Fenki tola najwažniše

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:
Milenka Rječcyna

Wšojedne, dokal na polu šulskeje politiki tuchwilu hladamy – wšudźe knježi njewěstosć. Haj, bjez wotmołwy na prašenja štó što a kelko płaći, njewjerći so ani najmjeńše kolesko. Hižo Stary Fryc, pruski kral, měješe z pjenjezami swoju lubu nuzu. Lutowaše, hdźež to móžeše, tež na šulskim kubłanju swojich poddanow. „Dobry wojak njetrjeba wysoko kubłany być, wojować wón ma“, bě jeho kredo.

Wospjetuja so stawizny?

pjatk, 24. februara 2017 spisane wot:
Janek Wowčer

To bě kaž dyr mjezwoči, jako zhonich, zo chce braniborski minister za kubłanje młodźinu a sport Günter Baaske z nowym šulskim postajenjom wučbu serbšćiny raznje přikrótšić. Hladajo na to, w kelko šulach Braniborskeje serbšćinu tuchwilu po­dawaja a kelko z nich by zwostało, by-li so jeho namjet – jenož hišće wučbu serbšćiny dowolić, hdyž je znajmjeńša dwanaće zajimcow – přesadźił, wuwědomich sej, zo je to nadpad na eksistencu Delnich Serbow. Kak hewak měli to mjenować, hdyž ze 27 kubłanišćow po zwoprawdźenju postajenja jenož hišće tři zwostanu, na kotrychž móhli serbšćinu podawać? Knježe ministro Baaske, to njeje chutnje měnjene, abo?

Mje pak namjet jeno z wida ryzy ličbow njepřekwapja. Ně, z jeničkim tajkim postajenjom by minister skutkowanje a prócu mnohich wobydlerjow (nic jenož Serbow) wo zachowanje serbskeje rěče a kultury do błóta steptał. Nimo toho je w Delnjej Łužicy 1998 zahajeny projekt Witaj dotal z pomocu Serbskeho šulskeho towarstwa, Rěčneho centruma WITAJ a dalšich poměrnje wuspěšny. A ze wšěm ma nětko naraz kónc być?

Komuny dźeńa bóle črij tłóči

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Měrćin Weclich

Spočatk februara su w Budyskim Serbskim domje mjeztym třeće wubědźowanje Rady za serbske naležnosće „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“ zahajili. Rozprawjachmy wo tym 6. februara na 1. stronje. Napadnyło mi je, zo sedźeše wjele ludźi na derje wobsadźenej žurli – dyrbjachu samo stólcy přistajeć. Bě pak jich jenož mało komunalnych politikarjow. Woni dźě su zastupjerjo a rěčnicy městow a gmejnow serbskeho sydlenskeho ruma Swobodneho stata Sakskeje, na kotrychž so wubědźowanje poprawom wusměrja.

Z narodnym moderatorom

pjatk, 10. februara 2017 spisane wot:
Axel Arlt

Na hłownej zhromadźiznje Domowiny 25. měrca we Wojerecach kandiduje Dawid Statnik znowa za jeje předsydu. To potwjerdźi wón na wčera­wšej nowinarskej konferency třěšneho zwjazka. Šěsć towarstwow/župow bě jeho namjetowało. Znowa wo najwyše zastojnstwo narodneje organizacije so požadać, to nje­zda so jeno z perspektiwy kandidata samoho logiske być. Serbske towarstwa zepěraja so rady na wobstajnosć, štož jich tež z napinacych rozmyslowanjow nastupajo móžneho kandidata abo kandidatku wuswobodźa.

Što zwostanjez wubědźowanja?

pjatk, 03. februara 2017 spisane wot:
Marian Wjeńka

Na žurli Budyskeho Serbskeho doma su dźensa popołdnju wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“­ zahajili. Třeći raz su města a gmejny namołwjene, zapodać wose­bite projekty, z kotrymiž so serbšćinje w zjawnosći wjetša kedźbnosć wěnuje. Tak chwalobne kaž wšitke zapodate iniciatiwy zawěsće budu mam wosobinsce za tróšku zrudne, zo za tajkile zaměr scyła­ wosebite wubědźowanje trjebamy. Poprawom dyrbjało samozrozumliwe być, zo komuny w zjawnosći na to dźiwaja, zo je serbska rěč prezentna, wšako wone tež hewak při kóždej składnosći wu­zběhuja, kajku wosebitu bohatosć Łužica z dwurěčnosću ma. Bohužel tomu tak njeje a tuž njech so z wubědźowanjom to samozrozumliwe nachwata.

Z napjatosću stajnje pódla

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:
Patricija Kralec

Před měsacomaj mějach njeměrnu nóc. Jako wotućich, na swój smartphone pohladach a tam stejace čitach, sej najprjedy myslach, zo špatnje sonju. Ale nětko, połdra tydźenja po zawjedźenju muža do noweho zastojnstwa, njeje to hižo són: 45. prezident USA je Donald Trump.

Přemyslować a potom jednać!

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:
Bianka Šeferowa

Ludźo maja so po zakonjach a prawi-dłach měć. To je samozrozumliwe a njemóže tež nichtó prěć. Po cyłej Němskej eksistuje 1 681 zwjazkowych zakonjow. K tomu přińdu zakonje zwjazkowych krajow. Dale mamy hišće 2 711 zwjazkowych směrnicow a přidatnje směrnicy šěsnaće krajow. Tak je na přikład w jednym zwjazkowym zakonju zrjadowane, zo smědźa slepi z awtom we wobłuku zakaza zastaća parkować. Dwěluju na tym, zo bychu tajcy ludźo scyła dowolnosć dóstali z awtom jězdźić. Hač zmysłapołne abo nic, wšitko změje swoju přičinu. Wuchadźam­ dźě z toho, zo bjez porady fachowcow žane zakonje njenastawaja.

Nimale wšitke žiwjenske wobłuki maja swoje zakonitosće. Tak je na přikład tež twarski wobłuk dokładnje zrjadowany. Hižo dołho wobsteji na přikład ćopłotnoškitne postajenje, nastajene wot architektow abo inženjerow, kotřiž su eksperća na tym polu. Bjez tajkeho postajenja njedóstanu twarscy knježa dźensa žanu twarsku dowolnosć. Směrnicy su so lěto wob lěto přiwótřeli. Bjez ćopłotneho škita třěchow a fasadow chěžow postajene hódnoty ćopłotoškita njedocpěješ.

Cordula Ratajczakowa

Na „dejmantny kwas“ prosy Serbski ludowy ansambl hosći składnostnje jubilejneho 60. ptačokwasneho programa w swojej režiji. We wěstym nastupanju je to tež dejmantny kwas za ansambl a jeho publikum, zwjazany z kóždolětnym profesionelnym wuměłsko-zabawnym poskitkom, kotryž je tak kruće kaž lědma što w kulturnej protyce wjacorych łužiskich generacijow zakótwjeny.

Dejmantny kwas je znamjo, zo njeje mandźelstwo jeno zbožowne wokomiki dožiwiło, ale tež ćežke časy zhromadnje zmištrowało, zo je k dalewuwiću žiwjenja přinošowało a wšo to jeno z lubosću, swěru a wutrajnosću docpěło.

Putin zły – Obama dobry?

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:
Marko Wjeńka

Jako bě loni w nowembru doskónčnje wěste, zo budźe Donald Trump nowy prezident USA, mi znata powědaše, zo je so jeje dźesaćlětny syn doma prašał: „Mama, budźe nětko wójna?

Dopominaće so hišće, kak zahoriće smy před wosom lětami noweho prezidenta Baracka Obamu witali? Prěni čorny prezident! Mudry, modernje myslacy čłowjek z naročnymi předewzaćemi. Nětko budźe wšitko lěpje, sej myslachmy.

Dźensa, na kóncu jeho zastojnstwa, wěmy, zo je Obama ze swojej politiku tež sobuzamołwity za nowe krizy, za wójny a wjele mortwych. Myslu na wonu „rewoluciju“ na Ukrainje, kotruž su USA financowali a kotraž je zakład dźensnišeho politiskeho chaosa w kraju. A wójna w Syriskej z wobdźělenjom USA je sej mjeztym statysacy woporow žadała.

Ze sobu rěčeć a na so słuchać

pjatk, 06. januara 2017 spisane wot:
Milenka Rječcyna

Iniciatiwa Serbski sejm přeproša na kubłanski wjeršk. Za to su so iniciatiwnicy z mejlku mjez druhim na zastupjerjow Domowiny a Załožby za serbski lud, Serbskeho šulskeho towarstwa, Rěčneho centruma WITAJ kaž tež sakskeho regionalneho šulskeho zarjada Budyšin wobroćili. Wo kubłanju w Serbach rěčeć bjez mjenowanych institucijow a zarjadow njeje dźensa móžno. Wšako skutkuja w nich připóznaći partnerojo statnych instancow. Přiwšěm ma kóždy prawo wo naležnosći rozmyslować. Kak so wotmysł sejmikarjow poradźi, z mnohimi wo perspektiwach serbskeho kubłanja jenož njerozmyslować, ale tež rěčeć – so pokaza. Poradźić pak so wón poprawom dyrbi. Přičina je jednora: Dźe wo naležnosć, kotraž cyły lud nastupa a zaběra, mjenujcy wo přichod Serbow.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND