Habeck za razniše kartelowe prawo

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazkowy minister za hospodarstwo Robert Habeck chce hladajo na trajne wysoke płaćizny bencina a diesela „jara spěšnje“ namjety nastupajo přiwótřenje karteloweho prawa předpołožić. Hladajo na tankowy rabat při­zna, zo njeje zniženje dawka na bencin ženje namjet Zelenych był. „Hdyž pak so tajka ani tak dobra myslička takle špatnje wuwiwa, dyrbjeli so něšto přećiwo tomu činić“, politikar Zelenych rjekny. Po planach Habecka měł kartelowy zarjad móžnosće dóstać, raznišo přećiwo wolijowym koncernam postupować.

To a tamne (13.06.22)

póndźela, 13. junija 2022 spisane wot:

Płuwanski marathon na 1 200 kilometrow w Rynje je zahajeny. Joseph Heß z Kamjenicy je sobotu rano do jězora njedaloko šwicarskeho Tujetscha zalězł, kiž maja za žórło rěki. 34lětny chce čaru hač do Rotterdama za 25 dnjow zmištrować a wšědnje hač do dźesać hodźin płuwać. Wjacori kanuća jeho přewodźeja a akciju za dokumentarny film nahrawaja.

Italscy a grjekscy cłownicy su štyrjoch Britow w grjekskim přistawnym měsće Thessaloniki z cyłkownje 300 kilogramami kokaina w hódnoće dźesać milionow eurow lepili a zajeli. Wopojny jěd bě w 260 paketach schowany. Po prěnich dopóznaćach přisłušeja zajeći w starobje 38 do 52 lět kriminelnej organizaciji na Balkanje. Při přepytowanju luksusoweho domu namakachu policisća dalše drogi, pistolu, municiju, wjele pjenjez a wjacore mobilne telefony.

Serbske Nowiny su zapósłanca mjeńšiny Stefana Seidlera w Berlinje zetkali

Skok z Reichstaga zdaleny, sydła Němskeho zwjazkoweho sejma, ma Stefan Seidler, zapósłanc Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka SSW swój běrow w Berlinje. Wón je eksot mjez 736 ludowymi zastupjerkami a zastupjerjemi najwyšeho parlamenta našeho kraja. Jemu po boku staj w stolicy nawodnica běrowa a wědomostny sobudźěłaćer. Za rozmołwu z Axelom Arltom je sej muž z Flensburga hodźinu chwile wzał, byrnjež terminowa protyka połna była.

Knježe Seidlero, kak su Was w parlamenće Němskeje jako tak mjenowaneho „zapósłanca mjeńšiny“ přiwzali?

Jara derje. Frakcije demokratiskich stron su mje přewšo wotewrjenje přijimali. Tež zarjadnistwo zwjazkoweho sejma je mi napřećo přišło. Chcu je chwalić. Byrnjež wšitke zapósłanče a wšitkich zapósłancow jenak wobjednali, sym drje pytnył, zo su so tróšku prócowali. To kóždy dźeń nimaja, zo budźe kandidat-jednotliwc do zwjazkoweho sejma wuzwoleny.

Sće zapósłanc bjez frakcije. Su někotrežkuli frakcije spytali Was nawabić?

Pomocny program schwaleny

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa rada je dźensa změnu zakładneho zakonja wobzamknyła, zo móhli sto miliardow eurow drohi program k ponowjenju zwjazkoweje wobory zwoprawdźić. Zastupjerjo zwjazkowych krajow hłosowachu z wjetšinu dweju třećinow za změnu. Z pjenjezami chcedźa přichodne lěta nowe lětadła, helikoptery, łódźe, tanki a municiju wobstarać. Nimo toho je Zwjazkowa rada wobzamknyła, wot 1. oktobra minimalnu mzdu na dwanaće eurow zwyšić.

Wojowarjo k smjerći zasudźeni

Donjeck (dpa/SN). Najwyše sudnistwo separatistiskeje Ludoweje republiki Donjeck je třoch wukrajnych wojowarjow z rjadow ukrainskeje armeje k smjerći zasudźiło. Jedna so wo dweju Britow a Marokkočana. Zasudźeni maja měsac chwile, rewiziju zapodać. Nimo toho maja składnosć, wo hnadu prosyć. Potom móhli smjertny wusud na jastwo na čas žiwjenja abo na 25lět chłostanskeho lěhwa přeměnić. Britiska wonkowna ministerka Liz Truss mjenowaše wusud „inscenaciju bjez kóždeje legitimacije“.

Lauterbach: Ukrainje pomhać

Dźěłaćerjo Hamburgskeho přistawa po puću na stawkowu zhromadźiznu – dźěłarnistwo je za dźensa popołdnju we wšitkich wažnych němskich mórskich přistawach k warnowanskim stawkam namołwjało, zo by ćišć na dźěłodawarjow zwyšiło. Nimo najwjetšeho přistawa w Hamburgu běchu tež Emden, Bremerhaven a Wilhelmshaven porjechene. Foto: dpa/Markus Scholz

Lindner za změny motorow dla

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knje­žerstwo dyrbjało po měnjenju financneho mi­nistra Christiana Lindnera (FDP) na­stupajo wot EU planowany zakaz ben­cinowych a dieselowych awtow změny přesadźić. Wobzamknjenje Europ­skeho parla­menta rani dojednanja koa­liciskeho zrě­čenja SPD, Zelenych a FDP, rjekny Lindner powě­sćerni dpa. „Chcemy wuraznje op­ciju do přichoda za židke ćěriwa, ko­trež klimu škitaja.“ Tohodla dyr­bjało so zwjazko­we knježerstwo wo „změny za technologisku wotewrjenosć prócować“. Hewak njemóhł sej wón předstajić, zo Němska planam EU přihłosuje.

Parlament EU bě předwčerawšim, srjedu, za to hłosował, w boju wo škit klimy předań nowych awtow z bencinowym abo dieselowym motorom wot lěta 2035 zakazać. Čłonske staty maja so hač do kónca měsaca k tomu wuprajić.

Berlin (dpa/SN). Ukraina čaka dale na informaciju z Němskeje, hdy chcyła wona njedawno wot zwjazkoweho knježerstwa přilubjene brónje za bój přećiwo ruskej inwaziji přepodać. Dotal w Ukrainje njewědźa, hdy změja rakety mjetacy system ze składow Zwjazkoweje wobory, rjekny ukrainski wulkopósłanc w Němskej Andrij Melnyk nowinarjam. „Wočakujemy, zo amplowe knježerstwo swoje přilubjenje spěšnje spjelni, dokelž naši wojacy brónjowy system nuznje trjebaja, zo móhli ukrainsku ciwilnu ludnosć před barbariskimi nadpadami Ruskeje škitać.“ Je trjeba, „hobersku wojersku přewahu“ Ruskeje přewinyć.

Nimo toho jedyn lětadła wotwobaracy system Iris-T njedosaha, wón rjekny. Ukraina trjeba srjedźodobnje znajmjeńša dźesać tajkich systemow z wotpowědnej municiju, zo by so lěpje zakitować móhła. „Tole móhło wotběh wójny zasadnje změnić. By tež precedencny pad był, by-li Němska prěni króć moderne ćežke brónje słała, a nic kaž dotal jenož stare.

Trump zamołwity

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:
Washington (dpa/SN). Wosebity wuběrk, kiž přepytuje nadběh na Kapitol w USA, je w swojim z napjatosću wočakowanym prěnim słyšenju nowe dopóznaća wozjewił a bywšemu prezidentej Donaldej Trumpej sobuwinu dał. W posedźenju, kotrež su wčera wječor wjacore telewizijne sćelaki originalnje wusyłali, pokazachu mjez druhim dotal njewozjewjeny widejowy material. Čłonojo wuběrka Trumpej wumjetowachu, zo je ze swojim twjerdźenjom nastupajo wólbne wobšudnistwo rozhorjenu cwólbu přiwisnikow dale našćuwał. Tući běchu po narěči Trumpa 6. januara 2021 Kapitol we Washingtonje nadběhowali a wobsadźili.

To a tamne (10.06.22)

pjatk, 10. junija 2022 spisane wot:

Francoscy cłownicy su dweju Němcow při zapućowanju do Španiskeje zadźerželi a při kontroli w transporteru štyri aligatory namakali. Přiwołany fachowc za škit zwěrjatow zwěsći, zo jedna so wo družinu aligatorow, za kotruž płaća krute postajenja při mjezach. Dokelž Němcaj žanežkuli dokumenty za zwěrjata njeměještaj, jeju zajachu. Krokodile dowjezechu do zwěrjenca. Zwotkal mužej zwěrjata měještaj a dokal chcyštaj njebu znate.

Borisa Johnsona jako croissant móža sej wobydlerjo Kijewa słodźeć dać. W kofejowni Zavartailo mějachu ideju, so britiskemu premierministrej za wojersku pomoc Wulkeje Britaniskeje k zakitowanju Ukrainy přećiwo Ruskej inwaziji dźakować. Z baiserom a kulku lodu garněrowany croissant „Boris Johnsonjuk“ ma swojoraznu frizuru britiskeho politikarja napodobnić a so derje předawa.

Mašinotwarcy: Špatna powěsć

štwórtk, 09. junija 2022 spisane wot:

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Zwjazk mašinotwarcow Němskeje je žadanje parlamenta EU, awta z bencinowym abo dieselowym motorom wot lěta 2035 zakazać, kritizował. Wothłosowanje w parlamenće EU je špatna powěsć za sylnosć industrije EU“, w zdźělence zwjazka rěka. EU wzdawa so tak swojeje wodźaceje róle na technologiskim polu. Nimo toho nastanje wotwisnosć wot Ruskeje a Chiny, kotrež swět ze žadnymi surowiznami za twar baterijow zastaruja, zwjazk zdźěla.

Duda kritizuje Scholza

Waršawa (dpa/SN). Pólski prezident Andrzej Duda je zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) a francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona kritizował, dokelž najebać wójnu Ruskeje přećiwo Ukrainje přeco hišće z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom telefonujetaj. „Tute rozmołwy scyła ničo njewunjesu“, rjekny Duda němskim nowinarjam. „Je něchtó w Druhej swětowej wójnje na tute wašnje z Adolfom Hitlerom rěčał?“

Norwegska sćele hawbicy

nawěšk

nowostki LND