Dodawataj łužiske dudy do cyłeho swěta

pjatk, 22. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Stefanie Fröde a Jens Güntzel dźěłataj jako dudytwarcaj w Zemichowje. Po přeću kupcow twaritaj cyle indiwiduelne hudźbne nastroje  – po šotiskim, irskim, srjedźowěkowskim abo načasnym wašnju. Tež tři serbske warianty wonaj wobknježitaj. Stefanie Fröde a Jens Güntzel dźěłataj jako dudytwarcaj w Zemichowje. Po přeću kupcow twaritaj cyle indiwiduelne hudźbne nastroje – po šotiskim, irskim, srjedźowěkowskim abo načasnym wašnju. Tež tři serbske warianty wonaj wobknježitaj.

Instrumentytwarcaj ze Zemichowa z tójšto prominentymi kupcami

Rězbarić dyrbi dudytwarc runje tak móc, wšako je tež optika instrumenta wažna.

Na mysl, zo w Zemichowje (Semmichau), chětro schowanej wjesce blisko Hodźija, instrumenty nastawaja, na kotrychž hudźbnicy po cyłym swěće hraja, w prěnim wokomiku njepřińdźeš. Ducy po jeničkej dróze wuhladaš typiske chěžki, kubła, zahrody a na kromje wsy stary hród. Hnydom pódla steji wobnowjene twarjenje. Ani tafla ani napis njepřeradźatej, zo stej tam „Dźěłarnja dudow & ateljej drjewjanych dujerskich instrumentow“ Jensa Güntzela a Stefanie Fröde zaměstnjenej.

Załožer dźěłarnje je Jens Güntzel. „Twarju dudy mjeztym hižo dlěje hač dwaceći lět. Najwjace sym sej awtodidaktisce přiswojił, po klasiskim principje ‚spytaj a myl so‘. Dudy su přewšo kompleksne nastroje. Maš rozdźělne mechaniske komponenty, kotrež zwuk runje tak postajeja kaž drjewo, koža, metal ­a/abo dźěłana maćizna“, so Güntzel spěšnje­ do detailow da.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Twarc drjewjanych dujerskich instrumentow, kotrymž dudy přisłušeja, je zdobom měšeńca mjez ćěslu, zamkarjom, kowarjom a šewcom. Ćělnje wužadace rjemjesło wopřijima nimo toho drobnomechaniku.
dalši wobraz (2) Kože, kotrež dudytwarcaj wužiwataj, su wšitke regionalneho pochada. Nimo instrumentow zhotowjataj wonaj w swojej dźěłarni tež specielne kófry za nje.SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND