Zwotkel přińdźe zemski płun?

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:

Jedna štwórć energije, kotruž ludźo po cyłej zemi přetrjebuja, nastawa na zakładźe zemskeho płuna. Z nim móža ludźo swoje bydlenja tepić. Płun předźěłuja tohorunja w turbinach milinarnjow. Ale zwotkel wón poprawom pochadźa? Jurij Nuk wam to tule nazornje rozkładuje.

Zaswěć jasne swětło sej

pjatk, 14. januara 2022 spisane wot:
Foće: Bernadett Lanzyna

Mjez hodami a Nowym lětom zawostajeja hodowne dary, wopyty pola přiwuznych kaž tež ta abo tamna překwapjenka wjele zaćišćow a dožiwjenjow. Ćim wažnišo je, zo dźěći tež raz swój nutřkowny měr namakaja. Dźěći Worklečanskeho horta móža­chu njedawno wosebity poskitk wužiwać. Kubłarki su za nje zwučowanje w ćišinje přihotowali a su je z nimi w měrnej a ćěmnej rumnosći přewjedli. Kóždy móžeše sej tam papjerjanu swěčku ze wšelakimi materialijemi wudebić. Nastał je spodobny wobraz woswětlenja a nadźije.

Přejemy wšitkim dźěćom horta a jich staršim swětłapołne lěto 2022. Bernadett Lanzyna

Wjeselo a lochkosć sej wobchować

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:
fota: beno šołta
Pjatk, 7. januara 2022
 SERBSKE NOWINY – KÓNCTYDŹENSKA PŘIŁOHA

Zo njejsu młodostni Radija Satkula jenož w rozhło­su prezentni, ale runje tež w syći wjele projektow předstajeja, je wjetšinje hižo znate. Tak su Satkularjo na přikład hižo pod mjenom „Krazy Kocor“ satiriski spěw „Štejk.Awta.­Nuknica“ na platformje Youtube ­wozjewili. Njedawno slědowaše dalši widejo „Kónc tydźenja“. Jan Bogusz rozmołwješe so z Feliksom Cyžom, kiž bě na woběmaj ­widejomaj wobdźěleny.

Felikso, kak sće na ideju přišli, jako team MDR- ­Satkule spěwy wozjewjeć?

Jendźelska

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Kraj čaja, přibrjohow, hrodow a korčmow


 Wrota na daloke morjo – Durdle Door  Lulworthcove skići jónkrótny napohlad.  Małka rybarska wjes Coverack  Dźěl wočerstwjenskeho areala w Plymouthu  Rady pućowach po rjanej přirodźe.  Typiske uniwersitne twarjenje w Oxfordźe
1

2

3

6

5

4

4. dźěl
W  septemberskim, oktoberskim a nowemberskim młodźinskim wudaću rozprawješe Nadine Čižankec hižo wo swojim přebytku w Jendźelskej. Dźensa slěduje štwórta a zdobom poslednja rozprawa młodeje referendarki na zakładnej šuli w Ralbicach.

Po tym zo běch sej juhowuchodnu Jendźelsku hižo dokładnje wobhladała, starto­wach po narodninach přećelki do juhozapadneho dźěla kraja. Tam móžeš hišće wjele wjac wuslědźić. Tohodla běchu dny jara dołhe a napinace, zdobom pak połne njezapomnitych wokomikow. Prěni stop tury běštej atrakciji Lulworthcove a Durdle Door. Durdle Door je skalina, kotraž do morja saha a kaž wrota wupada. Tu jara rady filmy wjerća, dokelž je přiroda dych rubjaca. Njedaloko tohole městna leži Lulworthcove. Tajki zaliw w Jendźelskej wočakowała njebych.

´
´
´
´
´
´
Józef Donat
Lydija MatikecSyman HejduškaThea Čórlichec

fota: lea kralec (6), darius budar (3)Potencial serbskich hudźbnikow Serbske spěwarki a serbscy spěwarjo kaž tež hudźbne skupiny maja wulki potencial. Dyrbjeli jim přichodnje jenož wjac móžnosćow dać, swoje ideje zjawnje před­stajić. Jedna tajka składnosć běše pop-opera „Carpe noctem″ loni w septembru. Jako běch skutkowacych na jewišću widźał, z cyłej zahoritosću za hudźbu kaž tež z wulkej profesionalitu, móhł sej jich jara derje na wulkej show předstajić, snadź na ESC abo Voice of Germany. Serbsku hudźbu wjetšemu publikumej před­stajić je wažne. Kak to dźe, je skupina Astronawt hižo we wusyłanju „Das große Deutschlandquiz″ w ZDF-telewiziji pokazała. Wozjewjeć serbske spěwy na platformach kaž Youtube, Spotify abo na internetnej stronje sćelaka MDR su dalše wažne kroki.

Wulke wjeselo w sněze

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Dźěćiznak je so nad prěnim sněhom w decembrje runje tak wjeselił, kaž dźěći w Serbskich Pazlicach. Tam je so Dorothea samo do sněha lehnyła a sněhoweho jandźela sformowała. Zhromadnje ze Sorayju a Jeremiasom Hermanec z Chrósćic je Serbskopazličanka hišće małeho sněhoweho muža nakulała. A zyma dawno hišće nimo njeje! Přichodne tydźenje, toho so znaj­mjeń­ša nadźijamy, změjemy zaso přiležnosć so w sněze zabawjeć! Foće: Claudia Liznarjowa

Na hodownych wikach

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:
Wzmiće sej tola pisane pisaki, wumo­lujće wobraz a přidajće pyšene budki hodownych wikow, kaž je nam Fiodor wopisuje!

Fiodor Nowak je Dźěćiznakej rozpowě­danje wo hodownych wikach zapodał. Loni wšak dyrbjachu wone kaž hižo lěto do toho wupadnyć. Přiwšěm wě so Smječkečan hišće derje na nje dopomnić a je wam stawizničku napisał. Wjele wje­sela při čitanju přeje wam Dźěćiznak!

Popřejće sej wšědnje swojeho

Bismarcka. To słodźi

a je hišće strowe!

Nowe časy – nowe kwasy

štwórtk, 30. decembera 2021 spisane wot:
Nowe časy – nowe kwasy

Nowe časy – nowe kwasy

Serbski bój splahow je lětsa němsku zjawnosć docpěł. „Sym jara za dźenderowanje, ale za dospołne. Hdy potajkim změjemy muskich družkow?“, prašeše so předsyda Domowiny Dawid Statnik na zarjadowanju politiskeho kubłanskeho foruma Konrada Adenaueroweje załožby w aprylu. A štož „problematiku křižerkow“ nastupa, šef Serbow přispomni: „Nawuknu-li mu­žo­jo porjadnje warić, móžemy róle rady měnjeć.“ Wotmołwa Bogny Korjeńkoweje bě jasna: „Je najwjetši čas, tónle zestarjeny wobraz splahow wotbyć!“

nawěšk

nowostki LND