Z wudaća: pjatk, 08 februara 2019
pjatk, 08 februara 2019 13:00

CDU a SPD jenak

Berlin (dpa/SN). Dobre poł lěta do wólbow krajneho sejma w Braniborskej stej CDU a SPD jenak sylnej. Po wčera wozjewjenym wuslědku woprašowanja by kóžda z wobeju stronow 21 procentow hłosow wolerjow dóstała. Třeća najsylniša móc je AfD z 19 procentami, Lěwica ma 17, Zeleni dźesać a FDP pjeć procentow. W awgusće běchu SPD hišće 23 procentow wěšćili, AfD 21 a CDU 18. Slědowachu Lěwica (19), Zeleni (8) a FDP (5). W Braniborskej wola 1. septembra krajny sejm.

wozjewjene w: Politika
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Pokiwy (08.02.19)

Premjera noweje komedije

Chrósćicy. Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy přeprošuje na pre­mjeru komedije „Čeplski recept“ jutře, sobotu, w 19.30 hodź na Kraw­čikec žurlu w Chrósćicach. Dalšej předstajeni bu­dźetej zajutřišim 10. februara w 16 hodź. na Krawčikec žurli a pjatk, 15. februara, w 19.30 hodź. w Sulšecach.

Serbski sejm w Ćisku

Ćisk. Čłonojo Serbskeho sejma wu­radźuja jutře wot 13 hodź. w hosćencu „K zelenemu wěncej“ w Ćisku. Hosćo su lubje witani. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim wuslědki naprašowanja Kukow­skich prašakow a móžne kubłanske wjerškowe zetkanje w zhromadnym dźěle z Domowinu. Znowa su sej hosći přeprosyli. Su to Wojerowski wyši mě­šćanosta Stefan Skora (CDU), župan Marcel Brauman, społnomócnjena za serbske naležnosće města Wojerecy Gabriela Linakowa a předsydka katolskeho towarstwa Bratrowstwo Sonja Hrjehorjowa.

Kak steja křesćenjo k AfD?

wozjewjene w: Pokiwy
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Čestnohamtskich njepřežadać

Kubłanske prašenja a starosće Serbski wječor w Malešecach postajeli

Malešecy (SN/at). Stajne blido staršich přeje sej Karolina Pfuhl. Tam móhli sej nanojo a maćerje wšelake serbske wobroty přiswojić. Na te wašnje hodźało so doma to rěčnje skrućić, štož jich dźěći wodnjo w Malešanskej Witaj-pěstowarni wuknu a nałožuja.

Namjet bě jedyn z wjacorych, kotrež je něhdźe 20 wobdźělnikow na Serbskim wječoru wčera w Malešanskim „Wódnym mužu“ rozjimało. Předsyda Domowiny Dawid Statnik, předsydka a čłonka sakskeje Rady za serbske naležnosće Marja Michałkowa a Leńka Thomasowa kaž tež zastupowaca čłonka załožboweje rady Marlis Młynkowa sedźachu sobu za blidom, zo bychu wo starosćach w gmejnje nastupajo serbsku rěč a kulturu słyšeli.

wozjewjene w: Towarstwa
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Sport (08.02.19)

Hnydom dwójce doma

Hnydom dwójce za sobu nastupja Worklečanscy blidotenisća prěnjeho mustwa jutře w domjacej sportowni. Wot 11 hodź. rěka přećiwnik ST Horken Ketlicy a wot 15 hodź. SZ Wětnica/Hola.

Dalše pokalne koło

W pokalnym kole Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) ma hrajny wuběrk WFV tři partije ze štwórćfinala planowane. Za jutře w 13 hodź. Wjazońca – Wachau a za njedźelu w 13 hodź. Wjelećin – Ramnow a Porchow – Němske Pa­z­licy. Prěni połfinalist je hižo jasny. Srjedź decembra bě mustwo Wojerowskeho FC duel wokrjesneju wyšeju ligistow z 2:0 přećiwo Póst Germaniji Budyšin dobyło.

Koparske dypkowe hry

Regionalna liga startuje jutře do druheje połserije a na wokrjesnej runinje maja so wupadnjene duele nachwatać.

09.02. 13:30 HŁ Neugersdorf –

  Hertha BSC II

09.02. 14:00 FC Energija Choćebuz –

  FC Würzburger Kickers

09.02. 14:00 Motor Kumwałd –

  Wojerowski FC

10.02. 11:00 LSV Hory –

  Módro-běli Kulow

10.02. 13:30 Biskopičanske KT –

  Lok Lipsk

Koparskej testowej hrě

wozjewjene w: Sport
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Kandidatow nominowali

Njebjelčicy (SN). Gmejnski zwjazk CDU Njebjelčicy nastupi k přichodnym wólbam tamnišeje gmejnskeje rady 26. meje z kandidatami ze wšitkich pjeć wjeskow komuny. Na lisćinje Njebjelčanskeje CDU steja Matthias Cyž, Tomaš Klar, Tomaš Kral, Silvio Reineke a Enrico Wätzig. Woni maja hižo dobre nazhonjenja w komunalnej politice jako gmejnscy radźićeljo. Prěni raz za gmejnsku radu kandiduja Kristin Domšowa, Daniel Möller, Michał Ričel, Tomaš Šwejda a Christina Łušćanscyna. „Je to dobry miks nazhonitych a młodych nowych požadarjow wo sydła w gmejnskej radźe“, zdźěli Njebjelčanski zastupowacy wjesnjanosta Křesćan Žur (CDU) našemu wječornikej.

Do nominowanja swojich kandidatow předwčerawšim su tohorunja nowe wjednistwo gmejnskeho zwjazka křesćansko demokratiskeje strony wolili. Jemu přisłušeja předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrko Domaška, Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak, Martin Greger a Křesćan Žur. Wólby noweho wjednistwa kaž tež nominowanje je zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) nawjedował.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Spěšny internet za 31 komunow

Moderna škleńčanonićowa technika zmóžnja přichodnje w Zhorjelskim wokrjesu spěšniši přistup k internetej. K tomu je so tamniši wokrjesny sejmik na swojim januarskim posedźenju znowa wuznał.

Zhorjelc (AK/SN). We wobłuku wosebiteho posedźenja dźensa tydźenja je wjetšina wokrjesnych radźićelow rozdaće wukonow w teritorijach 1–9 w Zhorjelskim wokrjesu wobzamknyła. To potrjechi dohromady 31 komunow wot Mužakowa, Jabłońca, Běłeje Wody a Wuskidźe na sewjeru přez Nisku, Chrjebju-Nowu Wjes w centrumje hač do Žitawy, Olbersdorfa a Oybina na juhu. Nadawk dóstachu – wotpowědnje po kónčinje – předewzaća ENSO, Telekom Němskeje a Netcommunity Zhorjelc. Zakład su směrnicy Zwjazka a swobodneho stata. Wone spěchowanje wutwara zmóžnja. Suma rozdatych nadawkow za mjenowanych 31 komunow wučinja 69 milionow eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Tónle wobraz by so derje hodźał do serije Serbskeho rozhłosa w tymle tydźenju. To mjenujcy tež hižo nichtó wjac nječini, zo połne kany mloka na rampu na nawsy staji, zo by je mlokowe awto do přichodneje mlokarnje dowjezło. Štož bě hač do 70tych lět na mnohich wsach z wašnjom, je so dawno pominyło. Derje pak, zo na někotrych městnach kaž tule w Delnjej Kinje na originelne wašnje na to dopominaja. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Pjenjezy za strukturnu změnu

Gmejna Dźěwin chce so jako čłon Łužiskeho koła na strukturnej změnje regiona wobdźělić. Tole wjesnjanosta Helmut Krautz (SPD) wčera na posedźenju gmejnskeje rady podšmórny.

Dźěwin (AK/SN). Připrajene lětne 1,5 miliardow eurow maja so po měnjenju Krautza wosebje za nowe dźěłowe městna nałožić. To rěka tam, hdźež ludźo wuhlo wudobywachu, hdźež pak z toho přichodnje hižo mzdy zasłužić njebudu. Dźěwinski wjesnjanosta měni, zo njeměli so pjenjezy prěnjorjadnje za projekty w kónčinach dokoławokoło Drježdźan rozdźělić. „W zakónčacej rozprawje wuhloweje komisije je tež rěč wo spěchowanju kulturnych zarjadowanjow w Zhorjelcu. Njerozumju, što ma to z naprawami k zmištrowanju kulturneje změny činić“, Helmut Krautz wčera na zjawnym gmejnskim wuradźowanju měnješe.

wozjewjene w: Lokalka
pjatk, 08 februara 2019 13:00

Nowy zapis so derje přiwzał

Rakecy (SN/BŠe). „Wutrobnje witajće do kón­činy Hornjołužiska hola a haty“, je serbske nadpismo noweho hosćićelskeho zapisa regiona. Nimo wobšěrneje karty z informacijemi kolesowarskich pućow abo putniskich šćežkow su zdobom stejnišća hosćencow, cyrkwjow, mu­zejow, hrodow, pomnikow a parkow zapřijate. Runje tak nańdu hosćo informacije, hdźe móhli swoje elektriske ko­leso nabiwać abo jězdźidła reparować. Dalše ćežišćo zapisa je přehlad přebywanskich móžnosćow kónčiny. Tak su w karće priwatne dowolowe bydlenja, campingownišća, pensije abo wjesne domy za šulerjow skrótka předstajene.

Nimo toho wěnuja so turistikarjo w krótkim přinošku Serbam, hdźež wo­se­bitosć dwurěčneho regiona wuzběhnu. Mały rěčny kućik z typiskimi rěčnymi wobrotami přełožene wot němčiny do serbšćiny zapis wobohaća. Tež wjetše wjeski a města su dwurěčnje w karće na­pisa­ne. Kaž turistiski zwjazk Hornjołu­žiska hola a haty zdźěli su nowy hosćićelski zapis hižo na dowolowych wikach kónc januara w Drježdźanach zajimcam předstajili a dobry wothłós žnjeli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Biskopičanski zwěrjenc je jedyn z najmjeńšich w Sakskej. Wot lěta 1996 su tam rysy (Luchs) doma. Wosebje w šulskich prózdninach witaja w překrasnym a derje hladanym domicilu wjele swójbow. Dźěći móža hdys a hdys zwěrjata sobu picować. Foto: Steffen Unger

wozjewjene w: Serwis

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND