Žadataj sej perspektiwu

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Hladajo na jutřiše wuradźowanje zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ministerskimi prezidentami zwjazkowych krajow wo dalšim postupowanju w koronakrizy žadataj sej sakski minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt a ministerka za kulturu Barbara Klepsch (wobaj CDU) jasnu perspektiwu wotewrjenja za wikowanje, kulturu, gastronomiju a turizm. Njeměli na statistiske ličby incidencow dźiwać, ale na woprawdźite riziko na­tyknjenja. Tak hodźało so žiwjenje zaso normalizować, w zdźělence rěka.

Gorbačowej gratulował

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je bywšemu šefej­ Krjemla Michailej Gorbačowej k dźensnišim 90. narodninam gratulował, dźakujo so jemu za wurjadnu rólu při znowazjednoćenju Němskeje. „Waše zmužite skutkowanje za měr a swobodu w Němskej nihdy njezabudźemy“, w lisće zwjazkoweho prezidenta rěka. „Budźemy Wam za Waš skutk wěčnje dźakowni.“ Zdobom zwuraznja Steinmeier nadźiju, zo so němsko-ruske poćahi zaso polěpša.

Rozsud skorigowali

Po tydźenje trajacym zawrjenju smědźa ludźo w Bayerskej wot wčerawšeho zaso w twarskich wikach nakupować. Dyrbja pak wěstotny wotstawk dźeržeć a nahubnik wužiwać. Tež ličba kupcow je wobmjezowana. Hač smědźa wobchody tajkeho razu tež w Sakskej a Braniborskej bórze zaso wotewrjene być, chcedźa jutře na wjeršku Zwjazka a krajow wobrěčeć. Foto: dpa/Sven Hoppe

Lěwica: Wjace za starych činić

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Lěwica w zwjazkowym sejmje sej žada, zo měli so komuny a Zwjazk­ bóle na přiběracu ličbu staršich ludźi w Němskej nastajić. Při tym dyr­bjało so wjace za bjezbarjernosć w by­dlenjach, zarjadnišćach, lěkarskich praksach, busach a železnicach stać, rjekny socialna fachowča frakcije Sabine Zimmermann powěsćerni dpa. „Tule dyrbja wšitke statne runiny wjele wjace činić.“ Po datach, kotrež je zwjazkowe nutř­kowne ministerstwo za Sabinu Zimmermann zestajało, bě lěta 2019 něhdźe kóždy pjaty w Němskej w rentnarskej starobje. Při tym je regionalnje wulkich rozdźělow. W najmłódšim bjezwokrjesnym měsće Heidelbergu nad Neckarom su ludźo­ přerěznje 40,4 lěta stari, w měsće z najstaršim wobydlerstwom Suhlu w Du­rinskim lěsu 50,8 lět. Ludźo na wuchodźe su přerěznje jasnje starši hač na zapadźe.

UNO chce přepytowanje

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:
Genf (dpa/SN). Zajědojćenje kritikarja Krjemla Alekseja Nawalneho dyrbjeli po słowach fachowčow UNO z mjezynarodnym přepytowanjom wujasnić. Zamołwitych měli chłostać, rjeknyštej Agnès Callamard a Irene Khan, kotrejž w nadawku UNO morjenja a swobodu měnjenja zwonkasudnisce přepytujetej, wčera w Genfje. Wonej stej sej wěstej, zo je Ruska „jara prawdźepodobnje“ do atentata na Nawalneho splećena. Tón bě so loni w lěću zwjezł a ležeše dlěši čas w komje. Ruske wonkowne ministerstwo pak ma nadźiju, zo so „desinformacije“ wokoło Nawalneho skónča.

Pomjeznym kónčinam pomhać

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Sakska a Bayerska za zhromadny bój přećiwo koronawirusej

Mnichow/Drježdźany (dpa/SN). Bayerska a Sakska žadatej sej wot Berlina a Brüssela wurjadnu pomoc za ćežišća korona­infekcijow. „Přejemy sej wot Zwjazka a EU přidatne mnóstwo šćěpiwa přećiwo koronawirusej“, rjekny bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) wčera w Mnichowje. To je wažne, zo móhli perspektiwisce tež tule z wo­tebě­ra­cymi incidencami zaso wšelke wo­ló­ženja zamołwić. Bayerska chcyła swoje ćežišća infekcijow „wědomje sylnić“ a wo­krjesam w pomjeznych kónčinach wjace šćěpiwa přewostajić.

Wobaj krajej chcetej nimo toho Čěskej lěpje pomhać, nic jeno z přewzaćom na ko­ronawirus schorjenych pacientow. „Chcemy wutrobu Europy podpěrać, kotraž­ korony dla wosebje ćerpi. Tale wutro­ba trjeba našu podpěru, zo móhła zaso porjadnje dźěłać.“ Zo móhli ćežke połoženje w Čěskej polěpšić, chcetej Bayerska a Sakska Čěskej nimo toho spěšnotesty a šćěpiwo přewostajić.

Snadź nowe dopóznaća

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:
Na mjezynarodne přepytowanje zajědojćenja ruskeho opozicionelneho Alekseja Nawalneho sym hižo nětko wćipny. Móže tla być, zo dóńdu mjezynarodni fachowcy k cyle nowym dopóznaćam. Na kóncu móhło so wukopać, zo njeje ruska tajna słužba Nawalnemu něšto do čaja kidnyła, ale něchtó, kiž chcyše tak cyle wěstu mjezynarodnu reakciju zbudźić: Hdyž so Nawalnyj zwjeze, pokazuje wšón swět z porstom na ruskeho prezidenta Wladimira Putina a žada sej wězo „konsekwency“, na přikład hnydomny kónc twara płunowoda Nord Stream 2. A runje tak wšak su politikarjo tež reagowali. Njeje da to něšto, štož sej USA hižo dołho žadaja ...? Z mjezynarodnym přepytowanjom budźe nětko tež Němska nuzowana swoje po­zdatne „dopokazy“ nastupajo winu Ruske­je předpołožić. Na poskitki ruskeje strony, zajědojćenje zhromadnje přepy­tować a swoje dopóznaća předpołožić, w Berlinje dotal reagowali njejsu. Nětko drje dyrbja jednać. Marko Wjeńka

To a tamne (02.03.21)

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Wopity wodźer nakładneho awta je w Porynsko-Pfalcy na stražu awtodróhoweje policije přišoł, zo by sej tam swoju jězbnu dowolnosć zaso wotewzał. Tu su jemu zastojnicy dźeń do toho sćazali, po tym­ zo běchu jeho na parkowanišću z třomi promilemi lepili. Dokelž běše muž přeco hišće alkoholizowany, pře­wjedźechu dalši test, kiž wunjese znowa wjac hač promil. Kaž so wukopa, bě šofer ze swojim Lkw-jom z 30 kilometrow zdale­neho parkowanišća na stražu přijěł.

Wospjetneje nócneje hary dla dyrbi muž w Londonje wjace hač 3 000 eurow pokuty płaćić. To je sudnistwo wukazało. Muž bě swojim susodam lěta dołho z nócnym karaoke-spěwanjom a rjemjeslniskimi dźěłami spar rubił. Wjace hač 150 skóržbow so tak nakopi. Namołwy zarjadow a samo sudniski termin wón prosće ignorowaše.

Polacy za wotstup biskopow

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:

Waršawa (B/SN). Po tym zo je studija tydźe­nsce wuchadźaceho powěsćoweho magacina Wprost dalše skandale pe­do­filnosće wotkryła, so 58,7 procentow Po­la­kow za wotstup wšěch biskopow wu­pra­ja, 33,9 proc. ludźi je přećiwo tomu. Naprašowanje přewjedł bě Institut United Surveys. 87 procentow 30- do 39lětnych mjez naprašowanymi bě sej žadało, zo měli wšicy biskopja kraja wotstu­pić. Prote­sty přećiwo zamjelčenju seksual­neho znjewužiwanja w pólskej cyrkwi přiběraja.

Pomoc k wumrěću njeposkićić

Drježdźany/Hodźij (SN). „Myslu sej, zo móhłoj krajnemu biskopej wosebite serbske zajimy zbližić. Wón je zrozumjenje za našu naležnosć zwuraznił a při­či­ny za proces strukturneje změny roz­ło­žił.“ To rjekny Gerat Krawc po rozmołwje z Tobiasom Bilzom, krajnym biskopom Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje, minjeny pjatk w Drježdźanach. Na próstwu bě jeho krajny biskop Bilz na wosobinsku rozmołwu přeprosył.

Pomhaja Čěskej ze šćěpiwom

póndźela, 01. měrca 2021 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Sakska, Bayerska a Durinska chcedźa Čěskej ze šćěpiwom přećiwo koronawirusej wupomhać. Wot dźensnišeho sćelu susodnemu krajej 15 000 dozow, zdźěli rěčnik sakskeho krajneho knježerstwa Ralph Schreiber wčera w Drježdźanach. Wo rozdźělenju seruma rozsudźi čěske knježerstwo. Čěska­ ma tuchwilu najwyšu kwotu natyknjenjow po cyłej Europje. W kraju z 10,7 milionami wobydlerjow stej so dotal­ 1,2 milionaj ludźi natyknyłoj.

SPD předstaja wólbny program

Berlin (dpa/SN). SPD chcyše dźensa swój program za wólby zwjazkoweho sejma w septembru předstajić. To staj před­sydaj Saskia Esken a Norbert Walter­Borjans připowědźiłoj. Po informacijach medijow chce strona socialny stat skrućić a škit klimy do srjedźišća wólbneho boja stajić. Nimo toho chcedźa socialdemokraća zakładne zawěsćenje Hartz IV wotstronić a je z wobydlerskim pjenjezom narunać. Po puću ke „klimoneutralnej Němskej“ chcedźa spěšnosć na awtodróhach na 130 km/h wobmjezować.

Trump chcył znowa nastupić

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND