To a tamne (23.02.18)

pjatk, 23. februara 2018 spisane wot:

„Lady Gaga“ je swoje mjeno jako najrjeńša kruwa Nižosakskeje a Sakskeje zakitowała a třeći raz „přehladku najlěpšich“ dobyła. Wona je so wčera w 45. lětniku wubědźowanja přećiwo konkurentkam na čerwjenym přestrjencu w hali Delnjeje Sakskeje we Verdenje přesadźiła. Nimale 3 000 ludźi sej spektakl wobhlada. Orga­nizacija Masterrind, kotrejež plahowanski teren so po Nižosakskej a Sakskej wupřestrěwa, přehladku wuhotuje.

Rěbl při sćěnje domskeho měješe kedźbliwy muž w Hornjofrankskej za pokazku na zadobywanje a informowaše radšo policiju. Sćěhujo pokiw skontaktowa so ta z mějićelom chěže w Steinweisenje. Pozdatneho zadobywarja spěšnje zwěsćichu: Zastojnicy „lepichu“ młodeho muža, kiž chcyše po rěblu do jstwy swojeje přećelki zalězć. W Bayerskej tajke něšto­ tež „fensterln“ mjenuja.

To a tamne (22.02.18)

štwórtk, 22. februara 2018 spisane wot:

Wuwzaćnje w sakšćinje abo delnjoněmčinje město němčiny su policisća wčera na Mjezynarodnym dnju maćeršćiny twitterowali. Tak je direkcija zwjazkoweje policije w Pirnje sakski dialekt wužiwała, zo by za jězbu z ćahom do Magdeburga wabiła, na kotrejž starachu so policisća wo wěstotu. W Schleswigsko-Holsteinskej rozprawješe policija w narěči platt wo swójbje, kotraž bě zastojnikow cuzeho psa w domje dla alarmowała.

Zadźěwany jabłukowy kral, kiž bě toho­dla hižo wjacekróć skoržił, njemóže so z měšćanostu Gubina stać. Kaž wottam rěka, je wólbny wuběrk jeho požadanje jednohłósnje wotpokazał. Wólbny namjet njeje ani k terminej ani w prawej formje předležał, nimo toho njebě prawje wupjelnjeny. Požadar bě 2016 při wólbach jabłukoweho krala zwrěšćił, tež sudnistwo njemóžeše jemu pomhać.

To a tamne (21.02.18)

srjeda, 21. februara 2018 spisane wot:

Štyrjo młodostni w starobje 13 do 17 lět su wčera wječor w durinskim Heiligenstadće najprjedy šofera wohrozyli a na to z jeho awtom po poł Němskej ćěkali. Hakle po nimale 500 kilometrach w Hamburgu jich policija zaja. Njeskutka podhladni njesmědźachu poprawom sami hišće žane awto wodźić, 17lětny jeničce z přewodom dorosćeneho. Zwotkel młodostni skućićeljo pochadźeja, njemóžeše policija rjec.

Nimale 4 400 porikow je so w tydźenju wokoło dnja Walentina před statnymi hrodami, parkami a zahrodami w Badensko-Württembergskej hubkowało, mějo tak darmotny zastup. Zarjadnišća su lubowacym zastupny pjenjez spušćili, běchu-li so před pokładnju košili. 4 385 porikow je swój lisćik na te wašnje „zapłaćiło“. Loni bě jich 3 815 porikow, kaž zarjadowarjo zdźěleja.

Čłonski wupokaz bywšeho šefa stasi Ericha­ Mielki pola sportoweho zjednoćensta Dynamo je njeznaty pokradnył. Dokument z čisłom 00379 bě so hižo loni­ w času wot 22. do 24. oktobra z muzeja we wobwodźe Berlin-Mitte zhubił. Pječa bu za čas přehladki „Kopańca w stolicy“ w Ephraimowym palaisu spakosćeny. Wustajeńca je mjeztym zakónčena.

To a tamne (20.02.18)

wutora, 20. februara 2018 spisane wot:

Zastaranske prawo za třinaće małych dźěći dósta Japanjan w Thailandskej. Swójbne sudnistwo w Bangkoku je 28lětnemu Mitsutokijej Shigeće dźensa dospołne zastaranske prawo za dźěći při­zwoliło. Holcy a hólcow běchu wšelake wupožčene maćerje w jeho nadawku porodźili, wšitkich w lěće 2014. Wjacekrótny milionar, syn bohateho wobchodnika, bě Thailandźankam za to přeličene wjace hač poł miliona eurow płaćił.

Z rekordnej pokutu 208 000 eurow je Mnichowske hamtske sudnistwo muža zasudźiło, kiž njebě za ćelace jatra prawu płaćiznu při kasy zapłaćił. 58lětneho běchu w superwikach w Mnichowje-Haidhausenje lepili. Kaž wón nětko přizna, je loni w decembru štyri razy ćelace jatra do titki za sad přepakował, zo by je při samoposłuženskej kasy jako tuńši wudźěłk wotličił.

To a tamne (19.02.18)

póndźela, 19. februara 2018 spisane wot:

Dwanaćelětny je w Berlinje-Spandauwje spěšnik ICE prawdźepodobnje za mě­šćansku železnicu měł a tak město do centruma stolicy do Wolfsburga jěł. Po puću je hólčec přewodźerce w ćahu napadnył, na čož wona zwjazkowu policiju zawoła. Zastojnicy pachoła we Wolfs­burgu přewzachu a informowachu jeho staršeju. Z přichodnym ćahom pósłachu syna – pod dohladom dalšeho přewodźerja – wróćo do Spandauwa, hdźež staršej na njeho hižo čakaštaj.

Paduch drjewa bě swoje awto w porynsko-pfalcskej gmejnje Ellerstadt tak połne nakładował, zo je na polu tčacy wostał. Policija nańdźe njezamknjene wozydło w nocy na njedźelu blisko składźišća drjewa. Mějićelka awta zastojnikam rjekny, zo bě mandźelski z nim po puću. Z přiwuznymi smědźeše wona drjewo wčera na składźišću wróćo staplować.

To a tamne (16.02.18)

pjatk, 16. februara 2018 spisane wot:

Nadal wulki je zajim za tradicionalnu zymsku wustajeńcu ke kultowemu filmej „Tři worješki za popjelawku“ na Moritzburgskim hrodźe. Na wšě 100 000 wopytowarjow su tam dotal zličili, kaž zarjadnistwo hrodu zdźěla. Nadźijeli běchu so 80 000 hosći. Přehladku z kostimami, rekwizitami a kulisami woblubowaneho bajkoweho filma běchu 18. nowembra 2017 wotewrěli. Wona je hišće hač do 25. februara přistupna.

Zbožo w njezbožu měješe staruška w Brettenje pola Karlsruhe. Ju běchu wobšudnicy wobkradnyli, prošo 79lětnu, jim pjenjezy měnjeć. Při tym torhnychu jej móšničku z 500 eurami z ruki a zminychu so. Pjenjezy bě žona za swoje 80ćiny na bance wotzběhnyła. Hosćo na susodnej póstniskej party spontanje reagowachu, zběrachu za starušku pjenjezy a přepodachu jej dohromady 200 eurow.

To a tamne (15.02.18)

štwórtk, 15. februara 2018 spisane wot:

Dźesatki pizzow wšědnje je Dortmundski prawiznik přez dlěši čas dóstawał, bjez toho zo bě je scyła skazał. Štó je na tym wina, policija nětko přepytuje. Tukaja na „pizza-stalking“, šikanu z pomocu skazankow w mjenje druheho. Akcija je nimo, za skućićelom pak dale pytaja. ­Pizzy zapłaćić prawiznik njetrjeba. Škodu zaruna dodawar pokładźeneho pječwa.

Při mosće wisajo wostało je nakładne awto w Kamjenicy. Prawdźepodobnje bě 62lětny šofer Lkw-ja wysokosć mosta wopak posudźował. Pod mostom bě jenož 3,50 metrow wysoko městno. Na připowěšaku nakładowane twory pak přesahowachu wjace hač štyri metry. Na nakładnym awće a na mosće nastatu škodu trochuje policija na něhdźe 8 500 eurow. Wona wšak tež přepytuje, kak móžeše šofer dale jěć, byrnjež wysokosć mosta wupokazana była.

To a tamne (14.02.18)

srjeda, 14. februara 2018 spisane wot:

Ze sněhowymi bulemi je jědnaćelětny hólčec z Hannovera w awstriskim centrumje zymskeho sporta Obertauern 54lětneho muža tak rozhorił, zo tón hólca namócnje k policiji sobu wza, bjez toho zo by staršeju informował. Pachoł bě so ze sněhom na nimo jěduce awta měrił. Policisća pak njemějachu za postupowanje šofera zrozumjenje, nawopak. Wón dyrbi nětko ze skóržbu ranjenja ćěła dla ličić, dokelž bě hólca na łochću snadnje zranił. Nimo toho njebě tón žane z awtow trjechił.

Třichnjenja swojeje žony dla je so 81lětny šofer wosoboweho awta w Biskopicach tak nastróžił, zo wón kontrolu nad wodźidłom zhubi. Awto zrazy na to z wotmachom do parkowaceho Toyoty. Mandźelska šofera w samsnej starobje so snadnje zrani. Nastatu wěcnu škodu wšak trochuja na 10 000 eurow.

To a tamne (13.02.18)

wutora, 13. februara 2018 spisane wot:

Swój handy mylnje do syły norow ćisnył je póstniski princ Dubby I. w poruhrskim Oberhausenje. Na princowskim wozu stejo bě wón sobotu z plackami mjetał a při tym na swojim mobilnym telefonje wuslědki kopańcy sćěhował. Na to połoži wón telefon do faška ze słódkosćemi. Jako bě nastroj nadobo fuk, wón z druhim telefonom swoje čisło zazwoni. Na tamnym boku přizjewi so policija. Sprawny karnewalist bě handy tam wotedał.

Skandalni turisća, kotřiž sej sto metrow dołhu dźěru na awtodróze A 20 w Mecklenburgsko-Předpomorskej wobhladuja a so tam sami fotografuja, zamołwitych přiběrajcy starosća. Ći nětko rozmysluja, prawnisce přećiwo wudźěrakam postupować. Čara je zawrjena, na nju stupić je zakazane. Po njej běhać je přewšo lochkomyslne a jara strašne, dróhotwarski zarjad zdźěla.

To a tamne (12.02.18)

póndźela, 12. februara 2018 spisane wot:

W kerčinje tčacy wostał je paduch w badensko-württembergskim Riedlingenje, po tym zo bě so podarmo do hrajneje hale zadobyć spytał. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu 31lětneho z motorskej piłu wuswobodźić. Wón bě so do kazina zadobył, při čimž so alarmowa připrawa zapiny. Bjez rubizny muž na to ćekny, daloko pak njepřińdźe: Policisća jeho poł hodźiny pozdźišo w kerčinje metry dale namakachu a zajachu.

Kaž ručna granata wupadacy młynčk korjeninow je w Frankfurće nad Mohanom zasadźenje policije zawinował. Swědcy běchu podhladny nastroj při zachodźe garažoweho kompleksa namakali a zastojnikow wołali. Fachowcy hessenskeho kriminalneho zarjada pak móžachu jich změrować: Jednaše so wo korjeninowy młynčk, z kotrymž móžeš mjez druhim marihuanu rozmlěć.

nawěšk

nowostki LND