"Elements of Bach"

pjatk, 05. meje 2023 spisane wot:
foće: Antje Kröger (Pressefotos)„Listonoš bě mi wosom wulkich pakćikow z mojimi CDjemi přinjesł a to bě njesměrnje přemóžace začuće”

23lětny Johannes Kral pochadźa z Dobra­nec pola Hodźija. Po maturje na Serbskim gymnaziju w Budyšinje poda so wón na studij cyrkwinskeje hudźby a dirigowanja or­chestra na Lipšćanskej Wysokej šuli za hudźbu a dźiwadło „Felix Mendelssohn Bartholdy“. Paralelnje k swojemu studijej je młody Serb w tu-a wukraju koncertował, mjez ­druhim samo w přewšo znatej Londonskej Westminster Abbey. Wobdźělił je so mjez druhim na 3. mjezynarodnym Kurta Boßlerowym wubědźowanju na pišćelach w Freiburgu, 6. mjezynarodnym wubědźo­wanju pišćelow wo myto Eberharda Walckera w Schrambergu, 8. mjezynarodnym sewjeroirskim pišćelowym wubědźowanju w Armaghu a na 8. mjezynarodnym wubědźowanju Gottfrieda Silbermannowych pišćelow w Freibergu. Njedawno wozjewi swój prěni album, wo kotrymž je so Jan Bogusz nadrobnišo z nim rozmołwjał.

Kak je scyła ideja nastała, swójski album ­wozjewić?

Fota: mia-katarina hrjehorjec (8),

Bianka šeferowa (1), Feliks haza (3),

matijas bulank (2) Rafael Ledźbor (2)Pjatk, 5. meje 2023
 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA
Křižerjo su lětsa hladajo na wjedro zbožo měli a tež wo wulkich njezbo­žach bohudźak ničo słyšeć njebě. Wjac hač 1300 muži bě so zaso na konja sydnyło, zo bychu wjesołe poselstwo wozjewjeli – mjez nimi wjele nowačkow. Jurij Bjeńš

Wšojedne hač w Chrósćicach, Radworju, Njebjelčicach, Ralbicach abo Kulowje – serbska dekanatna młodźina je w póstnym času dopokazała, zo je chětro prezentna a na serbskim wosadnym žiwjenju aktiwnje wobdźělena. W mjenowanych wsach su so nócne modlenja přewjedli a po tym diskusijne koła, přednoški abo sportowe podawki. Wosebity wjeršk běše spočatk apryla křižowy puć młodźiny w Pěskecach, na kotrymž so wulka syła serbskorěčnych holcow a hólcow wobdźěli. Tekst a foće: Mia-Katarina Hrjehorjec

Maja nětko „JuLeiCu“

Dwanaće młodostnych je před tydźenjomaj wuspěšnje

JuLeiCa-wukubłanje złožiło. Je to tak mjenowana „JugendleiterCard“,

z kotrejž su holcy a hólcy wotnětka kompetentni, sami skupinu

nawjedować. Hižo kónc januara wotmě so prěni modul tutoho seminara,

nětko su młodostni w Smochćicach seminar zakónčili.

Tež za klětuše wukubłanje terminy hižo steja (hlej QR-Code).

Tekst a foto: Lucija Škodźina

akcija

pjatk, 05. meje 2023 spisane wot:

Wotlěwa tu na ­wobrazu Rahel ­Zelnakec, Xenia Špitankec, Marie-Monique Templec, Matej Dźisławk a Aquina Žurec.

Fota: (2x) Jan Bogusz, (2x) Matej DźisławkFotografiska
Wobrazy projekta Studijo Lipsk su tuchwilu we Łužiskim seminarje wustajene. Jedyn z tajkich dźerži Xenia Špitankec tu w rukomaj.
Při Karlovym mosće nasta wjetšina fotow.Wosebita

Tuchwilu móža sebi zajimcy w Praskim Serbskim seminarje w Praze wustajeńcu ­fotografijow Mateja Dźisławka wobhladać. Wone nastachu w ramiku jeho projekta Studijo Lipsk, spěchowaneho přez fonds simul+ z 10 000 eurami. Serija fotografijow pokazuje młode žony, kotrychž drasta zwjazuje elementy serbskeje narodneje drasty z načasnymi stilemi mody. Wobrazy su zdobom ze wšelakimi barbami a formami wobdźěłane.

Wjelestronski swět rostlin před suchotu a sylnym dešćom lěpje škitać

Na wuchodźowanju po Łužiskim parku błudźenkow Wochozy móža sej wopytowarjo pychu barbow přeco znowa wotkrywać. Holanska sonina Erika a błudźenk Skandy wodźitej jich tam po nowej šćežce dožiwjenjow. Drježdźanski inženjerski běrow přiroda a kubłanje je tule wučbnu šćežku wuwił.

Sym Jadwiga a dźěłach lěto w Grjekskej. Loni kónc měrca požadach so pola ­organizacije DJiA wo to, wukonjeć ­dobrowólne socialne lěto. Cyły projekt na kupje Rhodos so wot němskeje žony Rose Pakakis organizowaše.

Dokładnje dźěłach dźesać měsacow w starowni a w domje za zbrašenych dorosćenych a dwaj měsacaj w domje za zbrašene dźěći. Dźěło w starowni njesłušeše stajnje k dźěłu dobrowólnych. Hakle wot lěta 2019 su tam pomocnicy zasadźeni. Rose bě spóznała, zo je tež w starowni pomoc trěbna. 

Nowy žiwjenski wotrězk w Kanadźe

pjatk, 28. apryla 2023 spisane wot:

Juliane Hübenthalec (19) pochadźa ze Šunowa a jeje wuj Daniel Dinar (24) z Nowoslic. Tučasnje bydlitaj wonaj w kanadiskim ­měsće Whitehorse, stolicy regiona Yukon z ně­hdźe 30 000 wobydlerjemi. Čehodla ­běše puć młodostneju runje do sewjeroameriskeho kraja wjedł a što móžeštaj w zašłym času wšitko dožiwić, wo tym je so Jan ­Bogusz z nimaj rozmołwjał.

Waju žiwjenje w Kanadźe je zwjazane z wěstej pjekarnju. Što so za tutej stawi­znu dokładnje chowa?

J. Hübenthalec: „Alpine Bakery“, tak rěka pjekarnja we Whitehorsu, kotraž bu před wjace hač 30 lětami wotewrjena. Wosom ludźi, mjez druhim tež mojej staršej, tu dźěła. Hač na jednu wosobu ­wšitcy z Němskeje pochadźeja. Mojej staršej staj sej žiwjenski són spjelniłoj, jako w lěće 2021 jako cyła swójba do Kanady wupućowachmy.

Danielo, čehodla sće Wy potom loni tež do Kanady slědował?

118 lět stara je magnolija při Radušanskim młynje w Błótach. W swojej tuchwilnej kćějacej pyše njeskića wona jenož wuchodźowarjam abo kolesowarjam nimowjeduceje Kórkoweje kolesowarskeje šćežki wulkotny napohlad. Přewšo woblubowana je mjez fotografami přirody. Domoródni rěča hižo wo „putniskim městnje“, kotrež zda so štom jim być. Swjatki póndźelu budźe historiski młyn we wobłuku Dnja młynow přistupny. Foto: Peter Becker

Posoł nalěća

při Radušanskim młynje


nowostki LND