Pokiwy (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Do hornčernje pohladnyć

Bóšicy. Dźeń wotewrjenych duri změje jutře a njedźelu Barchmannec hornčernja w Bóšicach. Stajnje wot 9 do 17 hodź. móža so zajimcy tam rozhladować a so w pomolowanju keramiskeho wudźěłka pospytać. Dale poskićeja dźěćom hornčerjenje, kupcam pak atraktiwne rabaty.

Chóraj znowa zhromadnje

Haslow. Zwjazk serbskich wuměłcow přeproša njedźelu, 8. nowembra, w 15.30 hodź. na zhromadny koncert chórow Budyšin a Łužyca pola Bizoldec w Haslowje. Pod wuměłskim nawodom Michała Jancy a Lubiny Žuroweje zaklinča spěwy a chórowe twórby z Hornjeje a Delnjeje Łužicy kaž tež našich słowjanskich susodow. Zdobom spěwni a instrumentalni solisća sobu skutkuja. Zastupne lisćiki w předpředani za šěsć eurow dóstanjeće w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji a w Baćońskej Rychtarjec pjekarni. Kartki při dnjowej pokładni płaća dźewjeć eurow. Dźěći do 14 lět maja darmotny zastup. Wot 15 hodź. poskića kofej.

Duchowna hudźba zaklinči

Rozhłós (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica w tymle tydźenju, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Nadźija a strachi – předstawy šulerjow wo přichodźe

11:45 Premjera Šunowsko-Konječanskich dźiwadźelnikow „Wu­mrěć njedawa, ćeta“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

12:40 25. filmowy festiwal Choćebuz 13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

13:40 Zbožopřeća

Lawreat we Wuhladku

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:
Přepodaće Myta Ćišinskeho Manfredej Ladušej je jedna z temow přichodneho wusyłanja hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, 7. nowembra, w 11.30 hodź. na sćelaku MDR. Manfreda Laduša, kiž dlěje hač 50 lět jako žurnalist skutkuje, počesćichu tak za jeho žiwjenski skutk jako wusahowacy nowi- nar, awtor a znajer němsko-serbskich stawiznow. Dale zaběraja so we wusyłanju z móžnosćeni zaměstnjenja ćěkancow w serbskich gmejnach. Lisćina Budyskeho wokrjesa, kelko azyl pytacych měli jednotliwe gmejny přiwzać, je w komunach horce diskusije wuwabiła. Nimo toho rozprawjeja wo Carolinje Eyckec, kotraž je njedawno myto Echo klasiki za nahrawanje tereminoweho koncerta na CD dóstała. Wuhladko wospjetuja wutoru, 10. nowembra, w 5.50 hodź. na MDR a sobotu, 14. nowembra, w 13.30 hodź. na sćelaku RBB.

Pokiwy (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Achim Mič přednošuje

Rachlow. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy přeproša swojich čłonow a wšitkich dalšich zajimcow wutrobnje na přednošk Sulšečanskeho kros- nowarja Achima Miča jutře, pjatk, we 18 hodź. w Rachlowskej korčmje „Häuslerschänke“. Achim Mič porěči wo swojich pućowanjach a dyrdomdejach w Americe a pokaza k tomu wjele fotow. Přednošk budźe w němskej rěči.

Na nazymski škot

Radwor. Chór Meja přewjedźe swój nazymski škotowy turněr jutře, pjatk, w 19 hodź. w Radworskim „Słodeńku“ (něhdyša lutowarnja). ­Njech wšitcy zajimowani kartyplacarjo w bohatej ličbje přińdu.

Zakónča wustajeńcu

Choćebuz. Wustajeńca „Karl Vouk – Čornica“ w Choćebuskim Serbskim muzeju so jutře nawječor z finisažu zakónči. Při tej składnosći porěči wiceprezident Korutanskeho wuměłstwoweho towarstwa Karl Vouk wo nowočasnym wuměłstwje w Korutanskej. Po přednošku su wopytowarjo na awstriske wino a rozmołwu přeprošeni. Započatk budźe w 17 hodź.

Wustupja z ćěkancami

Do kina (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

5.11.–11.11.2015: Spectre: wšědnje 14 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Ritter Trenk: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) a 16:45 hodź. (nimo srj) | nj 12 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: wšědnje 14 hodź. (nimo štw a srj) Er ist wieder da: wšědnje 17:15 hodź. (nimo štw a pó) a 19:15 hodź. | pj a so 22 hodź. Hotel­ Transsilvanien 2: nj 12 hodź. The Last Witch Hunter: wšědnje 20 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:30 hodź. Der Marsianer w 3 D: štw a nj 19:15 hodź. | pj a so 21:45 hodź. Fack ju Göhte 2: wšědnje 17:15 hodź. (nimo nj a srj) | nj 12:15 hodź. Alles­ steht Kopf: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw a srj) Alles steht Kopf w 3 D: wšědnje 16:45 hodź. | nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Am grünen Rand der Welt: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (04.11.15)

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Wustajeja w bance

Budyšin. „Jasym – molerstwo – grafika – plastika“ rěka hesło wustajeńcy Zwjazka serbskich wuměłcow, kotruž wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Ludowej bance na Hošic hasy. Widźeć budu twórby Iris Brankačkoweje, Isy Bryccyneje, Maje Nageloweje, Sophije Natuškec, Marion Kwicojc a Borbory Wiesnerec. Lawdaciju změje Sieghard Kozel.

Gmejnske rady so schadźuja

Worklecy. Hnydom tři gmejnske rady změja jutře, štwórtk, dalše posedźenje. Worklečanska schadźuje so w 19 hodź. w tamnišej šuli, Pančičansko-Kukowska samsny čas we Wotrowskej šuli a Njebjelčanska w 19.30 hodź. w gmejnskim centrumje. Posedźenja su zjawne.

Reje za nad 30lětnych

Chrósćicy. Na „Nad-30-reje“ přeproša młodźinski klub Chrósćicy wšitkich wo- ženjenych­ a nježenjenych, kotřiž su starši­ hač 30 lět, pjatk, 6. nowembra, wot 20 hodź. do swjedźenskeho stana při pěstowarni. Budyska kapała Jolly Jumper kaž tež DJ Matze wobrubitaj wječor ze šlagrami a rockowej hudźbu 70-, 80- a 90tych lět, ale tež z aktualnymi hitami. W derje wutepjenym stanje poskića nimo jědźow­ tež měšane napoje.

Pokiwaj (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Achim Mič přednošuje

Pančicy-Kukow. Swojich čłonow a dalšich zajimcow přeproša Domowinska skupina Pančicy-Kukow srjedu, 4. nowembra, w 19 hodź. do Pančičanskeje Stareje hospody. Tam přednošuje Sulšečan Achim Mič wo narodnych parkach w Zjednoćenych statach Ameriki.

Přednošk wo „Messiasu“

Smochćicy. Składnostnje znowawotewrjenja Budyskeje tachantskeje cyrkwje předstaja 21. nowembra Georga Friedricha­ Händelowy oratorij „Messias“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi. Ewan­gelske kantorstwo swj. Pětra a Drježdźanski­ barokny orchester jón přednjesetej. Jako zawod do tejele twórby poda cyrkwinski hudźbny direktor Michael Vetter ­jutře, wutoru, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena dohlad do twórby Händela. Zastup je darmotny.

Pokiwy (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Na nazymski koncert

Hórki. Dźensa w 19.30 hodź. je nazymski koncert w Hórčanskim Młynkec ho­sćencu, kotryž wuhotuje skupina Wólbernosće. Přizamknu so reje.

SERVI koncertuje

Njeswačidło. Multimedialny koncert pod hesłom „Zynki barbow“, kotryž wuhotuje­ skupina SERVI, je jutře, 31. oktobra, w 17 hodź. w Njeswačanskej cyrkwi­. Jan Bělk – tónkróć zhromadnje z Berlinskim­ percusionistom Peerom Trieblerom – chce ze swojej hudźbu, z wobšěrnej zwukowej techniku a projekcijemi swěcy stworić mosty mjez starodawnej swjatnicu a wuměłskimi srěd­kami dźensnišeho časa. Hudźba ma zdźěla swoje wuchadźišćo w mólbach Caroliny Eyckec.

Spěwy w putniskej hospodźe

Chrósćicy. Na swjedźenju Wšěch swjatych njedźelu, 1. nowembra, w 17 hodź. su wšitcy zajimcy na koncert w Chróšćanskej putniskej hospodźe přeprošeni. Młoda­ spěwarka z Pětrohroda Tatjana Bogomolowa­ zanjese tam meditatiwne ruske a słowjanske spěwy kaž tež wokalnu improwizaciju.

Chóraj znowa zhromadnje

We wobłuku projekta „Wuměłstwo a justica“ statneho ministerstwa justicy su předwčerawšim w Sakskim wyšim zarjadniskim sudnistwje na Budyskim hrodźe wustajeńcu S(CH)ICHTUNGEN wotewrěli. Borbora Wiesnerec předstaja w njej drjewjane skulptury a mólby we wosebje wulkich formatach. Mnozy wužichu składnosć, so ze serbskej wuměłču wo přehladce rozmołwjeć. Wustajeńca je hač do 29. januara 2016 we wotewrjenskich časach sudnistwa přistupna. Foto: Helena Palmanowa

Protyka (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Pjatk 30.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń Njebjelčanskeho domi­zniskeho towarstwa w „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert ze skupinu Wólbernosće w Hórčanskim Młynkec hosćencu, po tym reje

Sobotu 31.10. 14:00 Hłowna wólbna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa w Slepom  

  14:00 Serbske kemše na reformaciskim dnju w Janšojcach

  17:00 Multimedialny koncert skupiny SERVI w Njeswačanskej cyrkwi

  17:00 Halloweenparty we Wojerowskim zwěrjencu

Njedźelu 1.11. 9:30 Spožčenje myta Jana Husa w Ochranowje

  10:00 Kemše z Božim wotkazanjom w Budyskej Michałskej cyrkwi

  17:00 Wječor ruskich a słowjanskich spěwow w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Póndźelu 2.11. 10:00 Delnjoserbska premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Picnjanskej bibliotece

Wutoru 3.11. 10:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Brjazynskej zakładnej šuli (w 12:30 w Bórkowskej zakładnej šuli)

Srjedu 4.11. 9:00 Inscenacija NSLDź „Zgubjone a namakane“ w Tšupčanskej zakładnej šuli (a w 11:00)

  19:00 Předstajenje filma Pětra Symanka w Stróžanskim Domje tysac hatow wo minkach

Štwórtk 5.11.10:00 Inscenacije NSLDź „Zgubjone a namakane“

   w Žylowskej zakładnej šuli

nawěšk

nowostki LND