Na kromje sprjewineho města ducy

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Po něhdźe 3,5 kilometrach mjez sydlišćom, lěsom a łuku dožiwja pućowar wotměnjawu šćežku

„Raz, dwaj, tři – wzmi sej kij“ – z kijemi abo na wozyčku dźěći štyrikilometrowske pućowanje lochko zmištruja.Nóžkujo po slědach bywšeje železniskeje čaryTřělany maja dołhe a najebać bliskosć k městu samostatne stawizny. Hakle 1913 bu wjes Budyšinej při­rjadowana. Tež w serbskich powěsćach je wjes swoje mjeno zwěčniła: hober Sprjewnik, kiž chcyše kłok a prok, kotrež běchu ­stari Serbja jemu zdźěłali, raz wuspytać, třěli kłok daloko na juh. A městno, z kotrehož bě třělił, rěka dźensa hišće Třělany.
Připódla
W 2020 naćisnjenym koncepće města Budyšina za zelenišća a swo­bodne přestrjenje je předwidźane, zo so wokomiknje tróšku zanjechana kónčina něhdyšeje železnicy jako zelene pasmo nahódnoći. Tak chcedźa je mjez druhim bliskowočerstwjenišću Sprjewineho doła při­zamknyć a kolesowarjam zwonka abo na kromje města zdobom wěsty a přijomny puć skićić.
Připódla

Myslimy-li na pućowanja, jewja so w myslach hnydom hory, doły abo łuki. Na kóždy pad njeskónčna při­roda.

Swědk serbskosće so do wsy wróćił

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Na něhdyšej šuli w Rakojdach maja nětko kopiju nimale 150 lět stareje dwurěčneje tafle

Serbske wěnowanje twarca Pětra Simona z Lětonja, zapołožene do kasety, kiž bě za pěskowcowej taflu zamurjowana:

Staj Twoju nadźiju a dowěrjenje na Boha twojeho Knjeza!

Wašu šulu wobarnuj,

žohnuj wašich dźěći dźěło,

štož so wuči, požohnuj,

zo by wěčny wužitk měło,

wobdar wašoh wučerja,

z Božim duchom z wysoka.

Peter Simon z Lětonja


Bibliskej hronje „Bojosć teho Knjeza je spočatk mudrosće.“ (psalm 111,10) a „Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.“ (Mat 19,14) stejitej nětko zaso nad zachodom bywšeje šule w Rakojdach pola Barta. Dwuposchodowy dom (dźensa Rakojdźanska wjesna dróha 42) pochadźa z lěta 1878. Hižo dawno je šula z njeho wućahnyła, na čož so twarjenje do dźensnišeho jako bydlenski dom wužiwa. Zo běštej nad jeho zachodom něhdy serbske a němske hrono čitać, nichtó hižo njepomni. Lětsa, 6. awgusta, stej so nimale połdra lětstotka starej napismje na dom wróćiłoj.

Šulski twar z lěta 1878

Serbskej gymnaziastce lětsa na lětnjej šuli słowjanskeje rěče w Praze přebywałoj

Lětnja šula słowjanskeje rěče na Karlowej uniwersiće w Praze je so lětsa 65. raz wotměła. Z podpěru čěskeho knježerstwa maja młodźi Serbja składnosć, so na njej wobdźělić. Mnohe lěta hižo prócuje so Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje wo to, zo bychu serbskich ­młodostnych za to wabili a jim šansy, ­kotrež su z wobdźělenjom zwjazane, wuwědomili. Kurs měri so na šulerjow, studentow, wědomostnje skutkowacych a za rěče­ zajimowanych z cyłeho swěta. Ze strony Serbow stej so lětušej maturantce Budyskeho Serbskeho gymnazija ­Lawrencija Hawšec a Aquina Žurec wobdźěliłoj. Milenka Rječcyna je so z Pančičansko-Kukowčanku Lawrenciju ­Hawšec rozmołwjała.

Kak sće scyła na ideju přišła, so za lětnju šulu přizjewić?

Thietmar Mjezyborski běše powědar, biskop a basnik. Wón bě swědk swojeho časa a je dźensnišim a přichodnym generacijam zawostajił žiwy wobraz 11. lětstotka.

Štóž je 1000. róčnicu wobstaća města Budyšina před 20 lětami sobu dožiwił, tomu měło mjeno Thietmar Mjezyborski (Merseburgski) woprawdźite zapřijeće być. Přetož měšćanski jubilej korjeni w jeho chronice. Mjeno Budyšin bu w lěće 1002 prěni króć naspomnjene. Bu­dyski archiwowy zwjazk měješe tónle podawk za hódny, na swjedźeń před ­lětdźesatkomaj zhladować a nowe slědźenja wo Thietmarje předstajić.

Zajimawy poskitk dožiwili

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

W poslednim lěćnym prózdninskim tydźenju přeprosychmy sebi knjeni Móniku

Ošikowu z Budyskeho Serbskeho muzeja do Ralbičan horta. Zhromadnje ze swojej pomocnicu přiwjeze knjeni Ošikowa tójšto zajimaweho materiala z něhdyšeho

časa k wobhladanju a wuspytanju sobu. Z pomocu šudrawy, płokanskeho róšta a tołkača płokachmy drastu, runja našim wowkam w prjedawšich časach. Spěšnje dźěći spóznachu, kaž ćežke tehdom dźěło bě. Jako „wotpinanje" dujachu dźěći na kóncu mydliznowe pucherje, kotrež po cyłym hrajkanišću rejowachu. Tekst a fota: Jadwiga Nukowa

Dźěći dwurěčneje pěstowarnje z Pan­čic-Kukowa smědźa so nad nowymi dźělemi katolskeje narodneje drasty wjeselić. Tute je jim šwalča Petra Kupcyna

z Worklec (naprawo) přepodała. Nawodnica pěstowarnje Petra Bačcyna (srjedźa) kaž tež kubłarka Tereza Wajdlichec stej tohorunja zbožownej, wšako je nětko drasta za kwasny ćah zaso dospołna. Nowe wuhotowanje běše trěbne, dokelž běchu wěste dźěle dodźeržane abo prosće přemałe. Dźak słuša Załožbje za serbski lud, kotraž je naprawu spěchowała. Tekst a foto: Maik Brězan

Wosebity prózdninski dźeń!

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Hurra, wołachu dźěći čerwjeneje skupiny Radworskeje katolskeje pě­sto­-

­war­nje „Alojs Andricki“ njedawno

w próz­dninach, jako rěkaše, zo pućuja do Chelna. Po zhromadnej snědani so spěšnje zdra­sćichu a podachu so pěši na puć. Ale

što dźěći w Chelnje wšitko wočakuje, to kubłarki hišće njepřeradźichu. Daloki puć wšitcy derje zmištrowachu. Jako po wsy

nóžkowachu, wuhladachu hižo wotdaloka Aniku. Na tutym dnju chce Anika mjenujcy skupinje pokazać, hdźe wona bydli. Jako prěnje předstaji dźěćom swojej dwě wowcy. Anika rozkładźe, zo jedna so wo wosebitu družinu kiž mjenuja so „kamerun-wowcy“. Skupina chce wědźeć, hač matej tež mjeno

a zhoni, zo rěkatej Lise-Lotte a Artur.

Nětko měješe Anika hišće wosebitu pře­kwapjenku. Jeje psyca Sansa je mjenujcy pjeć młodźatow porodźiła. Jako dźěći w zahrodźe małke psyčki wuhladachu, běše wjeselo jara wulke. Hnydom so woni z nimi hrajkachu. Na pućowanskim dnju běše nimo toho jara horco a tak měješe Anika słódne napoje

při­hotowane. Dźěći mějachu w za­hrodźe tój­što móžnosćow so zabawjeć. Tak jěchachu

na drjewjanym konju abo hrajkachu sej

Witaj1. lětniko!

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Kotre

zestajane

słowo

so tu pyta?

rjadownja

1a

Foto: SN/Hanka ŠěnecSerbska zakładna šula „Jurij Chěžka“ Chrósćicy

Wot

dypka

k dypkej


Fota: Torsten Kellermann

rjadownja 1b

z rjadowniskej

wučerku

Simone Engler

z rjadowniskej wučerku Mariju Ćěslinej

z rjadowniskej wučerku Sabine Salowsky (naprawo)

a Regine Krahl (nalěwo)

rjadownja

1a

rjadownja 1c

z rjadowniskej

wučerku

Verena Lehmann

Myslička Wězo wjeselu so

nad wašimi wobrazami

wo šulskim zastupje. Přichodne tydźenje chcu

je tule wozjewić. Kak sće šulski zastup woswjećili? Waš Dźěćiznak.


Nowych datowych postajenjow dla

starši často rozsudźeja mjena swojich dźěći njewozjewić. Prosymy tuž našich čitarjow wo zrozumjenje.


Kulowska

Krabatowa zakładna šula

Štó abo što so tu chowa? Zwjazaj dypki w prawym rjedźe a wuslědź je.

„Narodna drasta hordosć a předsudk“

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

„Narodna drasta hordosć a předsudk (Prevzetnost in pristranost narodne ­noše )“ je titul wustajeńcy Wuměłskeje galerije Maribor w Słowjenskej, kotraž bu tam 26. awgusta wotewrjena.

Wustajeńca pokazuje nimo serbskeje tež słowjensku a dansku narodnu drastu w fotach, rysowankach a mólbach. Etnografisko-dokumentariski dźěl wobohaćeja načasni wuměłcy – słowjenska molerka Tina Dobrajc, danska fotografka Trine Søndergaard a němski fotograf Eric Schütt. Hdyž posłužatej wuměł­či z mólbami a fotami prowokantny element přehladki, wěnuje so wuměłc z fotami serbskich žonow, ­kotrež tradicionelnje wšědnje w narodnej drasće chodźa, bóle tomu měrnemu elementej. „Wšitcy třo wustajeńcu z aktualnymi prašenjemi, swojej naležnosću a refleksijemi wudospołnjeja a skića zdobom napjate wuměłske dožiwjenje.“

We wokrjesu slědy zawostajiła

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Wot lěta 2013 skutkowaše Birgit Weber jako přirjadnica Budyskeho krajneho rady, w juliju je so wona dobrowólnje ze zastojnstwom rozžohnowała. W jeje zamołwitosći njejstej so jenož najwjetši šěrokopasmowy projekt cyłeje Němskeje a wobnowjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki zwoprawdźiłoj, ale wona bě tež zamołwita za Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a Budyski Serbski muzej. Ze Sewjerorynsko-Westfalskeje pochadźaca studowana twarska inženjerka poda so 1995 do Sakskeje, 2006 do Łužicy a bydli dźensa z mandźelskim we Wuježku. Tam je so Cordula Ratajczakowa ze 56lětnej rozmołwjała.

Požadanje města Lipska za olympiadu, wulka woda, wutwar šěrokopasmoweje techniki, přetwar Energijoweje fabriki, iniciěrowanje Wuměłstwoweho busa – sće chětro wobšěrnje nastajena.

nawěšk

nowostki LND