To a tamne (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Koza liznyła je nižozemskeho wikowarja drogow, jako wón před dnjemi do Gronauwa přijědźe. Němscy cłownicy pokazachu 31lětnemu wukaz zajeća z lěta 2005 a jeho zajachu. Mužej wumjetuja, zo je tehdy 14 kilogramow hašiša a tři kilogramy marihuany pašował. Wot toho časa­ njebě wón hižo w Němskej. Nětko drje sej mysleše, zo je policija mjeztym na njeho zabyła. Kak su Nižozemjana wuslědźili, policisća njepřeradźa.

Kreatiwnosć ludźi w Rudnych horinach při wuzwolenju mjena dźěsća bě tež lětsa zaso njesměrna. Mjena kaž Aubery, Cataleya, Elly Fee, Serafina Elfriede, Alyson Aubery abo Estelle Summer su jenož jónu spožčili, stawnistwo w Aue zdźěla. Tež Leni-Melody, Holli Hilda, Ylvie abo Liam Jermaine su jónkrótne. Najwoblubowaniše předmjena běchu Marie, Emma, Mia a Sophie kaž tež Leon, Paul a Luis.

To a tamne (21.12.15)

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Po fatalnym zaměnjenju dobyćerki wólbow Miss-Universe w Las Vegasu je prezident Kolumbiskeje Juan Manuel Santos na 2. městno wuzwolenu Ariadnu Gutiérrez wosobinsce tróštował. Jej běchu na kóncu wubědźowanja hižo krónu a šerpu dobyćerki přepodali, jako moderator misnjenje spózna a zdźěli, zo je němska Philippinjanka Pia Alonzo Wurtzbach nowa Miss-Universe. Kolumbiske nowiny přewšo rozhorjene na panu reaguja.

Wóń kisykała je w hornjobayerskim Waldkraiburgu zasadźenje wo­hnjoweje wobory zawiniła. Kaž policija zdźěli, bě so muž na schodźe wjaceswójbneho domu płunoweho smjerda dla nastróžił a zastojnikow wołał. Wone pak njemóžachu runje tak kaž wobornicy ničo zwěsćić, wšako tam scyła z płunom njetepja. Skónčnje přičinu nańdźechu: Jedna z wobydlerkow bě krótko do toho kisykał wariła.

To a tamne (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Nowe nawoči k hodam přeje sej španiski ministerski prezident Mariano Rajoy. Swoje stare bě 60lětny zawčerawšim přisadźił, jako jemu 17lětny muž z pjasću do mjezwoča biješe. „Nětko mam jenož hišće jedne nawoči, kotrež runje nošu. Hdyž mje hišće něchtó do mjezwoča bije, nimam scyła žane wjace“, Rajoy w špa­niskim rozhłosu žortowaše.

Muž z tesakomaj při sebi je w Marbachu pola Ludwigshafena zasadźenje policije zawinił. Sobujěducy měšćanskeje železnicy běchu policiju wołali, po tym zo bě spodźiwnje zdrasćeny muž z tesakomaj zastupił. Policija ćah zadźerža a jón přepyta, kaž regionalne medije rozprawjeja. Brónje podhladneho pasažěra pak wukopachu so jako atrapy z gumija. Muž bě sobuskutkowacy na srjedźowěkowskich hodownych wikach w ba­densko-­würt­tem­bergskim Esslingenje.

To a tamne (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Dočasnje k 79. narodninam gratulowali su putnicy wčera na Pětrowym naměsće w Romje bamžej Franciskusej. Na ge­neralnej awdiency zanjesechu jemu italsku wersiju spěwa „Happy birthday“. Nimo­ toho su někotři wot bamža lu­bowany tango zarejwali. Tež španiskorěčna hudźbna skupina měješe wosebitu štučku­ za njeho. Swjaty wótc so kóždemu z hudźbnikow wosobinsce podźakowa. Dźensa ma wón narodniny.

Přez nóc swětosławny stał je so španiski frizer Alberto Olmedo. 51lětny w swojim frizerskim salonje w Madridźe na swo­jorazne wašnje włosy třiha: z tesakami a z wohenjom. Nimo toho wužiwa šěsć nožicow naraz. Woheń włosy skruća a jeničce z tesakami móžeš je porjadnje třihać, mišter twjerdźi. Tole prak­tikuje wón hižo wot lěta 2004, a nětko je widejo wo tym­ w interneće wozjewił.

To a tamne (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Skupina dźěći a jich kubłarki chcychu sej z Berlina do braniborskeho Himmel­pforta dojěć. Bus pak zdaše so za jězbu njekmany być. Sobudźěłaćerjo wobchadneje słužby zwěsćichu, zo njejsu wobswětlenje kaž tež kolesa jězdźidła w porjadku. 44lětny mějićel a 57lětny šofer mataj nětko pokutu płaćić­ a dóstanjetaj nimo toho dypki w Flensburgu. Byrnjež dwě hodźinje pozdźišo, dojědźe sej 39 dźěći a jědnaće kubłarkow k rumpodichej w Himmel­pforće, a to z busom druheho pućowanskeho předewzaća.

Z třělbu w ruce je sej 39lětny muž w saksko-anhaltskim Weißenfelsu časopis „kupił“. Jako wón pytny, zo nima dosć pjenjez sobu, měrješe so z brónju na předawarja, wužada sej nowinu a ćekny. Policija pak jeho bórze na to zaja a sćaza třělbu. Přećiwo mužej přepytuja nětko hroženja a njewobkedźbowanja brónjoweho zakonja dla.

To a tamne (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

We wuchodnej Chinje je hosćenc smoga dla wjacore powětrowe filtry kupił a swojim hosćom jedyn yuan – to je přeličene 14 centow – popłatka za čisćenje powětra wobličił. Zarjady sej žadachu, popłatk zaso wotstronić. Někotři hosćo wšak bychu rady zwólniwi byli zapłaćić. Po informacijach Greenpeace překroča 80 procentow městow hranične hódnoty za čisty powětr. Na sćěhi smoga w Chinje wšědnje něhdźe 4 000 ludźi wuměra.

Jako bě instalater Mark Oberholzer z Texasa swój trjebany pick-up z firmowym logom na durjach předał, njemysleše na ničo­ złe. Něšto časa pozdźišo bě awto w internetnym wideju widźeć, šofer bě terorist milicy IS a na awće bě mašinska­ třělba. Na durjach wozydła pak bě dale wabjenje instalatera „Mark-1 plumbing“ widźeć. Nětko wón přećiwo předawarjej před sudnistwom skorži.

To a tamne (14.12.15)

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Před štyrjomi dnjemi po zdaću zhubjeny chinski miliardar tu zaso je. Kaž tamniše medije rozprawjeja, bě Guo Guangchang policiji při tajnych přepytowanjach pomhał. Při tym bě w prěnim rjedźe wo „priwatne naležnosće“ šło. Guangchang je jedyn z najbohatšich Chinjanow. Dołhož bě 48lětny „zhubjeny“, su bursowe daty chětro do minusa zjěli.

W Madridźe je so wjace hač 10 000 ludźi na rumpodicha předrasćiło a po dróze Paseo de la Castellana běhało. Wjace hač połojca z nich běchu žony. Pječa su nowy swětowy rekord za Guinnessowu knihu nastajili. Oficialne wobkrućenje hišće njepředleži. W Berlinje je porno tomu něhdźe 240 rumpodichow na motorskich dary potrěbnym rozdźělało. Woni jědźechu na swojich rjenje wupyšenych motorskich po cyłym měsće.

To a tamne (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Ruska stolica Moskwa poskića wot klětušeho na kěrchowach swobodny přistup k internetej. „WLAN postara so tak wo hišće přijomniši přebytk na pohrjebnišću“, zdźěli Artjom Jekimow ze statneho pohrjebneho instituta z mjenom Ritual. Jako přikład mjenuje wón pohrjebnišćo, hdźež je tež Boris Jelcin pochowany. „Tak maja ludźo składnosć, so hny­- dom na městnje wo tam pochowanych wosobinach wobhonić“, Jekimow doda.

Hač je liška nowu sukničku trjebała, njehodźeše so wujasnić. Znajmjeńša poda so wona w Stendalu na nakupowansku turu a wopyta tam tež modowy wobchod wosrjedź města. Liška bě skludna a bjez znamjenjow chorosće, kaž zawołana policija zdźěli. Zastojnicy zamóchu ju z kołbaskami z wobchoda wabić a wzachu ju sobu na dalšu turu, tónraz wšak do Stendalskeho zwěrjenca.

To a tamne (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Drony – małe lětace nastroje – njesmědźa přichodnje w Japanskej nad husće wobydlenymi kónčinami lětać. Tole zakazuje nětko nowy zakoń, japanske medije rozprawjeja. Štóž so na zakaz njedźerži, tomu hroža bolostne pjenježne pokuty. Nimo toho ma policija mjeztym sama drony, kotrež móža druhe lětace nastroje přesćěhać a popadnyć. Hakle njedawno běchu na třěše běrowa minis­terskeho prezidenta w Tokiju dronu z radioaktiwnym materialom našli.

Budźak w formje bomboweje atrapy je w Braunschweigu zasadźenje policije zawinił. Dźěłaćerjo běchu podhladny aparat – wjacore ze sobu zwjazane žerdźe dynamita z displayjom – na woknje wuhladali a policiju wołali. Dokelž 27lětny wobsedźer bydlenja doma njebě, su dom na to ewakuowali. Fachowcy sej bombu bliže wobhladachu a móžachu ludźi spěšnje změrować.

To a tamne (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Nimale 25 000 litrow wopačneho palenca Tequila je policija w Hamburgskim přistawje sćazała. Do toho bě wotpo­wědny pokiw z Mexika dóstała. Mjeztym su mexiscy fachowcy palenc přepytowali a zwěsćili, zo jedna so wo falšowanje. Napoj chcedźa nětko pod dohladom do wodočisćernje schleswigsko-holsteinskeho Hettlingena kidnyć, štož ma tež wulkopósłanča Mexika w Němskej wobkedźbować.

Runjewon nažrał je so muž w Praskim hosćencu, hdźež husacu pječeń poskićeja. Do toho bě so 48lětny na nuzniku schował, doniž njeběchu přistajeni domoj šli. Na to popřa sej hoberski meni: wjacore pječenje husycy a kački, šmałc a kórkowu solotej. Naposledk je hišće wjacore bleše wina wupił. Hakle potom drje zwěsći, zo bě zamknjeny. Rańša rjedźerka, jeho wuhladawši, policiju zawoła.

nawěšk

nowostki LND