Hojenska kura po Buchingeru – jedna z mnohich móžnosćow so ...

pjatk, 16. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Posćenje po metodźe Buchingera ze zeleninowej poliwku.  Foto: Stock/Sonja Rachbauer Posćenje po metodźe Buchingera ze zeleninowej poliwku. Foto: Stock/Sonja Rachbauer

Poskitk za najwšelakoriše kury je runje nětko, w póstnym času, enormny. Hač kura z brěčkami, z poliwkami, z wodu abo z baziskim posćenjom – za kóždu a kóždeho so něšto kmaneho namaka.

Zapodaš-li „kura z posćenjom“ do pytanskeje mašiny w interneće, namakaš dołhu lisćinu najwšelakorišich poskitkow. Mjez nimi tež kury namakaš, kotrež móžeš pod mediciniskim dohladom we kurowym domje abo wosebitej klinice přewjesć. Jich lěpšina bjezdwěla je, zo dóstanješ tu přewodźowacy program. Nimo zabawy – zhromadne sportowanje, rozmołwne koła abo skupinsku terapiju – knihuješ sej zastaranje a přebytk. Tež fakt, zo swoju zwučenu wokolinu wopušći, čłowjekej hustodosć tyje. Swój duch wot wšědneho dnja wotpinać, swoje mysle rjadować a so cyłkownje znowa wusměrić – to wšak su wažne zaměry posćenja. Ćělne wuskutki, kaž zniženje wahi abo natwar muskulatury, stej wočakowanej pozitiwnej pódlanskej efektaj. Wězo dyrbiš sej za tajki kurowy přebytk chwile wzać. W dźensnišim dale a kołwrótnišim času za někotrehožkuli to skerje naročny nadawk. A tež wěsty fenk za to w móšni trjebaš.

wozjewjene w: Předźenak
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND