Po krizy wjele insolwencow

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:
Neuss (dpa/SN). W druhej połojcy lěta hrozy w Němskej po słowach hospodarskich fachowcow jasnje wjetša ličba předewzaćelskich insolwencow. Stat je z pomocnymi srědkami w koronakrizy 25 000 předewzaćam kumštnje žiwe zachował, zwěsćatej hospodarska dataja Creditreform a Leibnitzowy centrum za europske hospodarske slědźenje we wčerawšim zhromadnym wozjewjenju. „Njediferencowane rozdźělenje pjenjez a pobrachowaca perspektiwa wotewrjenja wuskutkujetej w druhej połojcy lěta 2021 jasnje wjac insolwencow“, w dokumenće rěka. Potrjechene su předewšěm małe předewzaća. Fachowcy złožuja so na wuhódnoćenja płaćenjakmanosće 1,5 milionow předewzaćow. „Při tym so pokazuje, zo móžachu pjenježnje słabe firmy, kotrež bychu pod normalnymi wuměnjenjemi z wěstosću do insolwency šli, bjez wuhladow na saněrowanje z pomocu statnych srědkow přežiwić. Tak je w gastronomiji jenož połojca předewzaćow insolwencu přizjewiła, kaž bychu to na zakładźe ličbow minjenych lět wočakować dyrbjeli. Fachowcy liča tuž z 25 000 mjeztym nakopjenymi insolwencami.

To a tamne (26.03.21)

pjatk, 26. měrca 2021 spisane wot:

Falšowany pokal champions league su cłownicy w pakeće z Chiny našli. Pokal skazał bě 30lětny Mnichowčan. Wón bě sudobjo w chinskim internetnym portalu namakał a za 400 eurow skazał. Při tym njebě jemu wědome, zo je zakazane falšowanki do Němskeje dowožować. Prawa na originalnym pokalu w hódnoće 50 000 eurow ma koparski zwjazk UEFA. Cłownicy su wopačny pokal sćazali.

Tři z hnězda padnjene wjewjerčki su w Augsburgu wohnjowych wobornikow zaběrali. Jako spytachu je pomocnicy do hnězda wróćo wabić, sej młodźatka radšo z nimi hrajkachu. Wone so njebojachu, wšako čłowjekow jeno z wysokosće znajachu – a zajimawych wobornikow scyła nic. Dokelž pak bychu na zemi wot psow a kóčkow wohrožene byli, je wobornicy po rěblu na hałzu štoma sadźichu. Wottam so wjewjerčki do hnězda zminychu.

Merkel za europski serum

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je trěbnosć swójskeje produkcije seruma přećiwo koronawirusej w Europskej uniji potwjerdźiła. We Wulkej Britaniskej produkuja za Wulku Britanisku, USA žane šćěpiwo do wukraja njesćelu, kanclerka dźensa w zwjazkowym sejmje rjekny. „Europa je tuž dołhodobnje na to pokazana, štož EU produkuje.“ Angela Merkel nimo toho namołwješe, „cyły swět ze serumom zastarać. Hewak budźemy zas a zaso z nowymi formami koronawirusa konfrontowani.“

Söder za hinaše konferency

Berlin (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) je so za změny dotalneho formata konferency Zwjazka a zwjazkowych krajow wuprajił. Konferenca dyrbjała spěšnišo, efektiwnišo a zjawnišo dźěłać. Wšako interne informacije z konferency hižo nětko spěšnje zjawnosć docpěwaja. Posedźenja měli so hižo rano započeć, a dyrbjeli je tež raz přetorhnyć, njeje-li wuspěch spóznajomny. Nócne posedźenja njejsu spomóžne.

Posaarska skónči lockdown

Dale bjez wuspěcha su dotal wšitke pospyty, hobersku kontejnerowu łódź w Suezskim kanalu wuswobodźić. 400 metrow dołha a 59 metrow šěroka łódź „Ever Given“ chinskeho předewzaća Evergreen bě wutoru při wichoru do přibrjoha zajěła a zaraća wot toho časa jednu z najwažnišich wodowych dróhow swěta. Sta druhich łódźow dyrbja čakać. Foto: dpa

Lěwica za zamóženski wotedawk

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Lěwica je sej znowa zamóženski wotedawk žadała, zo hodźeli so sćěhi koronakrizy financować. Jónkrótny wotedawk by runje 0,7 procentow wobydlerjow Němskeje potrjechił, statej pak dochody 310 miliardow eurow wunjesł, kaž frakciski šef Dietmar Bartsch internetnje zdźěli. Do toho běchu zastupnicy Lěwicy „Wosomdypkowy plan na dobro runohódnych žiwjenskich poměrow“ předstajili. Zamóženski wotedawk je dźěl plana. Miliony eksistencow su wohrožene, Lěwica piše. Hrozytej wulka žołma plajtow a zničenje statysac dźěłowych městnow. „Trjebamy jónkrótny wotedawk multimilionarow a miliardarow na wulke zamóženja, zo móhli sćěhi krizy a z nimi zwjazane wužadanja přichodneho časa sobu financować“, w dokumenće rěka. W naćisku žada sej Lěwica zdobom wyše mzdy we wuchodoněmskich zwjazkowych krajach, zo bychu hač do lěta 2025 zapadoněmski niwow docpěli. Chorownje měli zjawnym wob­hospodarjerjam přepodać a města zaso wožiwić.

Köpping: Čuwy chětro napjate

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Koronakriza hłowna tema debaty w Drježdźanskim sejmje

Drježdźany (dpa/SN). Sakski krajny sejm je so dźensa znowa z koronakrizu zaběrał. W aktualnej hodźinje debatowaše parlament wo połoženju žonow w časach korony. Wjacori rěčnicy wuzběhnychu wosebite poćežowanje předewšěm maćerjow, kotrež maja najwjetše brěmjo njesć, hdyž dyrbja na přikład jich dźěći zawrjenych šulow dla doma wostać.

Hižo wčera bě koronapandemija w plenumje Drježdźanskeho sejma wusahowaca tema wuradźowanjow była. W nadawku knježerstwa informowaštej ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD) a ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) wo tuchwilnej situaciji. Petra Köpping bě sej wěsta, zo su čuwy ludźi mjeztym hranicy napjatosće docpěli. Mnozy měnja, zo wobmjezowanja hižo dlěje njeznjesu.

Rjana iluzija

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:
Ideja, sej wot bohatych zamóženski wotedawk žadać, njeje runjewon nowa, ale je přiwšěm stajnje zaso někak sympatiska: Ći, kiž maja pjenjez dosć, měli něšto wotedać, zo by wša towaršnosć z toho swój wužitk měła. Po namjeće Lěwicy móhli tak miliardy eurow znosyć, kotrež by stat za přewinjenje sćěhow koronakrizy derje trjebać móhł. Tak rjenje, kaž to klinči, knježerstwo, kotrež by w Němskej tajki wotedawk wukazało, njeje hišće rodźene. Wot CDU njetrjebamy to wočakować, a pola FDP so tajke něšto takrjec hižo přirodnje zakazuje. Jenož SPD je wotedawk hdys a hdys kedźbliwje naspomniła. ­Samo Zeleni, kotrymž bych tajku formu solidarneho wobchadźenja skerje přicpěwał, su wotkiwnyli. Badensko-württembergski ministerski prezident Winfried Kretschmann je jón jako „njezmysł“ wo­spjet zaćisnył. Sym sej wěsty, zo wunamaka knježerstwo bórze nowy dawk, kak koronakrizu zapłaćić, nic pak za bohačkow, ale za nas wšěch. Marko Wjeńka

Woelki swójske zmylki přiznał

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:
Köln (dpa/SN). Kardinal Rainer Maria Woelki je po wozjewjenju posudka k wobchadźenju arcybiskopstwa z padami splažneho znjewužiwanja zmylki přiznał, wotstup ze zastojnstwa pak wotpokazał. „To njeby problemy rozrisało“, wón rjekny. Přeńdźenja w Kölnskim arcybiskop­stwje su jemu „wot systema postajene zatajenje“. Wón připowědźa konsekwency, kotrež zwisuja z minjeny tydźeń wozjewjenym posudkom wo znjewužiwanju přez měšnikow. Šef najwjetšeho němskeho biskopstwa chce „rigoroznje jednać“, zo by so tajkemu něčemu w přichodźe zadźěwało. Woelki rěčeše wo „chaosu w zarjadnistwje“ a wo „systemje mjelčenja, zatajenja a pobrachowaceje kontrole“. „Generelnje njebě žaneje empatije“, wón wuzběhny. Kaž z posudka wuchadźa, bu w Kölnskim arcybiskop­stwje wot lěta 1975 do 2018 cyłkownje 314 wosobow – předewšěm hólcy, młódši hač 14 lět – seksualnje znjewužiwanych. Kaž posudźowar Björn Gercke zwěsći, njebě sej přez lětdźesatki nichtó zwěrił tajke njeskutki přizjewić. Wjacorym zamołwitym arcybiskopstwa wumjetuje Gercke zanjechanje winowatosćow.

To a tamne (25.03.21)

štwórtk, 25. měrca 2021 spisane wot:

Nimale 60 km/h spěšnišo hač dowolene je wodźer wosoboweho awta w Berlinje-Wilmersdorfje po puću był, jako jeho błyskač policije lepi. Awto smaleše ze 87 km/h po dróze, na kotrejž je jeno 30 km/h dowolenych. Nětko hroža šoferej 280 eurow pokuty, dwaj dypkaj w Flensburgu a dwaj měsacaj zakaza jězdźenja.

Pod wliwom drogow a bjez jězbneje dowolnosće je muž w Plauenje ze swojim awtom do wjacorych parkowacych jězdźidłow zrazył. Po tym zo bě tež jeho wóz zražkow dla wobškodźeny, jón 36lětny wotstaji a so zminy. Policija pak jeho krótko po tym dosahny. Test na drogi bě pozitiwny. Při přepruwowanju awta namakachu zastojnicy dalše wopojne srědki. Nětko dyrbi so muž wjacorych přeńdźenjow dla zamołwić, mjez druhim jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla.

Nowemu dojednanju kročel bliže

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Sakska přihłosuje nowemu, štwórtemu dojednanju wo financowanju Załožby za serbski lud, je sakski kabinet wobzamknył. Wo tym informowaše wčera připołdnju sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) na nowinarskej konferency w sakskej stolicy.

Kaž ministerka rozłoži, běchu so wšitcy třo partnerojo na zakładźe přizjewjenja pjenježneje potrjeby załožby do toho na wobjim financowanja dojednali. „Spěchowanska suma – a měnju, zo je to jara dobre znamjo – bu, přirunujo z třećim dojednanjom, wo cyłkownje 5,3 miliony na 23,92 milionow eurow wob lěto zwyšena. Podźěl Sakskeje při tym na 7,9 milionow eurow (+1,77 mio.) lětnje stupa“, Barbara Klepsch wuwjedźe. Wjetšinu załožboweho etata zawěsća po dojednanju Zwjazk z 11,96 milionami eurow (+2,66 mio.); 3,99 milionow eurow (+0,89 mio.) přida Braniborska. Trěbne srědki su w dwójnym etaće Sakskeje za lětsa a klětu zapisane. Krajny sejm ma tomu hišće přihłosować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND