Pax animi – ruski měr?

wutora, 19. měrca 2024 spisane wot:
„Wužitnych idiotow“, kotřiž wumjetujo mjez druhim „medijam“ jednostronskosć kedźbyhódnje jednostronsku poziciju zaběraja a (chcyjo nochcyjo) Krjemlej po hubje husluja, je dosć a nadosć. Knjez Mützenich so tomule klientstwu wuraznje přirjadować njeměł, byrnjež jeho namjet skerje Moskwje dyžli Kyjiwej do kartow hrał. Wobě stronje byštej „zamjerznjenje“ bjezdwěla wužiwałoj, swoje kapacity nastupajo wojerski personal a wobrónjenje najprjedy konsolidować a na to powyšić. W „nanajlěpšim“ padźe slěduje „rozrisanje“ po korejskim modelu. Tola samo tajkile „kompromis“ žadał sej postupować po mjezynarodnym prawje. Dołhož pak so knjez Putin sam jako naslědnik carja Pětra I. wobhladuje, jeho poradźowarjo nadal wo „ruskim swěće wot Wladiwostoka do Lissabona“ sonja a ruscy eksperća njezatajeni genocid na z jich wida njeeksistowacym ludźe prewentiwnje wusprawnjeja (hlej RIA nowosti), njeje šansy za konstruktiwne jednanja. Bosćan Nawka

To a tamne (19.03.24)

wutora, 19. měrca 2024 spisane wot:

19 tonow šinki su na awtodróze 45 w Sauerlandskej z powaleneho nakładneho awta překładować dyrbjeli. Ze šunku nakładowane awto bě wčera rano z njeznatych přičin z jězdnje zajěło, do betonoweje murje zrazyło a so powaliło. Šofer so zrani. Dokelž awto wobě čarje do směra na Frankfurt blokowaše, pósłachu sobudźěłaćerjow zawoda k městnu njezboža, w kotrymž na šinku čakachu. Awtodróha bě wjacore hodźiny blokowana. Hač móžachu šinku hišće wužiwać, njeje znate.

Wjace hač štyri miliony krokusow je minjeny kónc tydźenja w schleswigsko-holsteinskim Husumje nad Sewjernym morjom nalěćo witało. Tradicionalny swjedźeń barbičkow z koncertami a rjemjeslniskimi wikami su tam mjeztym 26. króć přewjedli. Po přeswědčenju zamołwitych maja w Husumje najwjetši wobstatk krokusow sewjerneje Europy.

Krućiše rjadowanje

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:

Minsk (B/SN) Běłoruska žada sej krućiše rjadowanje nabožinskich zjednoćenstwow. Po nowym zakonju maja so wšě dotal hižo statnje zapisane zjednoćenstwa znowa registrować. Noworjadowanje zakonja prěni raz postaja, zo smědźa so jenož hišće nabožne organizacije a klóštry z nošerjemi dźěćacych domow stać. Štóž njeda so registrować, toho móža pochłostać.

Nabožiny njediskriminować

Genf (B/SN). „Nabožne a moraliske wuprajenja, tež hdyž wone politisce korektne njejsu, nimaja so ze šćuwańcu přirunować.“ To žada sej stajny wobkedźbowar Zjednoćenych narodow w Genfje, arcybiskop Ettore Balestrero, kritizowacy nabožnu diskriminaciju. 57 procentow swětoweje ludnosće je žiwych w krajach, hdźež je swoboda nabožinow jara wohrožena, zwěsći katolska uniwersita Fordham w New Yorku.

Dojednanje z GEMA

Praha (LN/SN). Hłowna zhromadźizna Towarstwa přećelow Serbow w Čěskej (Společnost přátel Lužice, SPL) wotmě so sobotu w Praskim Serbskim seminarje. Lětsa njebě wólbna, štož rěka, zo dotalne předsydstwo z předsydom Lukášom Novosadom a jeho zastupjerku Elišku Oberhelovej w swojim dźěle pokročuje.

Lětuša zhromadźizna bě po wjele lětach najrjeńša a najpřijomniša, wo tym běchu sej wobdźělnicy zhromadźizny pře­zjedni. Zetka so něhdźe 35 ludźi, kotřiž wobhladachu sej najprjedy lońše wusyłanje Čěskeje telewizije wo domjacym pječenju poliwanca w Serbach. Po tym předstaji a wujasni předsydstwo čłonam swoje lońše dźěło a financielnu situaciju towarstwa. Tomu přizamkny so zhromadny wobjed.

Žanych wojakow na šulach

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwo wučerjow je přećiwo tomu, zo zastupnicy zwjazkoweje wobory do šulow přińdu. Šule dyrbja drje swoje nadawki „tež we wobłuku towaršnostnych wužadanjow kaž wójnow, pandemijow abo přirodnych katastrofow“ spjelnić, rjekny předsyda dźěłarnistwa za kubłanje a wotćehnjenje Gerhard Brand nowinarjam. Tole pak je nadawk za to wosebje wukubłanych kolegow. Tójšto tutych wužadanjow zbudźa mjez dźěćimi strachi, Brand rjekny.

Změnja wobydlerski pjenjez

Berlin (dpa/SN). Nawodnistwo CDU je dźensa wo planowanym radikalnym přetwarje wobydlerskeho pjenjeza w padźe knježerstwoweje zamołwitosće po přichodnych wólbach zwjazkoweho sejma wuradźowało. Po dotal předležacych informacijach chce CDU system pjenježneje podpěry w swojej tuchwilnej formje wotstronić a na „Nowe zakładne zawěsćenje“ přemjenować“. Wuraz „Wobydlerski pjenjez“ zbudźa nadźiju „na pjenježnu podpěru bjez swójskeho přinoška“.

USA: Ukraina trjeba municiju

Humanitarna pomoc mjezynarodnych pomocnych organizacijow pada z parašutami na kónčiny dospołnje roztřělaneho ­Gazaskeho pasma. Předwčerawšim, sobotu, bě so tež prěnje transportne lětadło zwjazkoweje wobory na pomocnej akciji ­wobdźěliło. Palestinjenjo čakaja nuznje na pomocne srědki, dokelž su syće zastaranja zničene. Foto: pa/REUTERS/Amir Cohen

Wjetše lěwicarske wohroženje

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Hladajo na nadpad na milinowe zastaranje twarca elektroawtow Tesla warnuje nawoda zwjazkoweho kriminalneho zarjada Holger Münch před přiběracym wohroženjom ze stron lěwicarskich ekstremistow. Tute wohroženje so spochi změni, rjekny Münch w sćelaku ARD. Při tym dźe přiběrajcy wo namócne njeskutki wusahowaceho razu a wo skućićelow, kotřiž so přesćěhanju wuwinu. „Tole je přiběrace wohroženje z lěwicarskeho spektruma.“ Dotal njeznaći skućićeljo běchu na wuchodźe Braniborskeje milinowy sćežor zapalili a tam milinowe zastaranje zawoda a tójšto wobydlerjow we wokolinje zlemili. Lěwicarska skupina bě zamołwitosć za to přewzała. Münch starosća so rozměra: „Tajku wulku škodu hišće njemějachmy. Skućićelow namakać je ćežko, dokelž su skupiny derje organizowane.“

Kurdojo PKKdla dale zajeći

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:
Köln (SN). Składnostnje mjezynarodneho dnja politiskich jatych su zamołwi fondsa AZADÎ (kurdisce „swoboda“) za prawniski škit na to skedźbnili, zo je w Němskej jědnaće kurdow podpěry terora dla zajatych. Praja, zo zwjazkowe statne rěčnistwo najwjetšemu dźělej wobskorženych indiwiduelne chłostajomne delikty njewumjetuje. Wone „kriminalizuje legalne politiske dźěło“ kaž organizowanje zarjadowanjow abo demonstracijow, dokelž su pozdatnje do strukturow „Dźěłaćerskeje strony Kurdistana“ (PKK) zapřijate, kotraž je w Němskej zakazana. USA z PKK kooperuje.

Scholz za druhe móžnosće w Gazy

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:

Jerusalem (dpa/SN). Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je při swojim zetkanjom z israelskim ministerskim prezidentom Benjaminom Netanjahuwom wojerske postupowanje Israela w Gazaskej wójnje hladajo na wulke ličby ciwilnych woporow zjawnje do prašenja stajał. Scholz potwjerdźi na zhromadnym nowinarskim terminje drje prawo Israela, so terorej islamistiskeje Hamas wobarać. Zdobom pak wón Netanjahuwej radźeše, strategiju w Gazaskim pasmje změnić. „Wšojedne, kak wažny zaměr je: Móže wón surowu płaćiznu woprawnjeć, abo je hišće druhich móžnosćow, tutón zaměr docpěć?“, so kancler prašeše.

Netanjahu porno tomu potwjerdźi, zo bě sej ze swojim němskim hosćom přezjedny, zo dyrbi wón „Hamas zničić“. Měr njeje móžny, doniž islamistiska terorowa organizacija dale w Gazaskim pasmje eksistuje. „Nimamy žanoho přichoda, doniž Hamas, kotraž chce nas zničić, dale funguje.“ Netanjahu bě minjeny pjatk ofensiwu w měsća Rafah wukazał. Tam je sej 1,5 milionow Palestinjanow wućeknyło.

Putin dalšich šěsć lět prezident

póndźela, 18. měrca 2024 spisane wot:

Wólby w Ruskej z rekordnym wuslědkom – zapad šwika potłóčowanje

Moskwa (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin je wjele kritizowane prezidentske wólby w Ruskej jasnje dobył. Po wuličenju nimale wšěch wólbnych lokalow je 71lětny rekordnych 87 procentow wólbnych hłosow dóstał. Ruska statna telewizija je po zawrjenju wólbnych lokalow zdźěliła, zo je Putin dobyćer. Putinej je wuslědk wólbow wobkrućenje swojeho antizapadneho a awtoritarneho kursa. Ruska nowina Izwestija je sej wěsta, zo je so ruski lud hladajo na wohroženje Ruskeje ze stron NATO pod „chorhoju prezidenta Putina zhromadźił“.

Wladimir Putin je sej po tutym puću dalšich šěsć lět na čole kraja zaručił. Po wustawje, kotruž je wón sam změnić dał, smě 71lětny tež w lěće 2030 hišće raz za tute zastojnstwo kandidować.

Serbska debata

nowostki LND