuši swjedźeń mjetanja ćim rjeńši nic

jenož za dźěći, ale tež za wjele hosći. Po tym zo bě

nawodnica Thèrése Hörauf hosći witała, připowědźi program, kotryž wšě wočakowanja přetrjechi.

Wšě dźesać holcow w serbskej katolskej narodnej drasće zanjese ze swojimi swjedźensce zdrasćenymi

partnerami wosom serbskich spěwow, přednjesechu dwě basni a zarejowachu nimo šewcoweje tež bantowu reju. Módre, čerwjene a běłe banty meju wobwitu

Kónc januara je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł třeći zwjazk rjadu wubranych spisow Kita Lorenca (1938– 2017). Hižo teksty prěnjeho a druheho zwjazka skića wob­šěrny dohlad do jeho literarneho tworjenja a skutkowanja. W třećim přidružeja so zdźěla njewozjewjene literarnokritiske studije, kotrež bě wón wot 1960tych lět hač do spočatka 21. lětstotka spisał. Wone zapřijeja po formje wědomostne nastawki a přednoški, recensije, posudki, zawody, dosłowa a medaljonki. Wjetšina tekstow je w serbskej rěči. W kónčnym dźělu k žórłam a přispomnjenjam su krótke němskorěčne anotacije k serbskim tekstam podate.

Wudawaćelej Franc Šěn a Christian Prunitsch staj hoberske dźěło zestajenja a wobdźěłanja zdokonjałoj a čitarstwu přewšo zajimawy wuběr literarnokritiskich studijow spřistupniłoj. Mandźelska Kita Lorenca je jeju při tym podpěrała a wudaće zmóžniła. Juliane Rehnolt je teksty za ćišć sobu spřihotowała, lektorat měješe Pětr Thiemann.

Być dźěl Maćičneje swójby

pjatk, 20. meje 2022 spisane wot:

Steju hakle połdra lěta na čole najstaršeho serbskeho towarstwa, ale zwjazana sym z Maćicu Serbskej mjeztym hižo 29 lět.

Moja kolebka steješe w Delnjej Łužicy, tuž sym puć k Maćicy přez Maśicu Serbsku namakała: Po załoženju delnjoserbskeho wotdźěla 1993 wutworichu při Maćicy samostatnu Delnjoserbsku rěčnu komisiju. Jako doktorandka za serbsku rěčewědu při Serbskim instituće běch čłonka teje komisije – pozdźišo tež w Budyskej sekciji „serbska rěč“, kotruž ně­kotre lěta nawjedowach. W Maćičnym předsydstwje dźěłam wot 2008 a smědźach w tym času dweju předsydow ­bjezposrědnje dožiwić a jeju podpěrać. W septembrje 2020 wuzwoli mje hłowna zhromadźizna na předsydku.

Lětsa 175 lět po załoženju Maćicy Serbskeje a 32 lět po znowazałoženju mam tu jako 16. předsyda na štyri lět skrótka někotre słowa, mysle podać.

Ze zastupom 11. oktobra 1990 do Maćicy Serbskeje w Budyšinje sym w njej nowu domiznu namakał. 1991 sym jeje sta­wiznisku sekciju sobu wutworił, wot 1995 do 2002 běch jeje předsyda. Tak słušam k Maćicarjam prěnjeje hodźiny po towaršnostnym přewróće. W prěnich lětach mějachmy na našich jednaće sta­wizniskich kolokwijach přeco něhdźe sto wopytowarjow. Rezonanca nas překwapješe: W Hornjej a Delnjej Łužicy, ale tež ze stron wukrajnych hosći z Pólskeje, Čěskeje a samo Ukrainy wobsteješe wulki zajim, so ze wšelakimi historiskimi prašenjemi w Serbach rozestajeć.

Z narěčow dotalnych a amtěrowacych předsydow Maćicy a Maśicy Serbskeje składnostnje 175lětneho wobstaća

Jan Malink (přesyda 2008–2016) Dorost kubłać a spěchować – Maćične myta

W lěće 2007 zemrě dr. Měrćin Völkel, kotryž bě Maćicu Serbsku dlěje hač 16 lět nawjedował. Hišće dźensa myslu z hłubokim wobžarowanjom na to, zo so jemu na smjertnym wječoru Myto Ćišinkeho, kotrež bě jemu kaž žanomu druhemu přistało, zapowě. Hižo dlěši čas bě wo to prosył, zo smě jako předsyda wotstupić, tola na naležne próstwy předsydstwa zastojnstwo hač do kónca wukonješe. Na tutym městnje mamy na njeho z dźakownosću spominać.

nawěšk

nowostki LND