Balet SLA z małej rejwanej stawiznu

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:
Budyšin (SN). Z pućowanjom po stawiznach rejwanja prezentuje balet Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom baletneje mišterki Mije Facchinelli njedźelu, 6. měrca, w 16 hodź. na žurli SLA małym a wulkim přihladowarjam tójšto wo swěće rejow. Woni zhonja, wot hdy čłowjek rejuje a kelko formow a stilow rejwanja ek­sistuje. Napjate su zdobom stawizny jewišćoweje reje. Wot barokneho menueta přez Wiensku klasiku a južnoameriske rytmy hač k rock´n´ rollej, hiphopej a breakdancej móža hosćo rejwansku hodźinu horcych rytmow dožiwić.

Do kina (03.03.16)

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

3.3.– 9.3.2016 Budyski filmowy palast: Das Tagebuch der Anne Frank: wšědnje 14 hodź. (nimo štw, pó a srj), 16:45 a 19:30 hodź. Zoomania w 3 D: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. The Choice – Bis zum letzten Tag: srj 19:45 hodź. Der geilste Tag: wšědnje 17 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a wu 13:45 hodź. | srj 20:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Das richtige Leben: nj 18:15 hodź. Dirty Grandpa: wšědnje 18:15 hodź. (nimo nj a pó) Deadpool: pj, so, nj a wu 20:30 hodź. | pj 22.15 hodź. The Revenant – Der Rückkehrer: štw 20:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Alvin und die Chipmunks: so a nj 14 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 16 hodź. (nimo pó) | nj 12 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: nj 12:30 hodź. Gänsehaut: nj 12:15 hodź. The Hateful 8: so 22 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12 hodź.

Kino-ekstra: Im Rausch der Sterne: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Wojerowski CineMotion:

Wopominaja Smolerja

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje 200. narodnin Jana­ Arnošta Smolerja wotměje so štwórtk, 3. měrca, w Budyšinje při jeho pomniku na Cyhelowym nasypje wopomnjenske zarjadowanje. Započatk je w 14 hodź. Samsny dźeń wotměje so swjedźenski wječor w Budyskej Smolerjec kniharni. Wot 19.30 hodź. čitaja čłonojo towarstwa Přećeljo Smolerjec kniharnje z dźěłow a zapiskow Smolerja. Po tym­ woswjeća zhromadnje 25lětny jubilej kniharnje. Na zarjadowanje přeprošeja Smolerjec kniharnja, towarstwo jeje přećelow a LND.

Maćica Serbska wopomina sobotu, 5. měrca, w 10 hodź. na Budyskim Hrodźišku při swójbnym rowje składnostnje 200. narodnin swojeho hłowneho załožerja a serbskeho budźićela. W 10.45 hodź. zahaji so w Budyskim Serbskim muzeju na česć Jana Arnošta Smolerja akademija. Marka Cyžowa přednošuje wo jeho wuznamje za wuwiće serbskeje hudźby, Trudla Malinkowa wěnuje so swójbnym stawiznam Smolerja.

Pokiwy (01.03.16)

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Za dźěłarničku so přizjewić

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přewjedźe póndźelu, 14. měrca, wosebitu dźěłarničku za žony młódšeje a staršeje generacije. Wot 18.30 hodź. wjacore serbske hotowarniče žonam pokazaja, kak móža so bjez pomocy katolsku swjedźensku drastu woblěkać. Zajimče wšitkich generacijow su wutrobnje přeprošene a sej njech swójsku drastu sobu přinjesu. Za lěpše planowanje proša organizatorojo wo přizjewjenje hač do 10. měrca pod e-mailnej adresu abo pod telefonowym čisłom 035796/ 96 254.

Měrćin Wjenk čita

Drježdźany. Młoda serbska literatura steji w srjedźišću přichodneho zetkanja Drježdźanskich Serbow pjatk, 4. měrca, w hosćencu „Braustübel“ na Körnerowym naměsće 3 we Łóškecach (Losch­witz). Wot 20 hodź. čita tam Měrćin Wjenk ze swojeje prěnički „Stary dom“. Přizamknje so bjesada. Towarstwo Stup dale a LND zajimcow přeprošatej.

Hudźba w póstnym času

Pokiwy (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Na serbsku dźěłarničku

Bukecy. Serbske ewangelske towarstwo (SET) přeproša jutře, 27. februara, na dźěłarničku do Bukec. W 14 hodź. stej witanje a nutrnosć w ewangelskej šuli. Po tym předstaji Daniel Zoba nowu kompjuterowu hru „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“; hru smědźa zajimcy tež sami wuspytać. Paralelnje poskići Měrana Cušcyna rěčnu konwersaciju na temu Krabat. Po swačinje předstaji NSLDź w 16.30 hodź. dźiwadłowu hru „Čmjeła Hana namaka přećela“ na wosadnej žurli. Nimo serbskich Bjesadow su wšitcy młodźi a starši zajimcy wutrobnje witani.

Towarstwa na wikach

Wojerecy. Štyrceći towarstwow z Wojerec a wokoliny přeproša zajimcow jutře, sobotu, wot 10 do 16 hodź. do Wojerowskeje Łužiskeje hale na wiki móžnosćow. Towarstwa chcedźa tam dźěćom, młodostnym kaž tež dorosćenym mnohostronske poskitki zmysłapołneje zaběry we wólnym času předstajić.

Na swójbnu schadźowanku

Na mnohich městnach Łužicy ludowi wuměłcy zajimcam tuchwilu pokazuja, kak so jejka debja. Jutře a njedźelu stajnje wot 13 hodź. dožiwiće někotrych w Budyskim Serbskim muzeju. Tam móžeće sej tež wosebitu jutrownu wustajeńcu wobhladać. Foto: SN/M. Bulank

Rozhłós (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zymskim kupanju w Sulšecach

11:20 70 lět Serbski wučerski wustaw w Radworju

11:45 Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Bukecach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo certifikowanju delnjoserbšćiny

13:00 Lubosć mjez zwěrjatami

13:40 Nabožne słowo

 (Dieter Schütt)

 po tym zbožopřeća 

Protyka (26.02.16)

pjatk, 26. februara 2016 spisane wot:

Pjatk 26.2. 19:00 Podijowa diskusija na temu „domizna“ w Slepjanskej cyrkwi

  19:00 Spěwny wječor z Dieterom „Maschine“ Birrom w Lubijskim kulturnym centrumje Janska cyrkej

  19:00 Přednošk wšudźebyła Thomasa Meixnera na Kulowskim „Starym dwórnišću“

Sobotu 27.2. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri w Sakskej kamjenjećesarskej šuli Zemicy-Tumicy

  10:00 Wiki móžnosćow we Wojerowskej Łužiskej hali

  13:00 Dźeń mineralogije we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

  13:00 Zapust w Žylowku a Husu

  13:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Dźěłarnička serbskich ewangelskich Bjesadow w Bukecach 

  14:00 Zapust w Mosće

  16:00 „Přeco njedźelu“ – Gala ludoweje hudźby we Wojerowskej Łužiskej hali

  17:00 Prezentacija knihi wo tachantskej cyrkwi w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 „Dźensa hraja druzy“ – Koncert hudźbnych wučerjow w Choćebuskim konserwatorju

  19:30 Předstajenje hry „Hdyž kokula woła“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Kulowje

  19:30 Němskorěčne předstajenje „Mój wuměrjeny kraj“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Dźiwadłowy wječor z Utu David z Połčnicy w Žuričanskej galerij Alojsa Šołty

Z kolesom po swěće

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:
Kulow. Wo swojej 99 000 kilometrow dołhej jězbje sam z kolesom po pjeć kontinentach rozprawja Thomas Meixner z Wolfena jutře, pjatk, w 19 hodź. na Kulowskim „Starym dwórnišću“. 1. meje 1998 bě so tehdy 32lětny ze swojim kolesom „Else“ na puć nastajił a hač do 2. decembra 2001 po 36 krajach swěta kolesował. Zwjetša je so wulkich turistiskich centrumow wzdawał a skerje po wotležanych pućach jězdźił. Po puću zezna Meixner rusku hospodliwosć, wćipnych Chinjanow a přećelnych Indičanow. Zastupne lisćiki za dźewjeć eurow dóstanu zajimcy při wječornej pokładni.

Pokiwy (25.02.16)

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Kamjenjećesarjam přihladować

Zemicy-Tumicy. Sakska kamjenjećesarska šula w Zemicach-Tumicach je jenička we wuchodnej Němskej. Pod jednej třěchu zjednoća wona dwaj kubłanskej pućej: powołansku šulu za wukubłanje kamjenjećesarjow abo rězbarjow a fachowu šulu za wuhotowanje jako cyło­dnjowsku šulu. Štóž ma zajim, móže kamjenjećesarjam a fachowym wyšim šulerjam sobotu, 27. februara, wot 10 do 18 hodź. na dnju wotewrjenych duri při dźěle přihladować a jim prašenja stajeć.

Wosebity koncert

Kamjenc. Lubowarjo bigband-sounda su sobotu wot 20 hodź. do Kamjenskeho bowlingoweho centruma na Garnizonowym naměsće na wosebity koncert ze skupinu Red Tower bigband přeprošeni. Pjatnaće hudźbnikow so njezapomnitemu soundej wěnuje a jón na wysokim niwowje pěstuje. Słyšeć budu zajutřišim moderniše rockpopowe a latinowe ­rytmy, a to tež k rejwanju.

Prěnja konferenca

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND