To a tamne (04.03.24)

póndźela, 04. měrca 2024 spisane wot:

Pod wliwom cannabisa na jězbnu šulu přišoł je 21lětny w Lubušu – tydźeń do praktiskeho pruwowanja. Test drogow je konop dopokazał, jako muž hižo za wodźidłom awta jězbneje šule sedźeše. Na pruwowanje přichodny tydźeń wón přińć njetrjeba, su jemu rjekli. Nimo toho dyrbi drje pjenježnu pokutu płaćić.

Cyłkownje 38 psyčich sankowych zapřahow je so minjenu sobotu na mjeztym 52. wubědźowanje Idarod w lódzymnej Alasce na puć podało. Něhdźe dźesać dnjow a cyłkownje 1 600 kilometrow ­maja wobdźělnicy najnaročnišeho wubědźowanja – jědnaće žonow a 27 muži – před sobu. Zaměr je městačko Nome nad Beringskim morjom. Faworića su třo bywši dobyćerjo: Pete Kaiser, kiž bě 2019 dobył, rekordny dobyćer Dallas Seavey, kiž bě pjeć króć wuspěšny a lońši zakitowar titula Ryan Redington.

Tójšto policije na pohrjebje

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:

Moskwa (dpa/SN). Dwaj tydźenjej po toho smjerći w ruskim chłostanskim lěhwje chcychu zemrěteho přećiwnika Krjemla Alekseja Nawalnyja dźensa w Moskwje pochować. Policija je za to před potrjechenej cyrkwju wobšěrne wěstotne naprawy přihotowała, dokelž ličachu z protestami přiwisnikow Nawalnyja. Policija pruwowaše dokumenty a wosobinske wěcy wobdźělnikow. Najebać to je so něhdźe tysac žarowacych zhromadźiło.

Nakupowanska kartka hotowa

Berlin (dpa/SN). W zwadźe wo cyłoněmsku nakupowansku kartku za požadarjow azyla su so dojednali. Wotpowědnu formulaciju zwjazkoweho dźěłoweho ministerstwa chcedźa jutře wšěm čłonam knježerstwa pósłać, zo móhli přihłosować, powěsćernja dpa rozprawja. Naposled běchu Zeleni wobmyslenja zwuraznili. Hospodarske ministerstwo, kotrež Robert Habeck (Zeleni) nawjeduje, ma nakupowansku kartku za dobre rozrisanje, dokelž wona tomu zadźěwa, zo požadarjo azyla pjenjezy domoj sćelu.

Wjace pomocy za ludźi w Gazy

Na swojim wčerawšim wopyće w Drježdźanach je so zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD, naprawo) z čłonami Drježdźanskeho projekta demokratije „metro_polis“ zetkał. Towarstwo zarjaduje w tramwajkach rozmołwy ze sobujěducymi wo aktualnych politiskich prašenjach. Scholz chwaleše sej projekt jako dobry přikład politiskeho dialoga. Foto: pa/AP/Ebrahim Noroozi

Štyrjoch morił

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:
Rotenburg (dpa/SN). W Delnjej Sakskej je wojak zwjazkoweje wobory minjenu nóc štyrjoch ludźi zatřělił. Mjez mortwymi je dźěćo, policija w Rotenburgu a statne rěčnistwo we Verdenje zdźělitej. Městnje njeskutka stej w gmejnomaj Scheeßel a Bothel. Motiw móhł swójbny pozadk měć, policija tuka. Podhladny skućićel je so bjezposrědnje po njeskutku podał. Policija, kotraž bě z wulkej ličbu zastojnikow přijěła, třělca zaja. Policija chcyše zjawnosć w běhu dnja informować.

Žadaja sej katastrofu wujasnić

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:

Brüssel/Gaza (dpa/SN). Społnomócnjeny EU za wonkowne naležnosće Josep Borrell je dospołnje poraženy na powěsće wo smjertnej katastrofje při pomocnym konwoju w Gazaskim pasmje reagował. „Sym zludany hladajo na přeliwanje kreje mjez ciwilnej ludnosću, kotraž ­čakaše zadwělowana na humanitarnu pomoc“, piše Borrell w interneće. Smjerć ludźi je „dospołnje njeakceptabelna“.

Wot islamistiskeje Hamas kontrolowane strowotniske zarjadnistwo w Gazaskim pasmje rěči wo wjace hač sto morjenych palestinskich ciwilistach. Ludźo běchu na pomocny transport čakali, jako israelscy wojacy zaměrnje do nich třělachu. Israelske wójsko tole wotpokazuje. Po informacijach jeje rěčnika bě wokoło nakładnych awtow k tołkańcy dóšło. Při tym so wjacori smjertnje zranichu.

Generalny sekretar UNO António Guterres žada sej hnydomne wujasnjenje smjertneje katastrofy. Rěčnik Stéphane Dujarric je sej toho wědomy, zo kóžda strona podawki hinak rysuje. „Tuchwilu hišće wšitke fakty njeznajemy.“

Hižo wjele docpěli

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:
Ze swojimi žadanjemi za polěpšenje serbskeho kubłanja je Serbske šulske towarstwo (SŠT) hižo něšto wažne docpěło: Rěčimy wo konkretnych naprawach, kaž na přikład załoženje serbskeju referatow w LaSuB a kultusowym ministerstwje. A Serbska rada Sakskeje je, nawjazujo na žadanja, sama na daloko sahace namjety pokazała kaž pjenježny bonus za serbsce wuwučowacych, wšako maja wjac dźěła hač kolegojo w jednorěčnym swěće. Zdobom bě pytnyć, zo ani zapósłanča SPD ani zapósłanc CDU z namjetom, přistup gymnazijej na bazy rěčnych znajomosćow wobmjezować, zbožownaj njejstaj. Šiman (CDU) widźi přeńdźenje přećiwo wustawje, druhe kriterije hač znamki zakładneje šule zawjesć. Jeho prašenje bě inspirěrowace: Čehodla njeje na serbskej šuli móžno, z najprjedy njeserbowacymi šulerjemi samsne wuslědki docpěć kaž z jendźelšćinu, kotruž Němc wot doma sem tež njerěči? Potajkim: Zjawne posedźenja serbskeje rady su zajimawe. Marcel Brauman

Lětadło zešrotuja

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Mnohich panow dla derje znate lětadło knježerstwa „Konrad Adenauer“ typa Airbus A340 zešrotuja. Lufthansa chce do toho wšě dźěle wutwarić, kotrež su hišće kmane. Lětadło bě techniskich njedostatkow dla na jězbach knježerstwa stajnje zaso problemy měło.

To a tamne (01.03.24)

pjatk, 01. měrca 2024 spisane wot:

Twochnjenje mjedwjedźa su w Stuttgartskim zwěrjencu a botaniskej zahrodźe Wilhelma zwučowali. Za to bě so sobudźěłaćer wčera jako mjedwjedź předrasćił. Testowali su při tym alarmowe a nuzowe plany, w zdźělence rěka. Tež warnowansku app za sobudźěłaćerjow z wotpowědnymi pokiwami zadźerženja su zasadźili. Krizowy stab hladarjow a skótnych lěkarjow je so zešoł. Předrasćeneho kolegu su spěšnje zaso popadnyli.

Aktiwisća w swojich budkach we wjerškach štomow njedaloko twornje awto­twarca Tesla smědźa tam najprjedy raz hač do 15. měrca wostać. Tole zdźěla policija po dorěči z tamnišej gmejnu. Demonstrantam pak je zakazane, na kolije stupić, kotrež do zawoda wjedu. Škitarjo wobswětoweje skupinu „Teslu zadźeržeć“ protestuja přećiwo planowanemu rozšěrjenju zawoda a z tym zwjazanemu ničenju wulkich lěsnych płoninow.

Scholz w Drježdźanach

štwórtk, 29. februara 2024 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Dobre poł lěta do wólbow Sakskeho krajneho sejma wočakowachu zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) dźensa w Drježdźanach. Dopołdnja steješe wopyt w tworni lětadłow na dnjowym porjedźe. Popołdnju chcychu twarca mechaniskich časnikow Nomos w Glashütte zeznać. Wječor planowachu forum Scholza z wobydlerjemi wo aktualnych politiskich prašenjach.

Putin zapad warnował

Moskwa (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin je dźensa w swojej narěči k połoženju naroda zapad před skutkownosću ruskich brónjow warnował. Zapad njesměł při swojim hroženju na to zabyć, zo ma tež Ruska wotpowědne brónje, rjekny Putin dźensa w Moskwje před wjace hač tysac zastupnikami politiki, hospodarstwa, kultury a nabožinow. 71lětny kraje NATO chutnje warnowaše, wojerske jednotki do Ukrainy pósłać.

Sudniski wuspěch Trumpa

Wonkowna ministerka Annalena Baerbock (Zeleni, srjedźa) je so wčera w Berlinje z wonkownym ministrom Armeniskeje ­Araratom Mirzoyanom (nalěwo) a z azerbajdźanskim wonkownym ministrom Jeyhunom Bayramavom zetkała, zo by proces wujednanja mjez znjepřećelenymaj krajomaj diplomatisce pohonjowała. Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) bě měrowe ­jednanja mjez krajomaj na njedawnej Mnichowskej wěstotnej konferency nastorčił. Foto: pa/AP/Ebrahim Noroozi

Serbska debata

nowostki LND