Nowej logo a icon trěbnej

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Foće: Matej Dźisławk  SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA
Pjatk, 3. apryla 2020
Wjele serbskich młodostnych je runje doma, tuž do dźěła zdar: Trio a Kumple pytaja nowy logo! • Za to trjebaja pomoc serbskich wuměłčow a wuměłcow. • Za dalše profesionelne dźěło (na přikład rozšěrjenje w interneće a socialnych medijach) stej trěbnej LOGO a ICON! Wonej měłoj originelnej, jednorej, ale tež fleksibelnej być – a to hladajo na to, zo matej so na wšelakich wabjenskich srědkach (na př. drasće abo flajerach) wužiwać. • Wobdźělnikam kiwatej pjenježne/materielne myto kaž tež wuhlad na dalše zhromadne dźěło na polu medialneho wuhotowanja. • Swoje prěnje skicy a kreatiwne namjety sćelće prošu z předmjenom a swójbnym mjenom na , a to hač do 30. apryla. Fabian Hejduška

Zrudni zawrjenja dla njejsu

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Lavinia Bührdel z Budyšina, 17 lět Mam wuski kontakt z přeće­lemi, tež hdyž zwjetša jeno přez socialne syće. Wužiwam rjane wjedro, sym wjele ­wonka a mam skónčnje raz chwile za sport. Wuspać so tučasnje tež móžu ­a mam chwile, swoju to-do-lisćinu ­wot­dźěłać. A jako šulerka Serbskeho ­gymnazija sym wězo dosć domja-­ cych nadawkow dóstała.

Helena Hrjehorjec z Konjec, 17 lět

Lětsa mam pruwowanja, a tak dóstawamy nadawki w předmjetach, w ko­trychž pruwowanje złožimy. Dyrbimy pak sej připódla tež tójšto sami přiswojić. Tohodla kóždy dźeń něšto za šulu činju, zbytny čas staršimaj pomham abo ­Netflix hladam. Dokelž so z přećelemi nětkole tak intensiwnje zetkać nje­směmy, je to wšón jara wostudły čas.


Ławrjenc Bobka z Miłoćic, 17 lět Mam tójšto za dźěło. Dopołdnja pomham našemu nanej na statoku. Staram so wo konje abo dźěłam drjewo. Druhdy so dźěło tež hač do popołdnja ćehnje. Na mnóstwje domjacych nadawkow wšak pytnu, zo njejsu to žane prózdniny, ale ­takrjec samostatne wuknjenje ­doma.

Rafaela Domaškec z Nowoslic, 17 lět

w
w
w
w
w
w
w
w
w
Wšitke kolekcije so zaso wróća, wuwzaće je z Młodźinskim spěchowanskim mytom wuznamjenjena, kotraž budźe z kolekcijemi dorosćenych wustajena. Wjeselimy so, hdyž so prawje wjele dźěći a młodostnych ze wšitkich regionow Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy na wubědźowanju wobdźěli!
Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin e-mail: www. volkskultur.sorben.com tel.: 03591 / 550 108 (Załožba za serbski lud projekt spěchuje.)
Jury móže mytować młodostneho/młodostnu z Młodźinskim spěchowanskim mytom w hódnoće 75,00 E.
Dobyćerjo dóstanu wopismo a pjenježne myto po starobje, w hódnoće 5,00 do 25,00 E, abo tróštne myta.
Wěcywustojna jury posudźuje zapodate kolekcije po starobnych skupinach a wuzwoli dobyćerjow.
Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. hesło: jutrowne jejka PF 16 28 02606 Budyšin/Bautzen.
Wotedać maja so kolekcije z 2 wudutymaj kokošacymaj jejkomaj (swójske kreacije, swójbne- a regionalne tradicije). Wobdźělenje z wjacorymi technikami je móžne.

Młodostnipomoc poskićeja

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Wosebje po socialnych syćach młodostni wuměnkarjam a chorym pomoc poskićeja, za nich nakupować jěć abo druhe wobstaranja pře­wzać.

To zdźěli na přikład tež Radworska mło­dźina na Facebooku. Wot póndźele do pjatka wot 10 do 14 hodź. móža so potrěbni pod tel. čo. 0173/242 8474 přizjewić.

Tež w Kulowje młodostni wšěch klubow „United Clubs for Kulow“ mjeztym hižo dwaj tydźenjej pomoc poskićeja. Tak tež woni ­nakupuja abo so z psom wuchodźuja. Pod 0178/18 19 414 móža so tam pomoc pytacy z Kulowa a wokolnych wsow přizjewić!

Jurij Bjeńš

Młodźinski klub Wotrow z.t. (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Młodźinski klub Wotrow z.t.

paradiz kolesowarjam

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Danielo, we wutornym wudaću Serbskich Nowin móžachmy hižo čitać, zo staj so ty a Marian Žur jako serbskaj triatletaj na kupu Mallorca podałoj. Twój kolega serbskeho tri-teama je mi wo tym hižo tróšku rozprawjał. Prašenje, na ko­trež pak mi wotmołwił njeje: Čehodla runje Mallorca?

D. Matka: Mallorca je wulkotny blečk a mnohim nažel jenož jako domicil za party-turizm znaty. Kak mnohostronska pak krajina tam je, hakle spóznaješ, hdyž so tróšku wotsališ. Wosebje kolesowarjam skići ­Mallorca wulkotne wuměnje­nja. Dróhi su zwjetša asfaltowane a tak za wšědny trening derje preparowane. Nimo toho njeje kupa jenož wot ­morja wobdata, ale tež chětro horata. Muskulaturu móžeš tuž idealnje trenować. A jasna wěc, zo so při miłej klimje wězo lěpje trenuje.

Kak da wupadaše waju wšědny dźeń? Wosrjedź dnja tróšku trenować a wječor party?

W Ralbicachtrenowali

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Při najkrasnišim wjedrje su holcy a žony Serbskeje koparskeje wubranki spočatk měrca najprjedy raz posledni raz zhromadnje trenowali. Na Ralbičanskim twjer­dym hrajnišću tehdy zawěsće hišće nichtó tak prawje z tym ličił njeje, zo budźe tež europeada koronawirusa dla přestorčena. Lěpšina wšak je, zo ma tre­nar Pětr Bejmak zhromadnje z Handrijom Rachelom nětko hišće wjace chwile, serbske bulkoparki na turněr přihotować.

Jurij Bjeńš

Foće: Jörg Stephan


Wujimk z noweje knihi „Moje prěnje swjate woprawjenje“, kotruž móžeće sej w interneće pod www.domowina-verlag.de skazaćPřihoty na prěnje swjate wopra­wje­nje w serbskich katolskich wosadach su přetorhnjene. Hdy smědźa dźěći prěni raz k wołtarjej přistupić a woblatko přijimać, njeje wěste. Přiwšěm so wone zawěsće nutřkownje z tym rozestajeja. W Ludowym nakładnistwje Domowina je nětko dołho wočakowana kniha „Moje prěnje swjate woprawjenje“ wušła. Je to wosebitostka w serbskej rěči – spodobnje wuhotowany album jako dopomnjenka na wažny měznik w žiwjenju křesćana. Prěnje swjate woprawjenje budźe nachwatane, a tak smědźa so dźěći z prašenjemi rozestajeć, kaž: Što stawa so na Božej mši? Móžu nawuknyć so modlić? Kak Boha narěčeć? Kak mi Jězus pomha, dobry čłowjek być? Móžu Jězusowy přećel być? Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Nowostka dawa dźěćom wotmołwy a skići jim nimo toho dosć městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki. Bianka Šeferowa

Na Mnišonc pućowali

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Spočatk nalěća je naša swójba na Mnišonc pućowała. Awto smy w Za­horju wotstajili. Prjedy hač dźěchmy pućować, wobhladachmy sej hišće pom­nik sławneho komponista Korle Awgusta Kocora. Wón bě so 3. decembra 1822 w Zahorju narodźił a zemrě 19. meje 1904 w Ketlicach. Tam skutkowaše lěta dołho jako wučer a kantor. Připódla pilnje kompo­nowaše. Teksty bě napisał jeho dobry přećel Handrij Zejler. Wot Mnišonca maš krasny wuhlad, předewšěm z wěže. tekst a foto: Frido Malink a bratr Filip z Rakec

Hódanski kućik

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
w
l
š
i

š
i
p
u
d
s
i
e

t
a
e
š
y
W

Jeli wot wupo­kazaneho spočatka po liniji dale dźeće, wučitaće serbske přisłowo.

Wuhódanje: Wyše stupiš – dale widźiš.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND