Trump kawciju zapłaćił

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

New York (dpa/SN). W procesu přećiwo Donaldej Trumpej wobšudnistwa dla je bywši prezident kawciju 175 milionow dolarow přepokazał. Po tutym puću je so wón chłostanju 450 milionow dolarow najprjedy raz wuwinył, doniž njeje sudnistwo znowa rozsudźiło. Tole rozprawjeja medije USA. Dyrbjał-li Trump proces dobyć, jemu pjenjezy wróća. Jeli wón přěhraje, dyrbi wón cyłu sumu zapłaćić.

Truty we wójnje dale a wažniše

Kijew (dpa/SN). Produkcija trutow je za Ukrainu po słowach prezidenta Wolodymyra Zelenskeho dale a wažniša. Wo­sebje bojowe truty su so jako jara wuspěšne při zničenju wojerskeho materiala Ruskeje daloko za frontu wopokazali, Zelenskyj rjekny. „Truty su dale a bóle rozsudny faktor dobyća w tutej wójnje.“ Ukraina je naposledk z trutami ruske wolijowe rafinerije daloko za frontu nadpadnyła, zo by zastaranje wójska z bencinom haćiła.

Wukrajni lěkarjo nuznje trěbni

Na tradicionalny jutrowny pochod z mjeztym 60lětnej tradiciju je Choćebuska Lěwica předwčerawšim, njedźelu, přeprosyła. ­Demonstracija steješe lětsa pod hesłom „Měr bjez bróni – brónjenje skónčić, diplomatiju sylnić“ cyle pod wliwom wójnow ­w Ukrainje, w Gazaskim pasmje a druhdźe na swěće. Wobdźělnicy skedźbnichu na nuzu ciwilneje ludnosće. Foto: Michael Helbig

Iran připowědźa reakciju

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

Teheran (dpa/SN). Zamołwići tak mjenowaneje iranskeje rewolucije su smjerć dweju generalow ze swójskich rjadow wobkrućili. Při nadpadźe na konsularny wotrjad iranskeho wulkopósłanstwa w syriskej stolicy Damaskusu staj brigadnej generalaj Mohammed-Resa Sa­hedi a Mohammed Hadi Hadshi Rahimi žiwjenje přisadźiłoj. Rěčnik iranskeho wonkowneho ministerstwa Nassar Kanaani je nadpad raznje zasudźił a winu za smjerć generalow Israelej dawał. Islamska republika bjerje sej prawo, wotpowědne napřećiwne naprawy přewjesć a chcyła wo formje reakcije sama rozsudźić, wón rjekny. Mjezynarodnje so starosća, zo móhł so konflikt na Bliskim wuchodźe na tute wašnje dale rozšěrić.

We Washingtonje su mjeztym zdźělili, zo ma Israel „kóžde prawo“ so přećiwo swojim njepřećelam zakitować.

W Turkowskej opozicija dobyła

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:
Istanbul (dpa/SN). Při komunalnych ­wólbach w Turkowskej je so opoziciska strona CHP z najsylnišej stronu stała. Wólbna komisija je překwapjacy wuslědk wólbow mjeztym wobkrućiła. Srjedźo­lěwicarska strona je po dotalnych wuslědkach po wšěm kraju 35 z cyłkownje 81 zastojnstwow měšćanosty zdobyła. Islamsko-konserwatiwna strona AKP prezidenta Recepa Tayypipa Erdoğana bu ze 24 měšćanostami prěni króć po załoženju 2022 jenož druha najsylniša móc. W Istanbulu njeje so Erdoğan ze swojim konserwatiwnym kandidatom přesadźić móhł. Něhdźe 61 milionow ludźi bě njedźelu k wólbam namołwjenych.

Sakska CDU wo Zelenych njerodźi

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

Kamjenica (dpa/SN). Sakska CDU nochce koaliciju ze Zelenymi dale wjesć. „Hdyž namakamy hinašu móžnosć, zhromadne dźěło ze Zelenymi skónčimy“, rjekny předsyda frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje Christian Hartmann Kamjeničanskim nowinarjam. Minjene měsacy su napjatosće ze Zelenymi widźomnje přiběrali. „Myslu sej, zo by za kraj a wšitkich wobdźělenych lěpje było, hdyž namakamy zaso stabilny zwjazk dweju stron“, wón rjekny. „Wo tym pak rozsudźi jeničce woler.“ Hartmann pak přida: „Štóž nochce, zo aktualna koalicija dale dźěła, njesměł AfD wolić“, ale měł swój hłós CDU dać.

W knježerstwowym zwjazku třoch stron – CDU knježi wot 2019 z SPD a Zelenymi – je rozdźělnych zajimow a nastajenjow dla zasadnje wobćežne, Hartmann měni. „Njeje jednore, rozrisanja namakać, wosebje, hdyž je jedyn partner wulki a tamnaj jara małkej, kotrajž dyrbitaj pak swój wuznam pokazać.“ Hartmann po­twjerdźi, zo njebudźe CDU po wólbach 1. septembra koaliciju z AfD wutworić.

Wukrajnicy w Gazy morjeni

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

Tež pólski staćan mjez woporami israelskich nalětow na Palestinjanow

Gaza (dpa/SN). Při pozdatnych israelskich nalětach w Gazaskim pasmje su po informacijach pomocneje organizacije World Central Kitchen wjacorych wukrajnych sobudźěłaćerjow morili. „Israelske knježerstwo dyrbi tute swojowólne morjenje skónčić“, piše załožer organizacije, w USA bydlacy sławny kuchar José Andrés dźensa rano w interneće. Awstralski premierminister Anthony Albanese je mjeztym smjerć awstralskeje sobudźěłaćerki organizacije wobkrućił a nadpad zasudźił. Jeho knježerstwo je israelske knježerstwo w tutej naležnosći direktnje narěčało, wón rjekny. Mjez znajmjeńša štyrjomi dalšimi smjertnymi woporami su po informacijach palestinskich medijow sobudźěłaćerjo World Central Kitchen z Pólskeje, Irskeje, Wulkeje Britaniskeje kaž tež jich palestinski šofer.

To a tamne (02.04.24)

wutora, 02. apryla 2024 spisane wot:

Wobruči awta rozkałał je muž w Berlinje Kaulsdorfje, zo by tomu zadźěwał, zo dospołnje pjanej mužej dale jědźetaj. Nadpadnyłoj běštaj wopitaj na parkowanišću ze swojoraznym jězdźenjom. Dokelž nochcyštaj wulězć, muž z nožom do prědnjeju wobručow kałny. Přiwołana po­licija zwěsći 2,3 promile pola jednoho a 3,2 promilej pola druheho muža. Jězbnu dowolnosć dyrbještaj wotedać.

Pokradnjene awto spěšnje zaso namakali su policisća w susodnej Čěskej. Paduch bě chětro drohi wóz njedźelu rano we Wodowych Hendrichecach pokradnył. Swědk tole wobkedźbujo informowaše policiju, kotraž čěskich kolegow wo pomoc prošeše. Ći awto njedaloko Libereca zadźeržachu a šofera zajachu – po marathonje dweju kilometrow. Paducha chcedźa nětko Němskej přepodać.

Stare městno – nowe wójsko

štwórtk, 28. měrca 2024 spisane wot:

Bataljon za logistiku 471 změje w přichodźe „domiznu“ we Łužicy

Nadrózna Hrabowka (SN/MiP). We łužiskej holi, njedaloko produkciskich halow předewzaća TDDK w Nadróznej Hrabowce, běše wčera popołdnju njewšědnje wjele awtow na lěsnych pućikach po puću. Sylny wobchad „zawinił“ běše zwjazkowy minister za zakitowanje Boris Pistorius (SPD). Hromadźe z ministerskim prezidentom Sakskeje Michaelom Kretschmerom (CDU), je wón tu, na arealu něhdyšeje kaserny NLA, symbolisce natwar noweho stejnišća Zwjazkoweje wobory zahajił. Jeju přewodźachu dalši politikarjo z regiona, mjez nimi wjesnjanosta Njedźichowa Harry Habel (CDU), Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD), Budyski krajny rada Udo Wićaz (CDU), serbski zapósłanc CDU w sakskim krajnym sejmje Alojs Mikławšk kaž tež w Baršću rodźena čłonka frakcije SPD w zwjazkowym sejmje Kathrin Michel.

Dalše nalěty w Libanonje

štwórtk, 28. měrca 2024 spisane wot:

Beirut (dpa/SN). Israelska armeja je znowa objekty w Libanonje nadběhowała. Při nalětach wojerskich lětadłow su po ­li­ba- nonskich informacijach znajmjeńša dźewjeć ludźi morili. Israelske wójsko zdźěla, zo su lětadła terorowe srjedźišćo zepěranišća libanonskeje milicy Hisbollah trjechili. Mjeztym so po diplomatiskich pućach dale prócuja, nowy termin za wopyt israelskeje delegacije we Washingtonje namakać, medije USA rozprawjeja.

Blinken přijědźe do Europy

Washington (dpa/SN). Wonkowny mi­nister USA Antony Blinken přijědźe přichodny tydźeń do Europy. Planowane je mjez druhim zetkanje z francoskim prezidentom Emmanuelom Macronom w Parisu, wonkowne ministerstwo zdźěla. Při tym póńdźe wo podpěru Ukrainje, wo Gazasku wójnu a wo druhe temy. Po tym pojědźe Blinken do Brüssela, zo by so na zetkanju wonkownych ministrow NATO k 75. róčnicy załoženja zakitowanskeho zwjazka 4. apryla wobdźělił.

Scholz: Bjez Wagenknecht

Ludźi ćerpja přestajenja dla

štwórtk, 28. měrca 2024 spisane wot:

Hamburg (dpa/SN). Nimale třećina ludźi w Němskej skorži w zwisku z přestajenjom časnikow na lětni čas strowotniskich problemow dla. To je wuslědk noweho naprašowanja instituta Forsa w nadawku chorobneje kasy DAK. Po tym 30 procentow ludźi w Němskej wosebje ćerpi, hdyž čas kóždolětnje wot zymsku na lětnju dobu přestaja. To je pjeć procentow wjace hač loni a najwyši staw ­minjenych dźesać lět. DAK zdźěla.

Žony su dwójce tak často potrjechene kaž mužojo. 74 procentow woprašanych ma přestajenje časa za njetrjebawše a by tole najradšo wotstroniło. 23 procentow ma prawidłowne přestajenje časa za zmysłapołne. W nocy na njedźelu w Němskeje časniki zaso wot 2 hodź. na 3 hodź. přestaja. Po tym knježi zaso lětni čas. Woprašeli su so tysac ludźi.

nowostki LND