Železnica ma nuzowy plan

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Němska železnica chce za čas warnowanskeho stawka dźěłarnistwa lokomotiwnikow GdL nuzowy plan za dalokowobchad nastajić. Poskitk jězbow budźe widźomnje redukowany, koncern wčera wječor zdźěli. Za tute jězby chce železnica dlěše ćahi z přidatnymi městnami zasadźić, zo móhła wjace ludźi transportować. GdL bě 20 hodźin trajacy warnowanski stawk wot dźensa 22 hodź hač do jutře 18 hodź připowědźiła. Dźěłarnistwo chce tak w tuchwilnych tarifowych jednanjach ćišć na že­leznicu zwyšić. Železnica chce tež w regionalnym wobchadźe nuzowy jězbny plan wužiwać. Na kóždy pad pak dyrbja ­ludźo z wobmjezowanjemi ličić. Wčera wječor bě železnica ludźi prosyła, njetrjebawše jězby ze železnicu přestorčić.

W Brüsselu wo migraciji rěčeli

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Ministerscy prezidenća wuchodoněmskich zwjazkowych krajow su so dźensa w Brüsselu na wurjadne posedźenje zešli. Na dnjowym porjedźe steješe po informacijach sakskeje statneje kenclije mjez druhim njeregularna migracija a zawěsćenje fachowych mocow. Tuchwilu Sakska konferencu ministerskich prezidentow nawjeduje. Ministerski prezident Michael Kretsch­mer chcyše dźensa staflowy stab po planje saksko-anhaltskemu ministerskemu prezidentej Reinerej Haseloffej (wobaj CDU) přepodać. Na wuradźowanjach wobdźělić chcyše so tež społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchodne kraje Carsten Schneider (SPD).

Wojowanja w chorowni w Gazy

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:

Gaza (dpa/SN). Njedaloko najwjetšeje chorownje Gazaskeho pasma Shifa su po informacijach tam dźěłaceho lěkarja ­minjenu nóc raznje wojowali. Hodźiny dołho słyšeše wón třěleńcy a rozbuchnjenja, rjekny Ahmed Muchallalati, ­medicinar chorownje we wuskim pomórskim pasmje. Lěkar je tež israelske tanki njedaloko chorownje widźał. „Njewěmy, što planuja.“ Přiwšěm wón dale spyta, so wo swojich pacientow starać.

Israel na to tuka, zo ma islamistiska Hamas pod chorownju centralu rozkaznistwa. Hamas tole prěje. Terorisća Hamas běchu 7. oktobra Israel nadpadnyli a něhdźe 1 200 ludźi morili. Wot toho ­časa Israel Gazaske pasmo nadběhuje. Palestinjenjo rěča wo 10 000 smjertnych woporach mjez wobydlerjemi.

Arabski sćelak Al-Dshasira rozprawja, zo steja israelske tanki mjeztym na dworje chorownje, w kotrejž je přeco hišće něhdźe 650 pacientow. Nimo toho chowa so tam hač do 3 000 ciwilistow.

Israelske wójsko je minjenu nóc zdźěliło, zo su so wojacy do chorownje zadobyli. „Namołwjamy wšitkich přitomnych teroristow Hamas, so podać!“

Terminy, terminy

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:
Do doby awtomobila w kóždej domjacnosći bě wěste logistiske wužadanje sej na terminy zwonka swójskeje wjeski dojěć. Dźensa su principielnje wšě terminy mjez Drježdźanami a Zhorjelcom, Choćebuzom a Žitawu kóždy dźeń wulkej wjetšinje serbskeho ludu přistupne. Tomu so přidruža dosć online-poskitka. Tohodla njemóže najlěpše koordinowanje serbskich a druhich zajimawych terminow tomu zadźěwać, zo z indiwiduelneje perspektiwy objektiwnje nadbytk zarjadowanjow eksistuje. Nimo toho je cyle legitimne, hdys a hdys sej z partnerom měrny wječor abo kónc tydźenja lubić dać resp. sej doma w swójbje hrajkać abo mojedla tež hromadźe „Tatort“ w telewiziji hladać. Tohodla njetrjeba nichtó hubjene swědomje měć, hdyž njeje na wšěch „wažnych“ terminach widźeć. Wěste wothłosowanje terminow je wězo zmysłapołne, dokelž chcedźa ludźo na přikład wočiwidnje wšě nowe kruchi našich lajskich dźiwadłowych skupin dožiwjeć ... Marcel Brauman

1,56 miliardow pomocy

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakska je w koronakrizy předewzaćam přemosćenja 1,56 miliardow eurow wupłaćiła. Tole zdźěla Sakska banka za natwar na naprašowanje medijow. Po tym su firmy bance dotal 14 milionow eurow wróćili. Žadanja we wysokosći sydom milionow eurow su po dotalnych ličbach hišće wotewrjene. Předewzaća dyrbja pjenjezy w běhu lěta wróćić. Nawopak je banka předewzaćam 7,7 milionow eurow dopłaćiła. Pomoc k přemosćenju běchu wohroženym předewzaćam spěšnje wupłaćili, firmy dyrbjachu pak srědki wotličić.

To a tamne (15.11.23)

srjeda, 15. nowembera 2023 spisane wot:

W chorowni skónčił je pospyt młodeho muža w Južnym Tirolu, so přez teoretiske pruwowanje jězbneje dowolnosće z njedowolenymi srědkami přemoglować. Italčana lepichu, jako jemu něchtó přez móličke słuchatko wuslědki do hłucha šeptaše. Na to młody muž słuchatko spóžrě. Policija dowjeze jeho do chorownje, hdźež bě ilegalny nastroj pod röntgenowym aparatom jasnje widźomny.

Pječa wobrónjeny muž je wčera zasadźenje policije w Hamburgskej połobskej filharmoniji zawinował. Specialna jednotka tamnišeje policije je twarjenje přeslědźiła. Do toho bě swědk rozprawjał, zo je muža z třělbu w domje wuhladał. Policisća podhladneho skónčnje namakachu. Bróń pak wukopa so jako bleša wódki, kotraž bě na pistolu podobna. Policija njemóžeše wohroženje zwěsćić, muž njetrjeba z konsekwencami ličić.

Brónje pod chorownju našli

wutora, 14. nowembera 2023 spisane wot:

Gaza/Tel Aviv (dpa/SN). W pincy dźěćaceje chorownje w Gazy su israelscy wojacy po swójskich informacijach skład bróni palestinskich ekstremistow namakali. Nimo toho maja pječa pokazki na to, zo su w pincy chorownje Rantisi tež zastajencow chowali, rěčnik wójska Daniel Hagari zdźěli. Oficěr pokazowaše mašinske třělby, ručne granaty a brónje za wotwobaranje tankow. Hamas israelskemu wójsku wumjetuje, zo šěri wopačnosće.

CDU: Žadyn wobydlerski pjenjez

Berlin (dpa/SN). CDU chce wobydlerski pjenjez, kiž ma so wot 1. januara 2024 wupłaćić, w tuchwilnej formje wotstronić. Tole je generalny sekretar Carsten Linnemann nowinarjam připowědźił. Strona chce tute žadanje w swojim zakładnym programje „zakótwić“, Linnemann potwjerdźi. „Štóž nochce dźěłać, tole činić njetrjeba. Wón pak njemóže potom wočakować, zo towaršnosć jeho žiwjensku potrjebu zaruči“, wón rjekny. Trěbny je „powabk, na dźěło chodźić“.

Witaja „Dźeń weteranow“

Britiski kral Charles III. swjeći dźensa swoje 75. narodniny. Hižo wčera su jemu z narodninskej tortu dočasnje gratulowali. Charles­ bě sej wjacorych hosći – kotřiž su dźensa tohorunja 75. – na swoju dowolowu rezidencu Highgrove Gardens přeprosył. Charles bě so 14. nowembra 1948 w Londonje narodźił a steji wot 8. septembra 2022 na čole monarchije. Foto: pa/AP/Chris Jackson

Njeskutk wumysleny był

wutora, 14. nowembera 2023 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Z wumyslenej stawizničku wo pozdatnje přesćěhanej holčce je žona w Drježdźanach hodźiny trajace wulkozasadźenje policije zawinowała. „We wobłuku přepytowanjow wujewichu so dwěle na wuprajenjach swědkowki. Skónčnje wona přizna, zo njeje wot njeje wopisowany podawk scyła wěrny“, policija wčera wječor zdźěli a pytansku akciju skónči. Do toho bě 180 zastojnikow zhromadnje z helikopterom a wjacorymi policajskimi psami zasadźenych. Nětko pruwuja, hač njezahaja přećiwo 35lětnej žonje přepytowanske jednanje. Žona bě wčera rano policiju z nuzowym čisłom zazwoniła. Wona bě pječa wobkedźbowała, kak njeznaty muž dźěćo wobćežuje. Holca pak bě so wot njeho wottorhnyła a do bliskeho lěsa ćeknyła. Skućićel bě pječa za njej běžał.

EU přilubjenje njedodźerži

wutora, 14. nowembera 2023 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Europska unija drje njemóže swoje přilubjenje dodźeržeć, Ukrainje hač do měrca 2024 milion granatow municije přewostajić. Tole je zakitowanski minister Boris Pistorius (SPD) přiznał. Najebać to dźěłaja staty EU zhromadnje z industriju dale na tym, produkciju zwyšić, rjekny Pistorius dźensa do zahajenja wuradźowanja zakitowanskich ministrow EU w Brüsselu. EU bě w měrcu wobzamknyła, Ukrainje w běhu lěta milion granatow za artileriju přewostajić.

Na swojim wuradźowanju chcychu ministrojo wo wojerskej pomocy na dobro Ukrainy wuradźować. Pomoc ma wosom miliardow eurow wobsahować.

HSSL23

nowostki LND