Serbske Nowiny

Skupina komunalnych politikarjow z delnjosakskeho Wendlanda přebywa tuchwilu we Łužicy. Mjez nimi staj měšćanosta Lüchowa Manfred Liebhaber a społnomócnjeny města za zwiski k Domowinje Ernst Stelte. Wčera pobychu hosćo mjez druhim w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje, we Wochožanskej cyrkwi, hdźež na­sta wo­braz, kaž tež w informaciskim centrumje Wěža pod Ćežkej horu blisko Běłeje Wody. Dźensa wopytachu Domowinu a podachu so zhromadnje z jeje předsydu Dawi­dom Statnikom na kołojězbu po Delanach. Foto: Clemens Škoda

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Krótkopowěsće (29.04.15)

Spěchowanje bliže rozłožili

Budyšin. Sekcija sakskeje hospodarskeje rady je wčera w Budyskej sukelnicy předstajiła posłužbowe portfolio hospodarskeho spěchowanja města Budyšina. Nimo měšćanosty Michaela Böhmera rozłoži nawoda spěchowanskeho zarjada Alexander Scharfenberg předewzaćelam móžnosće, hospodarstwo sprjewineho města zaměrnje podpěrać.

Nowy nawoda krajneho zarjada

Kamjenc. Dotalny wyši měšćanosta Großenhaina Burkhard Müller stanje so z nowym prezidentom Krajneho statistiskeho zarjada w Kamjencu. Tole je nutřkowny minister Sakskeje Markus Ulbig (CDU) dźensa připowědźił. Müller nastupi zastojnstwo 1. awgusta. Prezident statistiskeho zarjada je zdobom tež krajny wólbny nawoda.

Wjace pjenjez za wukubłanje

Podstupim. Krajne knježerstwo SPD a Lěwicy w Braniborskej chce wot oktobra wjace pjenjez za wukubłanje hladarjow starych ludźi nałožić. Měsačna sadźba za šulerjow ma so wot 330 na potom 380 eurow na wosobu zwyšić, kaž so­cialna ministerka Diana Golze (Lěwica) připowědźi. Wyše wudawki su w naćisku eata 2015/2016 zaplanowane.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Přednošuje wo serbskich pomnikach

Budyšin. Domowinska skupina Budy­šin-město přeproša wšitkich Budyskich Serbow a dalšich zajimcow na přednošk Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki – swědki narodneho wuznaća“ jutře, štwórtk, w 16.30 hodź. w towarstwowej rumnosći Budyskeho Serbskeho domu (něhdyša hosćencowa kuchnja). Swoje wuwjedźenja podkładźe přednošowarka z wotpowědnymi wobrazami.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Z hrjebje błóto wubagruja

Hrjebja přez Smjerdźacu bu za čas NDR po dołhosći 90 metrow zaraćena, zo by wohnjowa­ wobora w nuzowym padźe wodu za hašenje měła. Po poslednim rjedźenju před 14 lětami je so tam mjeztym něhdźe 900 kubiknych metrow błóta na­hromadźiło. Dokelž jedna so wo wodźiznu 2. rjadownje, je gmejna Ralbicy-Róžant zamołwita ju rjedźić. Tónle nadawk přewza nětko Ringpfeilec předewzaće ze Stróže pola Rakec ze swojim wosebitym bagrom, kotryž tam bě dźensa a jutře dźěła. Delanska­ gmejna wuda za to něhdźe 6 000 eurow. Foto: Alfons Handrik

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Policija (29.04.15)

Bydlenski připowěšak fuk

Budyšin. Najskerje hižo na dowol myslili su njeznaći, kotřiž zadobychu so na teren awtoweho domu na Budyskej Lubijskej. Tam pokradnychu swětły dowolowy bydlenski připowěšak typa Prestige. Nimo toho spakosćichu dwě kolesy wo­soboweho awta Suzuki. Škoda wučinja nimale 4 000 eurow.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Kedźbu, maćerje!

Hórki. Hižo tydźeń do oficialneho dnja maćerje, kotryž swjećimy lětsa 10. meje, poskića Młynkec hosćenc při Hórčanskim sportnišću njedźelu, 3. róžownika, wosebity wobjedowy bifej. Na hosći čakaja čerstwe speciality a kóžda mać dóstanje darik. Zajimcy njech sej najlěpje blido skazaja, a to pod telefonowym či­słom 035796/ 96 290.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Přihotuja hrodowu kołojězbu zapřahow

Ramnow. 31. róžownika wotměje so lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow. Na něhdźe 30 kilometrow dołhej čarje ma wobdźělnikow wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu zwjeselić. Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetej nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihlado­wa­rjo tři najspodobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodź. mytować.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Alergije njejsu natykliwe

Wjele ludźi ma so wosebje nalěto z dušacym kašelom a smorkawu bědźić, ma čerwjenej wóčce abo wumpjeru (Ausschlag). Jedna z hłownych přičin toho su alergije. Měrćin Weclich je so z internistom a domjacym lěkarjom dipl. med. Gerdom Jahnyjom w jeho Ralbičanskej praksy rozmołwjał.

Su alergije w minjenych lětach přiběrali?

Dipl. med. G. Jahny: Alergije su bjez prašenja přiběrali, štož so tež we wozjewjenjach, kotrež čitaš, wotbłyšćuje. Moje nazhonjenja su, zo dale a wjace, tež młódšich ludźi alergijow dla do mojeje praksy přichadźa. Zwjetša wo tym mało wědźa a so prašeja, čehodla dyrbja najstajnosći třichać a jim wóčce sylzujetej.

Kotre alergije to su?

Dipl. med. G. Jahny: Najbóle su to klasiske alergije na trawy, kćenjowy próšk kaž tež na kosmy domjaceho skotu. To nowe pak je, zo alergije na cuze maćizny, na přikład w kosmetice, k tomu přińdu. Nošerjo naručneho časnika skorža ni­keloweje alergije, druzy modowych debjenkow dla, dokelž je njeznjesu.

Móžemy so přećiwo alergijam škitać?

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Zapósłane (29.04.15)

Ke komentarej Axela Arlta w Serbskich Nowinach z 22. apryla 2015 pod nadpismom „Skerje fawca, nic pak připóznaće“ ma dr. Měrćin Wałda w Njeswačidła slědowace přispomnjenje:

W mjenowanym komentarje rěka, zo je dwělomne, „čehodla njeje so město skromnuškeje horstki přitomnych Serbow wjace čłonow iniciatiwneje skupiny za Serbski sejmik abo znajmjeńša jeje rěčnik za Hornju Łužicu na jara informatiwnych plenumach wobdźěliło“. Tomu dyrbi hornjoserbski rěčnik iniciatiwneje skupiny wuznać, zo njemóžeše so wobdźělić, dokelž měješe operaciju a je tohodla kruće chory pisany. Wo přihot konferency, wo referenta a dalše wěcy pak je so wón aktiwnje starał. Na zarja­dowanju běchu wšak z mojeho wida pjećo­ z našeje skupiny.

srjeda, 29 apryla 2015 14:00

Für engere Zusammenarbeit

Görlitz (SN). Die Regierungen Sachsens und Brandenburgs wollen künftig enger zusammenarbeiten. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg war eine gemeinsame Kabinettssitzung beider Landesregierungen Ende März. Im Görlitzer Schlesischen Museum war die Braunkohle eines­ der bestimmenden Themen. So sprach man über den geplanten Verkauf der Braunkohlensparte des Energiekonzerns Vattenfall ebenso wie über die von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) geplante Klimaschutzabgabe für ältere Kraftwerke. Sowohl der sächsische Ministerpräsident Stanisław Tillich (CDU) als auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprachen sich gegen die Abgabe aus, weil sie Arbeitsplätze gefährdet, wie es hieß.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Beratungen war die weitere Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk. Dabei wollen beide Seiten dem Vernehmen nach die gegenwärtige Höhe des Landeszuschusses beibehalten.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND