Wólby w Ruskej zahajene

pjatk, 15. měrca 2024 spisane wot:
Moskwa (dpa/SN). Z wuzamknjenej opoziciju su w Ruskej dwělomne prezidentske wólby zahajili, kotrež maja móc 71lětneho prezidenta Wladimira Putina skrućić a jemu dalšu dobu w zastojn­stwje zmóžnić. W najwjetšim kraju swěta su prěnje wólbne lokale hižo wčera wječor wotewrěli, na přikład na połkupje Kamčatka na dalokim wuchodźe. Wothłosowanje w hoberskim mócnarstwje ze swojimi jědnaće časowymi pasmami traje hač do njedźele wječora. Ruske statne medije wěsća Putinej wjace hač 80 procentow hłosow. To by najlěpši wuslědk scyła był. Třo dalši kandidaća nimaja ­šansu. Woni Putina zdźěla samo podpěruja. Kandidaća, kotřiž běchu so přećiwo wójnje Putina w Ukrainje wuprajili, buchu z wólbow wuzamknjeni. Mjezynarodni wobkedźbowarjo njejsu přeprošeni.

Habeck: Zaměr docpějomny

pjatk, 15. měrca 2024 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za škit klimy Robert Habeck ma němski zaměr za škit klimy hač do lěta 2030 za docpějomny. „Hdyž dale swój puć kročimy, zaměr hač do lěta 2030 docpějemy“, rjekny Habeck dźensa w zdźělence zwjazkoweho zarjada za wobswět. Hač do toho chce Němska wo 65 procentow mjenje klimje škodźacych płunow do atmosfery pušćić hač 1990. Zakład optimistiskeho zhladowanja su ličby ministerstwa, z kotrymiž wustork škódnych płunow wobliča. Hłowna přičina dobrych wuhladow su wuspěchi při wutwarje na polu škita klimy a wutwar wobnowjomnych energijow, je sej ministerstwo wěste.

Scholz, Macron a Tusk w Berlinje

pjatk, 15. měrca 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Najebać mjezsobne njedorozumjenja w prašenjach Ukrainy a wěstotneje politiki staj so zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) a francoski prezident Emmanuel Macron dźensa w Berlinje zetkałoj. Pozdźišo přidruži so jimaj pólski ministerski prezident Donald Tusk. Bě to prěnje zetkanje třoch načolnych europskich politikarjow w formaće tak mjenowaneho Weimarskeho třiróžka po konferency juniju 2023.

Zetkanje wotmě so nimale tři tydźenje po konferency Ukrainy dla w Parisu, na kotruž bě 20 statnych a knježerstwowych šefow prošenych a kotraž bě so z eklatom skónčiła. Na zakónčacej nowinarskej konferency njebě Macron zasadźenje wojakow w Ukrainje wuzamknył. Scholz bě so tutomu wuprajenju wospjet spjećował. Na to wumjetowaše jemu Macron indirektnje bojazliwosć. Powšitkownje wočakowachu, zo so wobaj wujednataj.

Dyrbi to RCW činić?

pjatk, 15. měrca 2024 spisane wot:

Sobudźěłaćer Rěčneho centruma WITAJ a tam zamołwity za kubłanje swójbow Křesćan Lebza chce potrjebu za sportom dźěći spjelnić. Za to je wón poskitk w Chróšćanskej „Jednoće“ zrodźił. Hižo před wjace hač 15 lětami bě tež na iniciatiwu staršich w Radworju podobny poskitk wotměł. Tehdy pak wuwi so tole pod kłobukom tamnišeho sporto­weho towarstwa. Hišće hač do dźens­nišeho zetkawaja so zajimcy w zymje ­jónu wob tydźeń w „Slaviji“. Mjeztym ­tole Radworska staršiska iniciatiwa sobu podpěruje.

Prašam so, hač njemóhli tež dalše sportowe towarstwa w Hornjej Łužicy wotpowědne poskitki swójbam wuwić. Je, tak kaž w Chrósćicach, na kóždy pad sobudźěłaćer RCW za zwoprawdźenje tajkeje naprawy trěbny? Za towarstwa su poskitki młodym swójbam tola wuběrna šansa, sej talenty wotkryć a za ­poskićene sportowe družiny w towar­stwje zahorjeć. Bianka Šeferowa

To a tamne (15.03.24)

pjatk, 15. měrca 2024 spisane wot:

Hobersku malenu su w Awstralskej do Guinnessoweje knihi rekordow zapisali. 20,4 gramow ćežki a módry eksemplar je wulki kaž tenisowy bul. Dotalna rekordna malena z lěta 2020 bě 16,2 gramaj ­ćežka. Malena słuša k nowej družinje Eterna, kotruž bě ratarske předewzaće wuwiło, dokelž so ludźo pječa stajnje zaso za wulkimi płodami prašeja. Što ma so z rekordnej malenu stać, hišće njewědźa. Na brěčku předźěłać ju nochcedźa.

Tematiski tydźeń „mafia“ na gymnaziju w schleswigsko-holsteinskim Kronshagenje je bjezmała wulkozasadźenje specielneje jednotki policije zawinił. Swědk bě dźiwnje zdrasćeneho młodostneho z třělbu w ruce po puću do šule wobkedźbował. Jako přiwołani policisća widźachu, zo je cyła rjadownja „wobrónjena“, so změ­rowachu. Direktorej rjeknychu, zo njebě hesło tydźenja jara zbožowne.

Wo Taurus wuradźowali

štwórtk, 14. měrca 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa znowa wo tym wuradźował, Ukrainu z modernymi němskimi raketami typa Taurus podpěrować. Unija CDU/CSU je k tomu wotpowědnu próstwu zapodała. W njej zwjazkowe knježerstwo namołwja, Ukrainje tute daloko sahace brónje „bjez komdźenja“ přewostajić. Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) tole dotal wotpokazuje, dokelž by Němska tak na wójnje direktnje wobdźělena była.

Wilders njebudźe premier

Den Haag (dpa/SN). Nimale štyri měsacy po swojim wólbnym dobyću w Nižozemskej je so prawicarski populist Geert Wilders njewočakowano zastojnstwa ministerskeho prezidenta wzdał. Je to wuslědk rozmołwow z třomi dalšimi prawicarskimi stronami, kotrež chcedźa knježerstwo wutworić. Wilders rjekny, zo chcył ze swojim wotstupom nowemu prawicarskemu knježerstwu dźěło zmóžnić. W rozmołwach bě so pokazało, zo nima podpěru wšěch druhich stronow.

Scholz a Macron so zetkataj

Demonstranća z israelskimi chorhojemi a wobrazami zawlečenych zastajencow su wčera znowa w Jerusalemje přećiwo israelskemu knježerstwu protestowali. Ludźo knježerstwu wumjetuja, zo dosć za to nječini, zo móhli so israelscy staćenjo, kotrychž bě islamistiska Hamas 7. oktobra 2023 do Gazaskeho pasma zawlekła, zaso nawróćić. Foto: pa/REUTERS/Ammar Awad

Israel chce ludźi „ewakuować“

štwórtk, 14. měrca 2024 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Wonkowny minister USA Antony Blinken je Israel znowa namołwjał, humanitarne połoženje w Gazaskim pasmje polěpšić a škit ciwilneje ludnosće zaručić. Prezident USA Joe Biden bě tohorunja zwuraznił, zo měło tole najwyšu prioritu měć. Najlěpši puć by přiměr był, Blinken rjekny.

Mjeztym je israelski zakitowanski minister Yoav Galant připowědźił, zo chcył wojersku ofensiwu přećiwo Hamas w Rafah na juhu Gazaskeho pasma bórze zahajić. Tam žiwori tuchwilu něhdźe 1,5 milionow ciwilistow na najwušim rumje a pod žałostnymi wuměnjenjemi, pytajo za wućekom w druhich kónčinach dospołnje zawrjeneho pasma. Israelske wójsko chce tutych ludźi do zahajenja wojowanjow na „humanitarne kupy“ w centrumje Gazaskeho pasma ewakuować.

Wočakuja pomoc ministrow

štwórtk, 14. měrca 2024 spisane wot:
Erfurt (dpa/SN). Po měsacy trajacych protestach ratarjow w Němskeje su so dźensa ratarscy ministrojo Zwjazka a zwjazkowych krajow k nalětnemu posdźenju w Erfurće zešli. „Rozumju, zo su wočakowanja wulke“, rjekny předsydka konferency ratarskich ministrow, durinska ministerka za ratarstwo Susanna Karawanskij (Lěwica). Zwjazk ratarjow bě sej mjez druhim rozsudy za wottwar běrokratije w ratarstwje žadał. K tomu předleži ministram wobšěrny katalog namjetow zwjazkowych krajow. Karawanskij wočakuje prěnje kročele na dobro ratarjow hišće w tutym lěće. Ratarjo su protestne akcije připowědźili.

Namjety k zežiwjenju předpołožili

štwórtk, 14. měrca 2024 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy sejm je dźensa wo poručenjach prěnjeje wobydlerskeje rady k politice zežiwjenja wuradźował. Gremij z 160 čłonami bě w februaru „Wobydlerski posudk“ předpołožił. Na prěnim městnje steji namjet, dźěćom w pěstowarnjach a šulach darmotny wobjed poskićić. Tohorunja namjetuja, nadhódnotowy dawk za sad a zeleninu šmórnyć. K doporučenjam komisije słuša tež statne woznamjenjenje žiwidłow hladajo na škit klimy, derjeměće zwěrjatow a jich wuskutki na strowotu ludźi.

Zwjazkowy sejm bě loni w meji wobzamknył, wobydlersku radu wutworić. Prezidentka sejma Bärbel Bas bě gremij nazymu při załoženju do wotewrjeneje diskusije pohonjowała. Wuzwolili běchu čłonow rady po principje připada. Namjety njejsu za parlament zawjazowace. Po dźensnišej debaće w zwjazkowym sejmje chcedźa namjety najprjedy raz we wuběrkach diskutować.

Zwjazki přetrjebarjow witaja, zo je wobydlerska rada měnjenja a nazhonjenja ludźi k zežiwjenju zezběrała.

nowostki LND