Hrajer, režiser a awtor

srjeda, 18. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Michał Lorenc a Marian Bulank (wotprawa) w inscenaciji „W sćinje swěčki“, produkciji NSLDź na hłownym jewišću lěta 2009.  Foto: Mirosław Nowotny Michał Lorenc a Marian Bulank (wotprawa) w inscenaciji „W sćinje swěčki“, produkciji NSLDź na hłownym jewišću lěta 2009. Foto: Mirosław Nowotny

Dźiwadźelnik Michał Lorenc wosomdźesatnik

Michał Lorenc słuša k najbóle profilowanym serbskim jewišćowym wuměłcam druheje połojcy zašłeho kaž tež spočatka tutoho lětstotka. Dźensa swjeći rodźeny Slepjan wosomdźesaćiny.

Wuměłstwo hraješe w Lorencec swójbje stajnje wurjadnu rólu. Dźěd Michała bě wuznamny spisowaćel Jakub Lorenc-Zalěski, bratr Kito sta so z pućrubarjom moderneje serbskeje lyriki kaž tež z mostytwarcom rěč přesahaceje poezije na swětowym niwowje, dźowka Katharina je sej mjeztym wulke zasłužby na polu wuhotowanja kostimow a jewišćowych wobrazow nic jenož we Łužicy zdobyła.

Mnohe muziske talenty

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Jubilar Michał Lorenc bě jako hrajer a režiser na wjace hač 250 inscenacijach wobdźěleny. Nimo toho skutkowaše jako spěwar, rěčnik a stawizniski slědźer. Wosebite zasłužby zdoby sej na polu spěchowanja dorosta. Foto: Evelyn Günther
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND