Energiju do rukow gmejnow!

štwórtk, 15. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Planowana hoberska přestrjeń z připrawu fotowoltaiki na ratarskich polach w Delanach ludnosć w serbskej Łužicy znjeměrnjuje. Tomaš Rječka, předewzaćel a gmejnski radźićel w Radworju, w rozmołwje z Marcelom Braumanom na alternatiwy za gmejny skedźbnja.

Wšudźe so wo potrjebje rěči, tak chětře kaž móžno wjac připrawow wobnowjomneje energije zwoprawdźeć. Njeje to tež w zajimje wobydlerstwa, tón zaměr sćěhujo, inwestoram łužiske pola přewostajić?

T. Rječka: Cyle jasnje: Ně. Dokelž je dotal zakonsce postajene, zo njesměš tutu milinu do syće za wobydlerjow zapodawać. To ma něšto ze zrěčenjemi za koncesiju činić, kotrež nošerjam syće dowoleja, w zjawnym rumje milinowody twarić, a gmejnam zakazuja, paralelne syće wu­tworjeć. Tohodla poručam, najprjedy fotowoltaiku na třěše chěžow instalować, zo bychu swójby na swojej ležownosći produkowanu energiju wužiwać móhli.

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND