Melnyk: Mało konkretneho

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Ukrainski wulkopósłanc w Němskej Andrij Melnyk je na telewizijnu narěč zwjazkoweho prezidenta Olafa Scholza (SPD) k róčnicy skónčenja swětoweje wójny w Europje přesłapjeny reagował. Wón bě sej wot narěče „wjele wjace konkretnišeho“ wo tym wočakował, kak chcył Scholz wot zwjazkoweho sejma wobzamknjene dodawanje ćežkich bróni přesadźić, rjekny Melnyk wčera wječor w sćelaku ARD. „Tu njejsmy bohužel wjele noweho słyšeli.“ Scholz bě so składnostnje róčnicy w telewiziji na wobydlerjow wobroćił a Ukrainje pomoc přilubił.

Macron a Scholz wuradźujetaj

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona wočakuja dźensa wječor w Berlinje. Je to prěnja jězba Ma­crona do Berlina, po tym zo běchu jeho znowa za prezidenta wuzwolili. W zwjazkowej stolicy chce Macron ze zwjazkowym kanclerom Olafom Scholzom (SPD) mjez druhim wo wójnje Ruskeje přećiwo Ukrainje a wo suwereniće Europy rěčeć. Při tym maja aspekty zakitowanja a zastaranja kontinenta z energiju w srjedźišću stać.

Scholz a Macron chcetaj pak tež mjezynarodne temy wobjednawać: połoženje w afriskim Sahelowym pasmje, poćahi k balkanskim krajam a styki Europskeje unije k Chinje. Na dnjowym porjedźe steja pak tež změna klimy, zawěsćenje zastaranja ludźi ze žiwidłami a dalše slědźenje w swětnišću.

Za Macrona je jězba do Berlina prěnja wizita we wukraju po znowawuzwolenju před tydźenjomaj a ma wažnosć němsko-francoskich poćahow potwjerdźić.

CDU na sewjeru jasnje dobyła

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

SSW z 5,7 procentami lisćinowych hłosow dotal najlěpši wuslědk docpěła

Kiel (dpa/SN/at). Wulki wuspěch za CDU, hórka poražka za SPD: Wólby krajneho sejma w Schleswigsko-Holsteinskej je CDU ministerskeho prezidenta Daniela Günthera z wulkim wotstawkom dobyła. SPD je na historiski niski staw pod 20 procentow spadnyła. Nimo toho je wona wotnětka za Zelenymi jenož hišće trěća najsylniša politiska móc w kraju. Po nachwilnym wuslědku ma CDU 43,4 procenty (2017: 32,0), Zeleni su sej 18,3 procenty wubědźili (12,9), FDP 6,4 (11,5). SPD je runje hišće 16,0 procentow nažnjała (27,3. AfD je ze 4,4 procentami (5,9) na pjećprocentowej mjezy zwrěšćiła a z krajneho sejma zlećała. Lěwica docpě z 1,7 procentami hišće špatniši wuslědk.

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW) je nimo CDU a Zelenych třeća dobyćerka wčera­wšich wólbow. Po dotalnym rezultaće docpě wuběrnych 5,7 procentow (2017: 3,3). 5,5 procentow měješe w lěće 1950. 15 000 bywšich wolerjow SPD rozsudźi so wčera za stronu danskeje mjeńšiny.

Wobrot přiběra

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Düsseldorf (dpa/SN). Wójny w Ukrainje dla liči brónidłowy koncern Rheinmetall lětsa z jasnje přiběracym wobchodnistwom. W prěnim kwartalu lěta pak njeje wobrot přiběrał. Dobytk zniži so minimalnje a wostanje z wobjimom něhdźe 1,3 miliardy eurow na lońšim niwowje, zawod minjeny pjatk wozjewi. Předewzaće je po swojich słowach profitabelnišo hospodariło. Operatiwny dobytk móžeše wone wo wosom milinow eurow na cyłkownje 92 milionow eurow zwyšić. Hladajo na netto-wuslědk su to tři miliony wjace, potajkim 61 milionow eurow.

Nimo toho dósta Rheinmetall wjace nadawkow. Pola sparty artilerije a municije je pjeć króć telko skazankow dóšło hač hewak. Předewšěm wobšěrny nadawk z Madźarskeje so tu wotbłyšćuje. Za cyłkowne lěto wočakuje předsyda nawodnistwa Rheinmetall Armin Papperger zwyšenje wobrota wo 15 do 20 procentow. ­Zakład wobličenjow pak je, zo Němska připowědźene inwesticije něhdźe 100 miliardow eurow zwoprawdźi.

To a tamne (09.05.22)

póndźela, 09. meje 2022 spisane wot:

Paducha w swojim bydlenju lepiła je 51lětna žona w Regensburgu. Muž bě sej tam derje zarjadował. Bjezdomny bě so namócnje do bydlenja zadobył, policija zdźěli. Na to posłužowaše so wón na žiwidłach a wosta přez nóc tam. Jako so wobydlerka přichodny dźeń rano nawróći, wona 35lětneho wuhlada. Paduch so njespjećowaše, jako jeho policija zaja. Muž přińdźe do přepytowanskeje jatby.

Klawsurne podłožki ze šulskeho trezora „wuswobodźiła“ je wohnjowa wobora w sewjerorynsko-westfalskim Bocholće. Wjednistwo gymnazija Euroregio bě wobornikow wo njewšědnu pomoc prosyło, dokelž bě zamk trezora defektny, tak zo njehodźachu so durje safa wjace wote­wrěć, w kotrymž klawsurne dokumenty ležachu. Wobornicy trezor wotewrěchu. Šulerjo móžachu klawsuru z hodźinskim zapozdźenjom tola hišće pisać.

Budyšin (SN/at). „Na dobre susodstwo“, z tymi słowami staj předsyda Domowiny Dawid Statnik a jednaćelka Judith Šołćina zapósłanči zwjazkoweho sejma a kopředsydce SPD Sakskeje Kathrin Michel wčera k wotewrjenju wobydlerskeho běrowa na Hošic hasy w Budyšinje gratulowałoj. Nimo socialdemokratow, mjez nimi bywši wjelelětny zapósłanc Thomas Jurk, běchu zastupjerjo dźěłarnistwow, Lěwicy a Zelenych přišli a swoje zbožopřeća wuprajili.

Kathrin Michel mjenowaše nowy wobydlerski běrow „zetkanišćo“, wšako chce wona jako mostytwarča mjez runinami Zwjazk, kraj a ludźimi na městnje posrědkować a tak k tomu dopomhać, „bruny ramik“ přewinyć, pod kotrymž region ćerpi. Za to ma angažowane mustwo po boku, kotrež je předstajiła. „Wy sće moja zepěra, bjez was njebych ničo była“, wažeše sej zapósłanča jich dotalne dźěło. Běrow nawjeduje Rüdiger Trenkler.

Dalšich ciwilistow wuchowali

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:

Mariupol (dpa/SN). Po informacijach z Ukrainy móžachu dotal něhdźe 500 ­ciwilistow z wocloweje twornje Azowstal w Mariupolu ewakuěrować. Přichodne dny chcedźa dale koridory za ćěkanje organizować, zdźěli dźensa nawoda zarjada ukrainskeho prezidenta Andrij Jermak a dźakowaše so Zjednoćenym narodam UN za pomoc. Po słowach generalneho sekretara UN Antónia Gutteressa je w tworni nimo ukrainskich wojakow přeco hišće 200 ciwilistow.

Incidenca w Sakskej woteběra

Drježdźany (dpa/SN). Sydomdnjowska incidenca je w Sakskej minjene dny dale woteběrała. Roberta Kochowy institut (RKI) přizjewi dźensa rano 365,6 nowych infekcijow na 100 000 wobydlerjow po cyłej Sakskej, wčera běše tomu 382,9. Hladajo na hódnoćenje datow pak měli wobkedźbować, zo wšitke zwjazkowe kraje wšědnje nowe informacije njeposrědkuja a tohodla je přirunanje dnjowych hódnotow dźeń a ćešo. RKI mjeztym z toho wuchadźa, zo wjele padow hižo njepřizjewja.

Planuja telewizijnu narěč

Němski astronawt europskeje swětnišćoweje organizacije Matthias Maurer je wjesoły, zo je so strowy a čiły na zemju wróćił. Dźensa rano je kapsla koncerna ­SpaceX w morju před přibrjohom Floridy wuspěšnje přizemiła. Něhdźe poł lěta je Maurer na mjezynarodnej swětnišćowej staciji ISS přebywał a najwšelakoriše eksperimenty přewjedł. Foto: pa/Aubrey Gemignani

Iritacije rozrisałoj

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Po tydźenje trajacej rozkorje mjez Berlinom a Kijewom je so situacija nětko po wšěm zdaću změrowała. Wčera staj zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier a ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj telefonowałoj a iritacije rozrisałoj, zdźěli rěčnica zwjazkoweho prezidenta Cerstin Gammelin. Zelenskyj rozprawješe mjeztym wo dobrej, konstruktiwnej a wažnej rozmołwje. Dale je wón Steinmeiera kaž tež zastupjerjow zwjazkoweho knježerstwa do Kijewa přeprosył. Přichodne dny chce so zwjazkowa wonkowna ministerka Annalena Baerbock (Zeleni) do Ukrainy podać. Plany wopyta su zdobom wuslědk telefonata. Hdy sej tam zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) dojědźe, dale jasne njeje.

Suma so podwojiła

pjatk, 06. meje 2022 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Njewjedra minjeneho lěta su wulke škody na jězdźidłach zawinowali. „Loni zwěsćichmy něhdźe 450 000 padow škodow we wobjimje 1,7 miliardow eurow na zawěsćenych jězdźidłach“, zdźěli dźensa hłowny jednaćel Zwjazka zawěsćernjow (GDV) Jörg Asmussen. Suma je so w lěće 2021 porno přerězkej podwojiła. Wichor, krupy a błyski wuskutkowachu škody we wobjimje 1,3 miliardow eurow. Zbytne 400 milionow eurow zawinichu přepławjenja. Přerěznje dóstawaja zawěsćernje wob lěto 390 000 přizjewjenjow wobsedźerjow jězdźidłow škody dla, štož wučinja 900 milionow eurow. Přede­wšěm ekstremne wjedrowe podawki škody zawinuja. Tajke mějachmy na přikład w Bayerskej a Badensko-Württembergskej loni w juliju.

nawěšk

nowostki LND