Wažny wuspěch Assangea

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:

London (dpa/SN). Załožerja wotkrywanskeje platformy Wikileaks Juliana Assangea njesmědźa bjezposrědnje justicy USA přepodać. To je najwyše britiske sudnistwo High Court dźensa w Londonje rozsudźiło. Je to wažny juristiski wuspěch Assangea a jeho přiwisnikow. Knježerstwo USA chce Awstralčana spionaže dla k 175 lětam jastwa zasudźić, dokelž je wón tajne akty wo wójnskich złóstnistwach USA w Iraku a Afghanistanje wozjewił. Assange powołuje so na žurnalistiske prawa.

Ruska pyta za zamołwitymi

Moskwa (dpa/SN). Po wočiwidnje islamistiskim terorowym nadpadźe pola Moskwy pytaja fachowcy za wěstotu w Ruskej z wotmachom za zamołwitymi. „Wěmy, zo su radikalni islamisća złóstnistwo skućili“, bě prezident Wladimir Putin wčera wječor rjekł. Nětko chce Ruska wědźeć, štó je jim nadawk za to dał. Při nadpadźe běchu štyrjo mužojo na wopytowarjow Crocus City Hall třěleli a po tym twarjenje zapalili. Ličba smjertnych woporow je mjeztym na 139 rozrostła.

Pomjezne kontrole planowane

We wobłuku swět wopřijacych protestow burow su dźensa tež ratarjo Wulkeje Britaniskeje w Londonje ze swojimi traktorami demonstrowali a tak na swoje problemy skedźbnili. Protest měri so na britiskich kupach wosebje přećiwo dowožowanju tunich žiwidłow z druhich krajow, štož je na škodu jendźelskich ratarjow. Foto: pa/REUTERS/Toby Melville

Železnicarjo so přesadźili

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). W tarifowym rozestajenju z dźěłarnistwom lokomotiwnikow GdL je Němska železnica po informacijach medijow zasadnemu žadanju za 35hodźinskim dźěłowym tydźenjom přizwoliła. Tak chcedźa tydźenski dźěłowy čas wot tuchwilu 38 hodźin we wjacorych schodźenkach na wot GdL žadane 35 hodźin ze samsnej mzdu znižić. Prěni schodźenk zwoprawdźa spočatk 2026 ze zniženjom na 37 hodźin. Dojednanje běchu wčera po měsacy trajacej tarifowej zwadźe namakali. Železnicarjo běchu za swoje žadanja stajnje zaso stawkowali a železniski wobchad po wšej Němskej zlemili. W běhu dnja chcychu zastupnicy dźěłarnistwa železnicarjow a Němskeje železnicy zjawnosć wo nadrobnosćach tarifoweho dojednanja informować.

Zymne witanje w Jerusalemje

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:
Jerusalem (dpa/SN). Zwjazkowa ministerka za wonkowne naležnosće Annalena Baerbock (Zeeni) je swój wopyt w Israelu z rozmołwu ze swojim kolegu Israelom Katzom pokročowała. Při zetkanju za zawrjenymi durjemi staj wo najaktualnišich temach rěčałoj: wo žadanju UNO za hnydomnym přiměrom w Gazaskim pasmje, wo pomocy za nuzu ćerpjacu ciwilnu ludnosć a wo žadanju za měrowym rozrisanjom mjez Israelom a Palestinjanami we wobłuku projekta dweju statow. Po ­informacijach medijow bě atmosfera při witanju zymna, profesionalna a lědma wutrobita. Israel na tym wobstawa, wojersku akciju w Gazaskim pasmje dale wjesć, doniž njeje Hamas dospołnje zničena.

Wagenknecht za wjeršk migracije

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Załožerka swójskeje politiskeje strony Sahra Wagenknecht žada sej zhromadne napinanja Zwjazka a zwjazkowych krajow přećiwo chłostajomnym njeskutkam wukrajnikow a za lěpše wuhotowanje policije. Trěbny je „wjeršk nutřkownych ministrow w kanclerskim zarjedźe“, při kotrymž měli wobdźělnicy tež „problem njekontrolowaneje migracije“ wobrěčeć, rjekny předsydka strona Zwjazk Sahry Wagenknecht powěsćerni dpa. Z tym bywša politikarka Lěwicy swoju poziciju blisko AfD dale sylni.

„Hdyž kriminalna statistika dopokazuje, zo ludźo z wěstych zapućowanskich kónčin njeskutki nadpřerěznje často skuća, njesmě nutřkowne ministerstwo tutón problem zamjelčeć a złahodnić“, Wagenknecht rjekny. Nutřkowni ministrojo dyrbjeli problem spěšnje wobrěčeć.

Policija trjeba nuznje lěpše wuhotowanje, sej wona žada. „Nimo toho zjawne poniženje policistow tomu polěkuje, zo so kriminelni našemu statej faktisce wusměja. Policisća zasłuža sej ze swojim dźěłom wjace respekta a připóznaća.“

Za stabilny rozhłosowy popłatk

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:

Prezidenća krajnych sejmow wuchodnych krajow přećiwo zwyšenju

Drježdźany (dpa/SN). Wjacori prezidenća krajnych sejmow wuchodneje Němskeje su so w debaće reformow zjawno-prawniskeho rozhłosa dla słowa jimali, žadajo sej stabilny rozhłosowy popłatk. We wčera wozjewjenej poziciskej papjerje prezidentow krajnych sejmow Sakskeje, Braniborskeje, Durinskeje a Saksko-Anhaltskeje mjez druhim rěka: „Skedźbnjamy na to, zo je nimo kwalitatiwnje dobreho programoweho poskitka stabilita přinoškow rozsudny element akceptancy zjawno-prawniskeho rozhłosa ze stron wobydlerjow.

Sorabistika za žiwjenje

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:
Kak so woleni zastupjerjo našeho ludu wo přichod sorabistiki staraja, je rjany přikład za serbske sobupostajowanje: Wužiwaja drje wětřik do chribjeta, kotryž stat Serbam tež z nowym planom za wuwiwanje wysokich šulow w Sakskej dawa. Ale chcedźa serbske naležnosće sami wobwliwować. Tak budźe serbska rada hižo lětsa w lěću na zakładźe eksterneje slawistiskeje ekspertizy ministerstwu za wědomosć a Lipšćanskej uniwersiće poručenja spo­srědkować. Jasne hižo je, zo jedna profesura njedosaha, hdźež su prjedy tři byli. A w přichodźe dyrbi tež, štož sej nic jenož kubłanska referentka Domowiny přeje, serbšćina za fachowu wučbu wulku rólu w akademiskim wukubłanju hrać. Sorabistika njeje jenož něšto za wučerjow serbšćiny, ale ma tež předmjetam kaž biologiji, fyzice, chemiji a matematice poboku być. Młodźi ludźo sej přeja, zo móža wšědny dźeń w swojej maćeršćinje wo wšěm rěčeć, nic jenož swjate dny wo nałožkach a wobrjadach. Marcel Brauman

Do jubilejneho lěta wotjěli

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:
Choćebuska parkowa železnica je minjenu sobotu do swojeje 70. sezony startowała. Dypkownje w 10 hodź. je 13lětny Nico Gröhl – mjeztym hižo cyłe lěto železnicar – z hwižkom a ručnym signalom na dwórnišću Žandowski třiróžk železnicu na prěnju jězbu po 3,2 kilometraj dołhej čarje pósłał. Parkowa železnica, kiž móžeše loni 48 000 hosći witać, startuje z naročnym programom do lěta 2024. Wosebity wjeršk budźe 70. jubilej, kiž woswjeća 1. a 2. junija z wulkim kónctydźenskim swjedźenjom wosebje za swójby. Nimo toho wočakuja wjacore historiske parne železnicy z druhich kónčin Němskeje a Pólskeje w Choćebuzu. Foto: Michael Helbig

Klimowi aktiwisća před sudnistwom

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Po nadpadźe z barbu na Braniborske wrota před šěsć měsacami stejachu dźensa w Berlinje prěni klimowi aktiwisća před sudnistwom. Dwěmaj wobskorženymaj w starobje 20 a 21 lět wumjetuja zhromadne wobškodźenje wěcow. Wonaj běštaj z dwanaće dalšimi čłonami klimu škitaceje organizacije Poslednja generacija 17. septembra 2023 na akciji wobdźělenaj. Při tym nasta trochowana škoda 115 000 eurow.

To a tamne (26.03.24)

wutora, 26. měrca 2024 spisane wot:

Po wozjawnjenju, zo je britiska princesna Kate na rak schorjeła, registruja pomocne organizacije za na rak schorjenych w kraju widźomny rozrost ličby zajimowanych. Tak je ličba kontaktow ludźi na internetnych stronach tutych organizacijow na 50 000 wob dźeń rozrostła. Kate bě minjeny pjatk w jara wosobinskim widejowym poselstwje zdźěliła, zo je na rak schorjeła. Lěkarjo běchu tole při njedawnej operaciji zwěsćili. Mjeztym je princesna chemoterapiju zahajiła.

Ze sputanymaj rukomaj je jaty Augsburgskeho jastwa wčera ćeknył. Policija dźensa dale za nim pytaše. 47lětny je ­pěši na ćěkancy. Dokal je běžał, njebě spočatnje jasne. Rěčnik jastwa njemó­žeše rjec, kak je so jatemu poradźiło, na lěkarskim terminje z jastwa twochnyć. Policija wobydlerjow prosy, podhladne wobkedźbowanja hnydom přizjewić.

nowostki LND