Kulowčenjo w Liberecu byli

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:
fota: ines lescheKulowčenjo w Liberecu byli
Kulowčenjo w Liberecu byli

Serbšćinu wuknjacy 10. lětnika Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ Kulow pobychu před jutrownymi prózdninami dwaj dnjej w čěskim měsće Liberec. Dokelž bě wjedro rjane, rěkaše prěni cil na prěnim dnju hora Ješted. Jězba z awtom na wulku horu běše chětro njezwučena, dokelž pak lift njejědźeše, běše to najspěšnišo. Wuhlad z wjac hač 1000metrow wysokeje hory běše wulkotny.

Trenujemyza Chróscicy!

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:
´

Wodowe Hendrichecy běchu, su a budu ­stajnje dobra adresa za Serb­ski folklorny ansambl Wudwor. Wot 5. do 7. meje tam rejowarki a rejowarjo trenowachu. Něhdźe 60 holcow a hólcow, žonow a muži su tam znate reje skrućili. Najzajimawše pak běše, kak derje su nowe nawuknyli. Wšako kiwa přichodny Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“. Na njón so tam wšitcy intensiwnje přihotowachu. ­Sobotu je dorostowa skupina składnosć wužiła, tam přebywacym dalšim hosćom wšelke reje prezentować. Pozdźišo su z nimi tež hromadźe rejowali.

Naš program je so jim jara spodobał. Po tym mějachmy hišće rjany

wječor při lěhwowym ­wohenju, byrnjež so miholiło. Njedźelu

zwučowachmy swoje reje – jednu po druhej. A na kóncu je skupina

hižo dlěje w ansamblu skutkowacych skupinje młódšich pokazała,

kak derje choreografije wobknježi. Tak móžemy rjec:

Chrósćicy – my přińdźemy! Błažij Handrik

JENOŽ1000 KARTKOWKARTKISMJEČKECY01

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:
JENOŽ 1000 KARTKOW
KARTKI
SMJEČKECY
01.07. SOBOTU
30.06. PJATK
ZASTUP 21 HODŹ. | P18

Swjatkiw Pěskecach

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:
w Pěskecach

Swjatki w Pěskecach su za serbsku młodźinu hižo lětdźesatki tajki prawy klasikar, tež hdyž njeje nawal sobotu abo njedźelu wječor hižo tak wulki, kaž tomu před lětami hišće bě. Ale wosebje serbski raz sej w Pěskecach wšitcy chwala. Tak bě sobotu wječor jewišćo ­połne, jako zahudźichu tam Holaski, a dźeń po tym na spěwnym wječoru so hač do nocy móc­nje spěwaše. Mnohim pak je woprawdźity wjeršk w Pěskecach hakle póndźelu ­po ­připołdnju­, hdyž ­wosom wjesnych cyłkow pjeć hodźin dołho za kožanej kulu honi. W „stadionje k dźiwjemu swinjeću“ komentowaše prěni raz Křesćan Bejmak tónle woblubowany ludosportowy event. W finalu přesadźichu so Worklečenjo přećiwo Smjerdźečanam z 1:0. Bronza dźěše na Sulšecy, kotrež ­dobychu ze samsnym wuslědkom hru wo třeće městno přećiwo Njebjelčicam. Na dalšich ­městnach slědowachu Nowa Wjeska, Róžant, Serbske Pazlicy a Pěskecy. Tekst a foto: Konstantin Hrjehor

Seksualizowanej namocy zadźěwać

pjatk, 02. junija 2023 spisane wot:

Prewencija přećiwo seksualizowanej namocy je wažny wobstatk dźěła z dźěćimi a młodźinu we wosadach. K tej temje poskića ­Worklečanski Don Boskowy dom dalekubłanja, a to lětsa na třoch terminach, ­z ­kotrychž­ móža sej zajimcy jedyn wuzwolić: sobotu, 10. junija, wot 13 do 16 hodź. kaž tež póndźelu, 19. a 26. junija stajnje wot 18 do 21 hodź. Přeprošeni su pomocnicy na nabožnych prózdninskich ­dnjach we wosadach, ale tež dalši čestnohamtscy, kotřiž maja z ­dźěćimi a młodostnymi we wosadach kontakt, na přikład w sakristiji abo ze šolu. Přizjewjenja přijimuja hač do póndźele, 5. junija, online.
Dalše wažne informacije pod www.posol.de

Přińdźće do wustajeńcy!

pjatk, 26. meje 2023 spisane wot:

Aktualny poskitk Budyskeho Serbskeho muzeja pohnuwa sobu myslić

Wěm, čeja sym – sym dźowka swojeju staršeju. Wjetšina z nas wě, do kotreje swójby je so narodźił/a. Tola je to woprawdźe wotmołwa na prašenje: „Čej‘ da sy?“ Aktualna wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju pod tymle hesłom skića nam bjez wulkeho rozmyslowanja wotmołwy kotrež su njewšědne kaž tež prowokatiwne. Ducy po njej wotwěraja mi nadpisma na sćěnach a na ramikach durjow woči. Tomu dopomhaja tež mnohe eksponaty, wo kotrychž zhonju z nasćěnowych noticow, zwotkel su a kotry wuznam wone maja. Wšako so kóždy eksponat za sebje z tym jow-přińdźenjom a tež z wotsalowanjom po dźensnišich měritkach zaběra.

Epizody ze stawiznow 600 lět

pjatk, 26. meje 2023 spisane wot:

Spočatk junija hotuja so w Lejnje na jubilej prěnjeho naspomnjenja

Mjez Budyšinom a Kamjencom leži při statnej dróze S 100 wjeska Lejno. Wona bu 5. junija před 600 lětami prěni raz naspomnjena. Tón dźeń 1423 bu mjenujcy jeje tehdomniši wobsydnik, Benisch vom Lehin, do kupneho wopisma jako swědk pola swojeho wićežneho knjeza, Borso von Kamenz, na jeho (dźensa hižo njewobstejacym) hrodźe zapisany. Wot toho časa mjenowaše so małe sydlišćo prosće Lehin abo Lehn. Zo by so wone wot wjeskow ze samsnym mjenom pola Bukec a Budestec rozeznawa, dósta tele sydlišćo 1833 hamtske němske mjeno Lehndorf. W serbšćinje prajachu jemu prosće Leno a wot 1866 Lejno.

Rozmołwa z Benediktom Dyrlichom wo potencialu serbsko-čěskich poćahow za přichod našeho ludu

Lětuši serbski hósć Praskich knižnych wikow „Swět knihi“ bě basnik, nowinar, politikar a narodny organizator Benedikt Dyrlich, kiž je ze swojeje najnowšeje serbskorěčneje knihi „Na motawych mjezach“ čitał. Składnostnje tutoho je so Lukáš Novosad, předsyda čěskeho Towarstwa pře­ćelow Serbow „Společnost přátel Lužice“, z nim rozmołwjał.

Tema lětušich Praskich knižnych wikow bě „awtorojo bjez hranicy“. Wo Serbach so husto praji, zo su to ludźo „na hranicy“ ludow, nabožinow, kulturow, rěčow. Kak so Wy widźiće: sće čłowjek bjez hranicy, abo na hranicy?

Mysl wo runoprawosći a suwereniće

pjatk, 19. meje 2023 spisane wot:

Wustajeńca wo nowšich serbskich stawiznach pućuje kónc meje z Choćebuza do Kamjenca

Dźens tydźenja bu wosebita wustajeńca „Swoboda kiwa“ Serbskeho instituta w Choćebuskim Serbskim muzeju z finisažu zakónčena. Wot kónca róžownika pokazaja ju potom w Kamjencu. Tamniša cyrkej swjateje Hany je runjewon za nju predestinowana, wšako słužeše hač do lěta 1926 jako cyrkej, w kotrejž ewangelscy Serbja města a wokoliny Bože słužby swjećachu. Přehladka wobswětla prócowanja serbskeje inteligency a wulke přihłoso­wanje ludnosće ideji, za swoju etnisku mjeńšinu w Němskej teritorialnu awto­nomiju abo samo přizamknjenje k hišće młodemu čěskemu statej 1919 po kóncu Prěnjeje swětoweje wójny sej wudobyć.

Wosebitosć wustajeńcy w Choće­buzu bě, zo móžachu ju muzeo­logojo tam z kopicu delnjoserbskich dokumentow a eksponatow wudospołnić. Tole Kamjenska městnosć njedowola, štož pak prezentaciju na žadyn pad njewothódnoća.

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli.

Wotpowědne impulsy chce awtorka

serbskim čitarkam a čitarjam z rjadom „Znowa čitała“ dawać.

„Je da móžno, zo ludy wójnu chcedźa? Je móžno, zo reporterojo ludy do kusatych, agresiwnych a do dušnych, měrliwych dźěla? Zo woni a jich kamery to jedne ­widźa, tamne přewidźa? ... Kóždy wječor znowa maš sej tutón spěw lubić dać. Rjaneho dnja sej prajiš: Kónc ze sćerpliwosću, postaram so sam wo wotmołwy. Pojědu k tym ludźom a ludam a woprašam so jich, što je do nich zajěło, što je so stało, kak je so jim zešło.“ Tole je zawod Křesćana Krawca do jeho knihi wo wójnach na Balkanje, kotraž je kónc lěta 1997 w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Na nju so dopomnich, jako so nowa wójna do našeho wšědneho dnja zadoby, tónkróć na wuchodźe Europy. Wójna w Ukrainje traje hižo nimale 15 měsacow, a kónc žadyn widźeć njeje. Zo Ruska, zo prezident Putin susodny kraj nadpadnje, njeběch do woneho 24. februara 2022 za móžne měła.

nowostki LND