Změnje přihłosowała

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa rada je dźensa změnje prawa mjenow přihłosowała. Wot zwjazkoweho sejma w aprylu wobzamknjeny zakoń mjez druhim předwidźi, zo móžetaj wobaj mandźelskaj dwójne mjeno měć. Dotal bě to jenož za jednoho z nich móžno. Dźěći smědźa přichodnje tohorunja dwójne mjeno měć, tež potom, jelizo nimaja starši zhromadne mjeno. Serbja a Frizojo čakachu z wose­bitym zajimom na rozsud zwjazkoweho sejma. W zakonju je cyłkownje pjeć nowosćow zakótwjenych, mjez druhim splahej přiměrjene swójbne mjeno.

Wočakuja mjenje dochodow

Drježdźany (dpa/SN). Swobodny stat dyrbi z jasnje mjenje dawkowymi dochodami wuńć hač wočakowane. Sakski statny etat móže hladajo na wuslědk trochowanja dawkow w meji lětsa z dochodami we wobjimje 19,1 miliardy eurow ličić, zdźěli dźensa sakske financne mi­nisterstwo w Drježdźanach. Wuhlady w hospodarstwje su tuchwilu chětro špatne, zwěsći sakski financny minister Hartmut Vorjohann (CDU).

Zakładny zakoń hódnoćiła

Wuchowanscy pomocnicy wohnjoweje wobory mějachu wčera njewjedrow dla na juhu Němskeje ruce połnej dźěła. Tam je so mócnje dešćowało a z blakami dyrbjachu samo krupy z dróhow suwać. Dróhi, pincy a garaže běchu přepławjene. Wohnjowi ­wobornicy prošachu wobydlerjow wo kedźbnosć. Foto: pa/dpa Jason Tschepljakow

Iniciatiwu podpěraja

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je so za to wuprajił, sylnišo z Pólskej hromadźe dźěłać. „Žiwe němsko-pólske přećelstwo přinošuje sylnej Europje“, wu­zběhny wón wčera w Podstupimje. Woidke so wjeseli, zo je nowe knježerstwo we Waršawje wotewrjene a ma zajim z Němskej kooperować. Wuwiće hraničneho regiona dyrbjałoj knježer­stwje w Berlinje a Waršawje zaso sylnišo forsěrować.

Dietmar Woidke je městopředsyda němsko-pólskeje přećelskeje skupiny. Předsyda je sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Čłonojo skupiny staraja so wo dobre ramikowe wuměnjenja zhromadneho dźěła. Sakska a Braniborska stej na swojim zhromadnym posedźenju kabineta w aprylu k tomu iniciatiwu zwjazkoweje rady wobzamknyłoj. Iniciatiwa ma so dźensa Zwjazkowej radźe zapodać. Mjeztym su so tež druhe zwjazkowe kraje – mjez ­nimi wšitke na wuchodźe Němskeje – přizamknyli.

Protestuja dale

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:
Grünheide (dpa/SN). Aktiwisća w protestnym campje njedaloko Tesla-twornje w Braniborskej so na dlěši čas w stanach hotuja. „Wostanjemy snano přez cyłe lěćo“, praji rěčnica iniciatiwy „Tesla stoppen“ dźensa, pjatk, rano. Tučasnje so wo dalšim postupowanju wuměnjeja. Přizjewili pak hižo su, zo chcedźa swoju protestnu akciju tež po 20. meji dale přewjesć. Kak ze swojim protestom pokročuja, wotwisuje tež wot wuwićow při ­jeničkej europskej awtowej tworni Elona Muska. Štwórtk hižo so aktiwisća nje­mało dźiwachu, jako wobzamknychu gmejnscy radźićeljo Grünheidy dalše twarske plany za fabriku. Tutu chce Musk wo přemysłowe dwórnišćo a pře­strjenje za logistiku powjetšić. Aktiwisća běchu hižo do wobzamknjenja wozjewili, zo swój protest pokročuja, přihłosuja-li gmejnscy zastupjerjo planam. Zo so jim protestny camp w přichodnych tydźenjach snano samo zakaza, tutón strach dźensa skerje njehrozy, tež hdyž je strach lěsnych wohenjow přewšo wulki.

Dalši politikar AfD potrjecheny

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po tym zo je zwjazkowy sejm wčera dopołdnja zapósłancej AfD Petrej Bystronej imunitu zběhnył, je tež jeho frakciski kolega a předsyda Młodeje alternatiwy Hannes Gnauck potrjecheny. Parlament hłosowaše wčera wječor přećiwo hłosam AfD za wotpowědne doporučenje imunitneho wuběrka. Z tym předleži dowolnosć za přewjedźenje sudniskeho disciplinarneho jednanja.

Wo pozadkach k tomu njebě spočatnje ničo znate. Po informacijach ARD pak jedna so wo disciplinarny pad jako bě Gnauck hišće pola Zwjazkoweje wobory. Mjeztym zastupuje wón AfD w parlamentariskim zakitowanskim wuběrku. To su politikarjo druhich stron wótrje kritizowali, dokelž bu znate, zo bě wojerska słužba (MAD) Zwjazkoweje wobory bywšeho wojaka jako „ekstremista“ zastopnjowała.

Přećiwo Petrej Bystronej přepytuje Mnichowske statne rěčnistwo podhlada wobtykowanja dla. Mjeztym su sobudźěłaćerjo rěčnistwa jeho běrow a dalše objekty přepytowali.

Porjedźenka

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:
Rainer Nagel a Cosima Stracke-Nawka staj redakciju na zmylkaj we wčerawšim přinošku „Filmowcej su Serbja pokład“ skedźbniłoj. Restawraciju filma „Rublak“ njejstaj Grit Lemkowa a Andy Räder nastorčiłoj. ­Iniciěrował a přewjedł běše ju filmowc ­Rainer Nagel sam. Nimo toho njeje so restawrowany film prěni raz wutoru w Berlinje předstajił, ale hižo před dźesać lětami w Rownom. Redakcija prosy wo wodaće za swoje misnjenje.

Berlin (dpa/SN). Hladajo na trěbne předźěłanje splažneho znjewužiwanja w Berlinskim, Zhorjelskim a Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje žada sej rada potrjechenych dale wyše tempo dźěła. Konkretnje žada sej zastupnistwo potrjechenych spěšne zahajenje socialno-wědomostneho přepytowanja, kotrež ma bjezposrědne a dołhodobne sćěhi znjewužiwanja wobswětlić. Koncept za studiju běchu hižo w januaru w za to zamołwitej komisiji předźěłanja wobzamknyli. Nětko chcedźa nadawk wupisać.

Sabine Otto, zastupnica rady potrjechenych, rjekny, zo su sej potrjecheni, ­lajkojo a biskopja přezjedni, kak wažne tajke přepytowanje je. Nětko njesměł so čas brojić. Studija ma „tomu přinošować, atmosferu sprawnosće a wustrowjenja stworić“. Potrjechenych chcedźa słyšeć, škody přiznać a dalokož móžno, zaso ­narunać. Skućićelam chcedźa składnosć dać, „zamołwitosć přewzać a so nakazać“. Otto rjekny, zo móže proces wupisanja wjacore měsacy trać, studija sama někak tři lěta. „Čas chwata, zastojnstwa so skónča, swědkojo zemrěja a potrjecheni re­zignuja. Podajmy so skónčnje na puć!“

Diskriminaciji zadźěwać

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:

Drježdźany (SN). 17. meje je mjezynarodny dźeń přećiwo hidźe homo-, bi-, inter-, a transseksualnosće dla. Dźeń pomje­nuje so powšitkownje jako IDAHOBIT. Dźeń złožuje so na 17. meju 1990. Na ­tutym dnju wobzamkny swětowa strowotniska organizacija (WHO), zo njeje homoseksualnosć hižo chorosć. Wot tutoho dnja skedźbnja so kóžde lěto na namóc a diskriminaciju přećiwo queernym wosobam.

Tež sakske ministerstwo za justicu, demokratiju, Europu a runostajenje so na tutym dnju hižo wjacore lěta wobdźěla. Před twarjenjom ministerstwa su dźensa, pjatk, tučelowu chorhoj, kiž je znamjo queerneje zhromadnosće, wupowěsnyli. Ministerka Katja Meier, kiž chce so sama ze žonu woženić, praji składnostnje dnja IDAHOBIT: „Zo bychmy diskriminaciji zadźěwali, měli wšitke demokratiske ­mocy zhromadnje dźěłać. IDAHOBIT nas kóžde lěto na to dopomina, zo mamy hišće wulki čwak dźěła před sobu, doniž njemóže pola nas w kraju kóždy čłowjek bjeze kóždeje diskriminacije žiwy być.“ Za to chce so tež wona jako ministerka wosebje zasadźeć.

Hižo 15. króć prezentuja so njedźelu, 26. meje, pod patronatstwom prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera parki a zahrody regiona. Čestnohamtscy sobudźěłaćerjow a spěchowanske towarstwa je cyłe lěto z wjele lubosću hladaja a so wo to postaraja, zo so jako „zelene parlički“ we wosebitym swětle błyšća a za wočerstwjenjom pytacych zwjeseleja. Na „Akciskim dnju parkow a zahrodow“ organizuja zamołwići wodźenja po hrodach, kreatiwne wiki rjemjeslnikow a wuměłcow, wotměnjace programy a hudźbne wobrubjenja. Mjez wobdźělenymi parkami je tež botaniska zahroda za slepych w Radebergu (hlej wobraz). Foto: město Radeberg

To a tamne (17.05.24)

pjatk, 17. meje 2024 spisane wot:

Entertaineraj Joko a Klaas staj swój wusyłanski čas za to wužiwałoj, za EU wabić. Tak rysowaštaj wonaj z pomocu fachowcow, što so stajnje, jelizo so EU rozpušći. Kumštna inteligenca (KI) zwobrazni při akciji zawčerawšim wječor negatiwne wěšćenja, započinajo ze zawrjenymi mjezami a turbulencami na wikach, wo drastiskich stratach dźěłowych městnow, słabym němskim hospodarstwje a do­byću demagogow a nacionalistow, štož by China znjewužiwała.

Zwěrjo na trawniku při kopańcy w USA je přihladowarjow jara zwjeseliło. W běhu prěnjeho połčasa partije w kopań­cowej hrě Philadelphia Union přećiwo New York City FC je mjenujcy šup na hrajnišćo běžał. Publikum z mócnym přikleskom reagowaše. Pomocnicy spytachu zwěrjo popadnyć, tola zwěrjo so spočatnje wuwiny. Mjez druhim ze smjećowej tonu šupa po hrajnišću honjachu. Hru dyrbjachu zamołwići krótko přetorhnyć.

nowostki LND