Z wudaća: wutora, 12 oktobera 2021

wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Festiwal BEAT lětsa trochu hinaši

Festiwal BEAT słuša k hłownym wjerškam Budyskeho Kamjentneho domu. Znatych přičin dla njemóžachu jón kaž planowane nalěto wuhotować. Minjeny kónc ty­dźenja pak slědowaše „nachwatanski termin“, hdyž tež w hinašej hač zwučenej formje­. Město wubědźowanja regionalnych dorostowych hudźbnych skupin koncertowachu pjatk The Dunwich Horror (Budyšin), Fraktal (Drježdźany) a Export (Wja­zoń­ca). Sobotu wuhotowachu wjacore dźěłarnički. Mjez druhim rozłoži Karsten ­Zippe (nalěwo) wobdźělnikam zasady, kak hudźbu produkować. Zarjadowanje wuklin­ča z wječornym „wotewrjenym jewišćom“, na kotrymž je tójšto zastupjerjow lokalneje sceny bjez žanrowych mjezow improwizowało. Foto: Andreas Krampf

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Puć dawno hišće njezakónčeny

Składnostnje róčnicy załoženja towarstwa Žónska iniciatiwa Budyšin 1990 je zjed­noćenstwo film „Ja sym rady tež ja!“ produkowało. Minjeny pjatk pokazachu pask prapremjernje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

Budyšin (SN/bn). „Dźakuju so wšitkim, kotřiž su tónle film zmóžnili a sobu zwoprawdźili. Wšako jedna so wo kolabo­ratiwny projekt. Tónle wukon je přede­wšěm waš wukon“, rjekny režiserka Bettina Renner a wuzběhny dohromady 22 Budyšankow, kotrež so w pasku na spočatki žónskeho hibanja po politiskim přewróće w sprjewinym měsće dopo­minaja, tři lětdźesatki towarstwoweho skutkowanja reflektuja a aktualny staw runostajenja komentuja. Najwjetšej wužadani režiserce běštej, „protagonistkam pokazać, kak so rozmołwjeć, hdyž je kamera pódla, a kak z něhdźe 900 mjeńšin nahrawaneho materiala dramaturgisce skulojćeny, wobsah a emocije zwjazowacy film zhotowić“.

wozjewjene w: Kultura
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Ze zbožom remis docpěli

Tennis Borussia Berlin –

Energija Choćebuz 2:2 (2:1)

Zestawa hosći: Stahl – Hofmann (76. Harz), Kauter (87. Geisler), Koch, Borgmann, Erlbeck (46. Eisenhuth), Hildebrandt, Hasse (46. Schulz), Proničew, Zografakis (46. Badu), Engelhardt.

Z módrym wóčkom a dypkom su so koparjo FC Energije Choćebuz minjenu srjedu z Berlina nawróćili. Woni drje móžachu so hižo po pjeć hratych mjeńšinach přez wrota Maximiliana Proničewa po zmylku wrotarja wjeselić, štož pak njerěkaše, zo bě FCE hižo dobył. Zhubjene bule a přěhrate dwuboje Berlinjanow sylnjachu, štož bu přez dwoje wrota Turki Tahsina Çakmaka krónowane. Wobaj razaj wón krótko před šěsnatku na wrota třěli a bě wuspěšny.

wozjewjene w: Sport
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Znowa žadyn wuspěch nježnjeli

HZ Hórnikečanski Jězor –

SJ Njebjelčicy 4:2 (2:1)

Zestawa hosći: Hahn – Haška, Reineke, D. Kral, Šołta, Čornak, Hoelzel (35. S. Kral), Bergmann (67. Schaaf), F. Domš, O. Domš, Korjeńk

wozjewjene w: Sport
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Warnuja raznje před „trojanskim konjom“

Serbski institut (SI) je so wčera ze zjawnym listom přećiwo wobzamknjenju hłowneho wuběrka Budyskeje měšćanskeje rady wuprajił, zo chcedźa na Čorno­boze tam 1950 zničeny pomnik Otta von Bismarcka znowa natwarić.

Budyšin (SN/CoR). „Nastróženi a z nje­rozumjenjom smy wobzamknjenje na wědomje brali“, rěka w lisće, kotryž staj direktor SI dr. Hauke Bartels a wotrjadnik kulturnych wědomosćow, historikar dr. Friedrich Pollack, podpisałoj. „Jako w Budyšinje zaměstnjene slědźenišćo z mnohimi kooperacijemi w tu- a wukraju distancujemy so wuraznje wot tohole rozsuda, kotryž swědči z našeho wida wo jónkrótnym zabyću stawiznow“, w spisu SI dale steji. Historiska wosobina Bismarck „so jako pozitiwna figura za wopomnjensku kulturu demokratiskeje, solidariskeje a swětej wotewrjeneje towaršnosće docyła njehodźi. Za komunu, kotraž so k lětstotki trajacej zhromadnosći Němcow a Serbow (...) wuznawa, je tajki rozsud dospołnje škódny.“

wozjewjene w: Lokalka
Nowe twarjenja při Hrodowej hasy Drježdźanskeho Noweho torhošća su nimale hotowe. Mišter Toni Herrmann a stukater ­Martin Thiele (naprawo) připrawjataj poslednje dźěle na fasadźe, kotrež staj po originalach z nowych maćiznow zhotowiłoj. Zbytki bywšich historiskich domow, kotrež w měšćanskim muzeju składuja, běchu jimaj zakład, zo móžeštaj naročnu ­ornamentiku zhotowić. Foto: Jürgen Männel

wozjewjene w: Lokalka
We módrej mróčeli dwutaktoweho kura poda so minjenu sobotu nimale 220 wobdźělnikow 3. zetkanja historiskich motorizowanych dwukolesow na jězbu wokoło Parcowskeho a Lejnjanskeho jězora. Zetkanje organizowało bě Łutowske towarstwo za historisku techniku. Za wužiwanje kolesowanskich pućow wokoło jězorow mějachu wosebitu dowolnosć. Foto: Gernot Menzel

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Kermušne wiki z premjerami

Korony dla je so loni lědma někajke zjawne zarjadowanje wotměć hodźało. Ćim bóle so minjeny kónc tydźenja w Slepom wjeselachu, zo móžachu ­kermušne wiki přewjesć.

Slepo (JoS/SN). Tajku kermušu Serbski kulturny centrum Slepo hižo dołho wjace dožiwił njeje. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje bě 20 wikowarjow přijěło, zo bychu swoje twory poskićili. Mjez nimi běchu mnozy, kotřiž tam zašłe lěta hižo běchu, dalši přijědźechu prěni raz. Andrea a Rüdiger Budek z Lěšćow pola Grodka prěni raz pěc z drjewom zapyrichu, zo bychu tam chlěb pjekli a jón čerstwy předawali. Nowe bě tohorunja stejnišćo pólskeje kuchnje. Jeje poskitki nańdźechu mjez wopytowarjemi dobry wothłós a wočiwidnje wšitkim słodźachu. Po wšěm zdaću je tale ideja pólskich partnerow na łužiskich wikach dźeń a woblubowaniša.

wozjewjene w: Lokalka
wutora, 12 oktobera 2021 14:00

Při dubje nowu taflu wotkryli

Jubilej šulskeje a domizniskeje stwy hódny podawk

Ptačecy (SiR/SN). Z pisanym swjedźenjom su minjeny kónc tydźenja w Ptačecach (Tätzschwitz) pola Wojerec 20lětne wobstaće tamnišeje šulskeje a domizniskeje stwy woswjećili. Při tej składnosći njepřewjedźechu jeno swjedźenski ćah po wsy, w kotrymž je wjele žonow w serbskej narodnej drasće sobu kročiło. Při měrowym dubje wotkrychu tež nowu serbsko-němsku infotaflu, z kotrejž předewšěm na šulsku a domiznisku stwu a jeje wosebitosće skedźbnjeja.

wozjewjene w: Lokalka

Njeswačidło (LR/SN). Z połdralětnym zapozdźenjom korony dla wotmě Njeswačanske towarstwo Přećeljo domizny a kultury minjenu sobotu swoju lětnu zhromadźiznu z wólbami noweho předsydstwa. Towarstwu přisłuša 95 čłonow. Nimo hrodowych koncertow a galerijow na hrodźe wěnuja so tež nadawkam kołowokoło hrodu a parka. Tak staraja so čestnohamtsce wo to, zo móžeš sej hród tež njedźelu wobhladać. Hišće hač do kónca winowca su mólby seniorow Budyšina a cyłeho Budyskeho wokrjesa we wosebitej wustajeńcy widźeć.

wozjewjene w: Lokalka

słowo lěta 2020

nawěšk