Bołharka mjez wuměłcami

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Wutrobne smjeće Swjetanki Kiriloweje- Schnorrbusch je hižo zdaloka słyšeć, hdyž so wopytowarjo po Miłočanskej skale rozhladuja. „Chcych sej hižo dlěje Hornju Łužicu wotkryć. Z wobdźělenjom na lětušej mjezynarodnej dźěłarničce mam skónčnje składnosć za to“, praji mi 1956 rodźena rězbarka.

Erika Jahnowa muzej nastorčiła

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Dešno (SN/at). Domizniski muzej w Dešnje wobsteji mjeztym 35 lět. To chcedźa so­botu ze swojimi wopytowarjemi wo­swjećić. Muzejownicy a jich angažowani pomocnicy njestarachu so jenož wo wotměnjawy program, kotryž wjelelětnej tradiciji kulturnišća wotpowěduje. Woni budu swojim hosćom wězo tež poboku. Za muzejowu nawodnicu Babettu Zenkerowu je sobotny swjedźeń witana składnosć, zo by po dlěšej tworićelskej njepřitomnosći a nawróće do wšědneho muzejoweho dnja jubilejne zarjadowanje sobu přihotowała. Za wosebje wažne Babette Zenkerowa při tym ma, hódnoćić Eriku Jahnowu. Wona bě nastork dała a sama na čestnohamtskej runinje to zeskutkowniła, na čož móžeštej nětčiša nawodnica a jeje team nawjazać a Dešnjanske muzealne zarjadnišćo na to wuwić, štož dźensa je.

Wo hudźbne přinoški staraja so Serbska reja, hercy z Düppela ze srjedźowěkowskej muziku a spěwytwórc Bernd Pittkunings. Rjane dožiwjenje budźe wopy­towarjam zawěsće drastowa přehladka z eksponatami ze srjedźowěka hač k twórbam Serbski modern.

Wuměłski projekt namołwja

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:
Při groblach njedaloko błótowskeho Raduša steji wot najnowšeho wuměłska twórba­. Berlinski wuměłc Gregor Kampitz bě tam „Łžicu“ z pomocu Radušanskeho wuměł­stwoweho towarstwa stajić dał. Twórba symbolizuje wobswětowe škody, kotrež­ je čłowjek sam zawinił, kaž na přikład zerzawu wodu Sprjewje. Přichodne generacije­ dyrbja „poliwku wulaptać“. Tutón namołwjacy wobraz chcedźa nimo­jěducym čołmikarjam posrědkować. Financował je wuměłski projekt Torsten Seidel, mějićel hotela „Radušanski přistaw“. Foto: Peter Becker

Trajne předewzaća steja w srjedźišću filmowych projektow towarstwa Sukuma­ Arts. Dwaj dnjej je nětko team z režiserom Thomasom Frickom w Njebjelčicach nahrawał.

Njebjelčicy (SN/MiR). „Nas zajimuja wosoby, kotrež z přeswědčenja, ze zmuži­tosću a widom do přichoda sej trěbny pohlad za mjezy zwaža“, rozłožuje Anne Schuster z Drježdźanskeho towarstwa Su­kuma Arts, „chcemy zhonić wotmołwy ze wsow a městow na globalne pra­šenja. A tajke, toho smy sej wěsći, na­makamy w Njebjelčanskej gmejnje.“ Pod hesłom „Change by design not by desaster“ staji sej towarstwo lětsa stawizny wo hibanju w hospodarstwje do fokusa. „Při tym nas wosebje zajimuje, kak w gmejnach nimo zarjadnistwa puće kro­ča, kotrež su njewšědne.“ Z połdradnjowskeho nahrawanskeho materiala ma nastać třiminutowski pask, kotryž chcedźa w interneće pokazać a filmowym festiwalam za nominowanje poskićić. Zakład fil­­mo­weho projekta „Stories of Change“, kiž bu hižo wjackróć wuznamjenjeny a do kotrehož tež projekt Njebjelčicy słuša, je 17 zaměrow wo trajnosći, kotrež bě UNO w lěće 2015 wobzamknyła.

Jubilej twjerdeje hudźby při skale

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Nuknica (wj/SN). Dwacety raz wotmě so mi­njeny kónc tydźenja festiwal Nukstock při Nukničanskej skale. Towarstwo Baraka je sej k tomu zaso hudźbne sku­piny z tu- a wukraja přeprosyło. Najdlěši puć měještej cyłkaj Night Viper ze Šwedskeje a Cist z Ruskeje. Prěni mjenowany bě po měnjenju mnohich lětsa wuměłski wjeršk swjedźenja. Přijomne wjedro přiwabi něhdźe 700 fanow a słucharjow twjerdeje hudźby. Wulki dźěl z nich bě skerje z Hornjeje Łužicy, ale na stanowanskej łuce běchu tež awta na přikład z Hamburgskim čisłom widźeć.

Swjedźeń prěni raz samostatnje

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Tójšto lět wotměwaše so Budyski klankodźiwadłowy swjedźeń paralelnje k swjedźenjej Stareje wodarnje. Tón pak Tilo Rosjat po 25 lětach w tej formje hižo organizować nochcyše. Město toho wotměje so přichodny kónc tydźenja nowy staroměšćanski festiwal.

Klankodźiwadźelnik Ekkehart Heute a Stefan Lehmann z Kamjentneho domu, organizatoraj klankodźiwadłoweho swjedźenja, chcyštaj pak jón znowa posledni kónc tydźenja w awgusće přewjesć. Rozsud wopokaza so minjenu so­bo­tu a njedźelu jako prawy. Přetož wo­pytowarjo přichadźachu kaž zwučene na teren pod Karasekowej wěžu. Wulcy a mali lubowarjo klankodźiwadła móžachu so wot kašpora a jeho přećelow wobkuzłać dać. Hosćićel Ekkehart Heute předstaji znate Budyske powědki w cyle nowym šaće. Wón so wjeseleše, zo klankodźiwa­dło tež dźensa hišće młodu generaciju fascinuje, byrnjež elektroniska konkurenca wulka była.

„Krjudowana Łužica“

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:
W Jabkenicach pola Mladeje Boleslavy wotmě so 27. awgusta 1933 swjedźeń k prawam narodnych mjeńšin. Na zarjadowanju porěčeštaj tež čěskosłowakski zakitowanski minister Bohumír Bradáč a starosta župy čěskeho sokoła Josef Maštál­ko. Tón bě organizator prózdninskich lěhwow ze serbskimi dźěćimi wot lěta­ 1920. W lětach 1930, 1931 a 1932 běch­u požadane lěhwa w Jabkenicach. Po nastupje nacijow w Němskej pak wuńdźe wot ministerstwa kubłanja z Berlina w meji 1933 wukaz, zo njesmědźa serbske dźěći hižo do Čěškeje. Přećiwo tomu 27. awgusta w Jabkenicach protestowachu. Na fotografiji je widźeć, kak dźerži serbska młodostna w katolskej drasće plakat z tekstom „Mučená Lužice“ („Krjudowana Łužica“). Nošerka bě prawdźepodobnje Monika Bjeńšec z Chrósćic. Wona bě so hižo do toho nimo Jurja Měrćinka a Česława Lěski jako kubłarka w lěhwje přizjewiła. Po Druhej swětowej wójnje běštej 1945 a 1946 znowa wjetšej lěhwje w Jabkenicach, zarjadowanej wot Towarstwa přećelow Serbow, statnych organow čěskeho Sokoła. (Přisp.: Awtor spomnjeća ma mjena wšěch wobdźělnikow 1931, 1932 a 1946). Mikławš Krawc

Kóždemu swoju šansu

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:
Hižo zaso Njebjelčicy, tajke běchu reakcije na připowědź, zo tam filmowy team nahrawa. Ja pak praju, derje tak. Kóžda komuna ma prawo na to, swoje ideje z wobydlerjemi a na jich dobro – wosebje za při­chodne generacije – zwoprawdźić a je zjawnje šěrić. Je trjeba, zo wjesnjanosta a gmejnska rada nitki hromadźe wjedu. To so w Njebjelčicach radźi. A to móže zjaw­nosć wědźeć. Medijowy projekt Sukuma Arts šěri mysle wo tym, kak kedźbliwje zamóže čłowjek z přirodu wobchadźeć. Tema­­ to, kotruž w tamnišej gmejnje zwoprawdźeja a kotraž nas wšitkich nastupa. Tři minuty filma maja na kóncu wo tym powědać. Za to je team městnosće a ludźi, kotřiž jón tam přewodźachu, dokładnje zapopadnył. Silvio Reinecke a mnozy dalši to začuwachu. Kameraludźo su nawodu twarskeho zawoda Reinecku filmowali, kiž jim roz­ło­ži, što ze starymi woknami a cyhe­lemi činja. Jenož jedyn přikład to na dobro wšěch a přichoda. Milenka Rječcyna

Chór Budyšin na Čornoboze spěwał

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:
Njewšědne zynki skićachu so wčera pućowarjam na Čornoboze. Elmar Laduš, kiž zhromadnje ze swójbnymi tamniši hórski hosćenc wobhospodarja, bě sej chór Budy­šin přeprosył. A tak sćěhowachu hosćo spodobny program ze serbskimi a mje­zy­na­rodnymi spěwami a zhonichu připódla tu abo tamnu zajimawostku dokoła­wokoło Čornoboha. Tak njebě pućowanje na horu wčera jenož wočerstwjace, ale toho­runja powučne. Koncert chóra zarjadowaše so do poskitkow kołowokoło Dnja Hornjeje Łužicy, na kotrymž ma so na załoženje zwjazka šesćiměstow 21. awgusta 1345 spominać. Foto: Jurij Helgest

Budyšin (SN/JaW). „Doma we wućekach 1“ je prěni dźěl noweje knihi basnika, spisowaćela, publicista a žurnalista Benedikta Dyrlicha, kotruž je wčera wječor w Budyskej Smolerjec kniharni za­jimowanemu publikumej předstajił.

Lektor Pětr Thiemann wuzběhny publikaciju jako „wosebitu knihu“. Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina, kotrež knihu wuda, Marka Maćijowa dźakowaše so Dyrlichej předewšěm za to, zo „je zmužitosć měł zjawnosć do swojeho žiwjenja hladać dać“. Zdobom zwurazni jednaćelka LND wjeselo nad tym, zo je prěni dźěl awtobiografije po dlěšim času přihota wušoł. Nimo toho móžeše wozjewić, zo předleži nowostka paralelnje tež hižo jako e-book, kotryž móža sej zajimcy kupić a na mobilnych nastrojach abo kompjuteru čitać.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND