Žadaja sej nowy lockdown

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Hladajo na přiběrace ličby­ infekcijow z koronawirusom žadaja sej lěkarjo Němskeje na intensiwnych stacijach hnydomny lockdown. Z no­wymi datami a rozšěrjenjom britiskeje warianty wirusa by radźomne było hnydom nowy lockdown wukazać, zo ho­dźało so wulkej třećej žołmje zadźěwać, rjekny nawoda interdisciplinarneho zjednoćenstwa za intensiwnu a nuzowu medicinu Christian Karagiannidis nowinarjam. Zwjazkowe knježerstwo měło připowědźenu hranicu incidency sto konsekwentnje přesadźić.

Tójšto zranjenych policistow

Drježdźany (dpa/SN). Při demonstracijach přećiwo politice knježerstwa přećiwo koronawirusej je so sobotu w Drježdźanach dwanaće policistow zraniło. Ni­mo­ toho registrowachu 47 chłostajomnych njeskutkow, mjez nimi nadpady na zastojnikow, ranjenja a spjećowanja. Na­jebać zakaz běchu so tysacy demonstrantow na wjacorych městnach zhromadźili. Policija někotrych z nich zaja.

Pytaja zhromadnu liniju

Najebać warnowanja před konsekwencami su wčera tysacy ludźi w Londonje přećiwo namocy ze stron policije demonstrowali. Přičina protestow bě smjerć 33lětneje Saryh Everard. Wona bě so 3. měrca wječor po puću domoj zhubiła. Dny pozdźišo namakachu jeje ćěło w lěsu w hrabinstwje Kent. Njeskutka podhladny je 48lětny policist. Foto: pa/George Cracknell Wright

CDU do lěta wólbow špatnje startowała

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Mainz/Stuttgart (dpa/SN). Po historiskej wólbnej poražce w Badensko-Württembergskej a Porynsko-Pfalcy pyta CDU za pućemi z krizy. Šěsć měsacow do wólbow zwjazkoweho sejma žada sej zwjazkowa ministerka za kubłanje Anja Karliczek (CDU) wjace zhromadnosće a jednoty w boju přećiwo koronapandemiji. „Wšitke rozsudy měli so po móžnosći w pře­zjednosći tworić. To je to, štož wobydlerjo w časach pandemije wot unije wočakuja“, rjekny wona powěsćerni dpa.

Bywšemu wobswětowemu ministrej CDU Norbertej Röttgenej je wólbny wuslědk jasny signal na adresu strony. „CDU dyrbi so tomu jako cyłk wobarać“, rjekny čłon prezidija strony nowinarjam. CDU dyrbjała spěšnje a spušćomnje dopo­kazać, „zo je šćěpjenje a testowanje dźěl jeje strategije w boju přećiwo pande­miji“. Městopředsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Carsten Linnemann rjekny: „CDU dyrbi skónčnje dopokazać, zo management přećiwo koronje wob­knježi.“

Serbski wosadny zwjazk njeskorži

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Budyšin (SN). Předsydstwo Serbskeho wosadneho zwjazka (SWZ) je na swojim schadźowanju minjeny štwórtk znowa wo aktualnej situaciji strukturneje změny w sakskej krajny cyrkwi dla wura­dźowało. Jeho znapřećiwjenje přećiwo wu­tworjenju sotrowskeho cyrkwinskeho poměra wjacorych wosadow w regionje mjez Budyšinom a Biskopicami cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc, mjez druhim Hodźijskeje a Hušćanskeje, bě krajnocyrkwinski zarjad w Drježdźanach wotpokazał. Nětko je so zwjazk prawnisce poradźować dał a zwěsćił, zo nima skóržba přećiwo wotpokazanju wuhlady na wuspěch. Tuž so tajkeho kroka wzda, kaž SWZ sobotu informowaše. Předsydstwo pak wita, zo staj so wyšej krajnocyrkwinskaj radaj Thilo Daniel a Klaus Schurig na wopyt a rozmołwu přizjewiłoj.

Serbskemu wosadnemu zwjazkej přisłušeja zastupjerjo a zastupjerki dwu­rěčnych wosadow Ewangelsko-luther­skeje krajneje cyrkwje Sakskeje. Swoju lětu­šu hłownu zhromadźizna chce SWZ 8. meje w Hodźiju přewjesć.

Žadyn wětřik wotzady

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:
Wolóženje Rolanda Ermera minjeny pjatk we Wojerowskej Łužiskej hali bě widźomne: 97 procentow přitomnych čłonow CDU bě so za njeho jako direktneho kandidata strony we wólbnym wokrjesu 156 k wólbam zwjazkoweho sejma wuprajiło. Do toho wšak bě Njedźichowčan wo runje tajku wulku podpěru prosył, zo móhł ze sylnym mandatom do wólbneho boja hić. Što jemu 97 procentow woprawdźe pomha, pak so potom najpozdźišo 26. septembra pokaza. Wčerawše wólbne wuslědki w Badensko-Württembergskej a Porynsko-Pfalcy dźě njejsu Ermerej woprawdźity wětřik wotzady, skerje nawopak. We woběmaj krajomaj je CDU dalše hłosy zhubiła. Mjeztym jewja so hłosy, kotrež žadaja sej nowe knježerstwowe konstelacije – bjez CDU. Hač k wólbam zwjazkoweho sejma je drje hišće šěsć měsacow chwile, ale hižo nětko so dźeń a bóle pokazuje, zo je so čas po Angeli Merkel (CDU) započał. Zo móže ju nowy předsyda CDU Armin Laschet narunać, je dwělomne. Marko Wjeńka

To a tamne (15.03.21)

póndźela, 15. měrca 2021 spisane wot:

Dawno znješkódnjena bomba je we Weissachu pola Stuttgarta zasadźenje policije zawiniła. W nadawku bydlenjo­twarskeho předewzaća běchu wjacori so­bu­dźěłaćerjo garažu wotewrěli. Tam namakachu pozdatnje strašny objekt. Policija da na to hłownu dróhu zawrěć. Fachow­cy pak spěšnje zwěsćichu, zo bě bomba drje originalna, ale bjez rozbuchadła. Wona słušeše domizniskemu towarstwu, kotrež wužiwaše garažu jako skład.

Tři metry dołhi krokodil je wohnjowych wobornikow w Čěskej nastróžił. Wobornicy běchu woheń na třěše zahrodoweho domu w gmejnje Klopina 190 kilometrow wuchodnje Prahi hašeli. Na to chcychu w domje nutřka hladać, hač so tam něhdźe něšto dymi. To tam krokodil wokoło łažeše. Fachowc jeho popadny. Kak bě reptil do domu přišoł a hač tam legalnje přebywa, chcedźa nětko přepytować.

Z Bilzom rěčał

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/JaW). Połoženje Serbow w ewangelskim wosadnym zwjazku tworješe srjedźišćo wčerawšeje rozmołwy předsydy Domowiny Dawida Statnika z biskopom Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje Tobiasom Bilzom w Drježdźanach.

W dwuhodźinskej rozmołwje rozprawješe předsyda Domowiny biskopej wo stawiznach a aktualnej situaciji serbskeho ludu. Mjez druhim Dawid Statnik wu­zběhny, zo je „nimo swójby a kubłanišća cyrkej mnohim Serbam jenički rěčny rum“, rěka nowinskej zdźělence Domowiny. Nastupajo Hodźijsku wosadu poruči Statnik rozmołwu ze Serbskim wosadnym zwjazkom. Rozjimać měli přede­wšěm prašenje, kak Bože słowo w serbšćinje pod datymi wuměnjenjemi zaručić.

Wšitkich dorosćenych šćěpić

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Joe Biden chce šćěpjenski porjad w kraju zběhnyć a najpozdźišo wot 1. meje wšitkim dorosćenym w USA zmóžnić so pře koronawirus šćěpić dać. Zaměr je, dźeń njewotwisnosće 4. julija „normaliće zbližić“, kaž z Běłeho domu rěka. Knježerstwo chce zaručić, zo móža woprawdźe kóždeho dorosćeneho šćěpić. Tak chcedźa ličbu apotekow a strowotniskich centerow, w kotrychž šćěpja, jasnje rozšěrić.

Spahn: Serum wot apryla

Berlin (dpa/SN). Po přizwolenju noweho šćěpiwa předewzaća Johnson&Johnson njeliči zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) z tym, zo budźe serum hnydom k dispoziciji. Wón wočakuje najzašo srjedź abo kónc apryla prěnje posyłki, kaž sćelakej ARD rjekny. W tym zwisku chcył Spahn wědźeć, čehodla druhe kraje serum hižo dóstawaja a hdy budźe EU na rjedźe. Rozmołwy wo tym wjedźe Europska komisija. Serum pochadźa z USA, hdźež je faktisce zaka­zane šćěpiwo pře koronu wuwožować.

Šćěpjenje lěkarjam přewostajić

W Heidenauwje pola Drježdźan su wčera rano wohnjowu woboru na wulkozasadźenje wołali. Z dotal njeznatych přičin bě w hali porjedźernje jězdźidłow woheń wudyrił. Płomjenja rozpřestrěchu so na wjacore awta a tři busy, kotrež so wšitke wupalichu. ­W hali składowane wobruče zawinichu sylny kur. 90 wobornikow zamó woheń hakle popołdnju podusyć. Foto: Steffen Unger

Ultimatum nimo

pjatk, 12. měrca 2021 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). W aferje škitnych nahubnikow w CDU a CSU dla maja zapósłancy wobeju stron hač do dźensnišeho wječora chwile tak mjenowanu čestnu deklaraciju předpołožić. Předsyda frakcije unije Ralph Brinkhaus (CDU) a šef krajneje skupiny CSU w zwjazkowym sejmje Alexander Dobrindt staj srjedu 245 zapósłancow unije namołwjałoj hač do dźensnišeho rozłožić, zo njejsu žanežkuli pjenježne lěpšiny w boju přećiwo korona­wirusej wuzbytkowali. Dotal njeje hišće jasne, hač wuslědk woprašowanja wozjewja. Afera bě wudyriła, po tym zo bu znate, ­zo běštaj zapósłancaj Georg Nüßlein (CSU) a Nikolas Löber (CDU) statysacy ­eurow z nahubnikami wuzbytkowałoj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND