Z wudaća: wutora, 12 oktobera 2021

wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Z nowym předsydstwom

Nowoslicy (SN/at). Nowe předsydstwo nawjeduje skutkowanje Towarstwa k wuwiću hornjołužiskeje hole a hatow. Wu­zwolili su je za dobu hač do oktobra 2023 na wčerawšej sobustawskej zhromadźi­znje w Nowoslicach, kaž cyłk zdźěli.

Zastojnstwo předsydy přewozmje Nje­swa­čanski wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) a naslěduje tak wjelelětneho muža na čole towarstwa Marka Kowarja. Wón kaž tež zapisowar Wolfgang Zettwitz njejstaj znowa kandidowałoj a tak swojej funkciji młódšimaj přepodałoj.

Naslědnica Zettwitza jako zapisowarka je Katharina Jurkowa, kotraž zdobom Domo­winu w předsydstwje zastupuje. Rakečanskeho wjesnjanostu Swena Nowotneho (CDU) su za pokładnika wuzwolili. Torsten Roch, nawoda biosferoweho zarjada, skutkuje jako rěčnik předsydstwa za dźěłowu skupinu turizm. Jednaćel MKH Kulow Tobias Kockert a Markus Gießler, referent Budyskeho wyšeho měšćanosty, gremijej dale přisłušataj. Wot sobustawskeje zhromadźizny nowowu­zwolenaj čłonaj předsydstwa staj wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer a Kulowski měšćanosta Markus Posch (wobaj CDU).

wozjewjene w: Hospodarstwo
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Dohlad do Tesla-twornje dóstali

Twarc elektroawtow Tesla je minjenu sobotu w braniborskej gmejnje Grünheide za něhdźe 9 000 wobydlerjow z blišeje wokoliny swjedźeń wuhotował. Zdobom da koncern dohlad do swojeje prěnjeje europskeje twornje. Šef předewzaća Elon Musk hosći tež němsce postrowi a wotmołwješe na prašenja. W Grünheidźe maja kónc lěta prěnje elektroawta typa Tesla, model Y, nastać. Najwjac dźělow za nje, kaž karoserija, sydła a baterijowe bańki, chcedźa tam w swójskej produkciji zhotowić. Něhdźe 12 000 nowych dźěłowych městnow kaž tež 20 wukubłanskich a dźesać dualnych studijnych směrow chcedźa tam wutworić. Dokelž hišće tójšto sobudźěłaćerjow pytaja, Musk ludźi namołwi so wo dźěłowe městno w Tesla-fabrice prócować. Foto: Lubina Popjelina

wozjewjene w: Hospodarstwo
W Błótach je čołm zdźěla přeco hišće njeparujomny wobchadny srědk. Njezadźiwa tuž, zo na Lědach (Lehde) lěkar z čołmom pacien­tow wopytuje. W Lubnjowje praktikowacy dr. Siegfried Stadelmeyer jako prabłótowčan na Lědach bydli. Z mandźelskej Renatu­ – wona je zdobom jeho přistajena – je sej nimale 81lětny za to čołm jako słužbne jězdźidło wobstarał. Foto: Peter Becker

wozjewjene w: Socialne
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Krótkopowěsće (12.10.21)

Incidenca zaso woteběrała

Budyšin. Wo 97 natyknjenjach z koronawirusom a jednym smjertnym padźe wot minjeneho pjatka je Budyski wokrjes wčera informował. Najebać to wozjewi Roberta Kochowy institut dźensa ze 97,3 nišu incidencu. Podobna je tendenca we wo­krjesu Zhorjelc, tam podawa RKI dźensa hódnotu 90,2. Přez kónc tydźenja bě w Zhorjelskim wokrjesu 71 infekcijow.

Planuja wulkoinwesticiju

Gubin. Kanadiske surowiznowe předewzaće Rock Tech Lithium planuje w delnjołužiskim Gubinje připrawu za produkciju litiumoweho hydroksyda, kotryž hodźi so za twar baterijow za elektroawta. Kaž předewzaće wčera zdźěli, chce nimale 470 milionow eurow inwestować. Start produkcije je za lěto 2024 předwidźany. Rozsud wo inwesticiji mjez druhim hišće wot rozmołwow wo spěchowanskich srědkach wotwisuje.

Herntier dale měšćanostka

wozjewjene w: Krótkopowěsće
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

To a tamne (12.10.21)

Dokelž nochcyše 50lětny muž předołho na chorobne awto za swojeho wuja čakać, wudawaše so wón wčera jako mordar a praji policiji při telefonje, zo je wuja zakłół. Wjacore policajske awta, nuzowy lěkar a wuchowanske awto jědźechu tuž do Steinheima nad rěku Murr. Tam wšak nańdźechu jenož muža, kotrehož chribjet boleše. 50lětny ma nětko z chłostanskim jednanjom ličić.

Hudźbnicy wosom orchestrow z wjacorych zwjazkowych krajow pokazachu njedźelu wulku solidaritu ze swojimi kolegami w bayerskim Bad Kissingenje a wuhotowachu flashmob-koncert. Ně­hdźe 50 hudźbnikow je so na zarjadowanju wobdźěliło. Hižo dlěje wojuja přistajeni kuroweho orchestra w Bad Kissingenje wo tarifowe zrěčenje a lěpše dźěłowe wuměnjenja, město pak dotal k rozmołwam zwólniwe njeje.

wozjewjene w: To a tamne
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Policija (12.10.21)

W bydlenju pjenjezy kradnyła

Běła Woda. Z woporom padušnicy sta so minjeny pjatk rentnarka w Běłej Wodźe, jako wona bluzu kupi. Pola njeje doma bě njeznata žona zaklinkała a jej drastu na předań poskićiła. 86lětna do toho zwoli a dźěše z cuzej do bydlenja. Z witriny wza wona 35 eurow. We wokomiku njekedźbnosće pak sej tamna žona dalše 40 eurow hrabny a so zminy.

wozjewjene w: Policija
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Wuslědki (12.10.21)

Kopańca, wokrjesna pokal

Hórnikeč. jězor – Něm. Pazlicy II  0:5 (0:3)

HZ Horni kraj-Sprjewja II – Ramnow II/Bretnig-Hauswalde II2:5 (1:2)

Wachau II – Bukecy6:3 (3:1)

Arnsdorf II – Łaz/Běły Chołmc II  3:2 (1:0)

Wulka Dubrawa – Ralbicy/Hórki 1:2 (1:1)

Łaz/Běły Chołmc II – Sepicy 0:1 (0:0)

Malešecy – Radworwupad

Ottend.-Okrilla – Wojerowski FC  0:6 (0:2)

HZ Hory II/Bluń – HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II2:6 (0:3)

Wjazońca – Póst Budyšin  1:3 (0:1)

Chrósćicy II – Wachau 1:3 (1:1)

Wjelećin II – Großnaundorf  1:3 (0:2)

Němske Pazlicy II – Kubšicy  3:0 (2:0)

Haselbachtal – HZ Horni kraj-Sprjewja II 2:1 (1:1)

Nadrózna Hrabowka – HZ Kumwałd/Šumbach1:2 (0:2)

Hlinowc – HZ Germania Biskopicy/Biskopičanske KT III2:3 (1:2)

wozjewjene w: Wuslědki
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Radźićeljo wuradźuja

Njebjelčicy. Wobzamknjenje wo přiměrjenju staršiskich přinoškow za žłobik, pěstowarnju a hort w Njebjelčanskej gmejnje budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Woni schadźuja so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. na gmejnskim zarjedźe. Dale zaběraja so radźićeljo z próstwu wo twar hale z naprawu za kompostowanje a podstajenje techniki w Miłoćicach.

Informuja wo wubědźowanju

Wojerecy/Lejno. Sakski krajny kuratorij za wjesny rum přewjedźe štwórtk serbskorěčne zarjadowanje, hdźež informuja wo sakskim wubědźowanju simul+. Wone podpěruje projekty, kotrež towaršnostnu zhromadnosć skruća, žiwjenske wuměnjenja polěpšeja a tak k strukturnemu wuwiću w Sakskej přinošuja. Informaciski wječor wotměje so w 17 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K Lipje“. Při­zjewić so trjeba njeje. Škitne postajenja korony dla pak maja zajimcy wobkedźbować.

wozjewjene w: Z městow a wsow
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Pokład pytali a film hladali

Zhromadny projekt dźěćom a dorosćenym stej minjeny pjatk Radworski młodźinski klub a tamniša staršiska iniciatiwa poskićiłoj. Najprjedy je něhdźe 30 dźěći kołowokoło hrodu pokład fiktiwneho knježka Rudija pytało. Za to běchu sydom stacijow mjez hrodom a kupu stajnje z krótkim hódančkom jako pokazku na přichodnu staciju přihotowali. Na to wobhladachu sej w klubje serbski dźěćacy film „Šmjatańca w raju bajkow“. Wo ćělne derjeměće starachu so mjez druhim Julia Winarjec, Rafael Hajdan a Felix Bauch (wotlěwa) z młodźinskeho kluba. Na film za dorosćenych „Rush“ přichwata znowa něhdźe 50 ludźi. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Towarstwa

słowo lěta 2020

nawěšk