Rozsudy žiwjenja a zbožo čłowjeka

pjatk, 22. julija 2022 spisane wot:

Čłowjeska njedospołnosć a žadosć za zbožom natwarjeja na rozsudy čłowjeka w běhu žiwjenja. Rady bychu mnozy čas wróćo wjerćeli a so hinak rozsudźili. To je tež wobsah noweje powědki wo Krabaće w Čornym Chołmcu.

Połni wočakowanjow a z wěstymi předstawami čaka tójšto lubowarjow Čornochołmčanskich Krabatowych swjedźenskich hrow kóžde lěto na zahajenje hrajneje sezony w tamnišim Krabatowym młynje. Lětsa, po dwěmaj lětomaj bjez Krabata, su wočakowanje ćim wjetše. Na to běštej so tež cyłk lajskich a powołanskich wuměłcow kaž tež mustwo wokoło režisera Alexandera Siebecke nastajiłoj. Wužadanje bě wulke, na dobry wothłós hry lěta 2019 na­wjazać, a přihladowarjam skićić napjatu a zabawjacu stawiznu wokoło Krabata.

70 lětChróšćanska pěstowarnja

pjatk, 22. julija 2022 spisane wot:

Z wjeselom a dźakom smědźachmy lětsa dźeń dźěsća woswjećić.

Fota: Daniela Ćemjerowa Rysowanka: Melanie Kotissekštwórtk
To wobhladachmy sej stary film wo „Knjenje Móškowej“. Jako zastup sy­da­še za kóždeho popcorn. To bě ći wulke wjeselo.
pjatk
srjeda
wutora

Srjedu, na dźeń dźěsća, podachmy so pěši na lód do

Kozarc. To bě za krótke nohi daloki puć. Lód pak ćim lěpje słodźeše. Po wo­bje­dźe sej hnydom wšitcy wusnychmy.


Nazajtra, wutoru, nóž­ko­wa­chmy do lěsa, zo bychmy tam cyły dźeń přebywali. Rja­ny to čas, takle zhromadnje

w lěsu, cyle bjez hrajkow. Tak twarjachmy sej z hałuzow budy, wob­kedź­bo­wa­chmy přirodu, spěwachmy sej ludowe spěwy a nichtó njepaseše ani ku­ska wostudy. K wobjedu dachmy sej pakćik z chłóšćenkami zesłodźeć. Na tymle městnje wuprajamy słódny dźak šulskej kuchni w Ralbicach, kiž nas hižo někotre lěta z wo­bjedom zastaruje.

Po wobjedźe pak wobhladachmy sej sta­wi­zničku. W lěsu běchmy w swojim elemenće, tak zo nochcyše nichtó z nas spać.


Prěni dźeń, póndźelu, poby­chmy

w Budyskej kofejowni Valentin.

So suwać, skakać, wa­zyć, to so

Skónčnjeprózdniny!

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:

Šulske lěto so dźensa kónči a šulerjo dóstachu swoje

wuswědčenja. Dźěćiznak přeje wšitkim wuknjacym wočer­stwjace

prózdniny a rjane dowolowe dny. Wězo wjeseli so wón nad kóždym

postrowom, kotryž móžeće redakciji Serbskich Nowin z e-mailku

na připósłać.

Tuž dajće sej lubić! Waš Dźěćiznak

Hódanski kućik

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:
Autorce: Fiona Šraderec, Andreja Rabec                                                                                                                                                 

Tu móžeće hišće raz

swoje mozy napinać!

Hladaj wodorunje,

padorunje, diagonalnje

abo tež wotzady doprědka!

Lěto w horćeso spěšnje minyło

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:
Fota: Bernadett Lanzyna

Wjele narodninskich fejtow šulerjo stajnje we Worklečanskim horće

swjeća. Wo tym sće hdys a hdys hižo w Dźěćiznaku čitali. Tomu bě tež

minjeny tydźeń tak. To bě pak tónraz kombinacija mjez narodninami

a wotzamknjenjom lěta w horće. Ideja bě, so pod hołym njebjom zabawjeć. Tak

móžachu so dźěći mjez druhim w twarjenju najwyšeje wěže z klockow wu­bě-

dźować, sej pisany balon namolować, rejować a hry hrać. Najwjetše wjeselo pak

bě twar swójskeho hata, kiž měješe samo manuelny wodopad. Přejemy wšitkim

dźěćom, staršim, wučerjam kaž tež kubłarjam a kubłarkam wočerstwjacy lěćny

dowol z rjanymi wokomikami z njezapomnitymi zaćišćemi. Dajće sej lubić!

W mjenje Worklečanskeho horta Bernadett Lanzyna

Grit Lemke wěnuje so w knize „Kinder von Hoy – Freiheit, Glück und Terror“, wušła 2020 w nakładnistwje Suhrkamp, temje, kotruž tuchwilnje we wědo­mosći kaž tež w towarstwje diskutuja – bydlenje w platowym twarje a z tym zwjazane ­formy žiwjenja. We Łužicy při tym wězo hnydom na Wojerecy mysliš – a to hu­stodosć jako kontrast k žiwjenju na wjeskach na jednej stronje a k tysaclětnym stawiznam Budyšina na tamnej stronje. Tež w literaturje NDR bu platowy twar kritizowany, tak na přikład ze strony ­Brigitty Reimann w romanje Franziska Linkerhand (1974), kotryž jedna wo młodej architektce, kiž njemóže swój ideal ­žiwjenja w měsće při twarskim dźěle w Nowym Měsće zwoprawdźić. Ryzy negatiwny diskurs wo platowych sydlišćach so tuchwilnje wobohaći wo diferenco­wane perspektiwy, kotrež so w knihach na přikład wot Philippa Meusera (Die Ästhetik der Platte. Wohnungsbau in der Sowjet­union zwischen Stalin und Glasnost. Berlin 2015) abo Steffena ­Mauwa (Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Berlin 2019) wopisuja.

Jan Mikan zhladuje na dołhu a wuspěšnu karjeru jako dźiwadźelnik, kotruž njebudźe přezahe zakónčić

Skok wróćo do lěta 1973 njeje ćežki. Tón poradźi so ze spodźiwnje blond barbjenej periku, „Präsent 20“-kapu a cholowami z wužehlenymi fałdami. A hižo je sobudźěłaćer firmy „Horch a Guck“, kotrehož Jan Mikan w inscenaciji lětušeho lětnjeho dźiwadła „Sherlock Holmes a Budyska bestija“ sćělesnja, ­hotowy. W swojej róli mjenuje so „cyle njenapadnje“ Meier. Wopytowarjo hry – tak dźiwadźelnik – měli sami wo tym rozmyslować, kotru rólu bě stasi před 50 lětami w Němskej demokratiskej republice hrała. Zhromadnje z Holmesom zestaja wón w běhu předstajenja puzzle, kotryž skići na kóncu cyłotny wobraz. „Wjetšina publikuma je srjedźneje staroby“, tak Mikan, „je w NDR socializowany a znaje atmosferu hišće ze swojeho do­žiwjenja. Młódši pak a tež ći, kotřiž su w ‚starych‘ zwjazkowych krajach wot­rostli, maja so tróšku ćešo ze skutkowanjom sobudźěłaćerjow něhdyšeho MfS.“ Tola wšitke starobne skupiny wjesela so nad evergreenami rockoweje hudźby NDR, kotruž na jewišću live hraja.

Znowa čitała ... rjad „Bajka“

pjatk, 15. julija 2022 spisane wot:

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli. Wotpowědne impulsy chce awtorka serbskim čitarjam a čitarkam z nowym rjadom „Znowa čitała“ dawać.

Před wjace hač štyrceći lětami wuńdźe w Ludowym nakładnistwje Domowina prěnja kniha noweho rjadu „Bajka“. W jednotliwych wudaćach je hač do lěta 1991 dwaceći serbskich bajkow wušło, zasopowědane wot serbskich awtorow a dweju awtorkow, Hańže Bjeńšoweje a Angele Stachoweje. Kóžda kniha je w hornjoserbskej, delnjoserbskej a němskej rěči w nimale kwadratiskim formaće wušła a měješe 24 stronow. Bohate barbne ilustracije je pyšachu, rysowane wot renoměrowanych, wuběrnych ilustratorow.

Na wopyće we „Łužiskej galeriji wuměłstwa“ w Choćebuzu

Dźěchmy za hudźbu, kotruž zezady domu zasłyšachmy. Na dworje pod štomami běchu wysoke blida nastajane. Skupina Kula Bula a darmotne napoje za woknom ludźi přićahowachu. Pomału so dwór pjelnješe, znaći so mjez sobu witachu. „Ja jědu z kolesom“ a dalše znate serbske šlagry, swingowe a tangowe rytmy naladu přisporjachu. Z wotewrjenja wustajeńcy wuwiwaše so poněčim lóštny ludowy swjedźeń. Wuměłska scena Choćebuza, ke kotrejž tež Serbja słušeja, a dalši zajimcy z Delnjeje kaž tež Hor­njeje Łužicy sćěhowachu zabawnym zynkam a witanskim myslam Christiny ­Klimoweje. Wšako běchu tež z jeje institucije, Serbskeho muzeja w Choćebuzu, wobrazy do tuteje, mjeztym 5. wosebiteje wustajeńcy zapřijate. Wjetšina mólbow, rysowankow a plastikow nahladneho cyłka pochadźa ze zběrki priwatneho zběraćela z Choćebuza abo ze swójstwa někotrych wuměłcow samych. Wustajeńca „zwobraznja kompleksny pohlad na Serbow a jich žiwjenski rum, hordosć na to serbske a pytanje za swójskimi korjenjemi“, wuzběhny Klimowa z wutrobitej zahorjenosću.

W tutej kolum­nje powěda šěsć redakciji SN znatych mjezy­narodnych awtorow, wotměnjacy so pod pseudonymom „prof. Wink“, jónu wob měsac wo swojich nazhonjenjach a dožiwjenjach we wobłuku zetkanja kulturow, identitow, rěčow a narodnych mjeńšin.

Na swojim puću naš skromny profesor mnohich slědźerjow nadeńdźe. Njedawno zetka so wón ze skupinu ludowědnikow, kotřiž z wulkim a chutnym angažementom tradicionalne ilegalne palenje palenca přeslědźichu. Pólska je kraj z jara rjanymi tradicijemi na tymle polu, byrnjež so wě dowolene njebyli. Profesor Wink je wědomostnik z wobšěrnym horicontom a wotewrjenym duchom, čehož­dla so wón rozsudźi, so na přepytowanju wobdźělić. Nastajichu so tuž zhromadnje na puć. Po planje namakachu so Wink a čłonojo teama do pralěsa Białowieża – wulki to lěs na mjezy k Běłoruskej.

Dyrbiš wědźeć, zo je tónle lěs dźensa zakazane pasmo. Pólske knježerstwo je teren zawrěło, wulkeje ličby ćěkańcow dla, kiž spytaja pólsko-běłorusku mjezu překročić. Jedna z konsekwencow tohole rozsuda je, zo někotři domoródni hižo žane dochody z turizma nimaja.

nawěšk

nowostki LND