Najwjetše wužadanje

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Němska zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) widźi w njepřestajnej žołmje ćěkancow najwjetše wužadanje za Europsku uniju. W Brüsselu wona rano praji: „W tym nastupanju čakaja na nas hišće hoberske nadawki.“ Wobzamknjenje wjerška, z Italskeje a Grjekskeje 40 000 ćěkancow rozdźělić na dalše staty EU a přiwzać 20 000 ćěkancow z lěhwow zwonka Europy, wona wuraznje wita. „To je dobre poselstwo.“ Za­wjazowacu kwotu wo rozdźělenju ćě­kancow na jednotliwe kraje EU njeza­móchu na wjeršku docpěć. „Němska ma drje lětsa hižo jara wulki podźěl ćěkancow. Njehladajo na to smy my – a to je znate – bóle za rjadowanje z kwotu, hač su to druhe kraje. Tohodla změjemy hišće­ jara wjele dźěła“, kanclerka rjekny.

To a tamne (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Na dnje poprjancoweje tyzy je Berlinjan spytał, w Nižozemskej kupjene drogi do Němskeje pašować. 39lětny pak zastojnikam při kontroli busa při němsko-nižozemskej mjezy pola Leera napadny, a tak jeho wosobinske wěcy dokładnje kontrolowachu. Pod poprjancami namakachu 70 gramow heroina a 10 gramow kokaina. Policija muža zaja.

Grawoćiwy napohlad skićeše so sobudźěłaćerjam zwěrjatownje w bayerskim Bad Aiblingenje, jako chcychu 20 wulkich myši wotewzać, dokelž bě jich wobsedźer do chorownje přišoł: Na wšě 300 wulkich myši pak w bydlenju muža ži­worješe, w faškach kamorow, pod łožom a za kamorami, „a wšitke běchu hłódne“, zwěrjatownja zdźěli. Muž bě sobudźě­łaćerjam rjekł, zo wobsedźi 20 myši.

Łužica (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Ambroziju wutorhali

Wětošow (dpa/SN/ch). Wobydlerjo Wětošowa su dźensa kołowokoło lětnjeje kupjele alergije wuskutkowacu rostlinu ambroziju wutorhali. Strach za strowotu při tym njeknježeše, dokelž rostlina hišće njekćěje, praji zapósłanc města Winfried Böhmer (Zeleni). Přičina akcije bě jutřiši cyłoswětowy dźeń ambrozije. Z nim ma so na přiběrace rozšěrjenje rostliny skedźbnjeć. Kontakt z njej wuwabja swjerbjenje­ a wuražki kože.

Prěje wotpohlad morjenja

Protestujo přećiwo internetnemu posrědkowarjej priwatnych taksijowych posłužbow Uber su šoferojo taksijow dźensa wažne dróhi Parisa blokowali, mjez druhim zwiski k lětanišću. Při tym kóncowachu awta priwatnych ludźi, kotřiž za Uber dźěłaja, byrnjež to w Francoskej zakazane było. Foto: dpa/Ian Langsdon

NATO namołwja Ukrainu k reformam

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). NATO žada sej wot Ukrainy jako reakciju na swoju wojersku podpěru widźomne reformy. „Ukraina dyrbi swój podźěl spjelnić. Reformy su při tym njewobeńdźomne“, rjekny generalny sekretar NATO Jens Stoltenberg dźensa w Brüsselu k rozmołwam zakitowanskich ministrow čłonskich statow wojerskeho zwjazka ze zastupnikami z Kijewa. Trěbne su zasadne napinanja, wón potwjerdźi. Knježerstwu w Moskwje Stoltenberg­ wumjetowaše, zo konflikt na wuchodźe Ukrainy aktiwnje wobwliwuje. „Ruska separatistow dale z wukubłarjemi, brónjemi a wojakami zasta­ruje.“ NATO podpěruje Ukrainu z wojer­skimi poradźowarjemi kaž tež pjenježnje we wobłuku nawjedowanja, komunika­ciskich systemow, logistiki a wotwo­ba­ranja hackerowych nadpadow.

Cyłe koło zetkanjow

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN/K). Instancy, dawace Grjekskej pjenjezy, dźens znowa spytaja dojednać so z Athenom wo pakeće reformow a lutowanja. W komisiji EU wuradźuja jeje prezident Jean-Claude Juncker, šefina IWF Christine Lagarde, šef Europskeje centralneje banki Mario Draghi a šef euroskupiny Jeroen Dijsselbloem z grjekskim ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom wo tym, kak krizu zadołženja rozrisać. Paket reformow je wuměnjenje za to, zo móhli Grjekskej dotal­ blokowane pomocne srědki 7,2 miliardow eurow wupłaćić a tak statnemu bankrotej zadźěwać. Diplomaća EU wu­dawaja, zo je donětka snadne přibliženje. Po připołdnju zetkachu so w Brüsselu financni ministrojo eurokrajow. Popołdnju schadźowaše so znowa wjeršk EU.

Ratarjo chcyli wjace zrozumjenja

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Erfurt (dpa/SN). Na zjězdźe ratarjow Němskeje w Erfurće chcedźa burja wo wjace zrozumjenja ludnosće za swoje dźě­ło wabić. Stajna kritika ratarjow přiběrajcy dušinje poćežuje a jich boli, rje­kny prezident zwjazka Joachim Rukwied. Na druhim dnju zjězda steješe tuž dźensa diskusija ratarjow ze zastupnikami po­litiki na programje. Na njej chcychu wuradźować, kak móhli zrozumjenje mjez ratarjemi a towaršnosću polěpšić. Nimo toho chcyše zwjazkowy ratarski minister Christian Schmidt (CDU) k 600 delegatam zjězda rěčeć. Ze swojim zjězdom burja­ dopokazuja, „zo so towaršnostnej debaće njewuwinu“, Schmidt do zjězda rjekny, namołwjejo do wobšěrneho dialoga we wobłuku zežiwjenja a ratarstwa.

Queen dale po puću

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Němska zwjesela so tele dny wopyta monarchowki. Britiska kralowna Elizabeth II. je pjaty raz na wiziće zwjazkoweje republiki. Wšudźe, hdźež so zjawnje jewi, ju syły ludnosće wutrobnje a přećelnje witaja.

Maas: Žane zrozumjenje

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Freital (dpa/SN). Zwjazkowy justicny minister Heiko Maas (SPD) je agresiwne wustupowanje­ demonstrantow přećiwo ćěkancam w Freitalu raznje kritizował. „Starosće a wobmyslenja měli so w dialogu rozrisać. Štóž pak hidu na wukrajnikow šěri, tomu dyrbimy so do puća stajić“, rjekny Maas dźensa w Berlinje. Namołwy k namocy přećiwo ćěkancam njejsu scyła akceptabelne. Wčera wječor běchu so třeći wječor za sobu přećiwnicy domu požadarjow azyla před něhdyšim hotelom w Freitalu zhromadźili, zo bychu wótře přećiwo zaměstnjenju ćěkancow w domje protestowali. Něhdźe 80 demonstrantow dom škitaše. Policija wobě lěhwje dźěleše. K zražkam njedóńdźe.

Milica IS Kobane znowa nadběhuje

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:
Kobane (dpa/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je so znowa do sewjerosyriskeho města Kobane zadobyła. Minjenu nóc je we wšelakich měšćanskich dźělach k ćežkim wojowanjam mjez kurdiskimi jednotkami a ekstremistami dóšło, kaž syriska wobkedźbowarnja za čłowjeske prawa zdźěla. Při wojowanjach su dźesatki ludźi žiwjenje přisadźili. IS bě wot Kurdow wobydlene město loni hižo raz nadpadnyła a wulke dźěle wobsadźiła. Z pomocu nalětow mjezynarodneje koalicije a kurdiskich wojowarjow mó­žachu po měsacy trajacych bojach wo­jowarjow IS wutłóčić. W januaru 2015 Kobane doskónčnje wuswobodźichu. Minjene tydźenje běchu so prěni wobydlerjo do roztřělaneho města wróćili.

nowostki LND